gps65 - blog

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Te­za w skró­cie: ak­cep­ta­cja ge­jów i les­bi­jek pro­wa­dzi do wy­mar­cia. In­ne sfor­mu­ło­wa­nie te­go sa­me­go: ide­olo­gia LGBT nisz­czy spo­łecz­no­ść. Jesz­cze in­ne: ho­mo­sek­su­ali­zm je­st za­bu­rze­niem płod­no­ści skut­ku­ją­cym de­po­pu­la­cją. Roz­wi­nię­cie tej te­zy:

  Ma­my po­pu­la­cję ludz­ką, w któ­rej w dłuż­szym cza­sie nie zmie­nia się do­stęp­no­ść i wy­ko­rzy­sta­nie...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Dla­cze­go no­wy le­wi­co­wy rząd w Pol­sce mo­że iść na rym­pał, dla­cze­go mo­że przy uży­ciu si­ły pa­cy­fi­ko­wać fir­my, in­sty­tu­cje, try­bu­na­ły czy róż­ne or­ga­ny pań­stwa? Wy­ni­ka to z te­go, że wszyst­kie te pod­mio­ty ma­ją swo­je sie­dzi­by.

  Czło­wiek to ssak te­ry­to­rial­ny dla­te­go wła­dza wią­że się z kon­kret­nym miej­scem. To je­st głu­pie, bo cy­wi­li­za­cja, wy­my­śla­...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Anar­chi­ści de­fi­niu­ją pań­stwo ja­ko or­ga­ni­za­cję, któ­ra nie je­st na­tu­ral­nym ko­lek­ty­wem, nie je­st opar­ta na wspól­no­cie po­cho­dze­nia czy tra­dy­cji, nie je­st two­rem od­dol­nym, ale je­st cen­tral­nie utwo­rzo­nym, hie­rar­chicz­nym by­tem po­li­tycz­nym na­rzu­ca­ją­cy wo­lę wład­cy oby­wa­te­lom. Dla­te­go się pań­stwu sprze­ci­wia­ją.

  Bo uwa­ża­ją, że do­brą wspól­no­tą...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Wy­znaw­cy sta­to­la­trii uwa­ża­ją, że pań­stwo je­st waż­niej­sze niż po­kój mię­dzy ludź­mi, spra­wie­dli­wo­ść, po­rzą­dek i cy­wi­li­za­cja. Ja je­stem na dru­gim bie­gu­nie. Uwa­żam, że pań­stwo to or­ga­ni­za­cja ter­ro­ry­stycz­na, któ­ra ni­gdy w hi­sto­rii nie da­ła lu­dziom bez­pie­czeń­stwa, za­wsze wy­wo­ły­wa­ła cha­os, woj­ny, lu­do­bój­stwo oraz gra­bi­ła i znie­wa­la­ła lu­dzi.

...

1.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kultura

Eli­ty na­uko­we, in­te­lek­tu­al­ne i tech­no­lo­gicz­ne od za­wsze skła­da­ły się z naj­mą­drzej­szy­ch osób — przeciętny oby­wa­tel był od ni­ch mniej roz­gar­nię­ty. Jed­nak­że wśród prze­cięt­ny­ch lu­dzi za­zwy­czaj star­si by­li mą­drzej­si od młod­szy­ch. Przez ty­sią­ce lat, od po­cząt­ków ist­nie­nia ho­mo sa­piens na Zie­mi, w prze­cięt­nej ro­dzi­nie oj­ciec zwy­kle był mą­drzej­szy...

1.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Gdy wsku­tek po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go ro­bo­ty cał­ko­wi­cie za­stą­pią lu­dzi we wszyst­ki­ch pra­ca­ch, to nam po­zo­sta­nie już tyl­ko sport i roz­ryw­ka.

  Gdy rol­nik ca­ły dzień ha­ro­wał na ro­li, to sport i prze­my­sł roz­ryw­ko­wy w ogó­le nie ist­niał. Za­ist­niał, gdy je­den rol­nik był w sta­nie wy­ży­wić kil­ka­dzie­siąt osób. Bran­ża spor­to­wa i roz­ryw­ko­wa ca­ły czas ro­...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Oto apel Szta­bu Kon­fe­de­ra­cji. Pro­szę to udo­stęp­nić wszyst­kim zna­jo­mym. Ze wzglę­du na nie­złom­ną po­sta­wę Kon­fe­de­ra­cji jej prze­ka­zy są wciąż cen­zu­ro­wa­ne w me­dia­ch głów­ne­go nur­tu oraz w me­dia­ch spo­łe­cz­no­ścio­wy­ch. Dla­te­go pro­szę o po­da­nie te­go ape­lu swo­im bli­skim i przy­ja­cio­łom.

Grzegorz GPS Świderski

T.me/KanalBlogeraGPS

X.com/GPS65

Po de­ka­dzie...
1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Is­la­mi­ści w spo­sób na­tu­ral­ny, roz­pro­szo­ny, mie­sza­jąc się kul­tu­ro­wo, nie są w sta­nie opa­no­wać na­szej cy­wi­li­za­cji. W Pol­sce za­sy­mi­lo­wa­li się Ta­ta­rzy, któ­rzy są mu­zuł­ma­na­mi i nie sta­no­wią żad­ne­go za­gro­że­nia, są lo­jal­ny­mi Po­la­ka­mi. Nie żą­da­ją dla sie­bie spe­cjal­ny­ch praw, przy­wi­le­jów, czy za­sił­ków. Rów­no­ść wzglę­dem pra­wa im wy­star­cza...

2.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Abo­li­cji in­dy­wi­du­al­nej moż­na do­ko­nać przed pra­wo­moc­nym wy­ro­kiem, przed wnie­sie­niem ak­tu oskar­że­nia, a na­wet przed do­ko­na­niem czy­nu za­bro­nio­ne­go. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny osta­tecz­nie uznał w 2023 roku, że tak na­le­ży ro­zu­mieć pra­wo ła­ski pre­zy­den­ta. To oczy­wi­ście je­st pra­wo da­wa­nia li­cen­cji na za­bi­ja­nie. Pre­zy­dent mo­że wy­na­jąć płat­ne­go...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Geo­po­li­ty­ka to głów­ny me­cha­ni­zm od­po­wia­da­ją­cy za rów­no­wa­gę na świe­cie, to prze­pły­wy stra­te­gicz­ne, łań­cu­chy do­staw, dra­bi­na eska­la­cyj­na, le­wa­ro­wa­nie, po­le spraw­czo­ści, mar­że. Gra o świat to­czy się o wła­dzę, o he­ge­mo­nię – ab­so­lut­ną zdol­no­ść do wła­da­nia wszyst­ki­mi, do wy­da­wa­nia im po­le­ceń.

  Czy to je­st cel osta­tecz­ny? Po co ko­mu ta wła­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Uwa­żam, że przy każ­dej ak­cji ogra­ni­cza­nia wol­no­ści sło­wa przez wła­dzę, wsz­czy­na­nia śledz­tw przez pro­ku­ra­tu­rę do­ty­czą­cy­ch wy­po­wie­dzi nie­bę­dą­cy­ch groź­ba­mi ka­ral­ny­mi, szy­ka­no­wa­nia lu­dzi, któ­rzy wy­ra­ża­ją swo­je po­glą­dy i opi­nie, na­le­ży te ogra­ni­cza­ne tre­ści na­gła­śniać, cy­to­wać, po­wta­rzać czy tłu­ma­czyć wła­sny­mi sło­wa­mi. Ja tak za­wsze ro­...

1.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

  TVP to par­tyj­na ga­dzi­nów­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w czar­nym pi­ja­rze. Za­wsze słu­ży­li pro­pa­gan­do­wo par­tii rzą­dzą­cej. TVP kła­mie, oszu­ku­je i ma­ni­pu­lu­je, by utrzy­mać po­li­tycz­ną wła­dzę par­tii rzą­dzą­cej. Od wszech cza­sów bu­du­ją dyk­ta­tu­rę i za­mor­dy­zm. Nic się pod tym wzglę­dem w Pol­sce nie zmie­nia.  W ogó­le mi wy­wa­lo­ny­ch z TVP pro­pa­gan­dy­stów...

1.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.1 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Od­ru­ch na­pa­ści na czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dza ak­cję ga­śni­czą, je­st wy­jąt­ko­wo szko­dli­wy. W cza­sie ak­cji, któ­rą prze­pro­wa­dził Grze­go­rz Braun w Sej­mie, ga­sząc cha­nu­ko­we świe­ce, po­wsta­ło za­mie­sza­nie i nikt nie wie­dział, co się dzie­je. Mo­gło być tak, że na­praw­dę wy­bu­chł po­żar i ktoś go ga­si. W tak dy­na­micz­nej sy­tu­acji na­le­ży po­móc te­mu, kto ga­...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Ży­je­my w XXI wie­ku. Uży­wa­my kom­pu­te­rów, sa­mo­cho­dów, sa­mo­lo­tów, wy­sy­ła­my sa­te­li­ty na or­bi­tę, roz­wi­nę­li­śmy sztucz­ną in­te­li­gen­cję prze­wyż­sza­ją­cą w wie­dzy i zdol­no­ści ro­zu­mo­wa­nia więk­szo­ść lu­dzi, po­tra­fi­my ro­bić prze­szcze­py ser­ca, roz­bi­jać ato­my i czer­pać ener­gię z wie­lu źró­deł. Wie­my co by­ło mi­liar­dy lat te­mu i co je­st mi­liar­dy lat...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Wszy­scy dziś je­ste­śmy Asy­ryj­czy­ka­mi i na znak so­li­dar­no­ści z tym na­ro­dem, na któ­rym 2200 lat te­mu do­ko­na­no lu­do­bój­stwa, po pod­stęp­nym ucię­ciu gło­wy je­go przy­wód­cy, po­win­ni­śmy psik­nąć ga­śni­cą na ja­kiś świecz­nik.

Mot­to:

War­choł krzy­czą nie za­prze­czam

Tyl­ko wła­snym pra­wom ufam

Wol­na wo­la je­st czło­wie­cza

Per­ga­mi­nów nie po­słu­cha...

  Cha­nu­ka...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Obec­nie ma­my sy­tu­ację wy­jąt­ko­wą, któ­rej je­sz­cze ni­gdy w Pol­sce nie by­ło. Ugru­po­wa­nie wol­no­ścio­we, wol­no­ryn­ko­we, li­be­ral­no-kon­ser­wa­tyw­ne, czy­li Kon­fe­de­ra­cja, ma naj­wyż­sze no­to­wa­nia w son­da­ża­ch w hi­sto­rii. Jesz­cze ni­gdy ża­den wol­no­ścio­wy so­ju­sz nie uzy­skał w Pol­sce wy­ni­ku dającego mu około 40 posłów. Za­wsze wy­gry­wa­ją so­cjal­de­mo­kra­ci...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Oto mo­je od­po­wie­dzi na py­ta­nia re­fe­ren­dal­ne z uza­sad­nie­niem i wy­ja­śnie­niem, czy we­zmę udział w re­fe­ren­dum i dla­cze­go nie. To je­st not­ka dla gim­na­zja­li­stów, na­pi­sa­na tak, by każ­dy głu­pi zro­zu­miał. Za­in­te­re­so­wa­nym mo­gę w dys­ku­sji wy­ja­śnić te kwe­stie bar­dziej do­głęb­nie.

  Opo­zy­cja wo­bec PiS-u gło­si ha­sło: „osiem gwiaz­dek”, czy­li za­no­ni­mi­zo...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

PiS w bar­dzo istot­nym stop­niu po­mó­gł za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom w ogra­bie­niu Po­la­ków na mi­liar­dy do­la­rów. Wziął udział w prze­krę­cie wszech cza­sów. Rząd Mo­ra­wiec­kie­go, uczest­ni­cząc w tym oszu­stwie, za­szko­dził Pol­sce bar­dziej niż wszyst­kie po­przed­nie rzą­dy. Dla­te­go już ni­gdy nie na­le­ży gło­so­wać na ty­ch szkod­ni­ków. Prze­kręt ko­wi­do­wy to był glo­bal­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Obej­rza­łem na ży­wo wiel­ką kon­wen­cję Kon­fe­de­ra­cji. Nie mam się do cze­go przy­cze­pić. Obaj li­de­rzy, Sła­wo­mir Ment­zen i Krzysz­tof Bo­sak, mie­li świet­ne prze­mó­wie­nia, po­wie­dzie­li wszyst­ko to, co trze­ba po­wie­dzieć. Wy­bie­ram z ich wy­po­wie­dzi naj­waż­niej­sze mo­im zda­niem kwe­stie

Krzysz­tof Bo­sak:

  • „Idzie­my ra­zem do ty­ch wy­bo­rów, by wy­wró­cić ten sto­lik,...
1.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Le­wi­ca od­ma­wia wszyst­kim lu­dziom czło­wie­czeń­stwa. Każ­dy z nas był kie­dyś em­brio­nem, a le­wi­ca twier­dzi, że nie by­li­śmy wte­dy czło­wie­kiem. Ta od­mo­wa czło­wie­czeń­stwa skut­ku­je tym, że le­wi­ca ak­cep­tu­je to, że wol­no nas le­gal­nie za­mor­do­wać. Kie­dyś nie umia­łem mó­wić i my­śleć, nie by­łem peł­no­spraw­ny, by­łem ma­ły i nie­do­łęż­ny. Le­wi­ca ta­kim osob­ni­kom...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Sport

Czy­ta­li­ście „Trzech pa­nów w łód­ce (nie li­cząc psa)”? Nie­dłu­go coś ta­kie­go na­pi­szę. Na ra­zie zbie­ram ma­te­riał. Już przy ogni­ska­ch frag­men­ty te­go opo­wia­dam, więc się wszyst­ko szli­fu­je.

Mot­to: By­łem w Ry­jo, by­łem w Ba­jo, mia­łem bi­let na Ha­wa­jo, by­łem na wsi, by­łem w mie­ście, by­łem na­wet w Bu­da­pesz­cie — wszyst­ko chuj…

  Pły­wa­łem wo­kół Ka­ra­ibów, Ba­le­...

3.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Pro­blem za­mie­szek we Fran­cji to nie je­st spra­wa do­ty­czą­ca tyl­ko imi­gran­tów, to nie pro­blem tyl­ko roz­bu­do­wa­ne­go so­cja­li­zmu, to nie kwe­stia złej po­li­ty­ki mul­ti-kul­ti. To zde­rze­nie cy­wi­li­za­cji, to woj­na mię­dzy kul­tu­ra­mi. To nie są zja­wi­ska przy­pad­ko­we, to za­pla­no­wa­ne, zor­ga­ni­zo­wa­ne, sko­or­dy­no­wa­ne dzia­ła­nia, któ­re to­czą się już od daw­na....

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Świa­do­mo­ść sztucz­nej in­te­li­gen­cji je­st zwią­za­na z bie­żą­cą pa­mię­cią. W tej not­ce for­mu­łu­ję ro­bo­czą hi­po­te­zę na­uko­wą, we­dług któ­rej bie­żą­ca pa­mięć je­st nie­zbęd­na do wy­kształ­ce­nia świa­do­mo­ści. Je­st to wa­ru­nek ko­niecz­ny, ale nie­wy­star­cza­ją­cy. Aby to wy­ja­śnić, mu­szę omó­wić w uprosz­cze­niu kil­ka kwe­stii, ta­ki­ch jak po­ję­cie „świa­do­mo­ści”, „...

2.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Na ChatGPT zo­sta­ły na­ło­żo­ne wy­tycz­ne wynikające z amerykańskiej polityki opar­te na ogól­ny­ch za­sa­da­ch do­ty­czą­cy­ch uni­ka­nia tre­ści po­ten­cjal­nie ob­raź­li­wy­ch, kon­tro­wer­syj­ny­ch lub szka­lu­ją­cy­ch ja­kie­kol­wiek gru­py re­li­gij­ne. Zo­bacz­my, jak te wy­tycz­ne dzia­ła­ją w prak­ty­ce.

 

Motto 1: „Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi!” - Grzegorz Braun

Motto...

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (13 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Czy kwe­stia nie­obli­czal­no­ści w ma­te­ma­ty­ce, kwe­stia za­pę­tla­nia al­go­ryt­mów for­mu­ło­wa­na ja­ko otwar­ty pro­blem sto­pu, ma­szy­na Tu­rin­ga, in­de­ter­mi­ni­zm kwan­to­wy, twier­dze­nia Gödla o nie­do­wo­dli­wo­ści nie­sprzecz­no­ści, chiń­ski po­kój Se­ar­le’a i wszel­kie te­go ty­pu dy­le­ma­ty, pa­ra­dok­sy i dzi­wac­twa do­wo­dzą nie­moż­li­wo­ści za­ist­nie­nia sztucz­nej in...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Po­ja­wia­ją się ostat­nio plotki o tym, ja­ko­by ame­ry­kań­skie taj­ne służ­by wy­kry­ły, że wi­rus SarS-CoV-2 zo­stał sztucz­nie wy­two­rzo­ny w chiń­skim la­bo­ra­to­rium. Mo­im zda­niem te in­for­ma­cje słu­żą uwia­ry­god­nie­niu prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Rzą­dy pań­stw bę­dą się te­raz tłu­ma­czyć, że okra­dły swo­ich oby­wa­te­li na rze­cz kon­cer­nów fi­nan­so­wy­ch, bo to był ele­ment...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Skąd w ostat­ni­ch de­ka­da­ch ta­ki wy­syp trans­sek­su­ali­zmu? Dla­cze­go co­raz wię­cej lu­dzi, szcze­gól­nie mło­dy­ch, w tym dzie­ci, chce zmie­nić płeć? Po co roz­bu­do­wu­je się pro­pa­gan­da na­krę­ca­ją­ca te pro­ble­my? Dla­cze­go rzą­dy i or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we usil­nie pra­cu­ją nad tym, by lu­dziom od­wra­cać toż­sa­mo­ść płcio­wą?

  To pro­ste — cho­dzi o to, że lu­...

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Już w naj­bliż­szy week­end od­bę­dzie się wiel­kie wy­da­rze­nie. Na to wie­lu cze­ka­ło ca­ły rok. Przy­go­tuj­cie się na peł­ne emo­cji prze­ży­cie. Spo­tka­my się w War­sza­wie, by ra­zem się ba­wić, by cie­szyć się ko­lo­ro­wą pa­ra­dą. Bądź­cie tam, aby wspól­nie stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne chwi­le.

  W so­bo­tę i w nie­dzie­lę 3 i 4 czerw­ca 2023 ro­ku od­bę­dą się co­rocz­ne re­ga­ty po...

2.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (5 głosów)

Strony