Ranking wolnościowców

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­piej wy­kształ­co­ny i le­piej za­ra­bia­ją­cy niż wy­no­si śred­nia”.

  Tu są te ba­da­nia: ]]>https://slib.pl/moj-jest-ten-kawalek-podlogi-liberalna-i-libertarianska-autoidentyfikacja-polakow/]]>

  To nie wszyst­ko. Zo­stał też bar­dzo so­lid­nie me­to­do­lo­gicz­nie opra­co­wa­ny te­st po­zwa­la­ją­cy oce­nić par­la­men­ta­rzy­stów, par­tie i ko­ali­cje po­li­tycz­ne pod wzglę­dem sto­sun­ku do wol­no­ści. Wie­my więc już, ja­kie ma­my naj­bar­dziej wol­no­ścio­we ugru­po­wa­nia i ja­ki po­li­tyk je­st w ja­kim stop­niu wol­no­ściow­cem. Na prze­ciw­nej ska­li te­go te­stu są za­mor­dy­ści, lu­dzie po­pie­ra­ją­cy so­cja­li­zm, znie­wo­le­nie, eta­ty­zm i sta­to­la­trię. Ide­al­ny wol­no­ścio­wiec mó­gł zdo­być 100 punk­tów, a za­mor­dy­sta -100.

  Tu je­st stro­na z tym opra­co­wa­niem: ]]>http://indeks-wolnosci.pl/]]>

  Naj­bar­dziej wol­no­ścio­wi po­sło­wie w obec­nym Sej­mie, któ­rzy zdo­by­li po­nad 50 punk­tów to:

 1. Kon­rad Ber­ko­wi­cz 84.95,
 2. Do­bro­mir So­śnie­rz 77.70,
 3. Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke 76.55,
 4. Ja­kub Ku­le­sza 76.06,
 5. Ar­tur Dziam­bor 75.74,
 6. Grze­go­rz Braun 67.79,
 7. Sta­ni­sław Tysz­ka 60.36

  Pię­ciu z ni­ch je­st na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji, jeden nie startuje, jeden jest w Trzeciej Drodze. A to naj­bar­dziej wol­no­ścio­we par­tie:

 1. Wol­no­ściow­cy 76.51,
 2. No­wa Na­dzie­ja 74.78,
 3. Kon­fe­de­ra­cja Ko­ro­ny Pol­skiej 67.79.

  Par­tia „Wol­no­ściow­cy” nie star­tu­je w wy­bo­ra­ch, a dwie na­stęp­ne są czę­ścią Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra je­st naj­wy­żej w ran­kin­gu z 40.82 punk­ta­mi.

  A co ma­my z dru­giej stro­ny? Sprawdź­my za­mor­dy­stów. Nie bę­dę ich wy­mie­niał, bo je­st ich du­żo. -100 punk­tów zdo­by­ło aż 14 po­słów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, a więk­szo­ść z ni­ch ma -95. Naj­bar­dziej za­mor­dy­stycz­na par­tia to PiS. A to peł­ny ran­king ko­ali­cji:

 1. Kon­fe­de­ra­cja 40.82
 2. Pol­ska 2050 8.45
 3. Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska -10.50
 4. Ko­ali­cja Pol­ska -13.30
 5. Ko­ło Par­la­men­tar­ne Le­wi­cy De­mo­kra­tycz­nej -25.60
 6. Le­wi­ca -26.56
 7. Po­ro­zu­mie­nie -27.01
 8. Pol­skie Spra­wy -30.91
 9. Ku­kiz’15 -47.92
 10. Zjed­no­czo­na Pra­wi­ca -94.48

  Więc gdy­by pol­scy li­be­ra­ło­wie kie­ro­wa­li się ro­zu­mem, pro­gra­mem, twar­dy­mi da­ny­mi, to Kon­fe­de­ra­cja w wy­bo­ra­ch do­sta­ła­by co naj­mniej 20%. Nie­ste­ty za­kła­ma­nie me­diów i ogrom­ne kwo­ty idą­ce na czar­ny pi­jar po­wo­du­ją, że wie­lu da się na­brać i za­gło­su­je na so­cjal­de­mo­kra­tów, któ­rzy wol­no­ść nam jesz­cze bar­dziej ogra­ni­czą.

  Więc nie słu­chaj­cie dzien­ni­ka­rzy głów­ne­go nur­tu, nie wierz­cie do­mi­nu­ją­cym por­ta­lom i te­le­wi­zjom. Spraw­dzaj­cie ta­kie ran­kin­gi jak ten in­deks wol­no­ści. Chodź­cie na bez­po­śred­nie spo­tka­nia. Je­śli je­ste­ście li­be­ra­ła­mi, wol­no­ściow­ca­mi, ce­ni­cie so­bie swo­bo­dę dzia­ła­nia go­spo­dar­cze­go, ni­ski i pro­ste po­dat­ki, wol­ny ry­nek i ka­pi­ta­li­zm, to wy­bierz­cie re­pre­zen­tan­tów No­wej Na­dziei na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji.

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)

Komentarze

Libertyni czy jak autor zwie libertarianie, to nie liberałowie ponieważ liberalizm, to nie libertarianizm ( tak jak   - " the sun of the beach" to nie "the son of the bitch" -choć brzmi podobnie !)

Na razie najwięcej póki co, procentowo libetarian mamy w strukturach UE w Brukseli , która celowo sprowadza czarnych i islamskich libertarianów desantem z Azji i Afrki -właśnie  w celu zaprowadzenia wspólnego libertariańskiego antypaństwowego  porządku (antynarodowego )w ramach IV Rzeszy –na razie od Lisbony do Białegostoku , a potem więzami ideologi libertanjanizmu -do Władywostoku

Aby nie było wątpliwości, że o to idzie  ,wystarczy w skrócie przeczytać od ręki o założeniach komunistycznej istocie tej agitowanej przez autora ideologii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Libertarianizm

- i znaleźć oczywiste więzy ideologiczne między kacapią.ru , konfederacją.pl i euronazistami.de!

Vote up!
5
Vote down!
-1

E.Kościesza

#1654503

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ja rozumiem, że mogłeś to słowo pierwszy raz przeczytać. Ale wtedy należy się spytać, co to znaczy. Studia możesz zacząć od tej broszury:

 1. https://www.salon24.pl/u/gps65/528364,jedna-lekcja-libertarianizmu-cz-1
 2. https://www.salon24.pl/u/gps65/528746,jedna-lekcja-libertarianizmu-cz-2
 3. https://www.salon24.pl/u/gps65/529378,jedna-lekcja-libertarianizmu-cz-3
Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654506

;)

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1654508

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...odeślij. Jakby co to tu masz oryginał polski: https://naszeblogi.pl/66084-sarmatolibertarianie

Vote up!
0
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654509

I tyle w temacie polskojęzycznych rosjan.

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1654504