gps65

Obrazek użytkownika gps65
Blog

Ge­je ma­ją pro­blem, bo ma­ją trud­no­ści ze wzwo­dem, gdy trze­ba tra­fić w wa­gi­nę, a nie ma­ją, gdy chcą tra­fić w od­byt. Pro­ble­mem je­st to, że w złą dziur­kę tra­fia­ją, co za­bu­rza ich płod­no­ść. Ale nie unie­moż­li­wia — mo­gą za­wsze sper­mę z od­by­tu wy­ssać usta­mi i wy­pluć to po­tem do wa­gi­ny.

  To zdu­mie­wa­ją­ce jak pe­de­ra­stycz­na le­wi­ca wy­pra­ła lu­dziom mó­zgi,...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Gwa­ra ślą­ska je­st czę­ścią pol­skiej kul­tu­ry, a nie ją wzbo­ga­ca. Prze­kształ­ce­nie się jej w osob­ny ję­zyk ozna­cza­ło­by opusz­cze­nie pol­skiej kul­tu­ry na­ro­do­wej i po­wsta­nie od­ręb­nej.

  Nie­mniej kul­tu­ra Rzecz­po­spo­li­tej je­st kil­ku­pię­tro­wa — skła­da się z kil­ku­na­stu kul­tur et­nicz­ny­ch, a każ­da ma wie­le gwar. Et­nicz­nie Ślą­za­cy to Po­la­cy mó­wią­cy ślą­ską...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Spór ide­olo­gicz­ny mię­dzy pra­wi­cą a le­wi­cą to w isto­cie spór mię­dzy de­on­to­lo­ga­mi a uty­li­ta­ry­sta­mi. Fi­lo­zo­ficz­nie je­st on nie­roz­wią­zy­wal­ny — aby sta­nąć po któ­rejś stro­nie, na­le­ży po­słu­żyć się wia­rą, czy­li przy­jąć pew­ne ak­sjo­ma­ty. Dla de­on­to­lo­ga bę­dą to do­gma­ty pew­nej wia­ry, a dla uty­li­ta­ry­sty okre­ślo­ne me­to­dy prak­se­olo­gicz­ne.

  Nie­...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

To, co Ro­th­bard na­zy­wa pra­wa­mi na­tu­ral­ny­mi, to w isto­cie pra­wa kul­tu­ro­we i cy­wi­li­za­cyj­ne. Pra­wa na­tu­ry to zwie­rzę­ce in­stynk­ty, be­ha­wio­ry­zm ho­mo sa­piens — są one sprzecz­ne z pra­wa­mi na­tu­ral­ny­mi, któ­re róż­nią się w za­leż­no­ści od kul­tu­ry. Li­ber­ta­ria­ni­zm je­st sprzecz­ny z in­stynk­ta­mi. Wol­no­ść, wol­ny ry­nek czy ka­pi­ta­li­zm wy­ni­ka­ją z kul...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Gdy Niem­cy, Fran­cja czy Szwe­cja sta­ną się wkrótce ka­li­fa­ta­mi z rzą­dzą­cym pra­wem sza­ria­tu, co je­st nie­uchron­ne w cią­gu de­ka­dy czy dwó­ch, to wszy­scy mło­dzi rdzen­ni Eu­ro­pej­czy­cy uciek­ną do Pol­ski, za­sy­mi­lu­ją się i bę­dzie nas 100 mi­lio­nów. Więc, mi­mo że te­raz się de­mo­gra­ficz­nie zwi­ja­my, to ma­my szan­sę się od­ro­dzić.

  Do­dat­ko­wo mło­dzież, któ­ra bę­...

3.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Ma ra­cję Ro­bert Bie­dron — w Pol­sce ist­nie­ją stre­fy wol­ne od ide­olo­gii LGBT — nie­licz­ne, ale za­wsze coś. Te stre­fy zo­sta­ły utwo­rzo­ne przez nie­któ­re sa­mo­rzą­dy po­przez ogło­sze­nie de­kla­ra­cji z mię­dzy in­ny­mi ta­ką tre­ścią: „Dla do­bra ży­cia, ro­dzi­ny i wol­no­ści de­kla­ru­je­my, że sa­mo­rząd, któ­ry re­pre­zen­tu­je­my — zgod­nie z na­szą wie­lo­wie­ko­wą kul­tu­rą...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Li­be­ra­li­zm to je­st dok­try­na eko­no­micz­na po­ka­zu­ją­ca i tłu­ma­czą­ca, że wol­ny ry­nek je­st naj­lep­szym, naj­spraw­niej­szym me­cha­ni­zmem go­spo­dar­czym. Li­be­ral­ny to zna­czy to­le­ran­cyj­ny, ła­god­ny, wy­ro­zu­mia­ły, umiar­ko­wa­ny, opo­wia­da­ją­cy się za jak naj­więk­szą swo­bo­dą dzia­łań lu­dzi i pod­mio­tów go­spo­dar­czy­ch, ogra­ni­cza­ją­cy sto­so­wa­nie prze­mo­cy...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Wie­le osób twier­dzi, że anar­cho­ka­pi­ta­li­zm to dys­to­pia, bo ja­ko­by ni­gdy ni­ko­mu nie uda­ło się na tej ba­zie zbu­do­wać trwa­łej spo­łecz­no­ści. To niepraw­da, przy­kła­dy ta­ki­ch spo­łecz­no­ści zna­my, nie­mniej rze­czy­wi­ście spo­łecz­no­ści za­mor­dy­stycz­ne od za­wsze do­mi­nu­ją.

  Kry­ty­cy abo­li­cjo­ni­stów 200 lat te­mu też do­kład­nie to sa­mo o ni­ch mó­wi­li — do wte...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Ist­nie­je praw­dzi­wa na­tu­ra czło­wie­ka — to bio­lo­gi­cz­ny be­ha­wio­ry­zm ho­mo sa­piens. Czło­wiek to z na­tu­ry dra­pież­na, uzbro­jo­na, agre­syw­na, in­fan­tyl­na, skłon­na do gwał­tów zbio­ro­wy­ch, mał­pa-mor­der­ca ma­ją­ca sil­ne in­stynk­ty te­ry­to­rial­ne. Ta na­sza na­tu­ra je­st uwię­zie­niem czło­wie­ka w ra­ma­ch je­go in­stynk­tów. To je­st ba­rie­ra ogra­ni­cza­ją­ca kul­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Ukra­ina ma pro­ble­my z po­bo­rem do woj­ska. Trwa u ni­ch woj­na i żoł­nie­rze gi­ną tam ma­so­wo. Więc są roz­wa­ża­ne róż­ne wa­rian­ty, by na proś­bę ukra­iń­ski­ch wła­dz, ukra­iń­skie mię­so ar­mat­nie u nas wy­ła­py­wać i od­sy­łać na front. To je­st mo­im zda­niem na ra­zie bez sen­su.

  Z nie­wol­ni­ka nie ma pra­cow­ni­ka. W osta­tecz­no­ści mo­że tak trze­ba bę­dzie zro­bić, ale za­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Spe­cjal­nie dla Kon­fe­de­ra­cji, naj­bar­dziej wol­no­ścio­we­go ugru­po­wa­nia w Pol­sce, a w szcze­gól­no­ści dla pa­le­oli­ber­ta­rian Do­bro­mi­ra So­śnie­rza i Jac­ka Wil­ka, któ­rzy star­tu­ją w wy­bo­ra­ch do PE, stwo­rzy­łem hi­pho­po­wą pio­sen­kę wy­bor­czą. Tek­st, mu­zy­ka i wy­ko­na­nie je­st ory­gi­nal­ne, stwo­rzy­łem tę aran­ża­cję przy uży­ciu AI.

W małym mieście, na małym...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że ra­si­zm to uzna­wa­nie, że Mu­rzy­ni są czę­ściej prze­stęp­ca­mi. A to je­st ja­ko­by błęd­ne mnie­ma­nie, bo są prze­stęp­ca­mi nie z po­wo­dów bio­lo­gicz­ny­ch, ra­so­wy­ch, ge­ne­tycz­ny­ch, ale z po­wo­du dłu­go­trwa­łe­go, wie­lo­po­ko­le­nio­we­go wy­klu­cze­nia i prze­śla­do­wań. Od od­kry­cia Ame­ry­ki by­li w głów­nie nie­wol­ni­ka­mi.  Tym­cza­sem Ży­dzi...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Woj­na nie na­krę­ca eko­no­mii! Ni­gdy, żad­na. Na­krę­ca tyl­ko to, że lu­dzie mu­szą wię­cej pra­co­wać, by wró­cić po wie­lu la­ta­ch do sta­nu, w ja­kim by­li przed woj­ną. Woj­na na­krę­ca lu­dzi do wy­sił­ku, by zbu­do­wa­li to, co już mie­li. Woj­na żad­ne­go dłu­gu nie li­kwi­du­je — po­wo­du­je tyl­ko to, że jed­ni go nie pła­cą, a in­ni tra­cą, bo po­życz­ki nie od­zy­sku­ją. To są sa­...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Ro­sja ma za­so­bów na gó­ra 2-3 la­ta woj­ny. Jak to prze­trzy­ma­my, to się roz­pad­ną jak ZSRR. Tak jak woj­na w Afga­ni­sta­nie spo­wo­do­wa­ła roz­pad ZSRR, tak i woj­na na Ukra­inie spo­wo­du­je roz­pad obec­nej Ro­sji. Więc nie ma się co dzi­wić, że ru­ska pro­pa­gan­da wci­ska nam kit, że trze­ba woj­nę jak naj­szyb­ciej skoń­czyć, bo jak nie, to wszy­scy zgi­nie­my na fron­cie.

  Ma­ło...

3.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zbli­ża­ją się wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we. Po­ni­żej prze­sy­łam pro­po­zy­cję dla miesz­kań­ców war­szaw­skie­go Ur­sy­no­wa. Mam dla was dwie do­bre kan­dy­da­tu­ry w wy­bo­ra­ch do Ra­dy Mia­sta i Dziel­ni­cy.

  W wy­bo­ra­ch do Ra­dy Ur­sy­no­wa po­le­cam Ada­ma Ło­ziń­skie­go, li­sta 17, okręg 5 (Ka­ba­ty, Na­to­lin Płn.), miej­sce 3. Po­ni­żej prze­sy­łam je­go ar­ty­kuł do­ty­czą­cy Ur­sy­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Izraelski ambasador w Polsce Jakow Liwne napisał: „partyjny kolega (Krzysztofa Bosaka), prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie”.

  „Za­pa­li­li­śmy” - to zna­czy, że on się utoż­sa­mia z gru­pą, któ­ra to zro­bi­ła. Cha­nu­ki­ję w pol­skim Sej­mie tra­dy­cyj­nie od wie­lu lat na za­pro­sze­nie Le­cha Ka­czyń­skie­go za­pa­la sek­ta cha­...

4.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie ja­ko­by em­pa­tycz­ni, wca­le em­pa­tycz­ni nie są. Więk­szo­ść my­śli, że em­pa­tia to współ­czu­cie in­nym, a do­kład­niej umie­jęt­no­ść po­sta­wie­nia się na ich miej­scu i zdol­no­ść po­czu­cia jak my by­śmy ode­bra­li tę ich sy­tu­ację. To nie je­st em­pa­tia. Em­pa­tia to wczu­cie się w in­ny­ch, by zro­zu­mieć, dla­cze­go oni ro­bią to, co ro­bią.

  Ma­my nie za­sy­mu­lo­wać WŁA­...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

SCT ude­rzy tak na­praw­dę we wszyst­ki­ch. Dru­ga ko­mu­na na­tę­ża ter­ror i za­mor­dy­zm. Zie­lo­ny Ład to w isto­cie Czer­wo­ny Ład, a SCT to w isto­cie Stre­fa Wy­klu­cze­nia Ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go.

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­nie Stop Kor­kom i Ma­zo­wiec­ką Wspól­no­tę Sa­mo­rzą­do­wą. Tu je­st do­stęp­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Eu­ro­pej­ski ko­mu­ni­zm za­gra­ża nam co­raz bar­dziej. Go­tu­ją nas po­wo­li jak ża­bę, ale już czuć, że się cie­pło ro­bi. Za kil­ka lat za­cznie wrzeć. Ma­cie jesz­cze czas by się opa­mię­tać i prze­stać gło­so­wać na ty­ch ko­mu­chów z PiS, PO, Le­wi­cy czy Trze­ciej Dro­gi.

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Te­raz w Eu­ro­pie, a na­wet i w USA, bar­dzo wy­raź­nie ry­su­je się po­dział na zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków no­we­go zie­lo­ne­go ko­mu­ni­zmu. Po­wstrzy­ma­nie te­go sza­leń­stwa sta­je się prio­ry­te­tem. Więc po­win­ni­śmy stwo­rzyć ja­kiś je­den wspól­ny blok prze­ciw­ni­ków Zie­lo­ne­go Ła­du, Fit for 55, 15-mi­nu­to­wy­ch mia­st, pa­ry­te­tów imi­gra­cyj­ny­ch i wszel­ki­ch in­ny­ch...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

W War­sza­wie źle się dzie­je od daw­na, bo u nas rzą­dzi Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. Dla­te­go War­sza­wa to naj­mniej oby­wa­tel­skie mia­sto w Pol­sce. Sło­iki prze­gło­so­wu­ją war­sza­wia­ków i ro­bią nam tu le­wi­co­wy syf. Naj­wyż­szy czas z tym skoń­czyć!

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­nie Stop Kor­kom i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Te strefy to następny krok wy­klu­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go i eliminacji ruchu samochodowego z miasta. To następne szykany ograniczające mobilność, budujące nowy komunizm w postaci 15-mi­nu­to­wego miasta, czy­li w isto­cie get­ta dla nie­wol­ni­ków.

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­nie Stop Kor­kom i Ma­zo­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Stre­fy Czy­ste­go Trans­por­tu (SCT) to w isto­cie stre­fy wy­klu­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Wła­dze War­sza­wy i in­ny­ch mia­st wpro­wa­dza­ją te stre­fy nie z po­wo­dów eko­lo­gicz­ny­ch, ale w ra­ma­ch ide­olo­gicz­nej wal­ki z pry­wat­ny­mi sa­mo­cho­da­mi. To je­st no­wy ko­mu­ni­zm, któ­ry pły­nie do nas z Unii Eu­ro­pej­skiej. Osta­tecz­nym ce­lem tej ide­olo­gii są 15-mi­nu­to­we...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we de­cy­du­ją o naj­waż­niej­szy­ch kwe­stia­ch w na­szym oto­cze­niu, więc to są cho­ler­nie waż­ne spra­wy. Świa­do­my czło­wiek po­wi­nien nie tyl­ko przyj­mo­wać po­tul­nie to, co się do­oko­ła nie­go dzie­je, ale też mieć na to wpływ. De­mo­kra­cja to nie tyl­ko po­sta­wie­nie ptasz­ka, ale też po­rząd­ne prze­my­śle­nie, po co i ko­mu się ten pta­szek sta­wia.

  Po­da...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Za­nim na­stą­pi woj­na ki­ne­tycz­na, trwa wy­ścig zbro­jeń, aktywna jest dy­plo­ma­cja i intensywnie działa pro­pa­gan­da. Wroga się straszy i oszukuje. A przed bitwą wali się w bębny i groźnie krzyczy.

  To je­st na­tu­ral­ne u zwie­rząt te­ry­to­rial­ny­ch, że za­nim wtar­gną na cu­dzy te­ren, oce­nia­ją szan­sę po­wo­dze­nia i je­śli suk­ce­su nie wi­dzą, to się wy­co­fu­ją.

  Pies nie wej­...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Idą wy­bo­ry, więc te­raz przez mie­siąc bę­dę na blo­gu pu­bli­ko­wał głów­nie ma­te­ria­ły do­ty­czą­cy­ch pro­ble­mów, ja­kie ma­ją miesz­kań­cy z wła­dzą i in­for­ma­cja­mi na ko­go gło­so­wać i dla­cze­go. Tu do­sta­nie­cie wie­le istot­ny­ch in­for­ma­cji, więc ra­dzę śle­dzić mo­je­go blo­ga i mój pro­fil na X.  Pu­bli­ka­cję ma­te­ria­łów sa­mo­rzą­do­wy­ch za­czy­nam od prze­ko­pio­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie, czy­li ga­tu­nek ho­mo sa­piens, ży­ją na Zie­mi od mniej wię­cej 200-tu ty­się­cy lat. Nie­któ­rzy na­ukow­cy twier­dzą, że na­wet od 400-tu ty­się­cy. Nie­za­leż­nie od te­go, kie­dy po­wsta­li­śmy, to te 200 ty­się­cy lat je­st w mia­rę pew­ne, wte­dy na pew­no już ist­nie­li­śmy. Wia­do­mo też, kie­dy mniej wię­cej wy­mar­ły in­ne ho­mi­ni­dy. Pi­te­kan­trop 200 ty­się­cy lat te­mu,...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

To je­st li­ber­ta­riań­ska roz­k­mi­na do­ty­czą­ca dy­le­ma­tów mo­ral­ny­ch zwią­za­ny­ch z woj­ną.

Na por­ta­lu X do­sta­łem ta­kie py­ta­nie od Se­ba­stia­na Pi­to­nia, zna­ne­go ju­tu­be­ra: "Grze­go­rz, a jak ci się po­do­ba­ła obo­wiąz­ko­wa służ­ba woj­sko­wa, i zbro­je­nia ja­ko prio­ry­tet? I za­mknię­cie gra­nic, że­by nikt przed woj­skiem nie ucie­kł? No jak?"

https://twitter.com/...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Te­za w skró­cie: ak­cep­ta­cja ge­jów i les­bi­jek pro­wa­dzi do wy­mar­cia. In­ne sfor­mu­ło­wa­nie te­go sa­me­go: ide­olo­gia LGBT nisz­czy spo­łecz­no­ść. Jesz­cze in­ne: ho­mo­sek­su­ali­zm je­st za­bu­rze­niem płod­no­ści skut­ku­ją­cym de­po­pu­la­cją. Roz­wi­nię­cie tej te­zy:

  Ma­my po­pu­la­cję ludz­ką, w któ­rej w dłuż­szym cza­sie nie zmie­nia się do­stęp­no­ść i wy­ko­rzy­sta­nie...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Dla­cze­go no­wy le­wi­co­wy rząd w Pol­sce mo­że iść na rym­pał, dla­cze­go mo­że przy uży­ciu si­ły pa­cy­fi­ko­wać fir­my, in­sty­tu­cje, try­bu­na­ły czy róż­ne or­ga­ny pań­stwa? Wy­ni­ka to z te­go, że wszyst­kie te pod­mio­ty ma­ją swo­je sie­dzi­by.

  Czło­wiek to ssak te­ry­to­rial­ny dla­te­go wła­dza wią­że się z kon­kret­nym miej­scem. To je­st głu­pie, bo cy­wi­li­za­cja, wy­my­śla­...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)

Strony