Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika gps65
Blog

Oczy­wi­ście nie cho­dzi o nie­nor­mal­no­ść w ogó­le, ale o za­bu­rze­nie nor­my sek­su­al­nej.       He­te­ro­sek­su­ali­ści są nor­mal­ni, bo to osob­ni­cy ma­ją­cy pra­wi­dło­we bio­lo­gicz­nie po­pę­dy płcio­we, a pe­de­ra­sta je­st nie­nor­mal­ny sek­su­al­nie, bo je­st de­wian­tem sek­su­al­nym, je­go sek­su­al­no­ść je­st za­bu­rzo­na - po­nie­waż od­czu­wa nie­na­tu­ral­ny po­ciąg...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (18 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee
Nie ma takiej możliwości dogadania się, bo zgodnie z tym, co pisał Feliks Koneczny, nie jest możliwa mieszanka cywilizacyjna. A Żydzi i Polacy należą do różnych cywilizacji, które różnią się fundamentalnymi zasadami życia społecznego.

            Różnica jest taka, że w cywilizacji żydowskiej zbrodnie Żydów obciążają cały naród żydowski, bo w ich cywilizacji plemiennej naród to społeczność...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Tolerancja w dawnym znaczeniu oznaczała powstrzymanie się od stosowania przemocy fizycznej wobec kogoś, kogo nie akceptujemy, nie szanujemy, nie zgadzamy się z jego poglądami, nie uznajemy jego systemu etycznego - uważamy, że jego postępowanie jest złe moralnie.

       Dawna Rzeczpospolita słynęła właśnie z tak rozumianej tolerancji, czyli postawy, która oznaczała brak agresji i przemocy wobec...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Pozorny dylemat moralny wywołuje to na kogo ma przejść majątek, którego właściciel zmarł bezpotomnie i bez testamentu. Czy zawsze na rzecz gminy, na terenie której się znajduje, czy też czasem na kogoś innego?

       Pan Paweł Jędrzejewski z Forum Żydów Polskich napisał bardzo mądry i sensowny artykuł: „Ustawa 447. Sytuacja jest tragiczna. A będzie gorzej.”. Prawie wszystko jest tam napisane...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Bicie jest złe, udawanie bicia jest złe, klapsy są złe, presja psychiczna jest zła - to jest już naukowo niezbicie udowodnione, więc nie ma co dyskutować. To są nieskuteczne, destrukcyjne metody wychowawcze, co potwierdzają wszystkie rzetelne badania robione zgodne z poprawną metodologią naukową.

       Jest tak dlatego, że w ogóle wszelkie kary w wychowywaniu dzieci są złe! Mało tego, złe są...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Humor i satyra
  • Chciałbym się zapisać.
  • No dobrze, a gdzie i kiedy pan walczył?
  • W 1410 r. pod Grunwaldem w wojskach Jagiełły
  • No dobrze, a ma pan na to jakieś papiery?
  • No co pan, tyle czasu upłynęło - wojny, zawieruchy, zabory - wszystko dawno poginęło, spłonęło.
  • Wojny, zawieruchy, powiadasz pan. A przychodzą Krzyżacy i dokumenty mają w porządku!

      Jeśli Was ten dowcip śmieszy, to napiszcie proszę, co...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Sport

W Polsce, w Europie, na świecie, istnieje bardzo bogata infrastruktura narciarska. Na stokach wielu mniejszych i większych gór są zbudowane wyciągi i wytyczone trasy – i w Tatrach, i w Alpach, wszędzie. Można łatwo wjechać na górę wyciągiem, a potem zjechać na dół wygodną trasą. By skorzystać z tej infrastruktury trzeba mieć coś, na czym się zjedzie. Są dwa najbardziej popularne urządzenia do...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj
Szczepan Twardoch tak szydzi na fejsbuku z wypowiedzi premiera Polski:   "Premier Morawiecki powiedział właśnie w Berlinie, że w 1968 roku nie było Polski, więc za to, co złego wtedy wyrządzono Żydom odpowiadają ogólnie komuniści, a nie Polska. Której nie było. Ponieważ, jak wiemy, kiedy tylko w Polsce dzieje się coś niegodnego, to na czas tych wydarzeń polskość ulega magicznemu zniknięciu. A...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Stre­fy Czy­ste­go Trans­por­tu (SCT) to w isto­cie stre­fy wy­klu­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Wła­dze War­sza­wy i in­ny­ch mia­st wpro­wa­dza­ją te stre­fy nie z po­wo­dów eko­lo­gicz­ny­ch, ale w ra­ma­ch ide­olo­gicz­nej wal­ki z pry­wat­ny­mi sa­mo­cho­da­mi. To je­st no­wy ko­mu­ni­zm, któ­ry pły­nie do nas z Unii Eu­ro­pej­skiej. Osta­tecz­nym ce­lem tej ide­olo­gii są 15-mi­nu­to­we...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Idą wy­bo­ry, więc te­raz przez mie­siąc bę­dę na blo­gu pu­bli­ko­wał głów­nie ma­te­ria­ły do­ty­czą­cy­ch pro­ble­mów, ja­kie ma­ją miesz­kań­cy z wła­dzą i in­for­ma­cja­mi na ko­go gło­so­wać i dla­cze­go. Tu do­sta­nie­cie wie­le istot­ny­ch in­for­ma­cji, więc ra­dzę śle­dzić mo­je­go blo­ga i mój pro­fil na X.  Pu­bli­ka­cję ma­te­ria­łów sa­mo­rzą­do­wy­ch za­czy­nam od prze­ko­pio­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Strony