gps65

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zna­ny pol­ski po­li­tyk daw­no te­mu stwier­dził: „Pol­ska to nie­nor­mal­no­ść”: „Pol­ska to nie­nor­mal­no­ść”. Wszy­scy się na to obu­rza­ją! No, ale co to je­st ta Pol­ska? Ja to tłu­ma­czy­łem za­wsze tak: Pol­ska to kraj, to na­sza Oj­czy­zna. A prze­cież nie uro­dzi­li­śmy się w do­mu wa­ria­tów! Więc co to je­st ta nie­nor­mal­na Pol­ska? To nie kraj, ale pań­stwo! Ono je­st nie­nor­mal­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Roz­po­czął się wła­śnie me­dial­ny hejt na trans­pa­rent­no­ść. Me­dial­ne szczuj­nie hej­tu­ją lu­dzi, któ­rzy ujaw­nia­ją pa­to­lo­gie i prze­stęp­stwa w par­tii po­li­tycz­nej. Ma­my fe­sti­wal nie­na­wi­ści i cham­stwa. Lu­dzie się wście­ka­ją i wul­gar­nie na sie­bie klną. A wszyst­ko dla­te­go, że par­tie wsty­dzą się swo­ich zboczonych dzia­ła­czy, chcą ukryć ich prze­stęp­cze dzia­ła­nia...

3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Na­pi­sa­łem kil­ka no­tek, w któ­ry­ch wy­ja­śniam, że Pol­ska mo­że stać się osto­ją za­chod­niej cy­wi­li­za­cji. Ta cy­wi­li­za­cja upa­da, ale u nas mo­że się naj­dłu­żej ucho­wać. Cho­dzi o to, że Pol­ska je­st naj­mniej zin­fil­tro­wa­na przez wo­ju­ją­cy is­lam. Kra­je za­chod­nie, ta­kie jak Niem­cy, Fran­cja czy Szwe­cja wkrót­ce sta­ną się is­lam­ski­mi ka­li­fa­ta­mi. Ma­ło te­go, cy­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Idea Mię­dzy­mo­rza je­st war­ta re­ali­za­cji. Je­śli Ukra­ina wy­gra woj­nę z Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską, a ta się roz­pad­nie na wie­le pań­ste­wek, to idea Mię­dzy­mo­rza na pew­no się zi­ści. War­to uczy­nić z Mię­dzy­mo­rza dru­gie płu­co Eu­ro­py. Płu­co je­st do­brą ana­lo­gią, bo skła­da się z wie­lu pę­che­rzy­ków.

  Ta idea nie wy­ma­ga two­rze­nia cen­tral­ne­go mo­car­stwa, jed­no­li­te...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Kon­fe­de­ra­cja roz­po­czę­ła kam­pa­nię wy­bor­czą. Ich głów­nym ha­słem w tej kam­pa­nii to: „Od­da­my Wam Pol­skę”. Pol­ska to kraj, któ­ry je­st oku­po­wa­ny przez pań­stwo. So­cjal­de­mo­kra­tycz­ne pań­stwo ode­bra­ło Po­la­kom swo­bo­dę go­spo­dar­czą, wol­no­ść oso­bi­stą i wła­sno­ść pry­wat­ną. Kon­fe­de­ra­cja dą­ży do zdo­by­cia wła­dzy, po to, by to Po­la­kom od­dać.

  Pol­ska nie...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Nie­daw­no stro­na in­ter­ne­to­wa ty­go­dni­ka "Naj­wyż­szy Czas" zo­sta­ła za­blo­ko­wa­nia z nie­zna­ny­ch przy­czyn. Ale już się spra­wa wy­ja­śni­ła — te­go ak­tu cen­zu­ry pre­wen­cyj­nej do­ko­nał pre­mier rzą­dzą­ce­go w Pol­sce pi­sow­skie­go re­żi­mu. Tym sa­mym zła­ma­na zo­sta­ła kon­sty­tu­cja

  Ponieważ strona nczas.com jest dla wielu niedostępna, to przesyłam niżej artykuł: https...

1.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.2 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zbli­ża­ją się wy­bo­ry, a Kon­fe­de­ra­cja ro­śnie w si­łę. Co­raz więcej lu­dzi chce gło­so­wać na to je­dy­ne w Pol­sce wol­no­ryn­ko­we ugru­po­wa­nie. Kon­fe­de­ra­cja ma naj­więk­sze po­par­cie wśród mło­dzie­ży, co zna­czy, że bę­dzie mieć z cza­sem co­raz więk­sze po­par­cie wszyst­ki­ch Po­la­ków.

  Je­st wie­le przy­kła­dów na to, że Pol­ska zna­la­zła się in­wer­sji po­ko­le­nio­wej i...

1.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (14 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Rze­ko­mo cha­ry­ta­tyw­ne fir­my Je­rze­go Owsia­ka, ta­kie jak WOŚP, któ­rych de­kla­ro­wa­nym ce­lem je­st ku­po­wa­nie sprzę­tu do pań­stwo­wy­ch szpi­ta­li, zaj­mu­ją się od lat or­ga­ni­za­cją że­bra­nia pod ko­ścio­ła­mi. Ta­ka ak­cja w sa­mej swej isto­cie, w ta­kim po­my­śle czy idei, je­st bez sen­su.

       Zor­ga­ni­zo­wa­nie szpi­ta­li oraz sprzę­tu i per­so­ne­lu me­dycz­ne­go to...

2.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

No i pra­wy­bo­ry w War­sza­wie się od­by­ły. Nie­ste­ty prze­gra­łem, co by­ło oczy­wi­ste, nie­mniej osią­gną­łem swój cel, da­jąc do my­śle­nia wszyst­kim Kon­fe­de­ra­tom w kwe­stii ro­to­wa­nia po­słów.

  Wy­ni­ki pra­wy­bo­rów są na­stę­pu­ję­ce:

  1. Sła­wo­mir Ment­zen - 101 gło­sów.
  2. Se­ba­stian Ross - 33 gło­sy.
  3. Grze­go­rz Świ­der­ski - 16 gło­sów.
  4. Ro­man Ła­zar­ski - 14 gło­sów.

  Zdo­by­...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pro­gram gra­ją­cy w GO gra le­piej niż wszy­scy pro­gra­mi­ści, któ­rzy uczest­ni­czy­li w je­go na­pi­sa­niu. Więc stwo­rze­nie mo­że prze­ro­snąć stwo­rzy­cie­la. A już ewi­dent­nie stwo­rze­nie mo­że prze­ro­snąć stwo­rzy­cie­la, któ­re­go so­bie sa­mo wy­my­śli­ło. W tym na­wet żad­nej tech­ni­ki nie po­trze­ba, bo moż­na so­bie zmie­nić in­ter­pre­ta­cje swo­ich wy­obra­żeń.

  Lu­dzie wy­my...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pań­stwa nie­dłu­go upad­ną, zban­kru­tu­ją, znik­ną, ale od­ci­snę­ły tak du­że pięt­no na hi­sto­rii ludz­ko­ści, że nie da się do ni­ch nie od­no­sić w de­kla­ra­cja­ch po­li­tycz­ny­ch. Prze­wi­du­jąc upa­dek pań­stw mu­si­my już dziś się do te­go przy­go­to­wać.

  W po­przed­niej not­ce od­nio­słem się do de­kla­ra­cji ide­owej par­tii No­wa Na­dzie­ja. A te­raz na­pi­szę mo­ją de­kla­ra­cją...

1.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W Sie­ci do­stęp­na je­st Bia­ła Księ­ga Pan­de­mii Ko­ro­na­wi­ru­sa na­pi­sa­na przez wy­bit­ny­ch le­ka­rzy, eks­per­tów i na­ukow­ców, z bo­ga­tą bi­blio­gra­fią po­wo­du­ją­cą się na licz­ne ba­da­nia na­uko­we. Je­st to bar­dzo do­bit­ne po­twier­dze­nie te­go, że przez dwa la­ta więk­szo­ść świa­ta uczest­ni­czy­ła w prze­krę­cie fi­nan­so­wym. Po­li­ty­kom, pań­stwom i kon­cer­nom far­ma­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Tak ja rozumiem De­kla­ra­cję Ide­ową No­wej Na­dziei! :

1. Chcą­ce­mu nie dzie­je się krzyw­da.

  Tę za­sa­dę wszyst­kie pol­skie rzą­dy ła­mią per­ma­nent­nie, a to dużo kosztuje. Pań­stwo na si­łę opie­ku­je się oby­wa­te­la­mi, trak­tu­je nas jak by­dło ho­dow­la­ne, od­bie­ra nam owo­ce na­szej pra­cy i wy­da­je na usłu­gi, któ­ry­ch by­śmy ni­gdy do­bro­wol­nie nie ku­pi­li. Wpro­wa­dze­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

W styczniu 2023 roku i na początku lutego w Polsce odbędą się prawybory partii Nowa Nadzieja. Zwycięzca tych prawyborów w każdym okręgu wyborczym będzie umieszczony na pierwszym miejscu list wyborczych Konfederacji. W Warszawie jest czterech kandydatów, w tym ja.  Cztery to idealna liczba! Akurat pasuje do koncepcji rotowania posłów. Jeden mandat obsługuje akurat 4 osoby – każda jest...

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Jeśli oceniać to moralnie, to ktoś bardziej empatyczny nie jest lepszy od innych, bo główne zastosowanie empatii to oszukiwanie, więc empatia bardziej służy złu. Jak ktoś ma mniej empatii, to musi się częściej z innymi komunikować, rozmawiać, pytać się co czują, a to sprzyja nawiązywaniu więzów społecznych budowanych na szczerości i otwartości. Jak ktoś jest empatyczny, to innych wyczuwa, więc...

2.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Wie­le osób po­rów­nu­je pań­stwo z fir­ma­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą. Twier­dzą, że obie te ro­dza­je in­sty­tu­cji tak sa­mo wy­zy­sku­ją swo­ich oby­wa­te­li czy pra­cow­ni­ków, tak sa­mo po­bie­ra­ją da­ni­nę, tak sa­mo sto­su­ją przy­mus – czy to po­li­tycz­ny, czy eko­no­micz­ny. Więc je­śli uwa­żam, że pań­stwo opie­ra się na ter­ro­ry­zmie, to ta­ki­mi sa­my­mi ter­...

2.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

De­mo­kra­cja płyn­na to de­mo­kra­cja bez­po­śred­nia z moż­li­wo­ścią de­le­go­wa­nia gło­su. To de­le­go­wa­nie mo­że do­ty­czyć osób i za­gad­nień, i moż­na to w do­wol­nym mo­men­cie zmie­niać. Gło­so­wa­nie to pro­ces – z kon­sul­ta­cja­mi, pro­jek­ta­mi, wstęp­nym za­twier­dza­niem. De­mo­kra­cja płyn­na po­zwa­la na to, by pro­ces le­gi­sla­cyj­ny od­by­wał się per­ma­nent­nie, bez żad­ny...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Ju­tro bę­dą uro­dzi­ny Sy­na, któ­ry stał się lep­szym od Oj­ca. To po­ka­zu­je nam, czym je­st chrze­ści­jań­ski ide­ał. Po­ka­zu­je nam wła­ści­wy kie­ru­nek roz­wo­ju bio­lo­gicz­ne­go ży­cia: od gor­szy­ch ro­dzi­ców, to lep­szy­ch dzie­ci. Na tym po­le­ga na­stęp­stwo po­ko­le­nio­we. Nie na trwa­niu, ale na po­lep­sza­niu. Nie wy­star­czy sa­me­mu sta­rać się być lep­szym. Trze­ba dbać o...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Więk­szo­ść po­li­to­lo­gów, pu­bli­cy­stów, ana­li­ty­ków czy fi­lo­zo­fów na­zy­wa obec­ne pań­stwa za­chod­nie li­be­ral­ny­mi de­mo­kra­cja­mi. Są to de­mo­kra­cje, bo wła­dza wy­bie­ra­na je­st w wy­bo­ra­ch. Są li­be­ral­ne, bo ja­ko­by pa­nu­je w ni­ch wol­ny ry­nek, wol­no­ść sło­wa, wol­no­ść oby­cza­jo­wa i swo­bo­da go­spo­dar­cza.

  To są błęd­ne mnie­ma­nia i w związ­ku z tym błęd­ne...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Marian Zabłocki (Maryan Zablotsky - Марьян Богданович Заблоцкий), poseł rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu, udzielił wywiadu Dziennikowi Gazeta Prawna, w którym przedstawił wizję liniowego podatku dochodowego na poziomie 10%.

  Jest on członkiem parlamentarnej komisji ds. finansów. Jest też szefem grupy roboczej w gabinecie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, która przygotowuje reformę...

3.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Eks­pe­ry­men­tal­ne pró­by ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się wi­ru­sa po­przez róż­ne środ­ki „dy­stan­su spo­łecz­ne­go”, w tym za­my­ka­nie szkół i firm, wię­zie­nie zdro­wy­ch lu­dzi w ich do­ma­ch, przy­mu­so­we no­sze­nie ma­sek etc. wy­ka­zu­ją bar­dzo nie­wie­le do­wo­dów na ko­rzy­ści.

  Po­ni­żej zro­bi­łem skrót i ko­rek­tę au­to­ma­tycz­ne­go tłu­ma­cze­nia ar­ty­ku­łu au­tor...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (16 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

I znów po­sze­dł bie­da­czy­sko, po sze­ro­kim szu­kać świe­cie te­go, co je­st bar­dzo bli­sko.

  Wol­no­ść to mo­blil­no­ść. To nie je­st de­fi­ni­cja, to twier­dze­nie. Peł­na de­fi­ni­cja je­st tu: Wolność. Tam je­st ta­ki frag­ment: "…ta­ki sens po­ję­cia wol­no­ść pod­ję­ła i wy­ko­rzy­sta­ła przede wszyst­kim my­śl li­be­ral­na…" - a za­tem są in­ne sen­sy, pod­ję­te przez in­ne my­śli....

3.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke w sto­sun­ku do Ro­sji przy­jął per­spek­ty­wę pol­ski­ch kon­ser­wa­ty­stów ży­ją­cy­ch pod za­bo­ra­mi, któ­rzy uzna­jąc, że Pol­ska sa­mo­dziel­nie nie je­st w sta­nie się od­ro­dzić, mu­si szu­kać so­ju­szy. I oni uzna­li, że na­le­ży dą­żyć do nie­pod­le­gło­ści Pol­ski po­przez zdo­by­wa­nie au­to­no­mii w ra­ma­ch Ro­sji, na­le­ży z Ro­sją współ­pra­co­wać i się nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pań­stwa rzad­ko ban­kru­tu­ją w sen­sie eko­no­micz­nym – ale na­wet jak tak się dzie­je, to nie zni­ka­ją. Pań­stwa naj­czę­ściej zni­ka­ją na sku­tek prze­gra­ny­ch wo­jen al­bo za­bo­rów – ale za­wsze na ich miej­sce przy­cho­dzą in­ne pań­stwa, któ­re wy­gra­ły. Cza­sem, bar­dzo rzad­ko, wła­dzę, któ­ra opa­nu­je ja­kiś te­ren, nie na­zy­wa się pań­stwem, bo nie uzna­ją jej in­ne pań­stwa....

1.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Są pro­pań­stwow­cy, któ­rzy nie po­pie­ra­ją Unii Eu­ro­pej­skiej. Oni naj­czę­ściej nie po­pie­ra­ją wszel­ki­ch or­ga­ni­za­cji po­nadna­ro­do­wy­ch od­bie­ra­ją­cy­ch na­wet naj­mniej­szą cząst­kę su­we­ren­no­ści pań­stwom. Uzna­ją, że nie­pod­le­gło­ść po­win­na za­trzy­mać się na po­zio­mie pań­stw na­ro­do­wy­ch, a wszyst­ko po­nad ni­mi to zły pro­jekt, to ja­kieś dia­bel­skie kon­struk­...

1.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (13 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Da­li­ście się na­brać wła­dzy i kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym, któ­rym uda­ło się z was ścią­gnąć du­żo ka­sy. Śmie­je­cie się z lu­dzi oszu­ka­ny­ch na wnucz­ka, a sa­mi zo­sta­li­ście oszu­ka­ni w spo­sób jesz­cze bar­dziej pry­mi­tyw­ny i po­ka­zu­ją­cy wa­sze fra­jer­stwo.  Najnowsze badania naukowe, których preprint można przeczytać tu: Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (18 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Męż­czy­zna też mo­że kar­mić pier­sią (Ko­pal­nia­Wie­dzy.pl): „w da­to­wa­nym na 1896 rok kom­pen­dium pt. "Ano­ma­lie i ku­rio­za" me­dy­cy­ Geo­r­ge Gou­ld i Wal­ter Py­le ska­ta­lo­go­wa­li kil­ka przy­pad­ków mę­skiej lak­ta­cji. Opi­sa­li m.in. miesz­kań­ca Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, któ­ry stał się mam­ką na czas cho­ro­by żo­ny (spo­tkał go Ale­xan­der von Hum­boldt), a tak­że mi­sjo­na­...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Co je­st lep­sze: dzia­łać sa­me­mu czy ra­zem z in­ny­mi? Ze spół­ka­mi to by­wa róż­nie – wy­sił­ki wszyst­ki­ch wspól­ni­ków mo­gą się do­da­wać, ale mo­gą się też odej­mo­wać. No to le­piej dzia­łać sa­me­mu. Ale że­by nie wiem jak się sta­rać, to sa­me­mu się wie­le nie zro­bi.

  Waż­ny je­st po­dział pra­cy – każ­dy ro­bi do­brze czę­ść, któ­ra skła­da się na więk­szą ca­ło­ść. Więc je­śli...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Wresz­cie zro­zu­mia­łem, po co je­st prze­kop Mie­rzei Wi­śla­nej. Nie­daw­no na­pi­sa­łem not­kę, w któ­rej py­ta­łem, dla­cze­go w kwe­stii roz­wo­ju że­glu­gi śród­lą­do­wej, czy też two­rze­nia, czy roz­bu­do­wy­wa­nia por­tów mor­ski­ch w Pol­sce, naj­waż­niej­szy je­st El­bląg. Nikt mi na mo­je py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści nie po­tra­fił od­po­wie­dzieć.  Po pro­stu prze­kop nie ma ani...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (14 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że ca­ły dzi­siej­szy mo­zol­nie bu­do­wa­ny le­wi­co­wy ład na świe­cie wkrót­ce się po­sy­pie. Sta­nie się tak dla­te­go, że so­cja­li­zm zban­kru­tu­je, bo za­brak­nie je­dze­nia. Co­vid i woj­ny po­wo­du­ją zu­bo­że­nie, dro­ży­znę i bra­ki wszyst­kie­go – od su­row­ców po żyw­no­ść. Głod­ni i zde­spe­ro­wa­ni lu­dzie wy­wo­ła­ją re­wo­lu­cję i roz­wa­lą obec­ne...

1.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (13 głosów)

Strony