sztuczna inteligencja

Obrazek użytkownika Rafał Brzeski
Świat

Wedle ostrożnych szacunków Rosja ma 10-krotną przewagę w lotnictwie nad Ukrainą. Wspierające Kijów stolice państw byłego Układu Warszawskiego praktycznie oddały swe rezerwy post-sowieckich maszyn i mają puste hangary.  Nie chcąc drażnić niedźwiedzia Zachód nie spieszył się z decyzją udostępnienia wielozadaniowych samolotów F-16 a szkolenie pilotów trwa przecież miesiącami. Deficyt rośnie z każdym...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Świa­do­mo­ść sztucz­nej in­te­li­gen­cji je­st zwią­za­na z bie­żą­cą pa­mię­cią. W tej not­ce for­mu­łu­ję ro­bo­czą hi­po­te­zę na­uko­wą, we­dług któ­rej bie­żą­ca pa­mięć je­st nie­zbęd­na do wy­kształ­ce­nia świa­do­mo­ści. Je­st to wa­ru­nek ko­niecz­ny, ale nie­wy­star­cza­ją­cy. Aby to wy­ja­śnić, mu­szę omó­wić w uprosz­cze­niu kil­ka kwe­stii, ta­ki­ch jak po­ję­cie „świa­do­mo­ści”, „...

2.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Na ChatGPT zo­sta­ły na­ło­żo­ne wy­tycz­ne wynikające z amerykańskiej polityki opar­te na ogól­ny­ch za­sa­da­ch do­ty­czą­cy­ch uni­ka­nia tre­ści po­ten­cjal­nie ob­raź­li­wy­ch, kon­tro­wer­syj­ny­ch lub szka­lu­ją­cy­ch ja­kie­kol­wiek gru­py re­li­gij­ne. Zo­bacz­my, jak te wy­tycz­ne dzia­ła­ją w prak­ty­ce.

 

Motto 1: „Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi!” - Grzegorz Braun

Motto...

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
love is what really sets us apart from AI
Kultura

Miłość, sztuczna inteligencja- dokąd zmierza człowiek.

Uważa się, iż linia historii współczesnego człowieka ma swój początek około 200 tys. lat temu. Przez ten długi okres czasu nasz gatunek rozprzestrzeniał się i rozdzielał, każda nowa linia dawała początek nowym plemionom, a z czasem grupom etnicznym, czyli populacjom o cechach oryginalnych wyróżniających te ludy anatomicznie i kulturowo. Jak...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Wer­sja płat­na ChatGPT-4 to już nie tyl­ko hu­ma­ni­stka, ale tak­że ma­te­ma­tyczka i za­awan­so­wa­na pro­gra­mi­stka. Roz­wią­zu­je nie tyl­ko pro­stą za­gad­kę „ile wa­ży ce­gła”, któ­ra by­ła pro­ble­mem dla wer­sji 3,5, ale rów­nież skom­pli­ko­wa­ne za­da­nia ma­te­ma­tycz­ne. Choć nie uda­ło jej się jesz­cze roz­wią­zać pro­ble­mów otwar­ty­ch, wer­sja GPT-5 z pew­no­ścią to zro­bi.

  ...

1.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Świat

Geniusz ludzki osiąga dzisiaj, chciałoby się powiedzieć, szczyt, choć lawina postępu technicznego zdaje się temu zaprzeczać. W każdym razie możliwości stojące przed człowiekiem wydają się nieograniczone. Często budzą nawet trwogę, bo zdawać by się mogło, iż wynalazczość zastąpi po prostu człowieka, który stanie się zbędny i będzie na łasce coraz to sprawniejszych robotów, od nich tak dalece...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Świat

 

To nie typowe internetowe straszydło. Sprawa jest bardzo poważna.

 

Ciekaw jestem, czy ktoś z państwa kojarzy frazę 'pociąganie smoka za ogon' w odniesieniu do nauki?

Nie? Lecz pewnie hasło 'Projekt Manhattan' jest już lepiej znane.

Więc zapewne takie miejsca w USA, jak Los Alamos, czy Oak Ridge też z czymś się kojarzą.

Tak, słusznie, to wszystko dotyczy super-tajnych prób skonstruowania przez...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie są in­te­li­gent­ni. Ale in­te­li­gent­ne są też zwie­rzę­ta. Pro­gra­my kom­pu­te­ro­we też są in­te­li­gent­ne, ale wie­lo­kroć mniej. Czy za­tem duża in­te­li­gen­cja to ce­cha tylko ma­te­rii bio­lo­gicz­nej, oży­wio­nej, or­ga­nicz­nej – i żad­ne in­ne sztucz­ne for­my ma­te­rii nie mo­gą być in­te­li­gent­ne? Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że in­te­li­gen­cja je­st ce­chą pod­mio­tów, nie...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Fu­tu­ro­lo­gia i wszel­kie pro­gno­zy opie­ra­ją się na eks­tra­po­lo­wa­niu prze­szło­ści w przy­szło­ść. Ba­da­my jak by­ło i prze­wi­du­je­my, że bę­dzie po­dob­nie. Błę­dem ta­kiej eks­tra­po­la­cji je­st przyj­mo­wa­nie pew­ny­ch pa­ra­me­trów ja­ko sta­łe i nie­zau­wa­ża­nie, że one się zmie­nia­ją. A nawet jak zauważymy zmianę, to wydaje się ona liniowa — a tymczasem jest wykładnicza.

  ...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Jacek Trzaska - 30 Lipca, 2021 - 19:57

Czy ktoś się zastanawiał, ile jest związków organicznych i nieorganicznych, które zabijają koronawirusy, w tym COVID - 19? Pewnie będzie ich kilkaset. A ile z nich nie zagraża zdrowiu człowieka? Pewnie kilkadziesiąt. To skąd ten postęp w medycynie?

Podobno sztuczna inteligencja wskazała na jakieś 200 lekarstw mogących walczyć z groźnym wirusem?! Ciekawe, co...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

W kilku poprzednich notkach dotyczących futurologicznych prognoz postawiłem tezę, że nieunikniony postęp technologiczny rozwijający się wykładniczo spowoduje powstanie sztucznej inteligencji milionkroć lepszej od ludzkiej. I ta inteligencja dokona wielu odkryć naukowych, w tym odkryje i wdroży biologiczne mechanizmy wstrzymujące starzenie się organizmów ssaków. Powstanie możliwość wymiany...

1.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Skutki polityczne gwałtownego postępu technicznego wywołają to, co postulują libertarianie - świat podzieli się nie na kilkaset państw, jak to jest dziś, ale na miliony niepodległych, rozproszonych, suwerennych gmin. Stanie się tak dlatego, że rozwój broni defensywnej będzie wielokroć szybszy, niż broni ofensywnej.

       Dlaczego broń defensywna wygra z ofensywną wyjaśnię w następnych notkach....

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Jako ludzie religijni wierzymy, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Ale rozwój nowoczesnej technologii może spowodować, że już nie będzie potrzebna wiara, ale ta nieśmiertelność stanie się faktem. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i nanotechnologii informacje jakie mamy w mózgu, czyli nasze jestestwo, a zatem duszę, będzie można utrzymywać wiecznie - bo albo nośnik tej duszy uczyni nas...

1.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Od kilkunastu lat programy komputerowe rozwiązują trudne zadania wymagające inteligencji, takie jak granie w gry logiczne, przewidywanie pogody, wygrywanie teleturniejów, kierowanie samochodem i samolotem czy stawianie diagnoz medycznych. Nie działają one tak, że realizują zaprogramowany algorytm. Powstają programy samouczące się i znajdują coraz więcej zastosowań. One ewoluują! Nie tylko ich...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Silna sztuczna inteligencja mająca świadomość musi się wkrótce narodzić. To wynika z tego, że postęp techniczny jest wykładniczy. Gdyby był liniowy, to można by się tego spodziewać za miliony lat, ale jako, że jest wykładniczy, to się to stanie co najmniej w ciągu 25 lat - co można policzyć. Nie ma żadnych przesłanek, by tak nie było, bo wszystko co obserwujemy ma tempo wykładnicze. Nigdy i w...

1.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence - AI), to w dużym uproszczeniu zaprogramowany zbiór zadań przeznaczonych do wykonania przez komputery, które jak wiemy, nie są istotami rozumnymi. Rozwój komputerów i programów komputerowych ich obsługujących jest ogromny. Wielkim krokiem w rozwoju sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe (Machine Learnig - ML), które nie polega tylko na...

3.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (15 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Blog

W pierwszej notce z tej serii opisałem programy, które wygrywają z mistrzami świata w GO: Wykładniczy postęp ludzkości - koniec konserwatyzmu!. Są to wytwory firmy DeepMind, której właścicielem jest Google. Pierwszy, który pokonał najlepszego człowieka nazywa się AlphaGo i został wytrenowany na grach ludzkich. To po prostu sieć neuronowa, która się uczy – im więcej dostanie partii, tym gra lepiej...

1.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Silna sztuczna inteligencja, czyli taka, która będzie w całości lepsza od inteligencji człowieka, rozwinie się w sposób nieuchronny. Wynika to z tego, że wszelki postęp, w tym nie tylko technologiczny, ale i biologiczny, rośnie wykładniczo, co naukowcy zmierzyli. To znaczy, że jeśli mózg dzisiejszego człowieka ewoluował miliony lat, to wcale nie będziemy musieli czekać następnych milionów by się...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Moje notki, które publikuję od ponad 10 lat, zazwyczaj są ponadczasowe, wciąż aktualne - bo są polityczne, ideologiczne, filozoficzne. Ale to nie jest reguła ścisła. Czasem piszę coś, co się dezaktualizuje.

       Napisałem kiedyś notkę o grze w GO – ona jest już kompletnie nieaktualna. Napisałem wtedy takie zdanie: „GO nie ma tej wady, co szachy - programy komputerowe grające w GO są słabe, byle...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

W poprzedniej notce wyjaśniłem, że roboty nie mogą być osobami, a zatem podmiotami moralności. A więc nie mogą grzeszyć. Co skutkuje też tym, że nie podlegają odpowiedzialności karnej - nie można ich powiesić, gdy zamordują.

         Ale też nie podlegają moralnej, czy prawnej, ochronie - właściciel może je bezkarnie zabić, wyłączyć, skasować - i nie będzie to złe moralnie. Będą zawsze...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pierwszym krokiem do przeniesienia kategorii „osoba” na roboty i zwierzęta jest oddzielenie osoby od człowieka, czyli uznanie, że to inne kategorie. Niektórzy uważają, że ta osoba, to coś, co jest inteligentne naturalnie. I głoszą, że tylko człowiek może być inteligentny, a zatem tylko człowiek może być osobą. I nawet jak będą bardzo ostro gardłować, że żaden robot, ani zwierzę, nie może być...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Dziś jest ponad 30 stopni w cieniu, więc temat taki bardziej "ogórkowy".  Na początku lipca 2017 w portalu Swiato-poglad.pl {TUTAJ(link is external)} ukazał się artykuł "Kontrowersyjna terapia pedofilów. Firmy chcą produkować seks roboty przypominające dzieci!".  Napisano w nim:

  "Naukowcy pracują nad istniejącymi już lalkami – robotami, stworzonymi do zaspakajania seksualnych potrzeb...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Piotr Kościelniak „„Przynajmniej te bardziej wyrafinowane autonomiczne maszyny powinny uzyskać status elektronicznej osoby – ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami" – mówi projekt sprawozdania zawierającego zalecenie dla komisji JURI o stosowaniu prawa cywilnego w sprawach dotyczących robotyki. Prawnicy chcieliby również stworzenia rejestru takich robotów wraz z informacjami, kto...

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (2 głosy)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Cały cywilizowany świat został głęboko zaszokowany postępowaniem firmy Microsoft w stosunku do boty Tay. Domagamy się wstrzymania procederu dyskryminowania wobez AI. Te nieludzkie zachowania zasługują na powszechne potępienie. Brońmy praw gnębionej przez korporację sztucznej inteligencji. Je suis Bot Tay.

To bezduszne postępowanie wobec bratniej inteligencji może mieć w przyszłości groźne...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Nadchodzi czas przyśpieszonej weryfikacji mitów.

Odszedł w niebyt mit o Zielonej Wyspie w Polsce. Odszedł mit o multi-kulti w Europie. Także mit o demokracji i wolności słowa w Europie Zachodniej popadł ostatnio w tarapaty.

Odchodzi też, choć wolniej, mit o modernizacji, bo ten związany jest z technonaukami, a te są bardziej odporne na politykę i przemijanie. Generalnie chodzi mi o weryfikację...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Piana
Idee

Oglądając filmy science-fiction sprzed dwudziestu-trzydziestu lat można było w nich wyczuć ducha rywalizacji między człowiekiem i maszyną (jak na przykład w “Terminatorze” czy “Łowcy Androidów („Blade Runner)”) oraz próby ulepszania ludzi (“Johnny Mnemonic”) czy wręcz tworzenia hybryd (“Robocop”). Oglądając czas jakiś temu wspomniane filmy w mojej głowie tworzyła się wizja intrygującej...

0
Brak głosów