Pederaści są nienormalni

Obrazek użytkownika gps65
Blog

Oczy­wi­ście nie cho­dzi o nie­nor­mal­no­ść w ogó­le, ale o za­bu­rze­nie nor­my sek­su­al­nej.

       He­te­ro­sek­su­ali­ści są nor­mal­ni, bo to osob­ni­cy ma­ją­cy pra­wi­dło­we bio­lo­gicz­nie po­pę­dy płcio­we, a pe­de­ra­sta je­st nie­nor­mal­ny sek­su­al­nie, bo je­st de­wian­tem sek­su­al­nym, je­go sek­su­al­no­ść je­st za­bu­rzo­na - po­nie­waż od­czu­wa nie­na­tu­ral­ny po­ciąg sek­su­al­ny do osob­ni­ka tej sa­mej płci. Ten po­ciąg je­st nie­pra­wi­dło­wy.

       Oczy­wi­ście ta­ka de­wia­cja to nic, co po­win­no być za­ka­za­ne, czy prze­śla­do­wa­ne. Każ­dy czło­wiek ma ja­kieś de­wia­cje, ja­kieś od­chył­ki od nor­my bio­lo­gicz­nej, czy od in­ny­ch norm. Wie­lu lu­dzi ma róż­ne upodo­ba­nia sek­su­al­ne, któ­re mniej lub bar­dziej od­da­la­ją się od śred­niej. Czy­li w ogól­no­ści każ­dy je­st nie­nor­mal­ny, ale w szcze­gó­ła­ch je­st nie­nor­mal­ny tyl­ko w nie­któ­ry­ch kwe­stia­ch – na­to­mia­st w in­ny­ch je­st nor­mal­ny.

       Wszel­kie za­cho­wa­nia sek­su­al­ne, któ­re nie pro­wa­dzą do pro­kre­acji, są za­bu­rze­nia­mi, świad­czą o de­wia­cji, nie­nor­mal­no­ści. Ale oczy­wi­ście to, że ist­nie­ją chę­ci i za­cho­wa­nia nie­nor­mal­ne, nie po­win­no za­raz czy­nić je nie­le­gal­ny­mi. Więk­szo­ść de­wia­cji moż­na i na­le­ży to­le­ro­wać. Zbo­cze­nia i za­bu­rze­nia są na­tu­ral­ne. To wła­śnie wy­na­tu­rze­nia są mo­to­rem ewo­lu­cji – pó­ki są mar­gi­nal­ne, są po­ży­tecz­ne.

       Ale co in­ne­go le­gal­no­ść i to­le­ran­cja dla de­wia­cji, a co in­ne­go ak­cep­ta­cja i zmia­na norm cy­wi­li­za­cyj­ny­ch zwią­za­ny­ch z sek­su­al­no­ścią. Na­szą nor­mą cy­wi­li­za­cyj­ną je­st to, że się czło­wiek ze swo­imi de­wia­cja­mi nie ob­no­si pu­blicz­nie - ra­czej prak­ty­ku­je je w ukry­ciu. Prak­ty­ki sek­su­al­ne, szcze­gól­nie de­wia­cyj­ne, czy per­wer­syj­ne, sta­no­wią sfe­rę pry­wat­ną, o któ­rej się pu­blicz­nie nie dys­ku­tu­je po­za se­mi­na­ria­mi na­uko­wy­mi, czy in­ny­mi dzia­ła­nia­mi, któ­re od­by­wa­ją się w za­mknię­tym krę­gu spe­cja­li­stów – sek­su­olo­gów, kry­mi­no­lo­gów, an­tro­po­lo­gów, so­cjo­lo­gów i in­ny­ch na­ukow­ców.

       Współ­cze­sne ru­chy LGBT+ wy­cho­dząc na uli­cę (i do te­le­wi­zji czy po­li­ty­ki) ze swo­ją de­wia­cją, i za­przę­ga­jąc ją do wal­ki po­li­tycz­nej, ła­mią na­sze cy­wi­li­za­cyj­ne za­sa­dy, ła­mią cy­wi­li­za­cyj­ne ta­bu mil­cze­nia. Sto­su­ją prze­moc wer­bal­ną. Prze­moc po­le­ga­ją­cą na na­rzu­ca­niu po­przez pro­pa­gan­dę nie­pra­wi­dło­wy­ch wzor­ców za­cho­wa­nia. Tym sa­mym dą­żą do zbu­rze­nia na­szej cy­wi­li­za­cji. To je­st prze­moc pro­pa­gan­do­wa - trze­ba z nią wal­czyć kontr­pro­pa­gan­dą. Trze­ba an­ty­cy­wi­li­za­cyj­ne wy­po­wie­dzi ge­jów, les­bi­jek, bi­sek­su­ali­stów, trans­ge­ne­ry­stów i resz­ty te­go to­wa­rzy­stwa pięt­no­wać, wy­śmie­wać, kwe­stio­no­wać i oba­lać.

       Po­ję­cie mał­żeń­stwa nie zo­sta­ło wy­my­ślo­ne przez ko­goś, ale zo­sta­ło nam da­ne w dro­dze ewo­lu­cji po­przez przy­ję­cie za­sad cy­wi­li­za­cji, w któ­rej ży­je­my. Cy­wi­li­za­cja to za­sa­dy, nor­my, zwy­cza­je - tą cy­wi­li­za­cję pró­bu­ją nam ukra­ść wszy­scy ci, któ­rzy pro­pa­gu­ją in­ne, ob­ce nor­my, za­sa­dy czy zwy­cza­je. Uzna­wa­nie związ­ku dwó­ch ge­jów za „mał­żeń­stwo”, czy za „ro­dzi­nę”, ła­mie na­sze tra­dy­cje.

       Dwó­ch pe­de­ra­stów mo­że sta­no­wić ro­dzi­nę, gdy są brać­mi, al­bo są ja­ki­miś ku­zy­na­mi, ale nie mo­gą wspól­nie we dwó­ch za­ło­żyć no­wej ro­dzi­ny, nie mo­gą za sie­bie wyj­ść za mąż i się oże­nić ze so­bą. Nie mo­gą z po­wo­dów cy­wi­li­za­cyj­ny­ch! Nie­mniej zbo­czo­ny kon­ku­bi­nat two­rzyć oczy­wi­ście mo­gą i słusz­nie je­st to, że ich się za to nie prze­śla­du­je przy uży­ciu prze­mo­cy.

       Pod­sta­wę ro­dzi­ny sta­no­wi do­ży­wot­nia wier­no­ść mę­ża i żo­ny, męż­czy­zny i ko­bie­ty, wier­no­ść jed­ne­mu par­te­ro­wi sek­su­al­ne­mu, z któ­rym je­st się po­ten­cjal­nie w sta­nie spło­dzić po­tom­stwo, wier­no­ść aż do śmier­ci któ­re­goś z part­ne­rów. Ta­ką nor­mę stwo­rzy­ła cy­wi­li­za­cja ła­ciń­ska, któ­ra je­st naj­bar­dziej wol­no­ścio­wą i to­le­ran­cyj­ną cy­wi­li­za­cją w dzie­ja­ch świa­ta.

       A po­nie­waż na­sza cy­wi­li­za­cja je­st to­le­ran­cyj­na, to pe­de­ra­ści, ży­jąc we­wnątrz jej, ma­ją pra­wo ją wer­bal­nie nisz­czyć i bu­do­wać no­wą cy­wi­li­za­cję, mo­gą pró­bo­wać na­rzu­cać in­nym swo­je nor­my i zwy­cza­je, by­le­by w tym ce­lu nie sto­so­wa­li prze­mo­cy, w szcze­gól­no­ści by nie po­słu­gi­wa­li się pań­stwem, czy­li mo­no­po­li­stycz­nym apa­ra­tem prze­mo­cy. Wer­bal­ne pró­by oba­la­nia cy­wi­li­za­cji są bar­dzo po­ży­tecz­ne i po­trzeb­ne, bo po­zwa­la­ją le­piej zo­ba­czyć cy­wi­li­za­cyj­ne za­sa­dy i uświa­do­mić so­bie, że są do­bre, po­trzeb­ne i nie­zbęd­ne do prze­trwa­nia.

       W od­po­wied­niej daw­ce pro­pa­gan­da ge­jow­ska je­st jak szcze­pion­ka. Po to je­st, by wy­wo­ły­wać re­ak­cję, by ją nisz­czyć kontr­pro­pa­gan­dą. Obo­jęt­no­ść i ak­cep­ta­cja mo­że spo­wo­do­wać, że ge­jow­ski wi­rus na­sz or­ga­ni­zm znisz­czy.

       Cy­wi­li­za­cja ma pra­wo się bro­nić i ty­ch no­wo­mod­ny­ch zwy­cza­jów nie przyj­mo­wać, nie ak­cep­to­wać, i od­po­wia­dać kontr­pro­pa­gan­dą na pro­pa­gan­dę. Na­le­ży więc pięt­no­wać za­cho­wa­nia i sło­wa pe­de­ra­stów, gdy na­wo­łu­ją do ak­cep­ta­cji ich de­wia­cji. Pe­de­ra­stom na­le­ży się tyl­ko to­le­ran­cja i nic wię­cej, a za­tem tyl­ko to, że nie sto­su­je się wo­bec ni­ch prze­mo­cy. Ich zbo­czo­ne za­cho­wa­nia są le­gal­ne i to wy­star­czy. W ra­ma­ch to­le­ran­cji wol­no ich po­sta­wy ostro kry­ty­ko­wać, pięt­no­wać, wy­śmie­wać, ob­ra­żać i de­pre­cjo­no­wać. Nie tyl­ko wol­no, ale na­wet na­le­ży!

       Ale gdy za­czną wal­czyć prze­mo­cą, za­czną po­słu­gi­wać się pań­stwem, bę­dą dą­żyć do prze­ję­cia wła­dzy, to wol­no ich zwal­czać ade­kwat­ny­mi me­to­da­mi prze­mo­co­wy­mi – na przy­kład za­ka­zu­jąc ich wy­wro­to­wej dzia­łal­no­ści.

Grzegorz GPS Świderski

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (18 głosów)

Komentarze

z pańskimi poglądami na dewiantów. Nie można z dewiacji czynić normy a ze zboczenia sztandaru, którym dumnie powiewa się nad głową!

Vote up!
16
Vote down!
0

mika54

#1594500

- i to ich cieszy i wręcz zachęca do takich demonnstracji.

Mam i tu dla nich właściwą odpowiedź. Kontrmanifestacja powinna mieć na banerach napisy typu - ludzie uciekajcie bo idzie AIDS ZARAZA !!!!!

Skoro te zboczone s...syny tak bezczelnie i perfidnie działają to trzeba na nowo obudzić w społeczeństwie obrzydzenie i lęk do zboczeńców.

Ludzie się sami obronią w samosądach jak Państwo Polskie nie może znaleźć właściwych środków.

PS- można też na trasie ich przemarszu ustawić taki ala kiosk z napisem "LECZNICA ZBOCZENCÓW" ZAPRASZAMY :) - dziesiąta lewatywa gratis lub przebraną ekipę ZOMO z "pałami do masażu erotycznego".

Vote up!
16
Vote down!
-1

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594516

Narodowcy zrobili do nich kontrmanifestację jakiś czas temu i POlicja ich spałowała, a brudziński (minister PiS) gratulował POlicji tego pałowania - sam więc widzisz zwykły polaku czym jest niestety PiS.

Ps. dodam jeszcze, że w ostatniej w Warszawie paradzie pedalskiej wywiesili baner swojego sponsora banku JP Morgan - tego samego banku, który kwotą 20 mln. zł. Morawiecki dotował z naszych pieniędzy aby potem chwalić się w mediach, że sprowadził do Polski wielki bank - ot i PiS.

aha i dodam, że w TVPiS np. w programie "W Tyle wizji" bardzo dużo uwagi poświęcili marszowi pederastów, który miał być dzień później, zrobili nawet filmik o tym, zupełnie jakby go reklamowali - nawet wpisy pokazywane przez neta w pasku innych widzów mówiły aby juz przestali ich pokazywać - za to o Marszu Dla Życia i Rodziny, który też miał się odbyć i to w całej Polsce, powiedzieli tylko jedno zdanie.

Vote up!
5
Vote down!
-5

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1594521

-ludzie chyba nie wytrzymają i chwycą za widły i pozabijają tych zboczonych s...synów.

Oj szykuje się wojna. Polacy jak zwykle spuszczą im wpier**l jak pod Monte Casino faszystom. To ten sam sort, żydo-faszystów bo juz oficjalnie dołączyli z żydowskimi flagami na parady zboczeńców. Tu się żarty skończą.

Pozdrawiam serdecznie Pana Putina za wpierdol jaki spuścił tym jeb..m wykolejeńcom w Rosji. Wywieźli potem tych zboczeńców na Syberię na ciężkie roboty i raczej końca wyroku nie dożyją i bzykania im się odechce bo będą za "sztywni".

Vote up!
11
Vote down!
-4

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594538

Myślę, że jesteś przewrażliwiony na punkcie PiS i Premiera Morawieckiego! Jeśli chodzi o Marsz dla Życia i Rodziny, to przekaz był bardzo intensywny i aż serce się radowało, widząc taki ogrom rodzin! Marsz zboczeńców pokazywano może częściej, ze względu na krytykę zachowań! Bank prywatny, nie jest zależny od rządu, tak jak "Konfederacja", nie jest jednorodna w poglądach! Narodowcy zrobili na wybory deal, z ludźmi prorosyjskimi, od tej pory nie mam już do nich zaufania!

Vote up!
9
Vote down!
-1

viki

#1594582

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika SolidarnyX nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ja podaję konkrety, a Ty mi jakieś ogólniki - to kto tu jest przewrażliwiony? Gdzie widziałeś/łaś ten bardzo intensywny przekaz?

Co do banku, to wybacz nie lubię jak ktoś tak bredzi w stosunku do mnie. Ja pisze, ze Morawiecki dał JP Morgan 20 mln., a Ty mi, ze ten bank nie jest zależny od rządu - co ma piernik do wiatraka? Fakt jest taki, że Morawiecki dał tą kase, a oni wspierają pedalstwo.

Vote up!
3
Vote down!
-5

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1594599

Szanowny autor trochę wykrzywił problem. Otóż dewiacje seksualne są naruszeniami normy biologicznej 100%owymi. Zostały zaburzone procesy chromosomalne, hormonalne, albo psychologiczne, zależnie od typu dewiacji. I to jest prosty defekt w przekazie określonej informacji biologicznej, która rujnuje podstwowy proces biologiczny.

Nie należy tego mieszać z rozmaitymi mutacjami genów, na których opiera się proces ewolucji, gdzie wydarzają się niewielkie zmiany, z których niektóre zwiększają nasze przystosowanie ewolucyjne. W przypadku dewiacji seksualnych problem jest, jak widać, znacznie poważniejszy, bo destruktywność objawia się jednoznacznie..

Aha i jeszcze jedna uwaga - nie ma czegoś takiego jak heteroseksualizm czy heteroseksualista. Jest norma i jest mężczyzna i kobieta. "Heteroseksualizzm" to tylko sprytny wybieg werbalny, służący do stworzenia pozornej symetrii, który trzeba potraktować brzytwą Ockhama.

Vote up!
10
Vote down!
0
#1594555

"Wszelkie zachowania seksualne, które nie prowadzą do prokreacji są zaburzeniami, świadczą o dewiacji, nienormalności."...
To już spora przesada...
Nie popadajmy w obłęd...

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1594590

"Wszelkie zachowania seksualne, które nie prowadzą do prokreacji są zaburzeniami, świadczą o dewiacji, nienormalności."...

No to łagodzę tę przesadę:

Wszelkie zachowania seksualne, które nie mają na celu prokreacji są zaburzeniami, świadczą o dewiacji, nienormalności.

Może być?

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594598

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

....bo nie można przeczytać tekstu.

Vote up!
2
Vote down!
-4

Verita

#1594591

Nieraz się z Panem nie zgadzam, ale tym przypadku ma Pan całkowitą rację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu homoseksualizm był uważany za chorobę i tak powinno pozostać. Jeżeli jednak ktoś nie chce się leczyć to tajemnice alkowy niech zostaną w domu a nie mniejszoć (2%) dyktuje warunki większości normalnych, heteroseksualnych ludzi. 

Pozdrawiam

Vote up!
11
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1594592

od TEGO - 

 ......Pojęcie małżeństwa nie zostało wymyślone przez kogoś, ale zostało nam dane w drodze ewolucji........

stwierdzenia.

Księga Ksiąg Powiada, że w Edenie, BÓG Wziął prochu Ziemi i ukształtował z niego człowieka - Adama, na wzór Swój i na podobieństwo. Tchnął weń życie, i człowiek stał się istotą żyjącą......

Ewę zaś Stworzył BÓG, Usypiając Adama, Wziął z ciała jego żebro, i z niego Ukształtował kobietę, i Dał ją Adamowi za żonę, i ona stała się mężatką, bo z męża zotstała wzięta....... Powiedział o niej Adam patrząc na cudowną istotę -     Ta dopiero jest kością z moich kości, i ciałem z ciała mego! Ta będzie się zwała niewiastą bo z męża została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.  Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. Księga Rodzaju. Rozdz. 2....... 

TO Stało się w Edenie, i nie widzę w

TYM BOSKIM AKCIE STWARZANIA człowieka,

ani "grama" ewolucji. Zero, albo mniej niż zero...... 

Vote up!
8
Vote down!
0
#1594595

... w drodze ewolucji poprzez przyjęcie zasad cywilizacji...

Vote up!
5
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594597

- części dowodu.

Tylko zboczone małpy chcą tak twierdzić bo chcą jakoś usprawiedliwić i wytłumaczyć oraz zalegalizować swoje wykolejenie co nigdy nie stanie się normą do końca istnienia ludzkości.

Jedynie co mogą zrobić sodomici to przyśpieszyć koniec świata - oni to same zło i degradacja oraz upodlenie człowieczeństwa.

Nie dziwię się że jeszcze jakiś procent jest za ewolucją ale to otępiałe narkotykami i dopalaczami umysły do których nie dociera akt stworzenia i nie są w stanie tego pojąć.
Akt stworzenia nie musiał nastąpić słowo w słowo i są używane ówczesne pojęcia które dziś trochę inaczej czasem interpretujemy.

Naukowcy (czołówka światowa) - jak najbardziej rozumieją i akceptują kreacjonizm coraz w większym stopniu.

Tu link:
http://telewizjarepublika.pl/dzieje-sie-na-swiecie-juz-ponad-tysiac-naukowcow-z-calego-swiata-publicznie-dystansuje-sie-od-teorii-darwina,77466.html

Vote up!
6
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594618

To jest nie na temat. Ja piszę o ewolucji kulturowej. Ewolucja cywilizacyjna jest faktem. Inne cywilizacje i wspólnoty pierwotne miały inny stosunek do seksualności niż nasza cywilizacja.

A osobnym tematem jest ewolucja biologiczna. Ja jestem kreacjonistą: https://www.salon24.pl/u/gps65/450813,jestem-kreacjonista

Vote up!
4
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594626

- rozumieją wprost i wyobrażają go sobie jako taka wizualizacja filnmowa a-la "dymek z papierosa".

Dziwią mnie komuniści dlaczego w chwili śmierci wzywają Pana Boga a nie towarzysza pierwszego sekretarza partii. Nawet kiszczak i jaruzelski którzy całe swe podłe, plugawe i zbrodnicze życie w ostaniej posłudze na wszelki wypadek poprosili o Spowiedź Świętą i Ostatnie Namaszzenie.

Czyli to nie byli prawdziwi komuniści tylko parszywe i podłe zakłamane świnie tak jak i ta cała ich ideologia o socjaliźmie.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594630

Toczą się najrozmaitsze dyskusje, a uzasadnienie własnej racji wymaga użycia argumentów naukowych. Toczy się m.in. dyskusja na temat celowości sexedukacji w szkole. Jak bez znajomości teorii ewolucji wyjaśnić owym osławionym sexedukatorkom niewłasciwość sexedukacji w przypadku dzieci, gdy np. pojawi się problem wyjaśnienia kształtu męskiego penisa ? Bez znajomości teorii ewolucji nie da się tego zrobić i  stoi się na przegranej pozycji w dyskusji. Tymczasem nie wszystkie rodzaje wiedzy są niezbędne i nie wszystkie są korzystne z uwagi na wiek ucznia. Ignorancja nie jest więc żadną cnotą, to tylko efekt inelektualnego lenistwa.

Paradygmat teorii ewolucji jest, czy się to komuś podoba czy nie, powszechnie przyjęty w nauce i ignorować go nie wolno. Można się z nim nie zgadzać, można podważać pewne tezy przyjmowane pochopnie przez ewolucjonistów, ale mnóstwo jest tez nie do podważenia, a zatem trzeba go znać.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1594699

A przede wszystkim należy wiedzieć, że ewolucjonizm i kreacjonizm się wzajemnie nie wykluczają: https://www.salon24.pl/u/gps65/575210,ewolucjonizm-kontra-kreacjonizm

Vote up!
1
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594700

Niestety, nie do końca zadowolony z wymowy oraz postulatów zasadniczego tekstu gps65, proponuję wziąć pod uwagę mój:

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/reprodukcja-zboka

 

PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ

 

Maciej Krogulski

maciejkrogulski@op.pl

511 183 991

 

 

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1594600

"Większość dewiacji można i należy tolerować. Zboczenia i zaburzenia są naturalne."

Mam wątpliwości czy faktycznie należy to tolerować czy może raczej leczyć. Kwestią sporną może być ewentualnie dobrowolność bądź przymus takiego leczenia, tu powinna przede wszystkim decydować szkodliwość dewiacji.
Ja tam osobiście jestem z natury tolerancyjny, może nawet za bardzo, ale samo życie niestety pokazuje, że tolerancja dla pederastów to wielki błąd.
Przez całe wieki pederastia była w większym lub mniejszym stopniu tępiona i wychodzi na to, że stała za tym jednak wielka mądrość bo w przeciwnym razie błyskawicznie dochodzi do eskalacji żądań i w konsekwencji społecznej destrukcji na wielką skalę, co właśnie obserwujemy. Powrót do mądrości przodków opartej na mądrości biblijnej widzi mi się tutaj jak najbardziej wskazany.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1594609

- który może przyjść i zniszczyć w krótką chwilę to co człowiek budował przez całe życie dla siebie i rodziny.

Te parady zboczeńców w Polsce to element rozbijania Polski.

Tu miał nastąpić kolejny rozbiór a Polska miała jako państwo nie istnieć. To dlatego bandyci i mordercy z "opozycji" w Polskim Sejmie tak kładą nacisk żebyśmy byli "europejczkami" zapominając o Ojczyźnie.

Jeśli zboczeńcy będą wysuwali coraz większe żądania to na 100% dojdzie do fizycznej walki z nimi bo ludzkość będzie musiała to zrobić nawet z powodu własnego przetrwania.

Vote up!
10
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594621

...sami uważają, że są zupełnie normalni. 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1594616

my wiemy o tym, gorzej z tymi, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Ich to nie przekona. Po pierwsze dlatego, że tego nie przeczytają, a tam, gdzie czytają, piszą coś odwrotnego. :( 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1594617

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

https://10przykazan.wordpress.com/category/pedofilia/page/1/?fbclid=IwAR3MKulbR...

Vote up!
0
Vote down!
-5

H44

#1594693

Nie wiem czemu, dziś od samego rana "chodzą" za mną słowa TEGO Hymnu. Wciąż i wciąż ten śpiew, TE słowa. Wspomnienia z dawnych lat nakładają się na dzień dzisiejszy, na dzisiejszą, POnurą, pedalską, obrzydliwą rzeczywistość, która przez tych wstrętnych zboków, przez to wstrętne obrzydliwe duractwo usiłuje zniszczyć NAM TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE. 

Chce nam to łajno zniszczyć 

Nasz Skarb Największy, Naszą Ojczyznę, Naszą 

POLSKĘ.

Nigdy ten zamiar wam się nie POwiedzie

obrzydliwe pedały.......jesteście skazani na wymarcie zgodnie z teorią ewolucji. W tym jedynym przypadku z Darwinem się zgadzam. Osobniki jednopłciowe nie mają żadnych szans na przetrwanie - mogą sobie jeno lizać te swoje lody, jak ładnie to demonstrują na załączonym wyżej obrazku. Smacznego!!!

A my posłuchajmy śpiewu, popatrzmy na wspaniałą naszą młodzież, na TO uczucie i wzruszenie z którym śpiewają TE słowa:

WSZYSTKO CO NASZE POLSCE ODDAMY! W NIEJ TYLKO ŻYCIE, WIĘC IDZIEM ŻYĆ!

:

https://www.youtube.com/watch?v=kW2epW0FohI

Vote up!
5
Vote down!
0
#1594709

Informuję, że za opublikowanie odnośnika do tej notki dostałem na fejsbuku bana na 30 dni. Taki ban nie tylko uniemożliwia napisanie czegokolwiek na fejsbuku ale też odcina możliwości prywatnego kontaktowania się znajomymi przez Messenger. Co oznacza, że obecne światowe trendy idące z USA tworzą gorszą cenzurę niż była za PRL-u.

Vote up!
4
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594957

te ich standardy sa znane od dawna - czemu jeszcze siedzisz w tym szajsbukowym szambie?

Vote up!
3
Vote down!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1594961

Bo 90% znajomych tam jest i żadną persfazją i tłumaczeniem nie daje się ich przekonać, że są lepsze narzędzia społeczne, portale czy komunikatory. Fejsbuk jest monopolistą z powodu ludziej głupoty, lenistwa i niechęci do poznania czy zrozumienia.

Vote up!
2
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1594979

- treści patriotycznych. Przeczytaj info o mnie w oknie "o sobie" - napisałem tam co Polski Rząd powinien zrobić i jak ograć żydo-bolszewików z pejs-zboka.

To był by na 100% początek ich krachu i ruiny gospodarczej. Jeśli powstanie taki Polski portal to z całą pewnościa Polacy przeniosą swoje profile na nasz bo jeśli nawet ktoś się komunikuje z osobami innych narodowości to jest to niewielki promil osób.

Pisać program i budować nowe serwery. To naprawdę da sie zrobić.

Vote up!
6
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1594985

dokładnie tak, też o tym dawno mówiłem, że nasz rząd powinien tak zrobić ale oni wolą grać z tymi pejsatymi, bo najwyraźniej są na ich sznurku

przecież taki portal to nie jest wielki problem dla rządu jeśli by chcieli - mają media publiczne, więc łatwo by rozreklamowali

ale tu nie chodzi o to, tylko o to, ze oni nie chcą robić coś przeciwko pejsatym...

 

Ps. moich większość znajomych też jest na szajsbooku, jednak co z tego, Ci którzy chcą się ze mna kontaktować, to mają mój namiar i szajbook niepotrzebny, a ci którzy się nie kontaktują tylko dlatego, że nie mam szajsa - to żadni znajomi i tyle :)

gps - tak patrząc to nigdy się do niczego dobrego nie dojdzie - idę podpalić dom, bo wszyscy znajomi już leją na niego benzynę...

Vote up!
3
Vote down!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1595001

Jest już taki portal: https://polfejs.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1595057

Tak polfejs jest od jakiegoś czasu, nie wiadomo tylko dokładnie kto go założył. Jest co prawda gościu w regulaminie zapisany ale adres podają na Nowy Dwór Gdański a nr telefonu w Irlandii.

Tak czy siak gps, lepiej chyba to niż szajsbook, więc sam wiesz, że masz alternatywe i mozesz tam kumpli sprowadzać z szajsbooka :)

Vote up!
0
Vote down!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1595164

Portal społecznościowy jest najmniej ważny - kluczowy jest komunikator. Próbuję od dawna namawiać znajomych by nie używali Messangera fejsbukowego, tylko Telegram. Nie udaj mi się to. Marketing działa tak, że wolą używać gorsze rozwiązania. Tu wyjaśniam dlaczego Telegram jest najlepszy: https://www.salon24.pl/u/gps65/903915,telegram

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1595292

hm, ja zabawe z komunikatorem skończyłem na GG (efekt - żona ;) i też kiedyś miałem skype, a no i przez krótki czas msn ale tylko dlatego jak grałem dawno temu w gry online i znajomi z innych państw (nie Polacy) mieli msn jak komunikator klanowy używany nawet podczas gry - później inni namawiali mnie na jakieś wotsupy czy cuś ale powiedziałem, że jak chcą pogadać to mamy tel. - z reguły każdy ma max. minuty do wszystkich - i teraz wiem, kto chce faktycznie pogadać i utrzymywać kontakt, a kto po prostu lezie za marketingiem a nie człowiekiem - prosta metoda na oddzielenie ziarna od plew ;)

Vote up!
0
Vote down!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1595516

Za czasow tzw komuny istniala komorka obyczajowa w szeregach milicji obywatelskiej,ktorej zadaniem bylo zwalczanie pederstow i i innych dewiacji przy pomocy ogolnie dostepnych srodkow prawnych.Po reorganizacji milicja na policje ta komorka zniknela a efekty mamy dzisiaj widoczne na roznego rodzaju paradach zboczencow wszelkiej masci.A tak na marginesie jaki pederasta jest normalny?

Vote up!
2
Vote down!
0

Jeszcze zaświeci słoneczko

#1595114