koronawirus

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

PiS w bar­dzo istot­nym stop­niu po­mó­gł za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom w ogra­bie­niu Po­la­ków na mi­liar­dy do­la­rów. Wziął udział w prze­krę­cie wszech cza­sów. Rząd Mo­ra­wiec­kie­go, uczest­ni­cząc w tym oszu­stwie, za­szko­dził Pol­sce bar­dziej niż wszyst­kie po­przed­nie rzą­dy. Dla­te­go już ni­gdy nie na­le­ży gło­so­wać na ty­ch szkod­ni­ków. Prze­kręt ko­wi­do­wy to był glo­bal­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Nigdy nie zapomnimy sanitarnej koalicji PO-PiS doprowadzenia do przyśpieszonej śmierci pod 200 tyś. Polaków, odbierania podstawowych praw  i ograniczania wolności pod pretekstem Covid 19, niszczenia gospodarki, defraudacji monstrualnych kwot z pieniędzy podatników.

Wyniki raportu NIK dotyczące przebiegu pandemii, zaprezentowane 12 września br w Warszawie w pełni potwierdzają słuszność krytycznego...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Tak ogromna liczba ponad 90 podatków, opłat i składek pokazuje jak chore jest zarządzanie naszym Państwem! Sama ich obsługa w sumie kosztuje nas (Państwo i podmioty je opłacające, które przerzucają te koszty na klientów) prawdopodobnie setki milionów jeśli nie miliardy złotych!

 

Podatki, biurokracja i rozdawnictwo niedługo nas wykończą, a już na pewno emerytury milionów Polaków będą głodowe!...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Po­ja­wia­ją się ostat­nio plotki o tym, ja­ko­by ame­ry­kań­skie taj­ne służ­by wy­kry­ły, że wi­rus SarS-CoV-2 zo­stał sztucz­nie wy­two­rzo­ny w chiń­skim la­bo­ra­to­rium. Mo­im zda­niem te in­for­ma­cje słu­żą uwia­ry­god­nie­niu prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Rzą­dy pań­stw bę­dą się te­raz tłu­ma­czyć, że okra­dły swo­ich oby­wa­te­li na rze­cz kon­cer­nów fi­nan­so­wy­ch, bo to był ele­ment...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W pol­ski­ch me­dia­ch ja­koś o tym ci­sza więc prze­sy­łam au­to­ma­tycz­ne tłu­ma­cze­nie frag­men­tu ar­ty­ku­łu z New York Ti­mes. Nie wie­rzy­cie na­uce, nie wie­rzy­cie nie­sko­rum­po­wa­nym le­ka­rzom, wie­rzy­cie wła­dzy. A me­diom głów­ne­go nur­tu wie­rzy­cie? The New York Ti­mes (NYT) – to je­den z naj­waż­niej­szy­ch ame­ry­kań­ski­ch dzien­ni­ków, wy­cho­dzą­cy w No­wym Jor­ku. Je­st...

1.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W Sie­ci do­stęp­na je­st Bia­ła Księ­ga Pan­de­mii Ko­ro­na­wi­ru­sa na­pi­sa­na przez wy­bit­ny­ch le­ka­rzy, eks­per­tów i na­ukow­ców, z bo­ga­tą bi­blio­gra­fią po­wo­du­ją­cą się na licz­ne ba­da­nia na­uko­we. Je­st to bar­dzo do­bit­ne po­twier­dze­nie te­go, że przez dwa la­ta więk­szo­ść świa­ta uczest­ni­czy­ła w prze­krę­cie fi­nan­so­wym. Po­li­ty­kom, pań­stwom i kon­cer­nom far­ma­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Eks­pe­ry­men­tal­ne pró­by ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się wi­ru­sa po­przez róż­ne środ­ki „dy­stan­su spo­łecz­ne­go”, w tym za­my­ka­nie szkół i firm, wię­zie­nie zdro­wy­ch lu­dzi w ich do­ma­ch, przy­mu­so­we no­sze­nie ma­sek etc. wy­ka­zu­ją bar­dzo nie­wie­le do­wo­dów na ko­rzy­ści.

  Po­ni­żej zro­bi­łem skrót i ko­rek­tę au­to­ma­tycz­ne­go tłu­ma­cze­nia ar­ty­ku­łu au­tor...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Aby wygrać kolejne wybory trzeba wiedzieć czemu wielu wyborców PiS/Zjednoczonej Prawicy z 2019 roku przestało popierać PiS/ZP, a kolejni się nad tym zastanawiają. Myślę, że te powody to stłamszenie nas Polaków lockdownem i restrykcjami uzasadnianymi koronawirusem (które okazały się nie tylko zbędne, bo chyba każdy i tak zetknął się z tym wirusem, ale okazały się wręcz przeciwskuteczne, bo...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (9 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Bill Gates już wie?! 

 

W rozmowie z Hadley Gamble z CNBC na dorocznej niemieckiej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, Bill Gates, współprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gates'ów, powiedział, że ryzyko Covid „dramatycznie się zmniejszyło” ("dramatycznie zostało zredukowane"), ale jest niemalże pewny (sic!), ż nadchodzi potencjalnie kolejna, nowa pandemia wywodząca się z innego patogenu...

3.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (8 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

1. Artykuł (rozmowa) takiej wagi, że może być nazwana tylko GAMECHANGER. Liczba szokujących informacji, faktów, danych zawartych w tym wywiadzie jest ogromna. Liczba szokujących wniosków, implikacji z niej wynikających jest ogromna i wymagająca wciąż wyciągnięcia i opracowania. Może podejmę się wkrótce próby opisania chociaż tych najważniejszych implikacji. Jedno jest pewne, wyłania się tu obraz...

1.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.1 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Brus_Zły_Lis
Kraj

 Od dwóch lat codziennie w telewizorze możemy zobaczyć statystyki dotyczące ile osób zachorowało oraz ile zmarło z powodu Covid19 . A co jeśli by tak nasz mainstream podawał statystyki dotyczące innych chorób na które umierają Polacy ? Co jeśli codziennie na pasku znanych telewizji informacyjnych mielibyśmy dane dotyczące zachorowalności i zgonów na nowotwory?  

Przyjrzyjmy się najpierw...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Romek M
Świat

Zmęczeni? Ja jestem zmęczony pandemią SARS-COV-2. Mam serdecznie dosyć wszystkich ograniczeń i emocji jakie od bez mała dwóch lat jej towarzyszą. Całego tego reżimu sanitarnego. I chyba nie jestem w moich uczuciach odosobniony. Czyż nie wszyscy mamy tego dosyć?

No prawie wszyscy. Nie liczę tu bowiem, tej małej grupki, która z tego smutnego czasu, ewidentnie czerpie korzyści. Jednak nie o nich...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Ten tekst jest przede wszysttkim dla zaszczepionych

Tak się podobno śniło komuś, kto przyjął kilka – przypominających – dawek alkoholu przed snem.

Mam same dobre wiadomości – mówił anioł w białym kitlu: Na lewo i prawo można się dowiedzieć, że zaszczepieni uzyskują prawie nieśmiertelność. Ostatnio taką wiadomość dwa tysiące lat temu głoszono, tyle że w życiu przyszłym i nie dla wszystkich....

2.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Elity skłoniły Polaków do przebywania przez wiele miesięcy głównie w domach przez co ci mało się ruszali i mniej stykali się z wirusami i bakteriami przez co ich stan zdrowia się pogorszył, a teraz Ci sami lekarze, dziennikarze i politycy wmawiają, że za ciężkie zachorowania i zgony na koronawirusa odpowiada tylko brak szczepień. Jest też mnóstwo zgonów na inne choroby. Zbyt mało aktywności...

2.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Blog

 

Okoliczności przyrody są takie: „Ojciec 1500 plus” ma koronawirusa i... z tego powodu jest bardzo wkurzony, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy. Jako osoba wprawiona napisał litanię... a nawet dwie, w których wyjaśnia powody owego wkurzenia i uszczęśliwienia. Czytając je (link>>>) można się długo zastanawiać, czy ludzie naprawdę przestali już myśleć, czy są dopiero na dobrej drodze do...

2.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Gawrion
Idee

14 listopada grupa chińskich naukowców z Uniwersytetu w Pekinie opublikowała pracę, w której podsumowała wyniki 58 innych badań dotyczących efektywności i bezpieczeństwa szczepionek na COVID. Mamy do czynienia z pracą naukową, naukową metodologią i transparentnością źródeł tego badania. Praca bazuje na ogromnej ilości danych wejściowych. Praca zawiera linki do każdego z 58 podsumowanych badań -...

3.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (19 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Jacek Trzaska - 7 Sierpnia, 2021 - 20:46

 

Jak mogłem zaobserwować, niektórzy znajomi, zadowoleni z dwóch dawek szczepionki, wykazują coraz mniejsze zainteresowanie kobietami. Jak dodać jeszcze po przechorowaniu mgłę mózgową, to pechowcy, a może szczęśliwcy, są na dobrej drodze do świętego spokoju, co dla praktykujących w różnych kulturach medytację jest do osiągnięcia wcale niełatwe.

...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Jacek Trzaska - 30 Lipca, 2021 - 19:57

Czy ktoś się zastanawiał, ile jest związków organicznych i nieorganicznych, które zabijają koronawirusy, w tym COVID - 19? Pewnie będzie ich kilkaset. A ile z nich nie zagraża zdrowiu człowieka? Pewnie kilkadziesiąt. To skąd ten postęp w medycynie?

Podobno sztuczna inteligencja wskazała na jakieś 200 lekarstw mogących walczyć z groźnym wirusem?! Ciekawe, co...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Gawrion
Idee

Ludzie zazwyczaj posługują się prostą, chłopską logiką: "jeśli coś widzą, to znaczy, że jest; jeśli czegoś nie widzą, to znaczy, że nie ma". Proste i wdzięczne? Jak konstrukcja cepa! Tę empiryczną, prostą "sztukę" badawczą w szczególności dopracowali do perfekcji lewacy. Na przykład w przypadku zabijania dzieci: dziecko jest w brzuchu, i go nie widać - to znaczy, że dziecka nie ma. Można zabijać...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Rafał Brzeski
Świat

Od wizyty w województwach lubelskim i podkarpackim premier Mateusz Morawiecki rozpoczął peregrynację po Polsce, podczas której będzie promował „Polski Ład” na czas post-covidowy. Według premiera “Polski Ład” to coś więcej niż program, to propozycja nowej umowy społecznej, z którą Zjednoczona Prawica chce zapoznać Polaków i usłyszeć od nich co o niej myślą.

W najbliższych tygodniach Mateusz...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Gawrion
Kraj

Nie trzeba mieć nawet matury aby zdać sobie sprawę co czeka chorych na COVID w momencie, w którym zabraknie respiratorów. Lekarze będą musieli wybierać kogo podłączyć, a kogo skazać na uduszenie się. Jeśli dodamy do tego fakt, że już dziś na wielu oddziałach brakuje wolnych łóżek i pacjenci muszą oczekiwać na przeniesienie do szpitala z dostępnymi zasobami, to sytuacja robi nam się powoli...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika contessa
Świat

Po zaprzysiężeniu Joe Bidena na 46.Prezydenta USA były premier RP&król Europy – podspódnicznik Makreli, marynarkowy tłustych kotów z brukselskiego świecznika, pucybut itd., a aktualnie odstawiony na głuchy tor obercieć Europejskiej Partii Ludowej, dziobiący spadłe co łaska z berlińskiego stołu ochłapki Donald Tusk, wreszcie zrzucił ciążące mu przez ponad 33 lata jarzmo "polskość to nienormalność...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Gawrion
Idee

Już nie mogę czytać tych oszołomskich bredni! Pojawienie się koronawirusa i w następstwie zmęczenie ludzi obostrzeniami, nakazami, zakazami odbiło się ewidentnie na psychikach ludzi. Oczywiście solidną cegiełkę dołożyła też uśpiona dotąd, ale zawsze czujna agentura i wszelkie środowiska wrogie niepodległej państwowości polskiej z mozołem się odbudowującej. Wszakże - w niestabilnej sytuacji...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Jacek Trzaska - 12 Grudnia, 2020 - 18:45

 

Ciekawe, ilu ludzi zostanie zabitych, za pomocą „samobójstwa”, jeśli obecny rząd upadnie a koalicja Zjednoczonej Prawicy się rozsypie?

Skąd takie pytanie?

W nieodległej historii osoby związane z NATO, z amerykańskim wywiadem czy szkolone w zachodnich akademiach wojskowych uległo tajemniczym wypadkom, katastrofom, samobójstwom… Liczne katastrofy, w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

DATA 

Jacek Trzaska - 3 Grudnia, 2020 - 15:13

Od wielu miesięcy nasza telewizja, radio, gazety, uczą nas, jak mamy bronić się przed zarażeniem groźną chorobą, jaką niewątpliwie jest COVID-19 Ta nauka sprowadza się do zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczek. Wirus najwyraźniej obawia się samotników, których nie może zidentyfikować.

Ponieważ zaklinanie nas, abyśmy nosili maski i żyli w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rafał Brzeski
Świat

W komentarzu pod moim wpisem “Rosja - ekosystem kłamstwa” niejaka Verita, napisała, że: “zmuszanie nas do zakładania ‘pampersów’ na twarze…przemieni nas w niewolników” i utyskiwała, że “brakuje w Polsce wyznawców PRAWDY, są w mniejszości”. Wezwała mnie też: “może coś na ten temat Szanowny Pan raczyłby...bo Rosja, Rosją ale…np.:”

A proszę bardzo droga Verito. Założony w 2001 roku kanadyjski portal...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rafał Brzeski
Świat

Kłamliwe przekazy rozpowszechniane przez źródła oficjalne mają tę wadę, że zdemaskowane podważają wiarygodność źródła. W konsekwencji, jak w przypadku aktualnego sekretarza prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa lub niegdyś Jerzego Urbana, dochodzi do sytuacji, że mało kto wierzy ich słowom kiedy mówią prawdę. Sposobem uniknięcia tej niedogodności jest rozpowszechnianie fałszywych informacji i...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Smok Eustachy
Kraj

Nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której zabrakłoby respiratorów. I byłaby selekcja jak w Auszwitz: ten zasługuje na respirator a ten nie i do piachu z nim. Ale by był wtedy kwik. Reżim nie zapewnił respiratora. A teraz jest mniej czy więcej respiratorów niż w 2015 roku?

Reżim dodatkowo bezczelnie unika oskarżeń o wprowadzenie Stanu Klęski Żywiołowej. Jakby wprowadził to na następny dzień...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Cały świat walczy z koronawirusem. Codziennie jesteśmy informowani o ilości zakażonych, chorujących i niestety jego ofiarach śmiertelnych.

 

W Europie z globalnym kryzysem związanym z epidemią najlepiej radzą sobie państwa narodowe. Znikają gdzieś poglądy o budowie jednego superpaństwa, bo takowego się nie zbuduje w naszej części Europy. Jest to niemożliwe i pozostaje mrzonką lewackich...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika hrabiaEryk
Idee

Dziś w cyklu "Kulturowa Partyzantka" rozprawiam się z najpopularniejszymi teoriami spiskowymi na temat wirusa i walcze z foliarstwem.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=8xeqny6Cbdg]

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)

Strony