"Liberalne" elity Europy

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Li­be­ra­li­zm to je­st dok­try­na eko­no­micz­na po­ka­zu­ją­ca i tłu­ma­czą­ca, że wol­ny ry­nek je­st naj­lep­szym, naj­spraw­niej­szym me­cha­ni­zmem go­spo­dar­czym. Li­be­ral­ny to zna­czy to­le­ran­cyj­ny, ła­god­ny, wy­ro­zu­mia­ły, umiar­ko­wa­ny, opo­wia­da­ją­cy się za jak naj­więk­szą swo­bo­dą dzia­łań lu­dzi i pod­mio­tów go­spo­dar­czy­ch, ogra­ni­cza­ją­cy sto­so­wa­nie prze­mo­cy do nie­zbęd­ne­go mi­ni­mum, nie­sto­su­ją­cy przy­mu­su, uni­ka­ją­cy agre­sji. Li­be­ra­li­zo­wać to zna­czy ogra­ni­czać za­ka­zy, ła­go­dzić ka­ry, li­kwi­do­wać prze­moc i si­łę ze sto­sun­ków mię­dzy­ludz­ki­ch.

  Po­sta­wa li­be­ral­na wy­ni­ka z chrze­ści­jań­skie­go przy­ka­za­nia mi­ło­ści. Dla­te­go li­be­ra­li­zm je­st pra­wi­co­wy. Li­be­ral­ny to zna­czy kon­ser­wa­tyw­ny, czy­li na­wią­zu­ją­cy do wol­no­ścio­wy­ch tra­dy­cji na­szej cy­wi­li­za­cji. Li­be­ral­na go­spo­dar­ka to go­spo­dar­ka wol­no­ryn­ko­wa. Li­be­ral­na wła­dza to ta­ka, któ­ra na du­żo po­zwa­la, a ma­ło re­gu­lu­je. Li­be­rał ak­cep­tu­je świę­to­ść wła­sno­ści pry­wat­nej i sprze­ci­wia się so­cja­li­zmo­wi.

  Na­zy­wa­nie obec­ny­ch le­wi­co­wy­ch elit rzą­dzą­cy­ch w Eu­ro­pie li­be­ra­ła­mi, a ustrój li­be­ra­li­zmem, to je­st ja­kaś aber­ra­cja, oszu­stwo, po­mie­sza­nie słów. Dziś Eu­ro­pą rzą­dzą an­ty­li­be­ra­ło­wie, bo wpro­wa­dza­ją wie­le za­ka­zów, ogra­ni­czeń, utrud­nień w dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, są an­ty­ryn­ko­wi, re­ali­zu­ją wszyst­kie po­stu­la­ty an­ty­li­be­ral­nej so­cjal­de­mo­kra­cji. Dą­żą do ko­mu­ni­zmu, czy­li za­mor­dy­zmu i ter­ro­ru. To je­st czy­stej wo­dy le­wi­ca, któ­ra nie ma w so­bie nic li­be­ral­ne­go, żad­nej to­le­ran­cji, wy­ro­zu­mia­ło­ści czy umiar­ko­wa­nia. To ra­dy­kal­ni eko­ter­ro­ry­ści.

  Eu­ro­pej­ski Zie­lo­ny Ład nie ma nic wspól­ne­go z li­be­ra­li­zmem, to je­st za­mor­dy­zm. Eli­ty eu­ro­pej­skie wpro­wa­dza­ją­ce Zie­lo­ny Ład nie są li­be­ral­ne, ale so­cja­li­stycz­ne. Zie­lo­ny Ład to ele­ment ich ko­mu­ni­stycz­nej dok­try­ny, któ­rą chcą znie­wo­lić i wy­zy­skać Eu­ro­pę. Oni swo­je re­gu­la­cje na­rzu­ca­ją od­gór­nie, przez pań­stwa, a za­tem sto­su­jąc prze­moc. Two­rzą co­raz wię­cej za­ka­zów, ogra­ni­czeń, li­mi­tów i opłat. Biu­ro­kra­cja ro­śnie.

  Kto na­zy­wa obec­nie rzą­dzą­cy­ch w Eu­ro­pie so­cja­li­stów li­be­ra­ła­mi, ten wy­ka­zu­je się igno­ran­cją, nie­zna­jo­mo­ścią ję­zy­ka pol­skie­go, al­bo je­st pro­pa­gan­dy­stą psu­ją­cym pod­sta­wo­we po­ję­cia. Zwa­la­nie win za­mor­dy­stów na li­be­ra­łów, to cham­ska le­wi­co­wa pro­pa­gan­da za­kła­mu­ją­ca pod­sta­wo­we zna­cze­nia słów. Two­rzą­cym mę­tlik ję­zy­ko­wy ko­mu­chom ła­twiej je­st ma­ni­pu­lo­wać tłu­mem.

Grzegorz GPS Świderski

]]>https://Twitter.com/gps65]]>
]]>https://www.Salon24.pl/u/gps65/]]>
]]>https://www.Facebook.com/gie.pe.es.65]]>
]]>https://t.me/KanalBlogeraGPS]]>
]]>https://www.YouTube.com/@GrzegorzSwiderski]]>
https://Niepoprawni.pl/ludzie/gps65

PS. Notki powiązane:

 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)

Komentarze

Talmudyczne odwracanie znaczeń pojęć jest wszechobecne zarówno w UE jak i od powojnia w warszafkowych mediach.  Nazywanie sojuszu dojcze-nazistów i talmudokomuchów  środowiskami lewicowo-liberalnymi jest takim samym mykiem od rzeczywistośći , jak nazywanie herr Donalda T. „polskim premierem”!

W wypadku pierwszym mamy środowiska najdelikatniej nazywając defacto marksistowsko- libertyńskie,  o ile nie wręcz talmudo-nazistowskie .

Zaś w przypadku herr Donalda T , właściwym określeniem obecnego statusu osobnika może być jedynie jako  „Niemiec p/o ( tj pełniący obowiązki ) premiera w Polsce”, lub bardziej historyczne z racji pochodzenia jego  zwierzchników : „gubernator generalny”! A jak brakuje odwagi by nazywać sprawy po imieniu- określać gościa " Premier Polski" . Nigdy zaś "polski Premier" !

     

 

Vote up!
2
Vote down!
-1

E.Kościesza

#1660518

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Chcesz zostać moim trollem?

Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1660519

 Nawet jeśli wygłasza Pan opinie choćby częściowo zgodne z opiniami Gospodarza.

 To... Może Pan dostąpić zaszczytnego( cholera, znów ten dysonans )tytułu trolla. Chyba tu chodzi o nawet popierające wcinanie się w coś co miało być może wewnętrznymi przemyśleniami.

 Lecz... talmudyczne, specjalne zamieszanie w umysłach odbiorców w imię interesów to niekoniecznie przejaw wyuczonej taktyki. Może być strategią przetrwania w zbiorniku nieczystości zwanym polityką.

 Nawiasem: nieustające pozdróffka Panie Pośle!!! Ty wiesz, który. I miejscowi też wiedzą. A garniturek coraz ciaśniejszy.

 Gdy błagałem o prostą pomoc, wzorcowa wypinka. Teraz związki z mętnymi typami uwieszonymi"S" i PiS.

 Dziś jestem na dnie. Ale zbyt wiele osób wie o waszych powiązaniach. Nie kryjecie się.

 Kolejny dowód- każda władza uszlachetnia... konto.

Vote up!
0
Vote down!
0

brian

#1660523