polityka

Obrazek użytkownika gps65
Świat

Ży­je­my te­raz w okre­sie mię­dzy­prze­krę­to­wym, tak jak Po­la­cy, któ­rzy od­zy­ska­li nie­pod­le­gło­ść w po­przed­nim wie­ku, ży­li w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – mię­dzy Pierw­szą a Dru­gą Woj­ną Świa­to­wą. My ma­my już Pierw­szy Prze­kręt Świa­to­wy za so­bą, ale po­nie­waż świet­nie się udał, to bę­dzie ko­lej­ny.

  Pierw­szy prze­kręt mię­dzy­na­ro­do­wi ge­szef­cia­rze opar­li na nie...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (3 głosy)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Jazgot totalny, pomieszanie pojęć.
Na dodatek obrażanie inteligencji Polaków.

Zdolność kojarzenia, rozumienia; intellegō, intellegere, intellēxī, intellēctum

Czy, aby na pewno?

Tak to widzę.

Ale ci od chlewika, z chlewika posługują się typową dla nich ..."logiką", podszytą jakże często osobistym ...byznesem ( zapożyczenie od R. Giertycha).

Chlewik, raczej chlew.

Kilka przykładów z brzegu.

Zacznę...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Idee

Powyższy cytat pochodzący z Medalionów Zofii Nałkowskiej, kolejny raz okazał się boleśnie aktualny. Obecna sytuacja u naszego wschodniego sąsiada, dobitnie pokazuje, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. Jakże kruchymi wartościami są dziś  bezpieczeństwo i pokój.

Słusznie wydawca zapowiada reportaż:  

Co ważne, ta książka jest również ostrzeżeniem. Przez kilka dekad wierzyliśmy w naiwną bajkę o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

To bardzo dziwnego zdarzenia doszło w niedzielę po blokiem Hiobowskich - po obu stronach bloku stały dwie manifestacje i na dodatek obie lewicowe!

Bardzo zadziwiło siostrę Łukaszka, która zobaczyła je po raz pierwszy wracając z rodziną z kościoła. Kiedy cała rodzina weszła już do bloku Łukaszek zauważył, że siostra gdzieś zniknęła. Cofnął się więc i zobaczył siostrę stojącą przed pierwszą...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

To co wyczynia Donald Tusk, aby zdobyć utracona władzę ma wszelkie znamiona sekciarstwa.

Kłamstwo, manipulacja, półprawdy, faki, lżenie, zachęcanie do przemocy, brak szacunku dla reguł demokratycznych.

Z bardzo uproszczonej analizy ( nie mam do tego ani specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi), obserwacji życia politycznego wnioskuję, że D. Tusk ze wszech miar już zasłużył sobie na naczelnego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Na­pi­sa­łem kil­ka no­tek, w któ­ry­ch wy­ja­śniam, że Pol­ska mo­że stać się osto­ją za­chod­niej cy­wi­li­za­cji. Ta cy­wi­li­za­cja upa­da, ale u nas mo­że się naj­dłu­żej ucho­wać. Cho­dzi o to, że Pol­ska je­st naj­mniej zin­fil­tro­wa­na przez wo­ju­ją­cy is­lam. Kra­je za­chod­nie, ta­kie jak Niem­cy, Fran­cja czy Szwe­cja wkrót­ce sta­ną się is­lam­ski­mi ka­li­fa­ta­mi. Ma­ło te­go, cy­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika LOS_Polski
Kraj

Wojciech Podjacki w swoim najnowszym komentarzu merytorycznie rozprawia się z białoruskim reżimem.  

 

 

[video: https://youtu.be/KTlVOMNB1pg align:center]

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Idea Mię­dzy­mo­rza je­st war­ta re­ali­za­cji. Je­śli Ukra­ina wy­gra woj­nę z Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską, a ta się roz­pad­nie na wie­le pań­ste­wek, to idea Mię­dzy­mo­rza na pew­no się zi­ści. War­to uczy­nić z Mię­dzy­mo­rza dru­gie płu­co Eu­ro­py. Płu­co je­st do­brą ana­lo­gią, bo skła­da się z wie­lu pę­che­rzy­ków.

  Ta idea nie wy­ma­ga two­rze­nia cen­tral­ne­go mo­car­stwa, jed­no­li­te...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

I już jest po, znaczy się po PO.
Polacy im tego nie darują, nie odpuszczą.
A razem, czyli z Polakami przeciw Tuskowi, peło ich sojusznicy.
Schabowy ( z kapustą lub bez, smażony, duszony.
Grill, karkówka, boczek,...
A do tego kiełbasy!
No! i ...grubasy!

Kiełbasy i grubasy przeciw Tuskowi, Nitrasowi, PO...

Tak, tak panie Tusk!
Kiełbasy i grubasy ani panu, ani Nitrasowi, ani Trzaskowskiemu czyli...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Mama Łukaszka wracała z synem z zakupów i podeszła do osiedlowego paczkomatu. Wyjęła z niego niewielką paczkę, rozdarła opakowanie - w środku były dwie identyczne książki.

- Kupujesz po dwie? - zdumiał się Łukaszek.

- Nie, druga jest dla mamy Wiktymiusza - mama Łukaszka zademonstrowała synowi okładkę. Był to dwudziesty siódmy tom trylogii "Jan Paweł Drugi wiedział" wydawanej przez "Wiodący...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Świat

Prezydent USA w Polsce, a po drodze niespodziewana, zaskakująca chyba wszystkich jego wizyta w Kijowie, na dzielnie od roku walczącej Ukrainie.

Czyżby wreszcie prezydent Joe Biden przejrzał na oczy co do rozumienia Rosji?

Odrzuci i wyrzuci da kubła, do kosza te wszystkie brednie, naiwne epistoły wieloletnich doradców demokratycznych prezydentów na temat tego zbrodniczego kraju?

Czy obecnego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Mama Łukaszka i mama Wiktymiusza siedziały w kuchni Hiobowskich i opowiadały sobie nawzajem jakby to było fajnie gdyby na ich osiedlu stanęła skrzyneczka pierwszej pomocy.

- A co by w niej było? - zainteresowała się siostra Łukaszka.

- O, same najpotrzebniejsze kobiecie rzeczy - rozmarzyła się mama Wiktymiusza. - Artykuły higieniczne na wypadek nagłej menstruacji.

- Przecież ja to zawsze mam...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kultura

Nie potrafię teraz wskazać dokładnie, ale wielu normalnych artystów powtarza, że ich celem jest propagowanie sztuki. Bywają dzisiaj naprawdę wielcy piosenkarze, malarze, rzeźbiarze, reżyserzy, pisarze, scenografowie, kompozytorzy czy poeci. To jest ich dar dany im przez Boga i winni go wykorzystywać, bo to jest ich powinność.

 

Bycie artystą wszelakim to... twórczość pod wpływem natchnienia...

4.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Dwie rzeczy; chleb i mleko oraz kamienie pomalowane na czarno#.
Ale do tych podstawowych produktów żywnościowych odniosę się na końcu pod #.

Dwie sprawy, dwie osoby, a nawet i trzy, ale problem ten sam, czyli pozornie tylko pomieszanie z poplątaniem, ale nie tak znowu!

Albowiem idzie, a raczej chodzi o elementarną przyzwoitość.

Zacznę od ambasadora USA w Polsce, który pozwolił sobie na paskudną...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Idee

Działaczka humanitarna słynie z tego, że nie szczędzi słów krytyki  obozowi władzy. Przeważnie są to wypowiedzi mocno kontrowersyjne oraz silnie nacechowane emocjonalnie. Tym razem Janina Ochojska przeszła samą siebie, oskarżając polskie władze o... współudział w ludobójstwie nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią...

O co konkretnie chodzi? Otóż w wywiadzie udzielonym portalowi interia pl...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (20 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Idee

Zbrodnicza polityka Władimira Putina powinna determinować nasze wybory konsumenckie, i tak też się dzieje. Przeczytałam gdzieś, że wraz z chwilą inwazji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, ponad 3/4 społeczeństwa nie kupuje świadomie żadnych rosyjskich, białoruskich produktów (z przewagą kosmetyków).

Taka praktyka jest uzasadniona moralnie, życie ludzkie jest wartością nadrzędną,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika LOS_Polski
Kraj

Wojciech Podjacki – Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności – omawia kwestie reparacji wojennych od Niemiec i punktuje proniemiecką, polskojęzyczną opozycję w naszym kraju.

 

[video:https://www.youtube.com/watch?v=U4UyblyExp4 width:500 height:250 align:center]

 

[video:https://www.youtube.com/watch?v=MXdAbkhr5Lo width:500]

 

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W Sie­ci do­stęp­na je­st Bia­ła Księ­ga Pan­de­mii Ko­ro­na­wi­ru­sa na­pi­sa­na przez wy­bit­ny­ch le­ka­rzy, eks­per­tów i na­ukow­ców, z bo­ga­tą bi­blio­gra­fią po­wo­du­ją­cą się na licz­ne ba­da­nia na­uko­we. Je­st to bar­dzo do­bit­ne po­twier­dze­nie te­go, że przez dwa la­ta więk­szo­ść świa­ta uczest­ni­czy­ła w prze­krę­cie fi­nan­so­wym. Po­li­ty­kom, pań­stwom i kon­cer­nom far­ma­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Kraj

Postępowanie przywódców niemieckich oraz ich usłużnych żurnalistów, nie zaskakuje. W odwracaniu przysłowiowego ''kota ogonem", nasi sąsiedzi znad Odry, są prawdziwymi ekspertami. Politycy, dziennikarze nawet nie ukrywają własnych sympatii politycznych, sugerują, że byłoby lepiej, gdyby u steru władzy pozostał Donald Tusk.

Jacques Schuster, publicysta ,,Die Welt" bezczelnie stwierdził, że Polacy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Pierwsza solidna awantura na osiedlu, na którym mieszkali Hiobowscy, miały miejsce czwartego stycznia. I nie były to żadne porachunki grup przestępczych, kiboli czy migrantów. Doszło do niej w niewielkiej osiedlowej drogerii, pomiędzy poważnymi zdawałoby się ludźmi, czyli mamą Wiktymiusza i sąsiadem z parteru. Czynnikiem zapalnym była siostra Łukaszka.

Zaczęło się od tego, że siostrze Łukaszka...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Wie­le osób po­rów­nu­je pań­stwo z fir­ma­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą. Twier­dzą, że obie te ro­dza­je in­sty­tu­cji tak sa­mo wy­zy­sku­ją swo­ich oby­wa­te­li czy pra­cow­ni­ków, tak sa­mo po­bie­ra­ją da­ni­nę, tak sa­mo sto­su­ją przy­mus – czy to po­li­tycz­ny, czy eko­no­micz­ny. Więc je­śli uwa­żam, że pań­stwo opie­ra się na ter­ro­ry­zmie, to ta­ki­mi sa­my­mi ter­...

2.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Wszyscy szykowali się na sylwestrowy koncert w państwowej telewizji. Tuż przed samym koncertem wynikło zamieszanie z główną zagraniczną gwiazdą wieczoru - uparła się aby wystąpić z opaską na ramieniu przypominającą o prawach osób niewidomych.

Telewizji się to nie spodobało.

- Przecież to absurd - dowodził któryś z dyrektorów. - Prawa osób niewidomych nie są w żaden sposób łamane.

- O...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Koniec roku kalendarzowego zawsze obfitował w ogromną ilość manifestacji pojawiających się na mieście. Było to spowodowane tym, że NGO biorące pieniądze z zagranicy obijały się przez dwanaście miesięcy i kiedy na koniec trzeba było zrobić bilans roczny dla sponsora, okazywało się, że muszą w kilka dni wyrobić roczną normę.

Pod blokiem Hiobowskich falowało morze transparentów.

Hiobowscy wrócili...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Mama Łukaszka poszła wyrzucić śmieci i traf chciał, że przy śmietniku spotkała męża dozorczyni pana Sitko. Tak jakoś dyskretnie zajrzała mu przez ramię i ujrzała, że wśród wyrzucanych śmieci przewijają się rybie ości.

Tak jakoś niedyskretnie zwróciła na to uwagę.

- Ości się wyrzuca, co?

- Owszem, ości - odparł pan Sitko. - Jest ryba, to i muszą być ości.

- Zaraz, moment - zaniepokoiła się...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Powoli zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Rodzina Hiobowskich stała przed blokiem i naradzała się nad dalszą strategią robienia zakupów.

- Protestuję! - odezwał się obok jakiś młody głos. - Nie możecie robić tych zakupów!

Obejrzeli się, stał tam jakiś młodzian z różowym rowerem i turkusową grzywką.

- Jest bieda, inflacja! Osiemdziesiąt procent ludzi musi oszczędzać na jedzeniu!

Tata...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Łukaszek wraz ze swoją mamą szli ze świątecznymi zakupami. Dotarli do swojego bloku i mama już westchnęła, że będzie usiała szukać kluczy w swojej przestanej torebce, gdy nagle z mroku wyłonił się jakiś młody człowiek niosący jakiś wąski a długi pakunek i przed nimi otworzył drzwi.

- Dziękuję - powiedziała uradowana mama Łukaszka i poznała w młodym człowieku nowego sąsiada z ich piętra. Wsiedli...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Łukaszek wraz ze swoim dziadkiem zmierzali do sklepu osiedlowego po kolejną porcję świątecznych zakupów, gdy przed drzwiami sklepowymi zastąpił im drogę pewien pan. Pan spytał czy zamierzają zrobić zakupy.

- Owszem, zamierzamy - odparł uprzejmie dziadek.

Pan, uśmiechając się z zakłopotaniem zapytał czy byliby tak uprzejmi i kupili mu coś.

- Zapomniał pan zwyczajowego tytułowania kierownikiem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Zarówno mama Łukaszka jak i mama Wiktymiusza zżymały się na samą myśl o Bożym Narodzeniu. Mierził je bardzo religijny charakter tej uroczystości.

- Te święta powinny być bardziej świeckie - sarkała mama Łukaszka. - A jeśli są osoby, które nie wierzą?

- To niech idą do pracy - odpowiadali beztrosko Hiobowscy i puszczali koło uszu gwałtowną lawinę argumentów mamy Łukaszka, że przecież święto...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Więk­szo­ść po­li­to­lo­gów, pu­bli­cy­stów, ana­li­ty­ków czy fi­lo­zo­fów na­zy­wa obec­ne pań­stwa za­chod­nie li­be­ral­ny­mi de­mo­kra­cja­mi. Są to de­mo­kra­cje, bo wła­dza wy­bie­ra­na je­st w wy­bo­ra­ch. Są li­be­ral­ne, bo ja­ko­by pa­nu­je w ni­ch wol­ny ry­nek, wol­no­ść sło­wa, wol­no­ść oby­cza­jo­wa i swo­bo­da go­spo­dar­cza.

  To są błęd­ne mnie­ma­nia i w związ­ku z tym błęd­ne...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
Obrazek użytkownika LOS_Polski
Kraj

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności - Wojciech Podjacki - demaskuje niemiecką misję Donalda Tuska w Polsce.  

 

[video:https://www.youtube.com/watch?v=3No3MhDJPhg align:center]

 

[video:https://www.youtube.com/watch?v=hYtHNqh3BJQ align:center]

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Strony