libertarianizm

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Spór ide­olo­gicz­ny mię­dzy pra­wi­cą a le­wi­cą to w isto­cie spór mię­dzy de­on­to­lo­ga­mi a uty­li­ta­ry­sta­mi. Fi­lo­zo­ficz­nie je­st on nie­roz­wią­zy­wal­ny — aby sta­nąć po któ­rejś stro­nie, na­le­ży po­słu­żyć się wia­rą, czy­li przy­jąć pew­ne ak­sjo­ma­ty. Dla de­on­to­lo­ga bę­dą to do­gma­ty pew­nej wia­ry, a dla uty­li­ta­ry­sty okre­ślo­ne me­to­dy prak­se­olo­gicz­ne.

  Nie­...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Wie­le osób twier­dzi, że anar­cho­ka­pi­ta­li­zm to dys­to­pia, bo ja­ko­by ni­gdy ni­ko­mu nie uda­ło się na tej ba­zie zbu­do­wać trwa­łej spo­łecz­no­ści. To niepraw­da, przy­kła­dy ta­ki­ch spo­łecz­no­ści zna­my, nie­mniej rze­czy­wi­ście spo­łecz­no­ści za­mor­dy­stycz­ne od za­wsze do­mi­nu­ją.

  Kry­ty­cy abo­li­cjo­ni­stów 200 lat te­mu też do­kład­nie to sa­mo o ni­ch mó­wi­li — do wte...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie, czy­li ga­tu­nek ho­mo sa­piens, ży­ją na Zie­mi od mniej wię­cej 200-tu ty­się­cy lat. Nie­któ­rzy na­ukow­cy twier­dzą, że na­wet od 400-tu ty­się­cy. Nie­za­leż­nie od te­go, kie­dy po­wsta­li­śmy, to te 200 ty­się­cy lat je­st w mia­rę pew­ne, wte­dy na pew­no już ist­nie­li­śmy. Wia­do­mo też, kie­dy mniej wię­cej wy­mar­ły in­ne ho­mi­ni­dy. Pi­te­kan­trop 200 ty­się­cy lat te­mu,...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

To je­st li­ber­ta­riań­ska roz­k­mi­na do­ty­czą­ca dy­le­ma­tów mo­ral­ny­ch zwią­za­ny­ch z woj­ną.

Na por­ta­lu X do­sta­łem ta­kie py­ta­nie od Se­ba­stia­na Pi­to­nia, zna­ne­go ju­tu­be­ra: "Grze­go­rz, a jak ci się po­do­ba­ła obo­wiąz­ko­wa służ­ba woj­sko­wa, i zbro­je­nia ja­ko prio­ry­tet? I za­mknię­cie gra­nic, że­by nikt przed woj­skiem nie ucie­kł? No jak?"

https://twitter.com/...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Dla­cze­go no­wy le­wi­co­wy rząd w Pol­sce mo­że iść na rym­pał, dla­cze­go mo­że przy uży­ciu si­ły pa­cy­fi­ko­wać fir­my, in­sty­tu­cje, try­bu­na­ły czy róż­ne or­ga­ny pań­stwa? Wy­ni­ka to z te­go, że wszyst­kie te pod­mio­ty ma­ją swo­je sie­dzi­by.

  Czło­wiek to ssak te­ry­to­rial­ny dla­te­go wła­dza wią­że się z kon­kret­nym miej­scem. To je­st głu­pie, bo cy­wi­li­za­cja, wy­my­śla­...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Anar­chi­ści de­fi­niu­ją pań­stwo ja­ko or­ga­ni­za­cję, któ­ra nie je­st na­tu­ral­nym ko­lek­ty­wem, nie je­st opar­ta na wspól­no­cie po­cho­dze­nia czy tra­dy­cji, nie je­st two­rem od­dol­nym, ale je­st cen­tral­nie utwo­rzo­nym, hie­rar­chicz­nym by­tem po­li­tycz­nym na­rzu­ca­ją­cy wo­lę wład­cy oby­wa­te­lom. Dla­te­go się pań­stwu sprze­ci­wia­ją.

  Bo uwa­ża­ją, że do­brą wspól­no­tą...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Wy­znaw­cy sta­to­la­trii uwa­ża­ją, że pań­stwo je­st waż­niej­sze niż po­kój mię­dzy ludź­mi, spra­wie­dli­wo­ść, po­rzą­dek i cy­wi­li­za­cja. Ja je­stem na dru­gim bie­gu­nie. Uwa­żam, że pań­stwo to or­ga­ni­za­cja ter­ro­ry­stycz­na, któ­ra ni­gdy w hi­sto­rii nie da­ła lu­dziom bez­pie­czeń­stwa, za­wsze wy­wo­ły­wa­ła cha­os, woj­ny, lu­do­bój­stwo oraz gra­bi­ła i znie­wa­la­ła lu­dzi.

...

1.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pań­stwa nie­dłu­go upad­ną, zban­kru­tu­ją, znik­ną, ale od­ci­snę­ły tak du­że pięt­no na hi­sto­rii ludz­ko­ści, że nie da się do ni­ch nie od­no­sić w de­kla­ra­cja­ch po­li­tycz­ny­ch. Prze­wi­du­jąc upa­dek pań­stw mu­si­my już dziś się do te­go przy­go­to­wać.

  W po­przed­niej not­ce od­nio­słem się do de­kla­ra­cji ide­owej par­tii No­wa Na­dzie­ja. A te­raz na­pi­szę mo­ją de­kla­ra­cją...

1.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Ukąszenie marksistowskie, jakiego doznały ludy praktycznie całego świata, paradoksalnie najsłabsze efekty dało w krajach byłej już na szczęście demokracji ludowej. Realny socjalizm, w jakim wielu z nas spędziło pół życia okazał się dość skuteczną szczepionką na wszelkie próby ponownej reaktywacji idei brodatego satanisty.

Stąd, i tylko stąd właśnie, neokomusze wygłupy JKM przyciągają głównie tzw...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Są pro­pań­stwow­cy, któ­rzy nie po­pie­ra­ją Unii Eu­ro­pej­skiej. Oni naj­czę­ściej nie po­pie­ra­ją wszel­ki­ch or­ga­ni­za­cji po­nadna­ro­do­wy­ch od­bie­ra­ją­cy­ch na­wet naj­mniej­szą cząst­kę su­we­ren­no­ści pań­stwom. Uzna­ją, że nie­pod­le­gło­ść po­win­na za­trzy­mać się na po­zio­mie pań­stw na­ro­do­wy­ch, a wszyst­ko po­nad ni­mi to zły pro­jekt, to ja­kieś dia­bel­skie kon­struk­...

1.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (13 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Anar­chi­ści de­fi­niu­ją pań­stwo ja­ko or­ga­ni­za­cję, któ­ra nie je­st na­tu­ral­nym ko­lek­ty­wem, nie je­st opar­ta na wspól­no­cie po­cho­dze­nia czy tra­dy­cji, nie je­st two­rem od­dol­nym, ale je­st cen­tral­nie utwo­rzo­nym, hie­rar­chicz­nym by­tem po­li­tycz­nym na­rzu­ca­ją­cy wo­lę wład­cy oby­wa­te­lom. Dla­te­go się pań­stwu sprze­ci­wia­ją, bo uwa­ża­ją, że do­brą wspól­no­tą po...

3.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Mam pewien problem z Cejrowskim, bardzo lubię jego spostrzeżenia, indywidualne obserwacje dotyczące malowniczych szczegółów, których ma ogromny zasób. Ale gdy Cejrowski porzuca konkrety i przechodzi do uogólnień, to, moim zdaniem przekracza swoje kompetencje. Bo wiadomo, że system to nie jest prosta suma indywidualnych przypadków i trzeba analizować cechy i strukturę systemu, a nie cechy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Fu­tu­ro­lo­gia i wszel­kie pro­gno­zy opie­ra­ją się na eks­tra­po­lo­wa­niu prze­szło­ści w przy­szło­ść. Ba­da­my jak by­ło i prze­wi­du­je­my, że bę­dzie po­dob­nie. Błę­dem ta­kiej eks­tra­po­la­cji je­st przyj­mo­wa­nie pew­ny­ch pa­ra­me­trów ja­ko sta­łe i nie­zau­wa­ża­nie, że one się zmie­nia­ją. A nawet jak zauważymy zmianę, to wydaje się ona liniowa — a tymczasem jest wykładnicza.

  ...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Po­ję­cie "Im­pe­rium Zła" roz­pro­pa­go­wał ame­ry­kań­ski pre­zy­dent Ro­nald Re­agan, na­zy­wa­jąc tak Zwią­zek So­wiec­ki. Po­słu­żył się ta­kim ha­słem, bo sam był przy­wód­cą im­pe­rium, więc mu­siał ja­koś od­róż­nić jed­no im­pe­rium od dru­gie­go. Nam się to do­brze ko­ja­rzy, bo dzię­ki te­mu Pol­ska wy­rwa­ła się spod wpły­wów so­wie­tów.

  Każ­de im­pe­rium ze swo­je­go punk­tu wi­...

3.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Skutki polityczne gwałtownego postępu technicznego wywołają to, co postulują libertarianie - świat podzieli się nie na kilkaset państw, jak to jest dziś, ale na miliony niepodległych, rozproszonych, suwerennych gmin. Stanie się tak dlatego, że rozwój broni defensywnej będzie wielokroć szybszy, niż broni ofensywnej.

       Dlaczego broń defensywna wygra z ofensywną wyjaśnię w następnych notkach....

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pytanie: Jak to możliwe by na tym samym terenie konkurowały różne niezależne prywatne policje i wojska? Odpowiedź:

  1. Jak wejdę w jakikolwiek konflikt z innym obywatelem to oddaję taką sprawę do sądu, a sąd ją rozstrzyga. Jeśli rozstrzygnięcie jest na moją korzyść to idę z wyrokiem do dowolnie wybranej firmy windykacyjnej, by odebrała od przegranego zasądzone odszkodowanie, lub sprzedaję ten wyrok...
3.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (2 głosy)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Już samo brzmienie słów: liberalizm, libertarianizm i libertynizm sugeruje wspólne pochodzenie semantyczne lub bliskoznaczność. Warto by to sprawdzić. Otóż podstawą wszystkich tych terminów jest rdzeń: liberty czyli wolność. Czy jest coś nie tak z tymi słowami lub z wolnością ? I tak i nie. Otóż obiekty rzeczywiste nie wstępują w separacji od innych, są zawsze jakoś powiązane. Nie ma obiektów...

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (7 głosów)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Podtytuł notki może brzmieć jak zagadka: Co mają wspólnego: liberalizm, libertarianzm i lbertynizm ?

Zachęcony tytułem, "Demokracja, bóg który zawiódł" i nawiązaniem we wstępie do przypadku Polski, dałem się skusić i nabyłem książkę Hansa-Hermanna Hoppe. Dodam, że rzecz została wydana przez wydawnicywo Fijor, co ma swoje, a nawet zasadnicze znaczenie. 

Konstatacja, że tzw. demokracja liberalna...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Hasło: „FUCK THE RULES!” jest powszechnie słusznie utożsamiane z anarchizmem. Nawołuje ono do odrzucenia wszelkich zasad. Niemniej jest to jakaś zasada, której anarchiści chcą ściśle się trzymać. Popadają więc w sprzeczność. Wszystko, co dotyczy wszystkiego prowadzi do sprzeczności.

       Niektórzy uważają, że libertarianie to też anarchiści. Ale my, libertarianie, w takie sprzeczności nie...

2.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee
Umowy zazwyczaj są dotrzymywane, więc rzadko kiedy potrzebna jest przemoc, by się umawiać na cokolwiek. Niemniej prawie zawsze umowa musi być oparta o przemoc w takim sensie, że musi zakładać użycie przemocy w przypadku jej niedotrzymania. Zdecydowana większość umów to jakaś wymiana sekwencyjna - ktoś coś robi, a potem ktoś mu w zamian robi coś innego. Ktoś płaci, a potem dostaje towar czy usługę...
3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee
Suwerenny jest ten, kto sobie niepodległość siłą wywalczy. Tak jest w praktyce. Ale na jaką teorię się powołuje ten zwycięzca? No bo przecież samotnie tego nie zrobi, nieprawdaż? Musi to zrobić wespół, w zespół z innymi. Z wieloma innych. By to zrobić grupowo trzeba mieć jakąś ideę, która tę grupę spoi i pozwoli jej wspólnie działać. A więc praktyka nie może obejść się bez teorii.

         W...
2.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj
Europa zawsze była podzielona na wiele państw. I nawet wielkie wojny światowe, które się tu toczyły, wygrane przez wielkie imperia nie zlikwidowały tego rozproszenia niepodległości. A więc suwerenność, autonomia, rozproszenie władzy nie jest tylko mrzonką, ale wielusetletnią praktyką i tradycją europejską.

       Niemcy najlepiej rozwijały się jako niezależne państewka i księstewka, a...
2.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (14 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee
Libertariańska zasada nieagresji wynika z chrześcijańskiego przykazania miłości, a konkretniej z piątego i siódmego przykazania Dekalogu.

       Uważam, że moralność chrześcijańska z jej przykazaniem miłości [1] i Dekalogiem jest meta-ideologią [2] ponad ideologiami liberalnymi i libertariańskimi. Uważam, że pogląd, że libertariańska zasada nieagresji powinna być podstawą budowania prawa...
3.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat
Od ZSRR odłączyły się malutkie kraiki bałtyckie. Imperium ich nie utrzymało. Są niepodległe. Chciała się też odłączyć mikroskopijna Czeczenia, ale nowe imperium zareagowało wojną, którą przegrało. Wielkie imperium przegrało z maleńką Czeczenią! Ale niestety drugą wojnę wygrało, niemniej ciągle ma z Czeczenią kłopot. Różnica jest tylko i wyłącznie geopolityczna - kraje bałtyckie są z innej strony...
2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Wałęsa podpisał umowę z SB. I to stworzyło dzisiejsze państwo polskie. Państwo złe, zamordystyczne, socjaldemokratyczne. Państwo wtryniające się siłą w najdrobniejsze aspekty naszego życia. Musimy się na to zgodzić czy chcemy, czy nie. I na dodatek musimy go za to czcić i oddawać mu hołd. Wałęsa uważa, że komunistów wykiwał. Cały świat go za to lubi. A tymczasem okazuje się, że to Wałęsa został...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Ciąg dalszy jest tu: O przemówieniu Dudy w ONZ z pozycji libertariańskiej

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Ciąg dalszy jest tu: Wycofanie państwa

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Liechtenstein
Idee

Ciąg dalszy jest tu: Dlaczego w małym księstwie jest bezpieczniej niż socjalistycznej Polsce?

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (11 głosów)
Obrazek użytkownika triarius
Kraj

Ludziom się wydaje, że PiS to jest jakiś nasz ochroniarz, który ma możliwość nas bronić i dać w dupę naszym prześladowcom - kiedy w istocie jest to co najwyżej nasz ADWOKAT w tym całym skurwionym do szczętu komuszym sądzie. Domaganie się od PiSu, żeby głośno popierał "protest społeczny" polegający na demonstracji w wykonaniu kilkudziesięciu zawodowców, podczas gdy cały naród milczy i co najwyżej...

3.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Korwin Mikke „Tak, podtrzymuję swoje zdanie: chcę rozbić ruch narodowy – bo jeśli nie powstaną partie: narodowo-liberalna (jak przedwojenne Stronnictwo Narodowe, ze śp. Romanem Dmowskim i takimi tuzami ekonomii jak śp. Adam Heydel, śp. Roman Rybarski i śp. Edward Taylor) i narodowo-socjalistyczna – niech będzie „Narodowo-Radykalna”… (jak przedwojenne ONR-ABC, ONR-„Falanga” czy „Grupa Kowalskiego-...

0
Brak głosów

Strony