Stop ukrainizacji Polski!

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Wła­śnie prze­czy­ta­łem bro­szu­rę wy­da­ną przez ze­spół eks­per­tów Kon­fe­de­ra­cji Ko­ro­ny Pol­skiej Grze­go­rz Brau­na. Mo­im zda­niem przed­sta­wia ona błęd­ne prze­wi­dy­wa­nia. Mo­im zda­niem Ro­sja je­st mi­lion­kroć więk­szym za­gro­że­niem dla Pol­ski niż Ukra­ina, dla­te­go ty­ch pierw­szy­ch na­le­ży bić, a ty­ch dru­gi­ch mak­sy­mal­nie w tym bi­ciu wspie­rać.

  Tu jest ta broszura: ]]>Stop ukrainizacji Polski]]>

  Ci eks­per­ci pro­ro­ku­ją, że uła­twie­nia w za­miesz­ka­niu Ukra­iń­ców w Pol­sce i uzy­ska­niu przez ni­ch oby­wa­tel­stwa spo­wo­du­ją licz­ne pa­to­lo­gie, w tym wy­na­ro­do­wie­nie Po­la­ków. A za­tem za­kła­da­ją, że ży­wioł pol­ski, że na­sza kul­tu­ra i ję­zyk są wie­lo­kroć słab­sze od ukra­iń­skiej. A za­tem na­le­ży o na­szą kul­tu­rę wal­czyć po­przez tę­pie­nie lu­dzi in­ny­ch kul­tur, po­przez ja­kieś dzia­ła­nia biu­ro­kra­tycz­ne, po­li­tycz­ne, a za­tem ter­ro­ry­stycz­ne. To je­st kom­plet­nie zła dia­gno­za. Mo­im zda­niem je­st na od­wrót – Ukra­iń­cy szyb­ko się spo­lo­ni­zu­ją, bo na­sza kul­tu­ra je­st sil­niej­sza. Bar­dzo do­bit­nie po­ka­za­ły to cza­sy roz­bio­rów i PRL-u – żad­ne zbrod­nie i ce­lo­we wy­na­ra­da­wia­nie nas nie znisz­czy­ły. To ja­cyś Ukra­iń­cy, któ­rzy tu po­ko­jo­wo przy­bę­dą, nas znisz­czą? Nie­moż­li­we.

  Więc ja bym zro­bił cał­ko­wi­cie na od­wrót – nie tyl­ko utrzy­mał obec­ne uła­twie­nia dla Ukra­iń­ców, ale nadał ta­kie sa­me upraw­nie­nia wszyst­kim lu­dziom wy­wo­dzą­cym się z na­szej cy­wi­li­za­cji, czy­li w za­sa­dzie wszyst­kim Eu­ro­pej­czy­kom spoza UE (bo ci z UE już to ma­ją) – z wy­jąt­kiem Ro­sjan, któ­ry­ch nie na­le­ży wpusz­czać ze wzglę­du na sank­cje wo­jen­ne. Wszy­scy, któ­rzy do nas przy­ja­dą, szyb­ko się spo­lo­ni­zu­ją. Tę­pić na­le­ży tyl­ko dżi­ha­dy­stów – ale to z te­go sa­me­go po­wo­du co Ro­sjan – bo to­czą z na­mi woj­nę hy­bry­do­wą. Ale już na przy­kład Wiet­nam­czy­ków bym przyj­mo­wał tak sa­mo jak Ukra­iń­ców, choć oni na pew­no bę­dę się dłu­żej in­te­gro­wać.

  A je­śli dia­gno­za Brau­na je­st jed­nak praw­dzi­wa i ży­wioł pol­ski je­st słab­szy niż in­ne i na­wet na wła­snym te­re­nie ule­gnie­my wy­na­ro­do­wie­niu, to nie ma już dla nas żad­ne­go ra­tun­ku – to i tak się sta­nie bez wzglę­du na ja­kie­kol­wiek dzia­ła­nia wła­dz.

  Je­dy­ne co je­st słusz­ne w tej bro­szu­rze, to stwier­dze­nie, że uchodź­cy sta­no­wią do­dat­ko­we, nie­po­trzeb­ne ob­cią­że­nie so­cjal­ne dla bu­dże­tu pań­stwa. To się zga­dza. Ale do­kład­nie ta­kim sa­mym ob­cią­że­niem są Po­la­cy. Więc je­śli te ob­cią­że­nia są szko­dli­we, to trze­ba je znie­ść dla wszyst­ki­ch. W ogó­le na­le­ży zli­kwi­do­wać po­moc so­cjal­ną pań­stwa. Ta po­moc je­st szko­dli­wa, więc gdy­by ją znie­ść tyl­ko dla Ukra­iń­ców, a zo­sta­wić dla Po­la­ków, to Ukra­iń­ców to wzmoc­ni, a Po­la­ków to osła­bi. Więc to też je­st bez sen­su, że szko­dli­wy i nisz­czą­cy so­cjał miał­by być tyl­ko dla Po­la­ków.

  Ale i tak Kon­fe­de­ra­cja nic na to nie po­ra­dzi. Ro­sja w cią­gu kil­ku lat się roz­pad­nie, Ukra­ina wy­gra woj­nę, wstą­pi do UE i NA­TO i bę­dzie­my się z ni­mi in­te­gro­wać. To je­st pro­ces nie do po­wstrzy­ma­nia i je­st słusz­ny, zgod­ny z pol­ską ra­cją sta­nu. Więc ocze­ki­wał­bym, gdy już się to sta­nie – czy­li pew­nie do wy­bo­rów par­la­men­tar­ny­ch w 2027 – by wszy­scy ci eks­per­ci Brau­na i on sam, po­da­li się do dy­mi­sji i wy­stą­pi­li z Kon­fe­de­ra­cji w ra­ma­ch po­ku­ty za złe dia­gno­zy. O ile Kon­fe­de­ra­cja do­trwa do te­go cza­su, bo je­śli oprze swój mar­ke­ting po­li­tycz­ny o błęd­ne dia­gno­zy, to nie wró­żę jej szans na­wet w naj­bliż­szy­ch wy­bo­ra­ch. Z po­gar­dą dla Po­la­ków, z te­za­mi, że na­sza kul­tu­ra je­st sła­ba i ła­two ule­ga wy­na­ro­do­wie­niu, wy­bo­rów wy­grać się nie da.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (12 głosów)

Komentarze

Tak na hura, to można Białorusinom nadać wszelkie przywileje obywateli RP. No poza pracownikami bezpieki.

Niech u nas studiują, pracują i się polonizują.

Białorusini nie są skrzywieni żadną antypolską ideologią i żadnym antypolskim poczuciem krzywdy.

A po Łukaszence dokonać unii z Białorusią i decydować o Eurazji.

 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1646875

Białorusini, tak samo jak Rosjanie i dżihadyści, są we wrogim nam obozie, toczą z nami wojnę, chcą nas zniszczyć. Więc ich nie należy gościć, tylko z naszych terenów przepędzać. Gościć, pomagać, wspierać, należy sojuszników, ludzi pokojowo i przyjaźnie do nas nastawionych, którzy z nami walczą, lub będą walczyć ze wspólnym wrogiem — Ukraińcy do tej grupy należą. W tej chwili największym wrogiem Polski, zagrażającym nam fizycznie, jest Rosja — a zatem też wszyscy jej sojusznicy, co obejmuje Białoruś. Wyjątkiem powinni być tylko Rosjanie i Białorusini, którzy wprost, wyraźnie, demonstracyjnie potępią wrogie nam reżimy w ich krajach, spalą paszporty tych reżimów i poproszą nas o azyl. 

Vote up!
3
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1646877

Ale Białorusini są wybitnie propolscy. Bez żadnych "ale", żadnych ram granicznych. Całkowicie i bezgranicznie propolscy. 

 Nie to co Ukraińcy ze swym państwowym kultem Bandery i pretensjami do Przemyśla i Rzeszowa.

 A Łukaszenko jest wróg, bo nie ma wyboru, nie ma innej opcji. Polska nie dała Łukaszence innej opcji. Wepchnięty w ramiona Putina szarpie się ile może, by kagańca na gębie nie mieć.

Na atak na Ukrainę sie nie zdecydował. Nie dlatego, że mu Putin zabronił, a dlatego, że wie jakie postawy prezentują jego oficerowie i szeregowi żołnierze.

Pół biedy Ukraina. Widomo, że w wypadku ataku na Polskę cała białoruska armia oddaje sie do niewoli Polakom przy pierwszej okazji. Pewnie chłopowi z widłami cała brygada pancerna by sie poddała, gdyby takiego spotkała nad Bugiem.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1646949