polityka

Obrazek użytkownika cccp.ue
Kraj

Tusk zamierza wprowadzić wybory przez internet (patrz DoRzeczy

i Wprost oraz info na stronie KPRM), a wtedy sfałszuje każde wybory i nigdy nie odda władzy.

Na razie  pilotażowo przygotowuje wybory prezydenckie w 2025 r., kiedy to Tubylcy będą głosować tradycyjnie ale już Polonia wyłącznie przez internet.

Wg mnie to ma być poligon doświadczalny Tuska i  niemieckiego BND.

Potem na pewno będzie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Te­za w skró­cie: ak­cep­ta­cja ge­jów i les­bi­jek pro­wa­dzi do wy­mar­cia. In­ne sfor­mu­ło­wa­nie te­go sa­me­go: ide­olo­gia LGBT nisz­czy spo­łecz­no­ść. Jesz­cze in­ne: ho­mo­sek­su­ali­zm je­st za­bu­rze­niem płod­no­ści skut­ku­ją­cym de­po­pu­la­cją. Roz­wi­nię­cie tej te­zy:

  Ma­my po­pu­la­cję ludz­ką, w któ­rej w dłuż­szym cza­sie nie zmie­nia się do­stęp­no­ść i wy­ko­rzy­sta­nie...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Trochę mi zeszło, gdy w koszulce( kamizelce) z napisem NP ( he, he! niemal wszyscy myśleli, że to ktoś z press, a ja z ...Niepoprawnych) przewędrowałem od Avdijewki w walczącej z kacapem Ukrainy przez Ryczące Czterdziestki ( zahaczając o nowo obranego prezydenta Argentyny), cztero kilomtrowy Eagle Pass/Del Rio w stanie Texas i powrót nad Wisłę, gdzie Ryża Gapa do spółki z Krwawym Wasylem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Anar­chi­ści de­fi­niu­ją pań­stwo ja­ko or­ga­ni­za­cję, któ­ra nie je­st na­tu­ral­nym ko­lek­ty­wem, nie je­st opar­ta na wspól­no­cie po­cho­dze­nia czy tra­dy­cji, nie je­st two­rem od­dol­nym, ale je­st cen­tral­nie utwo­rzo­nym, hie­rar­chicz­nym by­tem po­li­tycz­nym na­rzu­ca­ją­cy wo­lę wład­cy oby­wa­te­lom. Dla­te­go się pań­stwu sprze­ci­wia­ją.

  Bo uwa­ża­ją, że do­brą wspól­no­tą...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

MARIUSZ KAMIŃSKI I MACIEJ WĄSIK

PIERWSI WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI DONALDA TUSKA

Autor https://wpolityce.pl ; Red. nacz. Marzena Nykiel

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Telewizji wPolsce: Panie Hołownia, pojawimy się w Sejmie, ale na naszych warunkach.

„To, co robi Hołownia i jego zaplecze jest wielkim bezprawiem. To bezprawie jest tak naprawdę uderzeniem w fundamenty systemu demokratycznego.

W...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Tata Łukaszka wracał samochodem na osiedle, na którym mieszkali Hiobowscy. Kiedy przejeżdżał koło stacji paliw Deutschlen (dawniej Orlen) zobaczył, że litr paliwa kosztuje jedno euro i uznał, że mu się przywidziało.

Była to pierwsza z serii niespodzianek jakie na niego czekały.

Na wszelki jednak wypadek zawrócił na rondzie Ofiar Karosława-Jaczyńskiego i przejechał znów koło stacji. Tak! Nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Honic
Kraj

Komentujemy rzeczy poważne, często o znaczeniu światowym. Ale czasem warto "oderwać się na krótko" od rzeczywistości. W ostatnim miesiącu byliśmy świadkami bezprecedensowego ataku na ludzi i instytucje państwa zajmujące się informacją (No, może jeszcze Jaruzelski i spółka w 1981). Wiadomo, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to znaczy że chodzi o pieniądze (lub o władzę - dopisek mój). Nie jesteśmy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Kraj

Na fali tego, co się dzieje w naszym kraju, po brutalnej pacyfikacji mediów publicznych, postanowiłam przypomnieć tę nieco zapomnianą już postać ze sceny politycznej. Ci ludzie nie mają żadnych hamulców, zaczyna dominować jedna, lewicowa papka propagandowa, z łatwością znajdą sobie ,,nowych Kernów".

Na początek krótka notka biograficzna. Andrzej Kern był adwokatem, zasłużonym działaczem opozycji...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Geo­po­li­ty­ka to głów­ny me­cha­ni­zm od­po­wia­da­ją­cy za rów­no­wa­gę na świe­cie, to prze­pły­wy stra­te­gicz­ne, łań­cu­chy do­staw, dra­bi­na eska­la­cyj­na, le­wa­ro­wa­nie, po­le spraw­czo­ści, mar­że. Gra o świat to­czy się o wła­dzę, o he­ge­mo­nię – ab­so­lut­ną zdol­no­ść do wła­da­nia wszyst­ki­mi, do wy­da­wa­nia im po­le­ceń.

  Czy to je­st cel osta­tecz­ny? Po co ko­mu ta wła­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Łukaszek wraz ze swoimi dwoma wiernymi druhami wybrał się na osiedle kupić fajerwerki. O ile Gruby Maciek wyglądał tak jak zwykle, o tyle okularnik z trzeciej ławki prezentował się niecodziennie: prowadził psa na smyczy.

- Piesek jest cioci - wyjaśnił.

- To na pewno jest pies? - zapytał Łukaszek.

- Wygląda jak chomik - zadudnił Gruby Maciek.

Ale okularnik się obraził i wyjaśnił, że jest to...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Cała rodzina Hiobowskich była zaintrygowana dwoma rzeczami: po pierwsze tym, że do Łukaszka przyszli koledzy się uczyć i po drugie tym, że w pokoju było cicho.

Teraz siedzieli w kuchni zastanawiając się co się dzieje w pokoju Łukaszka.

- Uczyć się? - prychnęła babcia. - Pewno robią coś innego. Mogę wymienić. Siedzą w internecie, albo grają w gry, albo...

- Albo jeszcze co gorszego robią -...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

  TVP to par­tyj­na ga­dzi­nów­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w czar­nym pi­ja­rze. Za­wsze słu­ży­li pro­pa­gan­do­wo par­tii rzą­dzą­cej. TVP kła­mie, oszu­ku­je i ma­ni­pu­lu­je, by utrzy­mać po­li­tycz­ną wła­dzę par­tii rzą­dzą­cej. Od wszech cza­sów bu­du­ją dyk­ta­tu­rę i za­mor­dy­zm. Nic się pod tym wzglę­dem w Pol­sce nie zmie­nia.  W ogó­le mi wy­wa­lo­ny­ch z TVP pro­pa­gan­dy­stów...

1.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.1 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Hiobowscy w komplecie zasiedli przed telewizorem. Na dziś bowiem zapowiadano nowy główny program informacyjny w pierwszym kanale Telewizji Polskiej.

Włączyli trochę za wcześnie. Trafili na końcówkę odcinka bajki "Tata, tata i ja" zatytułowanego "Zabawa w doktora". Potem była reklama binderów dla dzieci i na ekranie pojawił się pan, który wczoraj zapowiadał zmiany.

- Witam państwa serdecznie -...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Grudzień był wyjątkowo ciepły, więc na osiedlu Hiobowskich doszło do tylko jednego mrożącego krew w żyłach wydarzenia, a był nim pożar. Na szczęście nie pożar mieszkania, nie pożar samochodu, a pożar śmietnika.

Zapadł już zmrok. Koło płonącej świątyni ekologów zgromadziło się sporo mieszkańców, w tym Łukaszek i jego dwaj koledzy: Gruby Maciek i okularnik z trzeciej ławki.

- Może ktoś zadzwoni...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Bwana Kubwa
Blog

   Rok 1993. Przed chwilą upadł rząd Suchockiej. Przeważył JEDEN głos. Prezydent Wałęsa wygłosił najkrótsze przemówienie na świecie. Wszedł na mównicę sejmową, powiedział "rozwiązuję parlament" i poszedł.

Idę z koleżanką na salę posiedzeń zrobić porządek z komputerem obsługującym głosowania. Potrzeba było przegrać dane na dyskietki, a potem zabrać cały sprzęt do konserwacji i synchronizacji z...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Wszy­scy dziś je­ste­śmy Asy­ryj­czy­ka­mi i na znak so­li­dar­no­ści z tym na­ro­dem, na któ­rym 2200 lat te­mu do­ko­na­no lu­do­bój­stwa, po pod­stęp­nym ucię­ciu gło­wy je­go przy­wód­cy, po­win­ni­śmy psik­nąć ga­śni­cą na ja­kiś świecz­nik.

Mot­to:

War­choł krzy­czą nie za­prze­czam

Tyl­ko wła­snym pra­wom ufam

Wol­na wo­la je­st czło­wie­cza

Per­ga­mi­nów nie po­słu­cha...

  Cha­nu­ka...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Idee

Reportaż Wszystkie pionki Putina pióra Kacpra Płażyńskiego traktuje o tych, którym zbrodnicza polityka moskiewskiego satrapy nie przeszkadzała w utrzymywaniu zażyłych kontaktów.

Ta książka stanowi zapis choroby zwanej rusofilią, zastosowana w tytule metafora trafia w samo sedno. Europejscy przywódcy zachłysnęli się rzeźnikiem Ukraińców, wiedzieliśmy już, że Władimir Putin z zimną krwią eliminuje...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Janko Walski
Kraj

To, że PO całe z kłamstwa jest wszyscy obserwujący uważnie działania przedstawicieli rządzącego ugrupowania wiedzą. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości to służę pomocą w wskazaniu dalszych przykładów potwierdzających każdą tezę z poniższego przekazu profesora Legutki. W jego stwierdzeniu, że kłamstwo stało się metodą nie ma cienia przesady.

To jednak tylko jedna strona medalu. Druga to odbiorcy...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Hiobowscy siedzieli sobie spokojnie przy kolacji w kuchni i rozmawiali na temat Halloween, gdy zadzwonił dzwonek u drzwi.

- Pewno dzieci po cukierki - mama Łukaszka chciała się podnieść ale ubiegła ją siostra Łukaszka.

- Ja to załatwię - oznajmiła siostra i wyszła. Nikt nie zauważył, że wychodząc sięgnęła jeszcze na półkę i wzięła z niej jakiejś broszurkę.

Hiobowscy przycichli.

Słychać było...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Mama Łukaszka przechodziła obok sklepu zoologicznego na osiedlu i zaciekawił ją napis na szybie "złote zwierzątka spełniające życzenia". Weszła do środka. Za ladą siedział jakiś znudzony chłopak.

- Czy one naprawdę spełniają życzenia? - spytała podekscytowana.

- Tak, proszę pani.

- I macie je jeszcze na sprzedaż?

- Tak, proszę pani.

Mama rozejrzała się podejrzliwie.

- Nie wierzę. Przecież...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Przed wejściem do bloku, w którym mieszkali Hiobowscy doszło do dwóch jednocześnie awantur. W pierwszej brała udział dozorczyni, pani Sitko z mamą Wiktymiusza, a w drugiej pan Sitko ze swoim kolegą.

Pan Sitko ze swoim kolegą toczyli spór dotyczący kwestii biologicznej, mianowicie, czy mają jeszcze pieniądze na wino. Natomiast dyskurs obu pań to byłą metafizyka, dotyczyła bowiem kwestii zaufania.
...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

Wyjątkowo dramatyczne chwile w mieszkaniu Hiobowskich zaczęły się od bardzo banalnej rzeczy. W klapie podnoszonej szafki kuchennej przestał działać podnośnik gazowy i klapa opadała pod własnym ciężarem.

- Mógłbyś naprawić - sarkała mama Łukaszka.

- Naprawię, gdy przyznasz, że feminizm się kończy kiedy trzeba wymienić siłownik w szafce - powiedział tata Łukaszka i upił łyk herbaty.

- Nigdy -...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

               Naskórkowość zjawiska zazwyczaj nie pokazuje jego istoty. Trudno się nie zgodzić z takim poglądem własciwym dla wielkich statystyków i badaczy społecznych. Czasem jednak jest dość zbieżna i nie nie można lekceważyć spostrzeżeń szeregowych członków społeczeństwa.

          Oczywiście, mam zamiar zająć się tzw. społecznymi (przedwyborczymi) preferencjami. Każdy ma swoje obserwacje i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Niekoniecznie trzeba iść do kina na paszkwilancki gniot potomkini KPP, aby... zostać, stać się świnią lata/ łamane przez /jesień 2023!
Podobnież było za okupacji, niejedna świnia; szmalcownik, kapuś, etc nigdy nie była w kinie, a mimo to była nią, świnią.

"Tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze, to w teatrze".
Obecnie. szczególnie niejeden teatr, niejeden teatr trąci programowym chlewem, a ich...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Marcin B. Brixen
Humor i satyra

W Niemczech odbyła się premiera nowego filmu reżyserki Holnes von Agland "Powrót na zieloną granicę ojczyzny" przeczytała z zadowoleniem mama Łukaszka z weekendowego dodatku do "Wiodącego Tytułu Prasowego".

- Widziałem go - oznajmiła siostra Łukaszka smarując wegański chleb smalcem.

Mama Łukaszka się zagotowała.

- Jak mogłaś go widzieć skoro dopiero teraz była premiera i to w Niemczech!

...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Lady Makbet34
Kraj

Określenie to znakomicie charakteryzowało dwie kadencje prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

Publikacja Prezydent nie jest biografią w klasycznym tego słowa rozumieniu, to wywiad-rzeka. Rozmowa rozpoczyna się od aktualnej oceny sytuacji politycznej, dawny polityk SLD wspomina o swoich relacjach  m.in. z Władimirem Putinem; następnie wraca do przeszłości. Dużo tu banałów, zwyczajnych truizmów,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Naszła mnie taka refleksja, że sposób prowadzenia kampanii wyborczej przez Donalda Tuska kojarzy mi się z "występami" oficerów lwp oddelegowanych do prowadzenia zajęć ze studentami w tzw Studium Wojskowym.

Dlaczego?

Otóż ilość głupot, bredni jakimi D. Tusk karmi swoich zwolenników, sympatyków na tych wiecach, ogłupianie swego elektoratu jako żywo przypomina mi przekaz płynący z ust tych majorów...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Obłudność!
Obleśność!
Nędzny zestaw!

Zacznę od obrazka z Giżycka, gdzie znów spędziłem cztery dni na obozie kondycyjnym, który sam sobie planuję i za ...swoje!
Niedzielne południe, na boisku przy plaży nad Jeziorem Niegocin rozgrywają się finałowe mecze w formule 3x3.
Nieco dalej w stronę przejścia dla pieszych przez tory ustawili się leszcze z peło, z przywleczonymi kartonowymi postaciami...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Do wyborów jeszcze kilka miesięcy, ale konfederacja napompowana sondażowo już usiłuje rozdawać karty!
Donald Tusk na prawo i lewo batoży, rozdaje razy.
Zaś czarodzieje, politycy konfederacji już mają 20% i domagają się dla siebie marszałka sejmu!
Po co?, ano po to, aby zarządzić kolejne, przyśpieszone wybory parlamentarne.

Albowiem zdaniem tych polityków trzeba rozwalić to bagno!

Jak?, stworzyć...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)

Strony