Na kogo nie głosować?

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką de­struk­cyj­ną forma­cję już ni­gdy nie gło­so­wać. Ocho­czo uczest­ni­cząc w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, do­bit­nie po­ka­za­li, że słu­żą ob­cym in­te­re­som i są zdol­ni do nad­zwy­czaj­ne­go nisz­cze­nia na­sze­go mie­nia, wol­no­ści i zdro­wia. Oku­pa­cja Pol­ski przez PiS je­st dla nas bar­dzo szko­dli­wa.

  To, że PiS to for­ma­cja so­cjal­de­mo­kra­tycz­na, to, że ocho­czo wy­ko­nu­ją wszyst­kie po­stu­la­ty ide­owe tej le­wi­co­wej for­ma­cji, to, że utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy so­cja­li­zmem a ka­pi­ta­li­zmem pań­stwo­wym, two­rzą pań­stwo opie­kuń­cze opar­te o spra­wie­dli­wo­ść spo­łecz­ną, po­pie­ra­ją kom­pro­mis mię­dzy wol­nym ryn­kiem a in­ter­wen­cjo­ni­zmem pań­stwo­wym, utrzy­mu­ją obo­wią­zek ubez­pie­czeń spo­łecz­ny­ch, ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch i in­ny­ch, fi­nan­su­ją z po­dat­ków edu­ka­cję oraz opie­kę zdro­wot­ną, wspie­ra­ją pań­stwo­wy sys­tem eme­ry­tal­ny opar­ty o pi­ra­mi­dę fi­nan­so­wą, roz­wi­ja­ją bu­dow­nic­two ko­mu­nal­ne, pro­wa­dzą ak­tyw­ną po­li­ty­kę pań­stwa in­ge­ru­ją­cą we wszyst­kie ga­łę­zie go­spo­dar­ki róż­no­rod­ny­mi spo­so­ba­mi, re­ali­zu­ją re­dy­stry­bu­cję do­cho­du na­ro­do­we­go, wpie­ra­ją eta­ty­zm, czy­li ak­tyw­ny wpływ pań­stwa na przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, po­przez bez­po­śred­nie ich po­sia­da­nie i kon­ce­sjo­no­wa­nie oraz utrzy­my­wa­nie firm z ka­pi­ta­łem mie­sza­nym, a tak­że roz­wi­ja­ją wie­le urzę­dów i in­sty­tu­cji pań­stwo­wy­ch zaj­mu­ją­cy­ch się re­gu­lo­wa­niem go­spo­dar­ki, utrzy­mu­ją wy­so­kie i skom­pli­ko­wa­ne po­dat­ki do­cho­do­we, do­tu­ją po­przez bu­dżet pań­stwa kul­tu­rę, sztu­kę i na­ukę, utrzy­mu­ją rów­no­wa­gę mię­dzy pry­wat­ną, pań­stwo­wą i spół­dziel­czą for­mą wła­sno­ści, kon­ce­sjo­nu­ją więk­szo­ść dzie­dzin ludz­kie­go ży­cia, ta­ki­ch jak: te­le­ko­mu­ni­ka­cja, trans­port, pro­duk­cja i han­del far­ma­ceu­ty­ka­mi, ban­ko­wo­ść, ra­dio i te­le­wi­zja, po­szu­ki­wa­nie i wy­do­by­wa­nie bo­gac­tw na­tu­ral­ny­ch, ochro­nę osób i mie­nia, wy­twa­rza­nie, prze­twa­rza­nie i han­del pa­li­wa­mi oraz ener­gią, ha­zard, prze­wo­zy lot­ni­cze, pro­duk­cja i han­del al­ko­ho­lem i ty­sią­ce in­ny­ch, ogra­ni­cza­ją oby­wa­te­lom do­stę­p do bro­ni pal­nej oraz le­kar­stw, wspie­ra­ją pań­stwo­wy mo­no­pol wa­lu­to­wy i ogól­nie re­ali­zu­ją cen­tra­li­zm pań­stwo­wy, to kwe­stie dru­go­rzęd­ne.

  Re­ali­za­cja wszyst­ki­ch wy­żej wy­mie­nio­ny­ch po­stu­la­tów kla­sycz­nej so­cjal­de­mo­kra­cji to nie tyl­ko przy­pa­dło­ść PiS-u. Do­kład­nie te sa­me punk­ty re­ali­zu­ją i za­mie­rza­ją roz­wi­jać in­ne le­wi­co­we ugru­po­wa­nia star­tu­ją­ce w wy­bo­ra­ch, w tym Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska, Trze­cia Dro­ga i No­wa Le­wi­ca. I tak sa­mo nie je­st to ich naj­więk­sza wa­da. Oni wszy­scy przez kil­ka ostat­ni­ch lat po­pie­ra­li wszyst­kie dzia­ła­nia PiS-u re­ali­zu­ją­ce prze­kręt ko­wi­do­wy w po­sta­ci se­gre­ga­cji sa­ni­tar­nej i nisz­cze­nia oby­wa­te­lom biz­ne­sów.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go nie gło­so­wać je­st ła­twe.

  Je­st tyl­ko jed­na for­ma­cja po­li­tycz­na uczest­ni­czą­ca w wy­bo­ra­ch, któ­ra prze­krę­tu ko­wi­do­we­go nie po­par­ła i przez ca­ły czas je­go trwa­nia gło­si­ła me­ry­to­rycz­ne ar­gu­men­ty po­par­te rze­tel­ny­mi ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi, że ma­secz­ki, te­sto­wa­nie, dy­stans spo­łecz­ny, za­my­ka­nie biz­ne­sów, ogra­ni­cza­nie wol­no­ści i eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we są zbęd­ne. To Kon­fe­de­ra­cja. Jej li­de­rzy i po­li­ty­cy od po­cząt­ku wy­bu­chu pan­de­mii nie­groź­ne­go prze­zię­bie­nia ro­bi­li co chwi­la kon­fe­ren­cje pra­so­we wy­ja­śnia­ją­ce, że dzia­ła­nia rzą­du nie ma­ją sen­su. To, że Kon­fe­de­ra­cja po­stu­lu­je ni­skie i pro­ste po­dat­ki i ogól­nie ma li­be­ral­ny, an­ty­so­cja­li­stycz­ny, wolnorynkowy pro­gram, to kwe­stia dru­go­rzęd­na. Rząd przy wspar­ciu opo­zy­cji de­mo­kra­tycz­nej, bio­rąc udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, okra­dł i znie­wo­lił nas wie­lo­kroć bar­dziej, niż to ro­bi so­cja­li­zm. Se­gre­ga­cja sa­ni­tar­na to du­żo więk­sze za­gro­że­nie niż so­cjal­de­mo­kra­cja. So­cja­li­zm was tyl­ko okra­da, sa­ni­ta­ry­zm was za­bi­ja.

  Więc roz­strzy­gnię­cie na ko­go gło­so­wać je­st też ła­twe.

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

 

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (7 głosów)

Komentarze

Pakt Tusk-Banaś-Konfederacja zdemaskowany! TVP Info ujawnia #TaśmyBanasia.

Jakub Banaś (Konfederacja)  i jego ojciec mają pilnować, by Konfederacja nie stworzyła koalicji z PiS. Szef NIK zapewnia o tym Chmaja: "Szefowi [Donaldowi Tuskowi] powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł".

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1655161

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Liderzy Konfederacji od dawna, wprost, jawnie, deklarują, że nie wejdą w koalicję z PiS. Mentzen na ostatniej konwencji w swoim wystąpieniu precyzyjnie, ze slajdami, uzasadnił to, dlaczego Konfederacji nie opłaca się sojusz z PiS-em, więc to nie tylko deklaracje, ale i polityczna logika przeczy takiemu sojuszowi. Więc żaden Banaś do pilnowania nie jest potrzebny. Ale jeśli nawet okazałoby się, że liderzy Konfederacji to wariaci i za koszt ogromnych strat w elektoracie zdecydują się jednak na koalicję z PiS, to i tak żaden Banaś, który zapisał się do Nowej Nadziei miesiąc temu i jest szarym członkiem, nie jest w stanie w tym przeszkodzić, bo nie ma w żadnym ciele decyzyjnym Konfederacji prawa głosu. Więc to nie jest żadna afera. 

Tu odpowiedź Mentzena: https://twitter.com/SlawomirMentzen/status/1712761310780223820

Vote up!
2
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1655162

   Artykuł, rodem se Spótnika. Wy tak naprawdę czerwoni spod sierpa i młota, boicie się większości konstytucyjnej PIS, bo pewnym jest, że Prawo I Sprawiedliwość (ZP) będą rządzić samodzielnie w sejmie i w senacie.

Vote up!
5
Vote down!
-1

ronin

#1655166

Brauna ze szpiegiem Swiridowem.

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1655163

łże niczym bolszewiccy politrucy z sowieckiego "GWna".

Z jego tekstu wynina, że siedzi w antypatriotycznym, ruskim bolszewizmie konfy po same swoje koźle uszy.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1655164

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Chamskie komentarze świetnie wpisują się w standardy tego portalu:

https://niepoprawni.pl/blog/gps65/przysrywanki-internetowych-mend

Vote up!
1
Vote down!
-4

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1655167

Wg mnie to, co cytujesz, to trafne podsumowanie twojej prostej i mało skomplikowanej osoby.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1655168

 

Absolutnie nie wolno głosować ani na Platformę Obywatelską, ani na żadną Koalicję Obywatelską, ani też na żadną trzecią, czwartą ani piątą drogę, absolutnie nie wolno głosować na żaden PSL, ani na wszelka odmianę jakiejkolwiek lewicy, absolutnie nie wolno glosować na wszelkie konfederacje, które nie maja zielonego pojęcia o prawdziwej gospodarce. To są wszystko albo naiwne narzędzia wrogiej Polsce agentury nowego europejskiego totalitaryzmu, albo, co bardziej prawdopodobne, politycy złej woli świadomie wchodzacy do klubu zdrajców Polski i zaprzańców chorych z nienawiści do własnej Ojczyzny. 

Przywoływany przy okazji dzisiejszego wpisu pan Mentzen nie jest żadnym autorytetem od ekonomii - niestety jest po prostu niekompetentny w tej dziedzinie i repraezentuje sobą co najwyżej żałosną szkołę prymityenej wersji amatorskiego libertarianizmu na poziomie przedszkola KoLibra, sprowadzając całą naukę o gospodarce do sloganów, takich jak:
Hej ho!
Prywatyzacja dobra na wszelkie zło!

albo
Będziesz opływał w dostatki
Gdy zlikwidujesz wszelkie podatki.

Podobne głupoty są oczywiście wewnętrznie sprzeczne. Na przykład:
- Jak podnieść płace w budżetówce, gdy zlikwidujesz wszelkie podatki. Chyba, że coś z tych podatków trzeba zostawić. Może coś na wojsko?

Tak wychodzi na jaw, że wszelka rzeczywista dyskusja z takimi Au - torytetami sprowadza całą totallitarną opozycję, czyli zwykłych komunistów do poziomu kompetencji Miczurina i Lepieszyńskiej.

Vote up!
5
Vote down!
-1

michael

#1655169

 

Ponieważ oni chcą zmniejszać podatki, by to co zostanie mogli ukraść. Przykład: "DWA I PÓŁ TYSIĄCA TON STUZŁOTOWYCH BANKNOTÓW" W każdym środowisku politycznym są nieuczciwi ludzie, w każdej partii politycznej. Ale totalitarna opozycja robi wszystko, by było jak było. Mówiąc wprost - chodzi o to, by znowu mogli bezkarnie kraść, albo pozwolić na kradzież kolejnych dwustu pięćdziesięciu miliardów złotych. Taki jest średni rozmiar afer Platformy Obywatelskiej. 

Największa z pisowskich afer to najwyżej 1/1000, malutki promil bezczelnej grabieży i szkód niszczenia polskiej goapodarki.

Pytanie, po jaka cholerę totalnej opozycji ten szaleńczy zapach totalitaryzmu. Po co im ta władza.
Jałowe pytanie. Ich władza musi być totalitarna, aby mogła stać na straży totalnej grabieży. Do tego są im potrzebne niezleżne od prawa i prawdy sądy.

Absolutnie nie wolno odddawać im żadnej władzy.

Vote up!
3
Vote down!
0

michael

#1655174

Jak pomyślę, że w poniedziałek możemy się obudzić w Polsce Tuska, to cierpnie mi skóra. Powrót tego wszystkiego co od 1989 do 2015 czyniło Polskę słabą, zależną, a mieszkańców poza wąskimi grupami nachapanych, nędzarzami... Szkoda Polski, szkoda tego wszystkiego co w 8 lat udało się odbudować.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1655212