konfederacja

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Spe­cjal­nie dla Kon­fe­de­ra­cji, naj­bar­dziej wol­no­ścio­we­go ugru­po­wa­nia w Pol­sce, a w szcze­gól­no­ści dla pa­le­oli­ber­ta­rian Do­bro­mi­ra So­śnie­rza i Jac­ka Wil­ka, któ­rzy star­tu­ją w wy­bo­ra­ch do PE, stwo­rzy­łem hi­pho­po­wą pio­sen­kę wy­bor­czą. Tek­st, mu­zy­ka i wy­ko­na­nie je­st ory­gi­nal­ne, stwo­rzy­łem tę aran­ża­cję przy uży­ciu AI.

W małym mieście, na małym...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Mamy coraz mniej czasu na konieczne zmiany w naszym kraju. Podatki (różnych podatków, opłat i składek mamy ponad 90!!! Po co aż tyle?), biurokracja (odczuwają ją głównie przedsiębiorcy, ale jej koszty przerzucają na swoje towary i usługi, więc to my wszyscy płacimy za te skomplikowane regulacje), rozdawnictwo (PiS i PO z koalicjantami usiłują nas przekonać, że coś nam dają, tymczasem gdy nasze...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Oto apel Szta­bu Kon­fe­de­ra­cji. Pro­szę to udo­stęp­nić wszyst­kim zna­jo­mym. Ze wzglę­du na nie­złom­ną po­sta­wę Kon­fe­de­ra­cji jej prze­ka­zy są wciąż cen­zu­ro­wa­ne w me­dia­ch głów­ne­go nur­tu oraz w me­dia­ch spo­łe­cz­no­ścio­wy­ch. Dla­te­go pro­szę o po­da­nie te­go ape­lu swo­im bli­skim i przy­ja­cio­łom.

Grzegorz GPS Świderski

T.me/KanalBlogeraGPS

X.com/GPS65

Po de­ka­dzie...
1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika piko
Kraj

Konfederacja pomawiana, stygmatyzowana, etykietowana przez PiS określeniami jak: "ruska agentura", "tuba Kremla", czy popularne "ruskie onuce" została zaproszona przez Mateusza Morawieckiego do rozmowy na temat utworzenia rządu.

Dlaczego Konfederacja przyjęła zaproszenie na spotkanie? Jak powiedział Bosak w tym wywiadzie , idą przez szacunek dla urzędu ale głównie by Premier na wylocie zrobił...

1.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

 Artykuł pt.: „Donald Tusk: ich bin fur die Deutschen” („Donald Tusk: jestem za Niemcami”) ukazał się w „Bild” 23 października 2007 roku.

Fragment artykułu z „Bild”:

Szczupła blondynka o niebieskich oczach i przyjacielskim uśmiechu synka jest przyjaciółką Niemców i otwarcie przyznaje: „Jestem proniemiecka”*.

- Chodzi chyba o wypowiedź Małgorzaty Tusk.

Nie wiem, czy Google Translator się pomylił,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Janusz Korwin-Mikke od dawna mówi ohydne rzeczy, ale ostatnio przesadzał. O dziewczynkach w wieku 12-13 lat Janusz Korwin-Mikke mówił, że to nie państwo ma decydować, czy dziecko może uprawiać seks, ale natura poprzez pierwszą miesiączkę wydaje „zgodę na współżycie”, a brak karalności powinien być, gdy dziecko ma zaledwie 8 lat (!), jeśli przydarzy mu się pierwsza miesiączka.

Janusz Korwin-Mikke...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Znamy już oficjalny wynik wyborów, czas na podsumowanie i wnioski na przyszłość. Co ze zwycięstwa i powstania rządu POLEWu3D wynika dla Polski.

Pozytywy.

Rząd będą tworzyć wszystkie partie tzw. demokratycznej opozycji. Dlaczego to pozytyw? Wszystkie te partie wezmą na siebie odpowiedzialność za rządzenie krajem. Podczas następnych rządów żadna z tych partii nie będzie alternatywą dla wyborców....

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

A raczej śpiewa na jego melodię. Gdy się rzuci okiem na powyborcze komentarze Krzysztofa Bosaka, politycznego wychowanka rodziny Giertychów, to jednymi z pierwszych kwestii jaką poruszył, było to, iż trzeba rząd Prawa i Sprawiedliwości „prawnie” rozliczyć.

Ze swadą, używając prawnych terminów, Bosak określił wstępnie obszary za jakie trzeba się zabrać. Nie mam żadnych wątpliwości, że po „wypadku...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Husky
Kraj

Te wybory zweryfikowały kto na dziś jest prawdziwym liderem Konfederacji a komu tylko wydawało się że nim jest

Jak by nie strzelali sobie w kolano, to było by 10%. Ale tu trzeba zmian.

Przede wszystkim lokalnie nie istnieli, na wsiach gdzie mieli większe poparcie niż w miastach, nieobecni. Do tego masa szurów na listach. Sprzeczny program. Dużo więcej błędów.Przecierałem oczy ze zdumienia...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika maciej1965
Kraj

Kończy się kampania wyborcza. Starałem się brać w niej udział, albo co najmniej komentować. Ale na koniec, rzutem na taśmę, chcę zebrać swoje rysunki, do przetrawienia w czasie ciszy wyborczej....

A więc, do roboty!.

Na początek kilka grafik wzywających do głosowania:

Przypomnijmy, że Tusk uznaje siedzenie w Sejmie na Wiejskiej za udrękę, więc pomóżmy mu się od tego wykręcić :-)

A teraz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Obec­nie ma­my sy­tu­ację wy­jąt­ko­wą, któ­rej je­sz­cze ni­gdy w Pol­sce nie by­ło. Ugru­po­wa­nie wol­no­ścio­we, wol­no­ryn­ko­we, li­be­ral­no-kon­ser­wa­tyw­ne, czy­li Kon­fe­de­ra­cja, ma naj­wyż­sze no­to­wa­nia w son­da­ża­ch w hi­sto­rii. Jesz­cze ni­gdy ża­den wol­no­ścio­wy so­ju­sz nie uzy­skał w Pol­sce wy­ni­ku dającego mu około 40 posłów. Za­wsze wy­gry­wa­ją so­cjal­de­mo­kra­ci...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Skandal, jaki wybuchł 15 godzin przed ogłoszeniem ciszy wyborczej w Polsce, powinien wywrócić niektórym stoliki.

Ujawniony kolejny plan Tuska, czy raczej jego „europejskich” mocodawców, do tej pory pozostawał w sferze domysłów. Nagrania, jakie poznaliśmy dzięki anonimowym póki co pracownikom NIK, mających dosyć POlitycznego zaangażowania swojego szefa Mariana Banasia, pokazują, jakim mocnym...

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Je­st je­den klu­czo­wy, naj­waż­niej­szy po­wód, by nie gło­so­wać na PiS.

  Otóż PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, zamknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Zawiedzony
Kraj

 

 

Jest szczupła ale czy ładna?

 

 

Skoro ta Konfederatka trafiła do CKM to najwidoczniej komuś się podobała

Problemem jest to, że startuje z Konfederacji, a więc partii, która oficjalnie nie popiera takiej „degrengolady moralnej”. Gdyby startowała z Lewicy albo KO, nikogo by to nie dziwiło ani nie oburzało.

A co na to Grzesio Braun ? Wielki moralizator?

W przypadku Konfederacji sprawdzi się...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Chciałem wybadać, czy istnieje szansa na koalicję z Konfederacją i wybrałem się na spotkanie z kandydatami na posłów z tego ugrupowania. Usłyszałem od lat powtarzany slogan Michalkiewicza o tych, co "kopią się po kostkach, ale krzywdy sobie nie zrobią" (czy Smoleńsk był kopaniem po kostkach?), że to "partie okrągłostołowe, które się umówiły i wymieniają się co parę lat". "Straszyli nas pandemią,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

Liczba 44-tego, na 15-stego 10-tego!

Dlaczego nie głosowałem

i nie głosuję na PO?

Bo ta PO, to niemieckie

czyste zło !

Dlaczego nie wybieram P/ZSLu?

Bo nie uznaję robienia

z urzędu- burdelu!

Czemu nie podążam 3-cią drogą ?

Bo ową wszystkie zaprzaństwa

nad trupem Polski -już docelowo

-niczym wygłodzone wilki chodzą!

Czemu nie pójdę za lewicą?

Tą szlachetną  pustymi frazesami,

zaś w swym...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Obej­rza­łem na ży­wo wiel­ką kon­wen­cję Kon­fe­de­ra­cji. Nie mam się do cze­go przy­cze­pić. Obaj li­de­rzy, Sła­wo­mir Ment­zen i Krzysz­tof Bo­sak, mie­li świet­ne prze­mó­wie­nia, po­wie­dzie­li wszyst­ko to, co trze­ba po­wie­dzieć. Wy­bie­ram z ich wy­po­wie­dzi naj­waż­niej­sze mo­im zda­niem kwe­stie

Krzysz­tof Bo­sak:

  • „Idzie­my ra­zem do ty­ch wy­bo­rów, by wy­wró­cić ten sto­lik,...
1.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

To jest dość prawdopodobne. Ktoś powiedział, że „kopiuje wzorzec Korwina”. Jakże mogło by być inaczej, skoro to przez Janusza Korwina – Mikke został „namaszczony” i wystawiony do swojej roli. Kampania wyborcza wymaga wysiłku.

Jak pamiętamy, prawie rok temu tuż przed ukończeniem swoich 80 – tych urodzin, JKM ogłosił ustąpienie z roli prezesa swojej partii i wskazał na Sławomira Mentzena jako na...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Tak ogromna liczba ponad 90 podatków, opłat i składek pokazuje jak chore jest zarządzanie naszym Państwem! Sama ich obsługa w sumie kosztuje nas (Państwo i podmioty je opłacające, które przerzucają te koszty na klientów) prawdopodobnie setki milionów jeśli nie miliardy złotych!

 

Podatki, biurokracja i rozdawnictwo niedługo nas wykończą, a już na pewno emerytury milionów Polaków będą głodowe!...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika dratwa3
Idee

Bliscy mojemu sercu są młodzi narodowcy, naturalnym więc jest, że jestem potencjalnym wyborcą Konfederacji.

Mam jednak takie dziwne przyzwyczajenie, że przed podjęciem ważnych decyzji, staram się najpierw zrozumieć to coś, w co zamierzam wdepnąć.

I tu się pojawił niemały problem, bo nie potrafię doszukać się idei, która połączyła wolnościowców z narodowcami.

Może ktoś pomoże mi to ogarnąć ?

...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Smok Eustachy
Kraj

Odpowiedzialność za ostatnie nieporozumienia z Ukrainą ponosi PiS. Polityka wdzięcznościowa musi doprowadzić do podobnych perturbacji. O Wołyniu trzeba było myśleć w 2022 roku w lutym. Nasz entuzjazm dla pomocy Ukrainie jest duży, owszem, ale może być większy jeśli pójdą ekshumacje itp. Powinniśmy wtedy to powiedzieć i warunki przedstawić. A nie teraz. Podobnie ze zbożem. PiS w etapie wzmożenia...

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

Przyznaję, że z ulgą przyjąłem zmianę narracji partii rządzącej wobec Konfederacji. Dotychczas przyjęta wobec Konfederacji opcja, pasywność i zostawianie sobie ścieżki do rzekomego „porozumienia” w przyszłości nie wydawało mi się trafną strategią. I chłopcy z Konfederacji, i jej ideolodzy oraz wspierający ją publicyści atakowali prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, członków rządu i...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Do wyborów jeszcze kilka miesięcy, ale konfederacja napompowana sondażowo już usiłuje rozdawać karty!
Donald Tusk na prawo i lewo batoży, rozdaje razy.
Zaś czarodzieje, politycy konfederacji już mają 20% i domagają się dla siebie marszałka sejmu!
Po co?, ano po to, aby zarządzić kolejne, przyśpieszone wybory parlamentarne.

Albowiem zdaniem tych polityków trzeba rozwalić to bagno!

Jak?, stworzyć...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Smok Eustachy
Kraj

Propozycja ślubu bez możliwości rozwodu godzi tak naprawdę w tych, którzy nie chcą z niej skorzystać. No bo niby wielka miłość, ślub na całe życie a tu zostawiasz sobie furtkę. Teraz nie ma innej rady, a tak nie wiadomo jak się przechyli szala, szczególnie w ślubach kościelnych. Czy ludzie zaczną otwarcie przyznawać, że tak nie do końca poważnie traktują deklaracje ślubne, czy raczej będzie im...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

Promowany zresztą z cienia przez określone, postkomunistyczne i berlińskie media. Nie trzeba być specjalnie bystrym by to widzieć, pomimo „zasłon dymnych”.

Sednem demokracji są wybory parlamentarne ale „na co dzień” sednem parlamentaryzmu są głosowania w Sejmie. Nie kwieciste czy też agresywne gadki opozycji z mównicy sejmowej, mające te głosowania uzasadnić. Także nie polityczne artykuły w...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Incel to mężczyzna, który uważa, że „ustawowo” należy mu się miłość i ciała kobiet. Ponieważ czerpie na brak tychże kobiet i żyje w wymuszonym celibacie, to kobiet oficjalnie nienawidzi. Jednak w rzeczywistości, bardzo ich pragnie.

Trzeba przyznać, że Artur Dziambor, były członek Konfederacji, a niedługo były poseł, zachowuje się żałośnie. W stosunku Do Konfederacji jest właśnie takim incelem....

2.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

 

I tak to Zelenski to „zwykły aktorzyna” / jak Ronald Reagan :) /( ~`10 min, „..24 -go lutego przestrojono nas na słuchanie Zelenskiego,... zwykłego aktorzyny ….. itd. ), potem zdjęcie jakichś dziewcząt ukraińskich bez twarzy co to podesłała „jakaś pani” z Warszawy , ta „głupia dziewczynka z Ukrainy”, z nadrukiem portretu Bandery na torbie , ponoć Warszawa ( może , a może  internetowy ruski...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

W obliczu zagrożenia działacze opolskiej Konfederacji postanowili zaczerpnąć danych, dotyczących ilości budowli ochronnych w w woj. opolskim na wypadek ataku ze strony Rosji.

Sytuacja, jaka od wielu miesięcy ma miejsce na Ukrainie pokazuje, że skończyły się czasy pokoju. Bezpieczeństwo nie zapewnia tylko i wyłącznie nowoczesny sprzęt wojskowy, który obecnie Polska stara się pozyskać. Należy...

1.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

W tej not­ce stresz­czam i ko­men­tu­ję pro­gram wy­bor­czy Kon­fe­de­ra­cji z ze­szłe­go ro­ku pod ty­tu­łem: „Po Stro­nie Pol­ski”. A na koń­cu za­chę­cam do obej­rze­nia fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go no­wy pro­jekt ni­ski­ch i pro­sty­ch po­dat­ków.

  Ca­ło­ść programu je­st tu: Po Stro­nie Pol­ski

  We wstę­pie czy­ta­my bar­dzo waż­ne kon­sta­ta­cje. Świat i Pol­skę do­tknę­ły niedawno dwie...

1.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (10 głosów)

Strony