wolność

Obrazek użytkownika Bielinski
Kultura

Druga połowa maja. Pogoda gładko przeszła z wiosny w ciepłe lato. Czas płynie nieubłaganie. Pewnie i dobrze. Tak, dobrze. Wszystko jest dobre, na co nie mamy wpływu. Na przykład pogoda, ruch planet, czy burze na Słońcu. Czy więc dobre jest gradobicie? Huragany, powodzie czy susze? Trzęsienia ziemi? Kiła, schizofrenia czy nowotwór złośliwy? Hmm. Patrząc z punktu widzenia indywidulanego są to...

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Woj­na nie na­krę­ca eko­no­mii! Ni­gdy, żad­na. Na­krę­ca tyl­ko to, że lu­dzie mu­szą wię­cej pra­co­wać, by wró­cić po wie­lu la­ta­ch do sta­nu, w ja­kim by­li przed woj­ną. Woj­na na­krę­ca lu­dzi do wy­sił­ku, by zbu­do­wa­li to, co już mie­li. Woj­na żad­ne­go dłu­gu nie li­kwi­du­je — po­wo­du­je tyl­ko to, że jed­ni go nie pła­cą, a in­ni tra­cą, bo po­życz­ki nie od­zy­sku­ją. To są sa­...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Dziś mija 19 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętam te chwile smutku i rozpaczy, kiedy zostaliśmy niemal osieroceni. Pamiętam te łzy, wzruszenie, smutek i żal... i te setki tysięcy modlących się o zdrowie Papieża i za duszę Papieża.Odszedł wtedy ktoś, kto ukształtował całe pokolenie Polaków i również ja dojrzewałem z nim i czerpałem od niego siłę do pokonywania kolejnych moich dni życia...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Gospodarka
Podtytuł: "Zrozumieć świat. Fundusze Inwestycyjne, światowe korporacje i ich najcenniejsze marki oraz najbogatsi ludzie na świecie!"   Podobno światem rządzi pieniądz i "jeżeli nie wiemy o co chodzi to chodzi o pieniądze". Nie w pełni się z tymi sformułowaniami zgadzam, ale faktycznie pieniądz odgrywa bardzo dużą rolę w czasach współczesnych, ale w ogóle w całej historii ludzkości. Kiedyś...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Gospodarka

Własna waluta, nieskrępowany obrót gotówkowy, własność prywatna, rodzina, państwa narodowe i chrześcijańskie wartości  to nasze miecze w walce z lewackimi i globalistycznymi  dążeniami do naszego zniewolenia. Musimy robić wszystko, aby nie dopuścić do tego, by pozbawiono nas tych atrybutów, bo inaczej nie będziemy wolni, suwerenni i niepodlegli!

 

Przed kilkoma dniami napisałem tekst o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Dixi
Kraj

https://wolnosc.info.pl/2024/02/02/strajk-generalny-nszz-rolnikow-indywidualny/

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Świat

Państwo prawa, polityka prywatności, prawa człowieka, wolność słowa, zasada równości, mowa nienawiści.

            Przed blisko 70 laty mego życia –  a więc w wieku dojrzałym – z takimi pojęciami się nie spotykałem. Stopniowo na przełomie XX i XXI wieku zaczęły się one pojawiać. Dziś panoszą się w umysłach, siejąc zamęt.  Kiedyś były sufrażystki, ale one same starały się o to, by ich nie brać...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

 

 

 

To nie jest mój pomysł. Wziąłem go od naszego rodaka z Kanady. Konkretnie z Toronto. Zachwyciła mnie jego prostota i skuteczność.

 

Pojęcie "Obywatelska inicjatywa" raczej nas wkurza niż wzywa do aktywności społecznej. Wymyślono bowiem, że w każdym powiecie, gdzie połowa z nich jest potężnie skorumpowana, a głównym celem tych władz jest dojenie mieszkańców, jakieś marne procenty – dwa,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Krystian Frelichowski
Kraj

20XII23 pod bydgoską TVP3 odbyła się manifestacja w obronie wolnych mediów zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL Przymierze, klub Gazety Polskiej, Slidarnych2010. Oprócz bydgoszczan byli też m.in mieszkańcy Torunia, Nakła, Zamościa, Grudziądza. Najstarszym uczestnikiem był Andrzej Mazurowicz -wielokrotny Mistrz Polski we wioślarstwie, wieloletni trener kadry narodowej...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (8 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Zwolennikami Polski bezgotówkowej są potężne środowiska. Z jednej strony mamy bankierów, którzy chcą pobierać niewielkie marże od każdej możliwej transakcji ekonomicznej. Z drugiej strony mamy parlamentarnych socjalistów, którzy posiadają w głębokiej pogardzie wolność. W ich wizjach jednostka była od zawsze tylko trybikiem całkowicie podporządkowanym pod państwowe widzimisię. Zamordyści już tacy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Już piętnasty rok piszę w tych rocznicowych dniach na NP o Powstaniu Warszawskim.
W tym roku same cytaty.

Marian Hemar :

Gdy naród warszawski się porwał do boju,
Gdy z bronią powstali cywile – Gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki gieroju?
Za Wisłą, opodal, o milę.
O, cześć wam, radzieccy kamraci! O, cześć, towarzysze przytomni!
Za pomoc w Powstaniu niech Bóg wam zapłaci A Polska wam jej nie zapomni.
...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Kon­fe­de­ra­cja idzie do wy­bo­rów nie po to, że­by usią­ść do sto­li­ka z post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi czy okrą­gło­sto­ło­wy­mi par­tia­mi i ich sa­te­li­ta­mi, ale po to, by raz na za­wsze ten ich sto­lik wy­wró­cić, by za­koń­czyć po­ro­zu­mie­nie so­cjal­de­mo­kra­tów z post­ko­mu­ni­sta­mi, któ­re chro­ni in­te­re­sy apa­rat­czy­ków, któ­rzy uwłasz­czy­li się po oba­le­niu pierw­szej ko­mu­ny...

1.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zna­ny pol­ski po­li­tyk daw­no te­mu stwier­dził: „Pol­ska to nie­nor­mal­no­ść”: „Pol­ska to nie­nor­mal­no­ść”. Wszy­scy się na to obu­rza­ją! No, ale co to je­st ta Pol­ska? Ja to tłu­ma­czy­łem za­wsze tak: Pol­ska to kraj, to na­sza Oj­czy­zna. A prze­cież nie uro­dzi­li­śmy się w do­mu wa­ria­tów! Więc co to je­st ta nie­nor­mal­na Pol­ska? To nie kraj, ale pań­stwo! Ono je­st nie­nor­mal­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

 

Tego oczywiście nikt nie wie, a ja też nie mam kryształowej kuli. Jedno jest pewne: nie będzie taki, o jakim marzymy, jeśli z kopyta nie weźmiemy się do roboty. Jeżeli w tym roku przegramy Polskę, to wątpię, czy uda się ją odbudować, bym bardziej, że nie jesteśmy Anglikami i nie

dla nas

rozwód po brytyjsku. Polactwo, jakże zasłużone w czasach PRL i latach tak zwanej „likwidacji komunizmu” przez...

4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Idee

Koniec starego roku, początek nowego roku. Sylwester to zwyczajowo czas radości, zabaw, tańców, nadziei wobec nowego roku. Ale jest to także czas nostalgii, rozważań; dzień, w którym czujemy, jak czas przepływa nam między palcami. Dzień spojrzenia w przeszłość i w przyszłość. Przyszłość to prosta sprawa. Dla jednych ten nowy rok będzie dobry, dla innych zły, dla większości całkiem przeciętny....

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (9 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Umówmy się, że na użytek tego tekstu, jednego z "bohaterów" będę zwać Bogusiem.
Aczkolwiek mogłaby by być też Krystyna, Janina, Donald, ...

Zwał jak zwał, skoro wygląda to na wielki ZWAŁ, lansikiem zwany.
Czyli grono cwaniaczków, którzy po 10 m-cach wojny naszego sąsiada z Rosją, nagle skonstatowali, że Ukraina nie tylko dzielnie się broni, lecz także atakuje Ruska.
Ba! Ukraina ma ducha,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika poeta
Historia

TAMTEN GRUDZIEŃ, TAMTEN czas, gdy władza strzelała do robotników, gdy Janek Wiśniewski Padł.....

:

https://niepoprawni.pl/blog/485/grudzien-1970

https://www.youtube.com/watch?v=KsN9_az68hI

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

 

Każdy człowiek to indywidualna istota społeczna. To banał. Lecz to jest pewnik nie do podważenia. Lecz są tacy obecnie, wszyscy ci, co są wyznawcami tych wszystkich śmiesznych "post" (nie mylić z równie głupim "pop"), uważają, że jak się dobrze wymiesza, doda przypraw i oleju, to z ludzi można stworzyć jednorodną masę.

 

Z wielu socjologicznych, psychologicznych, czy przeróżnych nauk o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Kultura

Koniec listopada tego dziwnego roku. Każdy rok jest inny, ale ten wyróżnia się spośród innych. Czy to aby nie przez wojnę za naszą granicą? Są i inne sprawy, dla każdego własne. A ja wracam do tematu, o którym miałem nie pisać. Dziewięć lat temu, w marcu 2013 roku na swoim blogu opublikowałem tekst pt. „Kto może być zebrą?”. Inspiracją do tego krótkiego opowiadania była postać posła/posełki pana(...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

I znów po­sze­dł bie­da­czy­sko, po sze­ro­kim szu­kać świe­cie te­go, co je­st bar­dzo bli­sko.

  Wol­no­ść to mo­blil­no­ść. To nie je­st de­fi­ni­cja, to twier­dze­nie. Peł­na de­fi­ni­cja je­st tu: Wolność. Tam je­st ta­ki frag­ment: "…ta­ki sens po­ję­cia wol­no­ść pod­ję­ła i wy­ko­rzy­sta­ła przede wszyst­kim my­śl li­be­ral­na…" - a za­tem są in­ne sen­sy, pod­ję­te przez in­ne my­śli....

3.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika patria
Blog

Oda do rozpaczy

Biedna rozpaczy

uczciwy potworze

strasznie ci tu dokuczają

moraliści podstawiają nogę

asceci kopią

święci uciekają jak od jasnej cholery

lekarze przepisują proszki żebyś sobie poszła

nazywają cię grzechem

a przecież bez ciebie

byłbym stale uśmiechnięty jak prosię w deszcz

wpadałbym w cielęcy zachwyt

nieludzki

okropny jak sztuka bez człowieka

niedorosły przed śmiercią
...

1.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Co je­st lep­sze: dzia­łać sa­me­mu czy ra­zem z in­ny­mi? Ze spół­ka­mi to by­wa róż­nie – wy­sił­ki wszyst­ki­ch wspól­ni­ków mo­gą się do­da­wać, ale mo­gą się też odej­mo­wać. No to le­piej dzia­łać sa­me­mu. Ale że­by nie wiem jak się sta­rać, to sa­me­mu się wie­le nie zro­bi.

  Waż­ny je­st po­dział pra­cy – każ­dy ro­bi do­brze czę­ść, któ­ra skła­da się na więk­szą ca­ło­ść. Więc je­śli...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Lwow47
Kultura

 

 

 

 

Dom zbudowany z kłamstwa runął nam na głowę

I przed nami znów nastał trudny czas niewoli

Nie mów głupcze o wolności… wspólnej Europie

Prawdziwego Polaka ta tragedia boli..

 

Zdrajca tak jak Judasz sobie powinien stawiać

Szubienicę bo hańba jest nie do zniesienia

Przebierałeś się za Polaka jadłeś Jego chleb

I nie ma i już  dla ciebie daru przebaczenia

 

Co Ci zostawię Matko-Polsko! gdy...

3.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Świat

Świat za pośrednictwem telefonii komórkowej, tv, internetu na bieżąco obserwuje agresję Rosji na Ukrainę, heroizm jej obrońców oraz barbarzyństwo, zbrodnie żołnierzy rosyjskich.

Mordowana jest ludność cywilna.
Wszyscy; kobiety, dzieci, kobiety ze szpitala położniczego, noworodki, sieroty, ..
Gwałty, rabunek, pijaństwo,

Mordownia!

Rzeż na oczach świata i usta elit tzw zachodu, pełne frazesów o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Świat

"Kameraden nicht schiessen, wir mussen kapitulieren"l tak krzyczeli przez ruskie megafony niemieccy , sprzedajni komuniści w rodzaju Ulbrichta, Honeckera w stronę okopów żołnierzy Hitlera na froncie wschodnim.

I jeśli dzisiaj, co rusz zadajemy sobie pytania, gdzie jest granica niemieckiej podłości, uległości wobec Putina, Rosji, to moim zdaniem, nie jest to tylko chęć robienia lukratywnych...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Gdzie oni?; on, ona i ono!
Dlaczego milczą?, gdy Putin atakuje Ukrainę, gdy jego żołdacy ostrzeliwują obiekty cywilne, domy, szkoły, szpitale, przedszkola i żłobki!

Gdzie oni są?, gdy żołnierze Putina mordują , zabijają ludność cywilną!

Otóż to!, gdzie wszyscy oni są, każdy z nich z osobna i zusammen do kupy razem wzięci tak rzekomo zawsze zatroskani!

Ci, którzy tak bardzo płakali nad ciężką dolą...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Świat

J... twoju m... Rossija, kakaja ty bywsza , takaja i jest ( zapewne zrobiłem tu liczne błędy)...to komentarz, słowa pewnego emigranta rosyjskiego, który dał się omamić stalinowskie propagandzie o wielkich zmianach na lepsze, o dokonaniach, dobrobycie, porządku i ładu w bolszewickiej Rosji.
Wrócił po ponad 10 latach z Ameryki, zszedł po trapie ze statku w Leningradzie, Piotrogrodzie. Postawił...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Świat

Jakże wielu Polaków, a Kresowiaków w szczególności, już od 1917 roku nie miało złudzeń co do tych "naprawiaczy świata".
Zaś lata 1920, 1944 i następne je tylko utrwaliły.
"...Duszę się wśród tych gadów. Ja bolszewika jak zobaczę, jak spojrzę w oczy chamowi, tak mnie w piersi gryzie i gryzie, a zęby same zgrzytają. Dobrze walczyć z ludżmi, do których się ma chociaż gram szacunku. A tu w krąg albo...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Strony