Putin wpadł w pułapkę

Obrazek użytkownika gps65
Świat

Przez ostat­nie cztery mie­sią­ce Pu­tin do­pro­wa­dził do ośmie­sze­nia sił zbroj­ny­ch Ro­sji, do wy­trze­bie­nia jej ludz­ki­ch za­so­bów mi­li­tar­ny­ch w zna­czą­cym pro­cen­cie, do mię­dzy­na­ro­do­wej izo­la­cji Ro­sji, do osła­bie­nia jej go­spo­dar­ki na sku­tek sank­cji, do znisz­cze­nia re­pu­ta­cji Ro­sji ja­ko kra­ju, z któ­rym moż­na bez­piecz­nie pro­wa­dzić in­te­re­sy, do eko­no­micz­ne­go ob­ni­że­nia po­zio­mu ży­cia miesz­kań­ców, do skłó­ce­nia Ro­sji z są­sia­da­mi.

  Na do­da­tek Ukra­iń­com od­da­ło się od­strze­lić kil­ku­na­stu ru­ski­ch ge­ne­ra­łów.

  Ale to ma­ło - Pu­tin roz­po­czął kam­pa­nię pro­pa­gan­do­wą oskar­ża­ją­cą Szwe­dów o to, że są na­zi­sta­mi, co moc­no przy­czy­nia się do wstą­pie­nia Szwe­cji do NA­TO. Fi­no­wie za­czy­na­ją bu­do­wać mur na gra­ni­cy z Ro­sją. Ro­syj­ska rzecz­nicz­ka dy­plo­ma­cji ogła­sza, że izra­el­scy na­jem­ni­cy wal­czą w neo­na­zi­stow­skim ba­ta­lio­nie na Ukra­inie. Szef ro­syj­skie­go MSZ stwier­dził, że pre­zy­dent Ukra­iny tak jak Adolf Hi­tler ma "ży­dow­ską krew", a po­mi­mo to w je­go kra­ju wy­stę­pu­je na­zi­zm. Ru­scy zra­ża­ją so­bie na­wet Ży­dów!

  Ukra­iń­cy zo­sta­li przez ru­ski­ch do­pro­wa­dze­ni do ta­kie­go po­zio­mu nie­na­wi­ści, że już na żad­ne ustęp­stwa wo­bec Pu­ti­na nie pój­dą – bę­dą wal­czyć do upa­dłe­go. Ska­la znisz­czeń mie­nia i in­fra­struk­tu­ry oraz ru­skie­go okru­cień­stwa czy licz­ba za­mor­do­wa­ny­ch cy­wi­lów je­st tak ogrom­na, że Ukra­iń­cy na ża­den kom­pro­mis nie są skłon­ni. Więk­szo­ść żoł­nie­rzy ma ko­goś bli­skie­go, ko­go ru­scy za­mor­do­wa­li, ko­mu znisz­czy­li dom czy za­kład pra­cy. Oni nie ma­ją do­kąd wró­cić, więc są zde­spe­ro­wa­ni. Ukra­iń­ska ar­mia je­st bar­dziej zde­ter­mi­no­wa­na, by bić ru­ski­ch, niż był Azow przed woj­ną. Tam je­st bar­dzo wie­lu ochot­ni­ków na naj­bar­dziej stra­ceń­cze ak­cje. Ukra­ina już ni­gdy nie bę­dzie ru­ska.

  Na do­da­tek pre­zy­dent Wo­ło­dy­myr Ze­łen­ski pod­pi­sał usta­wę o "de­so­wie­ty­za­cji". Od­tąd nie bę­dzie się w usta­wo­daw­stwie wspo­mi­nać o "zwy­cię­stwa­ch Wiel­kiej So­cja­li­stycz­nej Re­wo­lu­cji Ra­dziec­kiej", nie bę­dzie chę­ci wcie­la­nia w ży­cie "Le­ni­now­ski­ch idei bu­do­wy spo­łe­czeń­stwa ko­mu­ni­stycz­ne­go", nie bę­dzie ode­słań do pro­gra­mów, wy­pra­co­wa­ny­ch przez par­tię ko­mu­ni­stycz­ną. Po­nad­to swo­je prio­ry­te­to­we upraw­nie­nia tra­cą kom­so­mol­cy, ko­mu­ni­ści i in­ni "to­wa­rzy­sze". "Wy­czysz­czo­no” nie­mal 1200 ak­tów praw­ny­ch rzą­du ZSRR oraz Ukra­iń­skiej SRR.

  Pu­tin nie od­no­si żad­ny­ch ko­rzy­ści z tej woj­ny, na­wet w sfe­rze sym­bo­licz­nej - i da­lej brnie w te błę­dy i stra­ty. To nie­uchron­nie do­pro­wa­dzi Ro­sję do roz­pa­du. Gdy­by nie woj­na na Ukra­inie, to so­wiec­ki sys­tem jesz­cze dłu­go nisz­czyłby Ro­sję i jej oko­li­cę, a tak zdech­nie już bez­pow­rot­nie. Pu­tin wbił osi­no­wy ko­łek w wam­pi­rzy­cę Ro­sję. Te­raz po­ra, by CIA usa­do­wi­ła po­dob­nie dzia­ła­ją­ce­go agen­ta na cze­le Chin.


Grze­go­rz GPS Świ­der­ski

PS. Czas już krę­cić fil­my o upad­ku Ro­sji - czy to fa­bu­lar­ny, czy do­ku­men­tal­ny. Kto to zro­bi naj­szyb­ciej, ten naj­wię­cej za­ro­bi.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (12 głosów)

Komentarze

"Pu­tin wbił osi­no­wy ko­łek w wam­pi­rzy­cę Ro­sję. Te­raz po­ra, by CIA usa­do­wi­ła po­dob­nie dzia­ła­ją­ce­go agen­ta na cze­le Chin."

Tu raczej pasują słowa Czernomyrdina:

"Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze."

Vote up!
4
Vote down!
0
#1645319

Mniejsza z tym, czy Putin to agent, czy patałach - istotne jest to, by podobnie głupio działające osoby zajęły się rozpadem Chin.

Vote up!
5
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1645326

  • Rosja w jej obecnej postaci nie może być nazwana demokracją, bez względu na to, jaki sens nadawalibyśmy temu słowu, ale również nie może być uznawana za gospodarkę we współczesnym pojmowaniu tego terminu.

Ideologiczny prowincjonalizm i intelektualna degradacja, które praktycznie rzecz biorąc są "wizytówką" współczesnej Rosji (...) znajdują swoje polityczne ucieleśnienie w jednej z najbardziej popularnej koncepcji ostatniego czasu - tak zwanej teorii ruskiego miru. (...)

Do chwili obecnej koncepcja ta zajęła ważne miejsce w arsenale reakcjonistów pragnących sprowadzać Rosję z europejskiej drogi, ale przy tym nigdy niezdolnych do zapewnienia jej stabilnego rozwoju. (...)

Tymczasem ostatnio idea "rosyjskiego świata" nie była wystarczająco "skrystalizowana" - moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że nie odpowiadała ona ani samopostrzeganiu się narodu, ani politycznym potrzebom władzy. (...)

Od czasu, w którym Moskwa podbiła Nowogród i Psków, doszło do upadku Księstwa Litewskiego, zapewniono kontrolę nad dużą częścią dzisiejszej Ukrainy, naród rosyjski (włączając w to jego wszystkie warianty) skoncentrował się w granicach jednego potężnego rosyjskiego państwa.

Wzywanie do konsolidacji "ruskiego miru" nie miało sensu - poza granicami kraju go nie było.

W tych warunkach idee panslawizmu zdawały się o wiele bardziej adekwatne: zakładały one określoną otwartość, wzywając so zjednoczenia bliskich historycznie narodów (ale zarazem nie do ich rusyfikacji). Występowały przy tym jako element prowadzenia asertywnej polityki zagranicznej. (...)

Cytaty ze znakomitej książki Władysława Inoziemcewa "Nienowoczesny kraj; Rosja w świecie XXI wieku".Nędza "ruskiego miru"

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1645325

Akurat ideologiczny prowincjonalizm to rzecz bardzo dobra, słuszna, mądra i pożyteczna. Tu kiedyś wytłumaczyłem dlaczego: https://www.salon24.pl/u/gps65/757083,prowincjonalizm

Vote up!
1
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1645327

Nie dziel skóry na niedźwiedziu.

Don't count chickens before they hatch.

Dzisiaj te przysłowia przerażają mnie jak nigdy. Nie wzięły się z nikąd.

Istnieją jeszcze scenariusze tzw. alternatywne: 1) Putin schodzi, nowy wchodzi, cmoku-cmoku i biznes as usual a Ukrainę się ucisza.  2) Ruski walec powoli acz systematycznie przechodzi przez Ukrainę i zatrzymuje się na polskiej granicy. 3) Jak wyżej, ale nie zatrzymuje się na polskiej granicy. 4) Baćka dołacza się do zabawy. 5) Gdzieś w trakcie kilka bombek atomowych i jeden z poprzednich scenariuszy. 6) Chiny idą po Tajwan, Amerykanie przestają interesować się Europą i Ukrainą, ta pada, Naddniestrze w Rossiji, czas na korytarz do Królewca

Widzę jeszcze dziesięć innych alternatywnych scenariuszy. Dlatego nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Najpierw Ukraina musi choćby przetrwać. Oddanie Chersonia i korytarza na Krym było stratą której może nie da się już naprawić.

Vote up!
0
Vote down!
-3
#1645339

Rosja żadnego z tych scenariuszy nie przetrwa - jej rozpad jest więc nieuchronny.

Vote up!
1
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1645340

Trzymam cię za słowo!

Vote up!
0
Vote down!
0
#1645372