Konfederacja wywróci stolik!

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Kon­fe­de­ra­cja idzie do wy­bo­rów nie po to, że­by usią­ść do sto­li­ka z post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi czy okrą­gło­sto­ło­wy­mi par­tia­mi i ich sa­te­li­ta­mi, ale po to, by raz na za­wsze ten ich sto­lik wy­wró­cić, by za­koń­czyć po­ro­zu­mie­nie so­cjal­de­mo­kra­tów z post­ko­mu­ni­sta­mi, któ­re chro­ni in­te­re­sy apa­rat­czy­ków, któ­rzy uwłasz­czy­li się po oba­le­niu pierw­szej ko­mu­ny i usta­no­wie­niu dru­giej. Kon­fe­de­ra­cja ten sto­lik wy­wró­ci nie­za­leż­nie od te­go, czy do­sta­nie 7%, czy 15%, bo bez niej i tak nikt rzą­du nie skon­stru­uje.

  Więc jak doj­dzie do ko­ali­cji rzą­do­wej? To pro­ste: Kon­fe­de­ra­cja po­sta­wi swój wła­sny sto­li­ki i ja­sno wy­spe­cy­fi­ku­je za­sa­dy, usta­wy, pro­gram, któ­ry mu­szą za­ak­cep­to­wać ewen­tu­al­ni ko­ali­cjan­ci, by wej­ść do rzą­du z Kon­fe­de­ra­cją.

  Kon­fe­de­ra­cji nie da się wy­ro­lo­wać, tak jak Ka­czyń­ski wy­ro­lo­wał Gier­ty­cha, Lep­pe­ra czy Go­wi­na. Wszy­scy, któ­rzy pak­to­wa­li z Ka­czyń­skim i mu za­ufa­li źle skoń­czy­li. Je­den zwa­rio­wał, dru­gi po­peł­nił sa­mo­bój­stwo lub zo­stał za­bi­ty, trze­ci po­pa­dł w de­pre­sję. Więc nikt z nim już nie bę­dzie ni­cze­go za­ła­twiał po ci­chu, w dys­kret­ny­ch roz­mo­wa­ch. Wszyst­ko mu­si być jaw­ne i otwar­te.

  Do­kład­nie tak sa­mo pod­stęp­ny i kłam­li­wy je­st Tu­sk, któ­ry w wal­ce o wła­dzę bez­względ­nie wy­koń­czył wszyst­ki­ch swo­ich ko­le­gów i przy­ja­ciół. Więc z nim taj­ne pak­to­wa­nie też nie wcho­dzi w grę. Obaj, czy to Tu­sk, czy Ka­czyń­ski, gdy­by ze­chcie­li utwo­rzyć rząd po wy­bo­ra­ch, bę­dą mu­sie­li pu­blicz­nie ogło­sić, któ­re usta­wy Kon­fe­de­ra­cji prze­gło­su­ją i ja­kie po­stu­la­ty zre­ali­zu­ją i przed ca­łym na­ro­dem w TVP In­fo i TVN przy­sią­dź, że te­go do­trzy­ma­ją. I nie­ch się li­cy­tu­ją, któ­ry zre­ali­zu­je wię­cej.

  Zre­ali­zo­wa­nie na­wet kil­ku naj­waż­niej­szy­ch po­stu­la­tów Kon­fe­de­ra­cji spo­wo­du­je nie­by­wa­ły w dzie­ja­ch Pol­ski bo­om go­spo­dar­czy. Dla wszyst­ki­ch więc bę­dzie ja­sne, że to się sta­nie z po­wo­du wol­no­ryn­ko­wy­ch, ka­pi­ta­li­stycz­ny­ch, li­be­ral­ny­ch re­form, więc w na­stęp­ny­ch wy­bo­ra­ch Kon­fe­de­ra­cja uzy­ska więk­szo­ść w Sej­mie po­zwa­la­ją­cą na sa­mo­dziel­ne rzą­dy. Kon­fe­de­ra­cja wy­ro­lu­je PO, PiS, Le­wi­cę i Ho­łow­nię nie po­ta­jem­nie, nie po­przez ja­kieś ma­ni­pu­la­cje czy oszu­stwa, nie będzie w tym naśladować Tuska i Kaczyńskiego, ale zro­bi to otwar­cie, wpro­st ogła­sza­jąc swo­je wa­run­ki.

  Ja to już za­po­wia­dam, już to mu­si­cie wie­dzieć, już się po­win­ni­ście na to szy­ko­wać, już po­win­ni­ście sprze­dać pod­ręcz­ni­ki mark­si­zmu i key­ne­si­zmu, i za­cząć stu­dio­wać au­striac­ką szko­łę w eko­no­mii, by wie­dzieć, ja­kie me­cha­ni­zmy bę­dą w Pol­sce wkrót­ce obo­wią­zy­wać. Już po­win­ni­ście re­zy­gno­wać z po­sad urzęd­ni­ków i za­kła­dać pry­wat­ne fir­my, by Was wol­ny ry­nek nie za­sko­czył. Szy­kuj­cie się na to, co nie­uchron­ne, bo to nie bę­dzie za­sko­cze­nie, to nie bę­dzie nie­spo­dzian­ka.

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

 

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (9 głosów)

Komentarze

;)

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1651665

A więc ujawnijmy!!!

Filorosyjską Konfą sterują z Moskwy szpiedzy sowieckiego zbrodniarza z KGB Putina.

Z putinowskimi szpiegami spotykali się w Moskwie wychwalający ruskiego zbrodniarza Putina Korwin-Mikke oraz G. Braun.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1651669

;)

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1651670

Nie ma potwierdzonych informacji na temat spotkań Korwin-Mikke i Brauna z putinowskimi szpiegami w Moskwie. Wszelkie tak poważne oskarżenia wymagają poparcia solidnymi dowodami i powinny być traktowane z ostrożnością, zanim zostaną przedstawione jako fakty.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651671

Janusz Korwin-Mikke, znany polski polityk i publicysta, wielokrotnie wyrażał swoje kontrowersyjne poglądy. Jednakże nie jest znana żadna wypowiedź Korwin-Mikkego, w której wychwalałby Putina jako zbrodniarza lub propagowałby filorosyjską politykę.

Wprawdzie Korwin-Mikke w swoich wypowiedziach często krytykował postawy polityczne Zachodu i NATO, to jednak wypowiadał się krytycznie także o Rosji i Putinie, zwłaszcza w kontekście konfliktu na Ukrainie.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651672

Janusz Korwin-Mikke to największy fan Putina w Polsce. Jak tak dalej pójdzie, to dostanie na Kremlu ksywę „czopek”, bo stara się wchodzić prezydentowi Federacji Rosyjskiej tam… no sami wiecie gdzie! Bronił morderców z Buczy, chwalił Putina, a teraz sugeruje, że czas „podziwiać Rosję” za to jak walczy z Ukrainą. W Choroszczy już czekają na Janusza? 

Więcej: https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/Korwin-Mikke-chwali-Rosje-za-wojne.-Czas-podziwiac-01-06-2022

Vote up!
4
Vote down!
-2
#1651677

Korwin bardzo wyraźnie i wprost napisał, że uważa Putina za zbrodniarza wojennego i należy go postawić przed międzynarodowym trybunałem. Ale co innego Putin, a co innego Rosja jako nasz sąsiad, z którym stosunki trzeba jakoś ułożyć. 

Jego stosunek do Rosji można streścić tak: "należy utrzymywać z nimi tak dobre stosunki, jak się tylko da". To nie jest prorosyjskość, tylko nie jest antyrosyjskość. Mówi to w interesie Polski, jako patriota. On to po­wta­rza po pol­ski­ch kon­ser­wa­ty­sta­ch z cza­sów za­bo­rów, któ­rzy mi­mo te­go, że Ro­sja za­gra­bi­ła wiel­kie ob­sza­ry Rzecz­po­spo­li­tej, uwa­ża­li, że trze­ba z mo­ska­la­mi współ­pra­co­wać, bo opór był da­rem­ny. Polskie po­wsta­nia narodowe nie mia­ły szans po­wo­dze­nia, a tyl­ko wy­wo­ła­ły nie­po­trzeb­ne sank­cje dla rodzimej lud­no­ści. I on tę koncepcję utrzymuje do dziś. Moim zdaniem się myli, ale ma prawo do takiego stanowiska. Dla Polski to dobrze, że są politycy niewykluczający sojuszu z Rosją, bo dzięki temu możemy więcej wytargować od dotychczasowych sojuszników. Dla Polski to dobrze, że są politycy zauważający nieprawdziwość propagandy wojennej. 

Psioczenie na Korwina, że jest jakoby ruskim szpiegiem, to postawa infantylna typu: "na złość mamie odmrożę sobie uszy". Jeśli by uznać, że argumenty za prorosyjskością Korwina są sprawne, to należy uznać, że ruskim szpiegiem jest Kaczyński czy Macierewicz, bo można to podeprzeć takimi samymi argumentami.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651684

"Oczywiście uważam, że pan Putin jest znakomitym prezydentem Rosji i byłby świetnym prezydentem Polski"- powiedział Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

Korwin-Mikke dodaje: "Oczywiście uważam, że pan Putin jest znakomitym prezydentem Rosji i byłby świetnym prezydentem Polski. (…) Im bardziej Polacy (i inni sąsiedzi) są niezadowoleni z pana Putina, tym lepszym jest prezydentem z punktu widzenia Rosji".

 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/813933,korwin-mikke-oczywiscie-uwazam-ze-pan-putin-bylby-swietnym-prezydentem-polski.html

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1651685

To było przed wojną na Ukrainie. Gdy Putin popełnił zbrodnie wojenne, Korwin zmienił zdanie i napisał, że trzeba go postawić przed międzynarodowym trybunałem. Nie ma nic złego, gdy dyplomaci chwalą sąsiadów, by z nimi dobrze żyć. 

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651687

Szanowny autor znowu ordynarnie kłamie.To Giertych okazał sie koniem trojańskim tamtego rządu.Pan albo tego nie pamięta ,albo za dużo naciaga fakty.Przypomnę że wszystkie ustawy które Giertych lansował były popierane przez PiS.Niech Pan na siłę nie przekręca ,bo wlaśnie te  półprawdy odstraszaja od Konfederacji.I jak zawsze dostaną ok.10 % i dlaczego to oni mają tworzyć stoliki .No chyba że stolik z PO.

Vote up!
5
Vote down!
-2

exTetrus

#1651676

A gdzie ja napisałem, że PiS nie popierał ustaw lansowanych przez Giertycha?

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651683

Kaczyński ich wyrolował ? Popierając ich ustawy ,dając teki ważnych ministerstw ?

1.Pisanie ze to przez koalicję z PiS onych ludzi dotknęły te wszystkie tragedie,z automatu usuwa szanse na układy .A prawda jest jedna ,Giertych sam to opisał, zależało służbom na uwaleniu rządu z powodu lustracji , dekomunizacji i paru innych spraw zwiazanych z olbrzymim kapitałem .

2.Jakie to postulaty Konfederacja wyłoży na stół ,na razie to słyszę bajania "wszystko sprzedać" i jak najmniej państwa w gospodarce.Proszę o proste ustawy .Lasy zostają czy sprzedane?

3.Czy Pan uważa że PO  przyrzeknie spełnienie postulatów Konfy ,a co wazniejsze czy dotrzyma obietnic? Tak tylko pytam , ja odpowiedź znam.

Vote up!
6
Vote down!
-2

exTetrus

#1651688

Kaczyński, zrywając koalicję rządową, doprowadził do upadku partie swoich koalicjantów. Służby miały w tym swój udział.

Konfederacja wyłoży na stół postulaty uproszczenia i obniżenia podatków. Wkrótce ogłosi szczegóły.

Konfederacja nie będzie wierzyć w żadne obietnice — najpierw poczeka na uchwalenie jej ustaw upraszających i obniżających podatki, a potem poprze rząd mniejszościowy tych, które je poprą.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651689

Wybacz, ale to jest populistyczny bełkot dla plebsu. Na portal, którego blogerzy i czytelnicy żyją na co dzień polityką, powinniście się w tej konfederacji wysilić i napisać coś co mogłoby zachęcić i przekonać do was. Np. zaprezentować program, jakieś postulaty i wizje państwa i jego polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Po PiS wiem czego mam się spodziewać. Po was kompletnie nie wiem. Tylko się domyślam.

ps. Wasz guru - Korwin o Putinie mówi tak: "„Jego ekscelencja Włodzimierz Putin” I mi to wystarczy aby nie chcieć mieć z wami nic wspólnego.

Vote up!
7
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1651690

Vote up!
4
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1651700

Widać wyraźnie z tych sondaży, że nikt nie ma większości pozwalającej rządzić, więc Konfederacja będzie języczkiem u wagi i dzięki temu najwięcej wytarguje. I bardzo dobrze!

Vote up!
1
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1651724

 Kto rządzi?

 Koalicjant ZSL-u.

 Kiedy arbuzeria z wolna bierze rozwód z głupownią, może być ciekawie.

Jak bardzo?

Obyśmy nie musieli znów doświadczać tego na sobie

Vote up!
1
Vote down!
0

brian

#1651788