Nowa Nadzieja

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Li­ber­ta­ria­nie nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­li so­cjo­lo­gicz­ne ba­da­nia na­uko­we, po­zwa­la­ją­ce po­li­czyć ilu w Pol­sce je­st li­be­ra­łów. Wy­szło, że je­st nas pra­wie 20%, z cze­go li­ber­ta­ria­nie to oko­ło 4%. Naj­waż­niej­szy wnio­sek z ty­ch ba­dań je­st ta­ki: „Prze­cięt­ny pol­ski li­be­rał bą­dź li­ber­ta­ria­nin ma od 18 do 39 lat, pra­cu­je w sek­to­rze pry­wat­nym, je­st le­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zbli­ża­ją się wy­bo­ry, a Kon­fe­de­ra­cja ro­śnie w si­łę. Co­raz więcej lu­dzi chce gło­so­wać na to je­dy­ne w Pol­sce wol­no­ryn­ko­we ugru­po­wa­nie. Kon­fe­de­ra­cja ma naj­więk­sze po­par­cie wśród mło­dzie­ży, co zna­czy, że bę­dzie mieć z cza­sem co­raz więk­sze po­par­cie wszyst­ki­ch Po­la­ków.

  Je­st wie­le przy­kła­dów na to, że Pol­ska zna­la­zła się in­wer­sji po­ko­le­nio­wej i...

1.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Nasz portalowy kolega GPS właśnie przedstawił swoją wersję prawyborów w parftii KORWiN, pardon, obecnie funkcjonującej jako NOWA NADZIEJA.

Warto skonfrontować ją zatem z wypowiedzią posła Konfederacji, Artura Dziambora.

"To się nazywają prawybory 'na pełnym Putinie'. W Donbasie również odbyło się takie głosowanie, gdzie obywatele Ukrainy mogli wziąć udział i zdecydować, czy oni chcą być Rosją,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

No i pra­wy­bo­ry w War­sza­wie się od­by­ły. Nie­ste­ty prze­gra­łem, co by­ło oczy­wi­ste, nie­mniej osią­gną­łem swój cel, da­jąc do my­śle­nia wszyst­kim Kon­fe­de­ra­tom w kwe­stii ro­to­wa­nia po­słów.

  Wy­ni­ki pra­wy­bo­rów są na­stę­pu­ję­ce:

  1. Sła­wo­mir Ment­zen - 101 gło­sów.
  2. Se­ba­stian Ross - 33 gło­sy.
  3. Grze­go­rz Świ­der­ski - 16 gło­sów.
  4. Ro­man Ła­zar­ski - 14 gło­sów.

  Zdo­by­...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Tak ja rozumiem De­kla­ra­cję Ide­ową No­wej Na­dziei! :

1. Chcą­ce­mu nie dzie­je się krzyw­da.

  Tę za­sa­dę wszyst­kie pol­skie rzą­dy ła­mią per­ma­nent­nie, a to dużo kosztuje. Pań­stwo na si­łę opie­ku­je się oby­wa­te­la­mi, trak­tu­je nas jak by­dło ho­dow­la­ne, od­bie­ra nam owo­ce na­szej pra­cy i wy­da­je na usłu­gi, któ­ry­ch by­śmy ni­gdy do­bro­wol­nie nie ku­pi­li. Wpro­wa­dze­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

W styczniu 2023 roku i na początku lutego w Polsce odbędą się prawybory partii Nowa Nadzieja. Zwycięzca tych prawyborów w każdym okręgu wyborczym będzie umieszczony na pierwszym miejscu list wyborczych Konfederacji. W Warszawie jest czterech kandydatów, w tym ja.  Cztery to idealna liczba! Akurat pasuje do koncepcji rotowania posłów. Jeden mandat obsługuje akurat 4 osoby – każda jest...

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (7 głosów)