nauka

Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Państwowe Wydawnictwo Naukowe opracowało poradnik pt. „Jak nauczyć studentów krytycz­nego myślenia i poprawnego dobierania źródeł”, co nie powinno budzić zdziwienia. Poziom krytycznego myślenia, nie tylko u studentów, zbliżony jest chyba do zera, o czym mogą świadczyć wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych rozstrzygniętych w głów­nej mierze przez młodych. Nie mając zbytniego doświadczenia i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Znakomity dokument o klimacie „Zimna prawda”, emitowany ostatnio w TV Republika, to jednocześnie film o trądzie panującym w pałacu nauki, plagach akademickich, o historii korumpowania nauki. To zimny prysznic dla bezkrytycznie wierzących ludziom nauki, z których wielu zdradza poszukiwanie prawdy dla poszukiwania pieniędzy od prawdy niezależnych.

Nauka o klimacie przekształciła się w ideologię...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Honic
Świat

    Pan Jakub Wojajczyk, jak rozumiem dziennikarz, zapewne młody i ambitny, zechciał napisać tekst dostępny pod linkiem "https://zielona.interia.pl/wiadomosci/polska/news-polski-instytut-naukowy-palnal-klimatyczna-bzdure-teraz-przep,nId,7468919 "Polski instytut naukowy palnął klimatyczną bzdurę. Teraz przeprasza". Jak na dziennikarza, to bardzo odważne słowa. Nie powinno się pisać na temat...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Wygląda na to, że nowa władza ma plan postępowego sformatowania polskiego społeczeństwa, uwidaczniany już wyraźnie w nauce szkolnej, która ma być łatwa i przyjemna oraz odrywająca nowe pokolenia od swej przeszłości. Obecna zapaść edukacji może się tylko pogłębić. A naród oderwany od swych korzeni, nieznający swej historii, skazany jest na obumarcie. Chyba o to chodzi.

Lewicowi posłowie, ...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Uczelnie w okresie komunizmu funkcjonowały w systemie kłamstwa i dla przetrwania abdykowały z poszukiwania prawdy. Dały sobie z tym spokój, także po medialnym obaleniu komunizmu. Co więcej, dziś ujawnianie kłamstwa stanowi naruszanie kultury akademickiej.

Czasopisma, z nazwy akademickie, odmawiają publikacji tekstów uczciwych, bo mają co najwyżej rubryki „z archiwum nieuczciwości naukowej”, w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Władysław Gomułka 8 grudnia 1945 roku na I zjeździe PPR zapowiadał: „My dopiero musimy wychować naszych profesorów i wychowamy ich na pewno, ale dopiero po latach, po okresie potrzebnym na wychowanie profesora”. Zdawał sobie sprawę, że „przecież my profesorów na kursach nie dokształcimy”, bo na wychowanie postępowego profesora potrzeba lat. Niebawem doszło jednak do przyspieszenia procesu...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Świat akademicki na ogół z zadowoleniem przyjął zmiany polityczne w Polsce dokonane przez „koalicję 13 grudnia” i nie odniósł się (z wyjątkiem AKO) do łamania prawa przy przejmowaniu mediów, co nawet nie dziwi, bo na uczelniach mamy wydziały prawa, ale przestrzeganie prawa nie jest mocną stroną polskich uczelni. Gremia akademickie pokładają nadzieje w nowym ministrze nauki, który obiecał, że...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Nauka do naprawy – W poszukiwaniu prawdy.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i krytykę merytoryczną mojego punktu widzenia.

W oczekiwaniu na wdrożenie do domeny akademickiej.

W ramach realizacji inicjatywy PAN i FA „Nauka do naprawy” [https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/nauka-do-naprawy-inicjatywa-pan-i-forum-akademickiego/]  warto wziąć pod uwagę i refleksje oraz rozpowszechnić w ramach...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Idee

Mamy wiele nowego. Nowy, lepszy rząd w miejsce tego starego i gorszego. Mamy nowego, jakże cudnego premiera Herr T., kroczącego od sukcesu do sukcesu. Nowych, lepszych ministrów i ministry (rodzaj żeński), nowych, pryncypialnych posłów i jeszcze bardziej radykalnych posełki, czy posłanki (już się gubię w tych żeńskich końcówkach) którzy nie spoczną, póki nas nie polepszą, to jest uczynią nas,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

 Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego władze UJ spotkały się z mediami, taktownie nie zapraszając tych, którzy nagłaśniają plagi akademickie degradujące naukę. Rektor UJ od lat, podobnie jak rektorzy innych uczelni, jedynie niedosyt pieniędzy uważa za przyczynę słabości uniwersytetu. Oznajmia: „W rankingach światowych chcielibyśmy zajmować lepsze miejsca niż obecnie, ale bez zmiany...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Czy można zostać piłkarskim Mistrzem Polski płacąc zawodnikom minimalne stawki? Jak np. przy zbieraniu truskawek? Wg części piszących tu osób jak najbardziej. Wystarczy tylko skompletować jedenastkę entuzjastów…

Publikując tekst Ranking szanghajski. Nie jest tak źle, jak się państwu zdaje zdawałem sobie sprawę, że wielu osobom nie będzie się podobać zawarta w nim teza. Przyznam jednak, że...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Świat

Od lat leitmotivem osób krytykujących polskie uczelnie wyższe jest zajmowane przez nie miejsce na liście opracowywanej na chińskim Uniwersytecie Jiao Tong. Przy czym, co znamienne, ani słowa o tym, jakie są kryteria przyznawania punktacji.

Ale jeśli chodzi o wojnę to, idę o zakład, 99% czytających te słowa pamięta największą mądrość starego Clausewitza:

Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy...

3.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

W Polsce wynagrodzenia akademików odnoszone są do pensji profesorskich, a te miały być trzykrotnie większe od zarobków przeciętnego Polaka. Profesorowie w tych założeniach uważani są za nieprzeciętnych, choć w rankingach prestiżu zawodowego spadają coraz niżej, a polskie uczelnie, mimo wzrostu ilości profesorów, w rankingach światowych klasyfikowane są nisko.

Nasze tytuły nikogo na świecie nie...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (13 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Świa­do­mo­ść sztucz­nej in­te­li­gen­cji je­st zwią­za­na z bie­żą­cą pa­mię­cią. W tej not­ce for­mu­łu­ję ro­bo­czą hi­po­te­zę na­uko­wą, we­dług któ­rej bie­żą­ca pa­mięć je­st nie­zbęd­na do wy­kształ­ce­nia świa­do­mo­ści. Je­st to wa­ru­nek ko­niecz­ny, ale nie­wy­star­cza­ją­cy. Aby to wy­ja­śnić, mu­szę omó­wić w uprosz­cze­niu kil­ka kwe­stii, ta­ki­ch jak po­ję­cie „świa­do­mo­ści”, „...

2.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Na­czel­ną ro­lę w me­dy­cy­nie opar­tej na do­wo­da­ch na­uko­wy­ch od­gry­wa szcze­gól­ny ro­dzaj ba­dań: ran­do­mi­zo­wa­ne kon­tro­lo­wa­ne ba­da­nie kli­nicz­ne (ang. ran­do­mi­sed con­trol­led trial – RCT) bę­dą­ce ba­da­niem naj­wyż­szej ja­ko­ści, naj­bar­dziej obiek­tyw­nym i naj­bar­dziej wia­ry­god­nym spo­śród wszyst­ki­ch zna­ny­ch na­uce, zwa­nym też zło­tym stan­dar­dem dla pod­kre...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Bo­gów po­trze­bu­je­my do wy­ja­śnia­nia kwe­stii, któ­ry­ch nie zna­my, nie ro­zu­mie­my, nie zba­da­li­śmy po­rząd­nie. A po­tem pew­ne kwe­stie wy­ja­śnia­my, za­czy­na­my ro­zu­mieć i bo­gów z te­go wy­co­fu­je­my. Hi­sto­ria świa­ta to hi­sto­ria wy­co­fy­wa­nia bo­gów z wszel­ki­ch wy­ja­śnień. Im wię­cej po­zna­je­my, tym bar­dziej bo­go­wie są nie­po­trzeb­ni.

  No bo co za róż­ni­ca,...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Historia

Wielkie święto w Toruniu, w Polsce.

550 urodziny naszego polskiego , wielkiego mistrza astronoma, lekarza, inżyniera sztuki obronnej, monetarysty,...geniusza w wielu dziedzinach.

cyt. "..- Modlimy się dziś w katedrze toruńskiej, która przed wiekami była kościołem parafialnym rodziny Koperników. Tu został ochrzczony, tu dojrzewał w wierze i miłości - mówił na początku rocznicowej mszy świętej...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Od lat ujawniam w przestrzeni publicznej patologie akademickie, wskazując na przyczyny słabości nauki uprawianej w Polsce. Wielokrotnie spotykam się z akceptacją moich argumentów, także przez osoby wysoko umieszczone w hierarchii akademickiej, z jednoczesną opinią, że to raczej wołanie na puszczy, niezbyt trafiające do adresatów, którzy nie chcą ich słuchać, a tym bardziej realizować.

Czyli co? ...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Niedawno na stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk został wybrany prof. Marek Konarzewski. Profesor jest biologiem znanym na arenie międzynarodowej, a przy tym zamiłowanym fotografem, co rodzi nadzieje, że pokaże nam, jak naprawdę funkcjonuje nauka w Polsce. Takie nadzieje nie są bezpodstawne po wywiadzie, jakiego udzielił PAP i jaki nie powinien zostać przemilczany przez środowisko naukowe,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

"Urzekł" mnie nie tylko apel, żebro/ song o wspólną listę opozycyjną w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
Jeszcze bardziej, a tym samym ...mocniej "urzekło" mnie to, że toto towarzycho, samo siebie nazwało się zbiorowo jako ...intelektualiści!

Baa! aż 450 ...intelektualistów(?) czemu tylko tylu?

A skąd oni się wzięli?
Gdzie się ci, tacy, znaczy uny! ...ulęgli?

Tytułowa forma czasownika...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

W inspirującym „Wywiadzie z chuliganem” prowadzonym przez red. Piotra Lisiewicza 19 września 2022 r. (odc. Nr 183) profesor historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Witold Tyborowski podkreślił podobieństwa bojkotu podręcznika „Historia i Teraźniejszość” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego i „Czarnej Księgi Komunizmu” (red. Stéphane Courtois).

Od czasu ogłoszonego w mediach upadku...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

W książce Wojciecha Roszkowskiego „Historia i Teraźniejszość” przeznaczonej dla licealistów znalazłem jakże trafne zdania odnoszące się zarówno do historii, jak i teraźniejszości w domenie akademickiej.

Jedno brzmi: „Wprawdzie nakłady na naukę i technikę wzrosły w l. 1970–1975 ponad dwukrotnie, ale nie dawały spodziewanych efektów, gdyż opierały się na fałszywym założeniu, że pieniądze...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Selekcja kadr w PRL i III RP

W PRL dominowała negatywna selekcja kadr. Niewygodnych pod kątem ideologicznym, niereformowalnych, usuwano, inni opuszczali Polskę, a resztę dokonywał naturalny proces biologiczny, stąd w PRL można było obserwować spadek poziomu wraz z odchodzeniem kadr uformowanych w II RP. Proces ten został jeszcze pogłębiony w „czasach jaruzelskich”, kiedy miał miejsce ogromny...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Mówiąc własnym językiem o ankiecie „Arcanów” na temat kondycji i przyszłości nauki w Polsce cz. 1

Redakcja „Arcanów” w numerze 163-164 rozpoczęła niezwykle potrzebną i inspirująca dyskusję na temat „Kondycji i przyszłości nauki w Polsce.” Do dyskusji zaproszono kilku aktywnych naukowców, głownie z nauk humanistycznych, ukierunkowując dyskusję-ankietę kilkoma pytaniami z otwarciem na inne problemy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

W „Głosie Nauczycielskim”, tuż przed kolejną rocznicą słynnego manifestu ubezpieczającego na dziesięciolecia zniewolenie Polaków, ujawniono głos jednego z profesorów (Arkadiusz Rojczyk), który, jak odbieram, ma ubezpieczać, na długie lata, plagi akademickie degradujące naukę w Polsce.

Niedawno pisałem, że zwiększenie finansowania wadliwego systemu przynosi więcej szkody niż pożytku, ale nasi...

3.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Od ponad roku w ramach projektu „Giganci nauki” Instytut Pamięci Narodowej promuje osiągnięcia nauki i techniki naszych wielkich uczonych i wynalazców, którzy niemal nie byli obecni w przestrzeni publicznej i w pamięci Polaków cierpiących w III RP na deficyt elit.

Bez wsparcia gigantów nauki trudno osiągnąć należyte miejsce w Europie. Dlatego go nie osiągaliśmy. A mieliśmy prawdziwych gigantów w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Jest zdumiewające, że w czasach niebywałego postępu naukowego, wybitnego wzrostu wykształcenia (formalnego) społeczeństwa, naukowe bzdury są tak często, a nawet niemal powszechnie, przyjmowane i rozpowszechniane. Podobno 28 proc. Polaków uważa, że pierwsi ludzie żyli razem z dinozaurami. Tak wynika z niedawnych badań na temat postaw społeczeństwa wobec nauki. Do tych Polaków należy także osoba...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Środowisko akademickie – niezależnie od opcji politycznej – mówi jednym głosem: „Środki na naukę i uczelnie to nie koszty, lecz inwestycja” a „każda złotówka zainwestowana w uczelnie czy jednostki naukowo- -badawcze przynosi 5 zł zysku”, gdy zysk z inwestycji w nieakademickiego pracownika wynosi podobno tylko 1,71 zł.

Niestety, akademicy nie podają, jakimi metodami ten intratny 500 proc. zysk...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

Ważny wywiad z dr. Wolfgangiem Wodargiem zbierający wiele faktów dotyczących pandemii w klarowne podsumowanie. Biorąc pod uwagę to, że dr med. Wolfgang Wodarg (ur. 1947 r., niemiecki internista i pulmonolog, specjalista w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej) jest osobą doświadczoną w walce z globalnymi oszustwami Big Pharmy i WHO (w 2009...

3.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Koniec 2021 roku zaznaczył się nie tylko powrotem zdalnego studiowania na uczelniach, frustracją akademików czekających w kolejce na profesurę, ale i wzmożonym głodem większych zarobków.

Akademicy uważają, że poziom ich zarobków odstaje od wartości ich pracy jako naukowców i wykładowców. Grożą jednocześnie, że jak dalej będą tak głodzeni, to Polska straci szanse na rozwój i suwerenność. Mają...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)

Strony