Dobre państwo, to martwe państwo!

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Pań­stwa nie­dłu­go upad­ną, zban­kru­tu­ją, znik­ną, ale od­ci­snę­ły tak du­że pięt­no na hi­sto­rii ludz­ko­ści, że nie da się do ni­ch nie od­no­sić w de­kla­ra­cja­ch po­li­tycz­ny­ch. Prze­wi­du­jąc upa­dek pań­stw mu­si­my już dziś się do te­go przy­go­to­wać.

  W po­przed­niej not­ce od­nio­słem się do ]]>de­kla­ra­cji ide­owej par­tii No­wa Na­dzie­ja]]>. A te­raz na­pi­szę mo­ją de­kla­ra­cją ide­ową. To nie są po­stu­la­ty, ale pro­roc­twa. To nie je­st mój wy­raz te­go, cze­go chcę, ale mo­je prze­wi­dy­wa­nia, że nie­za­leż­nie od te­go czy je­st kto­kol­wiek kto te­go chce, to się to zi­ści. Je­śli po­pie­ra­cie tę mo­ją de­kla­ra­cję ide­ową, to pro­szę o za­gło­so­wa­nie na mnie w: ]]>pra­wy­bo­ra­ch No­wej Na­dziei]]>. Ja wiem, że to się zi­ści, ale mam no­wą na­dzie­ję, że te­mu do­po­mo­że­my i się to sta­nie szyb­ciej.

1. Pań­stwo

  Pań­stwo je­st to ludz­ka or­ga­ni­za­cja ma­ją­ca te­ry­to­rial­ny mo­no­pol na ter­ro­ry­zo­wa­nie miesz­kań­ców da­ne­go ob­sza­ru w ce­lu po­bie­ra­nia od ni­ch si­łą ha­ra­czy. Ter­ror, któ­rym się po­słu­gu­je, je­st na wskroś nie­mo­ral­ny w każ­dym sys­te­mie etycz­nym zna­nym ludz­ko­ści.

  Od cza­su wy­my­śle­nia przez daw­ny­ch no­ma­dów rol­nic­twa, a za­tem gdy lu­dzie za­czę­li się osie­dlać i bu­do­wać sta­łe do­my oraz upra­wiać zie­mię i ho­do­wać zwie­rzę­ta, po­słu­gi­wa­nie się ter­ro­rem by­ło opła­cal­ne. Zbroj­na ban­da okra­da­jąc osia­dłą lud­no­ść wię­cej za­ra­bia­ła na od­bie­ra­niu si­łą owo­ców pra­cy lu­dziom, niż na wy­twa­rza­niu ty­ch owo­ców. Dla­te­go po­wsta­ły pań­stwa, bo gra­bież zo­sta­ła utrwa­lo­na w po­sta­ci sta­łe­go abo­na­men­tu.

  Dziś już ta for­ma za­rob­ko­wa­nia się nie opła­ca, więc pań­stwa nie­uchron­nie upad­ną. To się nie opła­ca, bo erę rol­nic­twa za­stą­pi­ła era prze­my­sło­wa, któ­ra tak roz­wi­nę­ła tech­no­lo­gię, że już ży­je­my w erze in­for­ma­tycz­nej. Czło­wiek nie je­st już tak bar­dzo przy­wią­za­ny do zie­mi, więc nie da­je się nas tak ła­two gra­bić.

2. Pra­wo pu­blicz­ne

  Wła­dza pań­stwo­wa, by ła­twiej by­ło zbie­rać ha­ra­cze, swo­je ter­ro­ry­stycz­ne groź­by usta­na­wia w po­sta­ci pu­blicz­ne­go pra­wa na te­ry­to­rium, któ­re mo­no­po­li­zu­je. By utrzy­mać mo­no­pol na prze­moc, pań­stwo mu­si zwal­czać kon­ku­ren­cyj­ne ma­fie, więc obok za­sad po­bie­ra­nia ha­ra­czy usta­na­wia też za­sa­dy pa­cy­fi­ku­ją­ce wszel­ką zor­ga­ni­zo­wa­ną kon­ku­ren­cję. Dla­te­go ster­ro­ry­zo­wa­ni lu­dzie od­bie­ra­ją pań­stwa ja­ko do­bre or­ga­ni­za­cje, bo ja­ko­by chro­nią ich przed wszel­ki­mi ma­fia­mi.

  Na szczę­ście żad­ne­mu pań­stwu nie uda­ło się zdo­być mo­no­po­lu na ca­łym świe­cie i wciąż ma­my około dwustu nie­za­leż­ny­ch pań­stw, któ­re kon­ku­ru­ją ze so­bą. Prak­ty­ka ich współ­pra­cy, a szcze­gól­nie za­sa­dy han­dlu mię­dzy­na­ro­do­we­go, do­bit­nie po­ka­zu­je, że nie ma żad­nej po­trze­by od­gór­ne­go two­rze­nia mo­no­po­li­stycz­ne­go pra­wa pu­blicz­ne­go. Po­rzą­dek po­zwa­la­ją­cy na po­ko­jo­wą współ­pra­cę le­piej niż ta­kie pra­wo usta­no­wio­ne od­gór­nie za­pew­nio­ny je­st po­przez dwu i wie­lo­stron­ne od­dol­ne po­ro­zu­mie­nia nie­za­leż­ny­ch pod­mio­tów. Nie ma więc żad­ny­ch po­wo­dów, by i tak ro­bić we­wnątrz pań­stw. Więc ich upa­dek nie spo­wo­du­je cha­osu praw­ne­go. Wszel­kie pra­wa pu­blicz­ne na do­wol­nym szcze­blu sta­ną się tym, czym dziś je­st pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we.

3. Mo­ral­no­ść

  Pań­stwo to or­ga­ni­za­cja nie­mo­ral­na w każ­dym aspek­cie swo­je­go dzia­ła­nia. Je­go dzia­ła­nia są nie­mo­ral­ne w każ­dym sys­te­mie etycz­nym, bo każ­da kul­tu­ra uzna­je ini­cjo­wa­nie ak­tów prze­mo­cy za nie­mo­ral­ne. Wszystko, co ro­bi pań­stwo, słu­ży gra­bie­ży, każ­de je­go dzia­ła­nia to nie­mo­ral­ny ter­ro­ry­zm. Gdy pań­stwa upad­ną, bę­dzie moż­na wresz­cie zor­ga­ni­zo­wać po­rzą­dek po­przez usta­no­wie­nie mo­ral­ny­ch za­sad. Te za­sa­dy usta­no­wią pry­wat­ne pod­mio­ty w ra­ma­ch do­bro­wol­ny­ch po­ro­zu­mień, bo tej do­bro­wol­no­ści wy­ma­ga mo­ral­no­ść. Hi­sto­ria świa­ta po­ka­zu­je, że to je­st moż­li­we na­wet po­mię­dzy skraj­nie róż­ny­mi kul­tu­ro­wo or­ga­ni­za­cja­mi. Klu­czo­we w ty­ch za­sa­da­ch praw­ny­ch je­st to, by roz­strzy­gać spo­ry mię­dzy ludź­mi, a nie to, jak od ni­ch po­bie­rać ha­ra­cz.

4. Po­dat­ki

  By lu­dzie przy­wy­kli do te­go, że są gra­bie­ni, że mu­szą pła­cić ha­ra­cze na rze­cz ter­ro­ry­stów, na­zwa się te da­ni­ny po­dat­ka­mi. Po­da­tek to opła­ta za ja­kieś usłu­gi albo ich brak, po­bie­ra­ny si­łą, wbrew wo­li pła­cą­ce­go, po­przez ster­ro­ry­zo­wa­nie go.

  Wraz z upad­kiem pań­stw wyj­dą też z uży­cia te for­my pła­ce­nia za wszel­kie usłu­gi. Wszyst­kie opła­ty sta­ną się do­bro­wol­ne. Eko­no­micz­ny roz­wój ludz­ko­ści do­bit­nie po­ka­zał, że ist­nie­ją po­ko­jo­we mo­de­le biz­ne­so­we, takie, by wszel­ką dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą zre­ali­zo­wać po­przez do­bro­wol­ne opła­ty. Do­ty­czy to w ta­kim sa­mym stop­niu usług edu­ka­cyj­ny­ch, zdro­wot­ny­ch, ubez­pie­cze­nio­wy­ch czy socjalnych, jak i ochro­niar­ski­ch, de­tek­ty­wi­stycz­ny­ch, są­do­wy­ch czy mi­li­tar­ny­ch.

5. Rów­no­ść wzglę­dem pra­wa

  Wszy­scy miesz­kań­cy spój­ne­go kul­tu­ro­wo ob­sza­ru po­win­ni być wol­ni i rów­ni wzglę­dem za­sad pu­blicz­ny­ch usta­na­wia­ny­ch przez pry­wat­ne pod­mio­ty w ra­ma­ch da­nej cy­wi­li­za­cji. Tę rów­no­ść za­pew­nia­ją pra­wa eko­no­mii, bo od kie­dy wy­daj­no­ść pra­cy prze­kro­czy­ła pe­wien li­mit, to już tyl­ko do­bro­wol­na współ­pra­ca się opła­ca.

  Więc wszel­ka hie­rar­chia mię­dzy ludź­mi bę­dzie usta­no­wio­na do­bro­wol­nie, a to zna­czy, że każ­dy bę­dzie miał rów­ne pra­wa do te­go, by się zna­leźć w do­wol­nym miej­scu w tej hie­rar­chii. To, gdzie się znaj­dzie, bę­dzie za­le­ża­ło tyl­ko od je­go ta­len­tów i pra­co­wi­to­ści, a nie od zdol­no­ści do sto­so­wa­nia przez ko­go­kol­wiek wiel­ko­ska­lo­wej prze­mo­cy. By za­pew­nić rów­no­ść praw­ną, po­trzeb­na je­st kon­ku­ren­cja, a nie ter­ro­ry­ści po­sia­da­ją­cy mo­no­pol.

6. Są­dy

  Jak upad­ną pań­stwa, to znik­ną też ich są­dy. To wca­le nie bę­dzie ozna­cza­ło upad­ku sys­te­mu spra­wie­dli­wo­ści. Cy­wi­li­za­cja wy­na­la­zła do­bre za­sa­dy po­zwa­la­ją­ce do­cho­dzić do spra­wie­dli­wo­ści i opró­cz sys­te­mu są­dow­nic­twa spra­wo­wa­ne­go przez ter­ro­ry­stów, wy­pra­co­wa­ła też są­dow­nic­two pry­wat­ne, sys­te­my po­lu­bow­ne­go za­ła­twia­nia kon­flik­tów, czy try­bu­na­ły mię­dzy­na­ro­do­we roz­strzy­ga­ją­ce spo­ry na ba­zie ele­men­tar­ny­ch za­sad mo­ral­ny­ch. Umie­my już roz­wią­zy­wać spo­ry nie­za­leż­ny­ch pod­mio­tów, któ­re nie ma­ją nad so­bą żad­nej ter­ro­ry­stycz­nej wła­dzy nad­rzęd­nej. I nie za­wa­ha­my się ich użyć, gdy ter­ro­ry­ści znik­ną. W po­cząt­ko­wy­ch fa­za­ch roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji być mo­że nie by­ło in­ne­go wyj­ścia jak usta­no­wić spra­wie­dli­wo­ść po­przez ini­cjo­wa­nie ak­tów prze­mo­cy. Dziś już nie ma ta­kiej niesprawiedliwej po­trze­by. Dziś już można używać przemocy tylko w obronie przed jej inicjowaniem.

7. Wol­no­ść

  Wol­no­ść spo­łecz­na po­le­ga na tym, że wol­no każ­de­mu czy­nić wszyst­ko, co nie je­st szko­dą lub krzyw­dą dla in­ne­go czło­wie­ka. Wol­no­ść spo­łecz­na jed­ne­go czło­wie­ka je­st ogra­ni­czo­na tyl­ko i wy­łącz­nie ta­ką sa­mą wol­no­ścią in­ne­go czło­wie­ka. Na prze­szko­dzie tej wol­no­ści sto­ją dzi­siaj już tyl­ko pań­stwa, bo to one są naj­więk­szy­mi or­ga­ni­za­cja­mi znie­wa­la­ją­cy­mi lu­dzi. Wraz z ich upad­kiem wol­no­ść spo­łecz­na wzro­śnie, co po­zwo­li roz­kwit­nąć cy­wi­li­za­cji na nie­by­wa­łą ska­lę. Dzię­ki te­mu roz­wi­nie się jeszcze bardziej tech­no­lo­gia, któ­ra po­zwo­li lu­dziom na po­dró­że ko­smicz­ne. To zmul­ti­pli­ku­je wol­no­ść, bo wol­no­ść ogól­nie po­ję­ta, to mo­bil­no­ść. Pań­stwa są naj­po­tęż­niej­szy­mi nisz­czy­cie­la­mi mo­bil­no­ści, więc ich upa­dek wy­ge­ne­ru­je nie­by­wa­ły ru­ch w prze­strze­ni.

8. Wła­sno­ść

  Każ­dy czło­wiek, sa­mo­dziel­nie lub ra­zem z in­ny­mi, ma peł­ną swo­bo­dę do dys­po­no­wa­nia owo­ca­mi wła­snej pra­cy albo rze­cza­mi, któ­re ku­pił, do­stał lub odzie­dzi­czył, czy­li swo­ją wła­sno­ścią. Wła­sno­ść je­st pra­wem świę­tym i nie­ty­kal­nym. Nikt, w tym pań­stwo, nie po­wi­nien mieć pra­wa po­zba­wiać wła­sno­ści lu­dzi.

  Wraz z upad­kiem pań­stw wła­sno­ść pry­wat­na sta­nie się pod­sta­wo­wą war­to­ścią kształ­tu­ją­cą sto­sun­ki mię­dzy­ludz­kie. Dzię­ki wła­sno­ści ma­my eko­no­mię, a eko­no­mia w wy­so­ko roz­wi­nię­ty­ch cy­wi­li­za­cja­ch wy­mu­sza dzia­ła­nia po­ko­jo­we. Do eska­la­cji prze­mo­cy do­cho­dzi głów­nie w spo­łecz­no­ścia­ch pry­mi­tyw­ny­ch, któ­re nie zna­ją wła­sno­ści pry­wat­nej. Wła­sno­ść pry­wat­na two­rzy do­bro­byt i bo­gac­two, a jej brak, nie tyl­ko fak­tycz­ny, ale też de­fi­ni­cyj­ny, pro­wa­dzi do bie­dy i za­co­fa­nia.

9. Ży­cie

  Każ­dy czło­wiek je­st wła­ści­cie­lem swo­je­go cia­ła, a za­tem swo­je­go ży­cia. Wła­dza pań­stwa po­słu­gu­je się przemocą, by na wie­le spo­so­bów nisz­czyć ludz­kie zdro­wie i ży­cie. Pań­stwa trwa­ją nie tyl­ko w opar­ciu o ide­olo­gię so­cja­li­stycz­ną, ale też ja­ko pań­stwa te­ra­peu­tycz­ne, któ­re cał­ko­wi­cie wła­da­ją ludz­kim zdro­wiem, ho­du­jąc nas jak by­dło. To pań­stwa do­ko­na­ły naj­więk­szy­ch w hi­sto­rii świa­ta ak­tów lu­do­bój­stwa na du­żą, wie­lo­mi­lio­no­wą ska­lę.

  Gdy pań­stwa upad­ną, znik­ną też wszyst­kie wiel­ko­ska­lo­we spo­so­by na mor­do­wa­nie lu­dzi. Nikt nie ogło­si ogól­no­świa­to­wej pan­de­mii, tak, by wy­mu­sić na lu­dzia­ch wie­le spo­so­bów pła­ce­nia kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym za zbęd­ne me­to­dy le­cze­nia czy dro­gie za­po­bie­ga­nia nie­groź­nym prze­zię­bie­niom. Bez pań­stwa ta­kie wiel­ko­ska­lo­we prze­krę­ty fi­nan­so­we nie bę­dą moż­li­we.

  Za­gro­że­nie utra­ty ży­cia czy zdro­wia bę­dzie wresz­cie ogra­ni­cza­ne przez pry­wat­ne służ­by zdro­wia i fir­my ochro­niar­skie, któ­re każ­dy so­bie sam wy­bie­rze i opłaci poprzez dobrowolne ubezpieczenie. Lu­dzie ma­ją pra­wo bro­nić się przed ban­dy­ta­mi na­ru­sza­ją­cy­mi pra­wo do wła­sno­ści i ży­cia na­wet w spo­sób pro­wa­dzą­cy do za­bi­cia ban­dy­ty. Każ­dy czło­wiek po­wi­nien mieć pra­wo do po­sia­da­nia bro­ni. To spo­wo­du­je mi­ni­ma­li­za­cję ak­tów prze­mo­cy. Wy­mu­si to eko­no­mia, bo już się nie opła­ca kra­ść i sto­so­wać prze­moc, choć kie­dyś się to opła­ca­ło. Rozwój technologii powoduje, że coraz taniej jest się bronić, niż atakować.

10. Chcą­ce­mu nie dzie­je się krzyw­da

  Wraz z upad­kiem pań­stwa wresz­cie zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na w peł­ni ta za­sa­da pra­wa rzym­skie­go, któ­ra je­st pod­sta­wą cy­wi­li­za­cji. Żad­ne za­sa­dy praw­ne nie po­win­ny za­ka­zy­wać lu­dziom dzia­łać na wła­sną szko­dę. Pra­wo usta­na­wia­ne przez pry­wat­ne pod­mio­ty na naj­wyż­szym szcze­blu bę­dzie do­ty­czyć tyl­ko spraw, w któ­ry­ch do­cho­dzi do spo­ru mię­dzy ludź­mi. Nie bę­dzie za­ka­za­ne nic, co czło­wiek ro­bi sam, bez udzia­łu in­ny­ch. I rów­nież nie bę­dzie za­ka­za­ne coś, co czło­wiek ro­bi za do­bro­wol­ną zgo­dą in­ny­ch lu­dzi, któ­rzy w tym uczest­ni­czą. Nie trze­ba te­go wy­mu­szać mo­no­po­li­stycz­ną si­łą ini­cju­ją­cą ak­ty prze­mo­cy, bo to wy­mu­si eko­no­mia.

11. Pol­ska

  Ma­jąc na uwa­dze to wszystko, co po­wy­żej na­pi­sa­łem, moż­na spró­bo­wać, prze­wi­du­jąc nie­uchron­ny upa­dek pań­stw, do­pro­wa­dzić do te­go już te­raz, w Pol­sce. Upa­dek pań­stw się już roz­po­czął, bo wy­daj­no­ść pra­cy w naj­bar­dziej roz­wi­nię­ty­ch kra­ja­ch już prze­kro­czy­ła li­mit po­wo­du­ją­cy nie­opła­cal­no­ść ter­ro­ry­zmu. Już gra­bież się nie opła­ca, już ini­cjo­wa­nie ak­tów prze­mo­cy przy­no­si mniej­sze zy­ski niż do­bro­wol­na współ­pra­ca. Ale pań­stwa zgro­ma­dzi­ły du­ży ka­pi­tał, ma­ją du­żo za­so­bów, by jesz­cze dłu­go trwać, prze­ja­da­jąc to wszyst­ko.

  Nie ma sen­su cze­kać, aż upad­ną w bie­dzie, le­piej się już ich po­zbyć i za­go­spo­da­ro­wać te za­so­by, któ­re mar­nu­ją. Pol­ska mo­że być pierw­sza, mo­że być pre­kur­so­rem te­go, co nie­uchron­ne, mo­że­my się już po­zbyć pań­stwa, two­rząc na na­szy­ch te­re­na­ch wol­no­ścio­wy kraj opar­ty na ła­dzie bez­pań­stwo­wym. W tym ce­lu mu­si­my dzia­łać po­ko­jo­wo, bo prze­mo­cą, któ­ra już się nie opła­ca, te­go nie zro­bi­my.

  Uwa­żam, że naj­lep­szym spo­so­bem po­zby­cia się pań­stwa je­st je­go roz­pro­sze­nie. Roz­pro­sze­nie bę­dzie lep­sze niż nie­uchron­ne gni­cie. Gdy po­dzie­li­my Pol­skę na ty­siąc Liech­ten­ste­inów ma­ją­cy­ch so­ju­sz woj­sko­wy bę­dą­cy w NA­TO, to jed­no­cze­śnie obro­ni­my się le­piej przed ata­ka­mi z ze­wną­trz i uła­twi­my w przyszłości bezbolesne prze­kształ­ca­nie się ty­ch wie­lu księ­ste­wek w do­bro­wol­ne zrze­sze­nia lu­dzi. Dla­te­go trze­ba po­pie­rać wszel­kie kon­cep­cje lo­kal­ny­ch au­to­no­mii i pra­wa do se­ce­sji. A w po­li­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej na­le­ży wspie­rać roz­pad wszel­ki­ch pań­stw, w szcze­gól­no­ści Ro­sji.

  Roz­pad ZSRR był bar­dzo ko­rzyst­ny dla Ro­sjan i in­ny­ch na­cji, a dzi­siej­sze nie­szczę­ścia spa­dły na ni­ch przez chę­ci po­wro­tu to tej ich de­struk­cyj­nej mo­car­stwo­wo­ści. Jak dzi­siej­sza Ro­sja się roz­pad­nie, to i Unia Eu­ro­pej­ska się roz­pad­nie, a po­tem USA i Chi­ny. Ta­ka no­wa wio­sna lu­dów bę­dzie za­raź­li­wa, każ­dy bę­dzie chciał mieć lo­kal­ną au­to­no­mię. Każ­dy już chce to mieć, ale nie wie­rzy, że to je­st moż­li­we.

  Świat sta­nie się du­żo lep­szy, gdy nie bę­dzie­my po­dzie­le­ni na oko­ło dwie­ście pań­stw, ale gdy się po­dzie­li­my na dwie­ście ty­się­cy pań­stw. To ty­siąc­krot­nie zmniej­szy ska­lę wo­jen. Pol­ska już te­go mo­że do­ko­nać, nie cze­ka­jąc na in­ny­ch. To się i tak sta­nie, więc po co cze­kać?

  A jak nie ak­cep­tu­je­cie roz­pa­du dziel­ni­co­we­go, to zga­dzam się na wa­sze pań­stwo mi­ni­mal­ne. Ono też zgni­je, ale bę­dzie to mniej de­struk­cyj­ne niż zgni­cie obec­ne­go. Więc w ra­ma­ch kom­pro­mi­su po­pie­ram mi­nar­chi­stów. Dla­te­go pró­bu­ję przy­łą­czyć się do No­wej Na­dziei i proszę o głos w: ]]>prawyborach.]]>

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (10 głosów)

Komentarze

przypadek guru

 

a jak połamany guru

absolutną wolność leczy?

nie może się uwolnić

od służby zdrowia pieczy! 

 

PS Dla większej jasności trzeba dodać, że mimo buńczucznych deklaracji, guru "wolnościowców" korzysta pełnymi garściami z państwowej służby zdrowia.

 

Vote up!
3
Vote down!
-1

jan patmo

#1649584

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

A dlaczego nie miałby korzystać?

Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649588

Ano dlatego nie, bo bolszewickie g... żre. I nic by mi było do tego, gdyby sam je żarł do woli, a nie serwował innym.

PS Smacznego! 

Vote up!
2
Vote down!
-1

jan patmo

#1649599

No nie, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jak ktoś pisze do rymu, to jest to wrażliwy, grzeczny człowiek. A tu poeta cham. Duże zaskoczenie.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649601

czerwone gacie

 

ze swym guru

siedzisz na czacie

jeden drugiego

obsrane podziwia

czerwone gacie

 

PS Kulturnyj narod!

Vote up!
2
Vote down!
-1

jan patmo

#1649608

Już sowiecki zbrodniarz Lenin głosił tezę o upadku państw...

Lenin opisał rozwój państwa socjalistycznego powstałego w wyniku zbrodniczej rewolucji proletariackiej. Państwo to w teorii Lenina miało stopniowo obumierać, pozostawiając po sobie zależne od partii komunistycznej społeczeństwo komunistyczne.

Zdaniem tego zbrodniarza przemoc była podstawowym środkiem politycznym, jaki powinien być użyty podczas rewolucji socjalistycznej.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1649597

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649602

oraz wschody i zachody Słońca. I tylko przez wrodzoną skromność o tym jeszcze nie napisałeś. ;)

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1649609

PO 100(u) latAch ...- funkcja rusza i... funkcjonariuszami "sądów" - narusza elementarne zasady ekoLOGICZNEGO współŻYCIA CzyTających i poczytalnych, - ale rządzonych - indywiDualnie zbrodniami indywidu(Ł)ów ( Łowców Skór)... od 1997 roku znanych - SĄ  DO  W  NIC  TW u... - (w bezczynności "prawnej") ...-> "sądownictwu" - POsługującym się artykułem 44... -> niewyobrażalnie obrażającym POSTULATY i deklaRACJE preambuły  Konstytucji RP... ( w wyobraźni, jaźni i przyjaźni prawnej - PolakÓw...).

Pozdrawiam. J. K.

 

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/24386

 

https://konstytucja.online/44

 

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1649598

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Niedrogi Dentysta... -  (w Kyleakin) nie zawsze jest łatwo zaRezerwować ...-> "spotkania" z nimi... Oni nie mogą odebrać telefonu... albo mu dzwonek się - zepsuł. (M)ożna zadzwonić, napisać maila; nawet NIE wiaDomo kiedy. Masz szanSę (rezygnować...?), ale anga(ż)ować się nie ma zalety!!!-?

Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649603

Chyba  - Krety ->  nie opłynąłeś :)...

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1649605

Każdy ma jakąś swoją wizję dobrego świata.

Człowiek dojrzały ciągle jednak konfrontuje swoją wizję z otaczającą go rzeczywistością, poprawiając swoją dotychczasową wizję.

Ty jednak korzystasz z nietuzinkowego wzorca.

Gdy postanowiłeś zostać "wolnościowcem", wszystko, co stoi w poprzek Twojej wizji, próbujesz bezrefleksyjnie gnoić.

Mechanizm ten jest bardzo widoczny w Twojej poprzedniej notce:

https://niepoprawni.pl/blog/gps65/empatia-to-zbedny-atawizm

Uważasz, że sztuczna inteligencja połknie ludzki świat. Tyle, że w poprzek tej Twojej wizji stoi empatia, czyli odruch serca. Toteż postanowiłeś tą empatię zgnoić, by nie zakłócała Twojej wizji.

I zatytułowałeś swoją notkę "Empatia to zbędny atawizm".

A przecież to zanik empatii doprowadzi do tego, że człowiek ponownie zacznie wdrapywać się na drzewo.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
4
Vote down!
0

Wolność słowa bez odpowiedzialności za słowo staje się słowną chuliganką.

#1649611

Wziął głowne hasła Trockiego, podlał sosem kapitalistycznopodobnym i zauroczył małolatów. Niestety, niektórzy zastali mentalnie na poziomie gimbazy i dalej wierzą w korwinotrockistowską ułudę...

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1649618

JKM doskonale wie, że młodzi ludzie często kierują się emocjami.

A teorie spiskowe dają takiego kopa jak narkotyk od dilera.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
2
Vote down!
0

Wolność słowa bez odpowiedzialności za słowo staje się słowną chuliganką.

#1649649

(...) Zdaniem prof. Ducha oparta na sztucznej inteligencji automatyzacja doprowadzi do wielkich zmian społecznych. Jak podaje Word Ekonomic Forum: 85 milionów miejsc pracy zniknie do 2025 przez automatyzację, wiele zawodów przestanie istnieć. Nawet analiza dokumentów prawniczych da się zautomatyzować, np. używa się już programów do analizowania długich kontraktów. 

Rosnące zrozumienie percepcji i języka może doprowadzić do autonomii sztucznej inteligencji. – Ewolucja myśli przeniesie się do wielowymiarowych światów poza naszym zrozumieniem. Roboty/systemy sztucznej inteligencji szybko będą się od siebie uczyć – prognozuje prof. Duch.

Jego zdaniem w przyszłości „neurokognitywne technologie głęboko zmienią również nas samych”. – Przechodzimy od życia zwierzęcego do nowego wirtualnego świata, który sami kreujemy. Czy to nowy wspaniały świat, czy szczęście dla wszystkich?

Nie stajemy się mądrzejsi, ale ta zmiana może nadejść szybciej niż nam się wydaje! – zauważa prof. Duch.

https://www.tvp.info/65670974/sztuczna-inteligencja-zmienia-wszystko

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1649622

Wcześniej Fukuyama ogłosił "koniec historii".

I coś poszło nie tak.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
1
Vote down!
0

Wolność słowa bez odpowiedzialności za słowo staje się słowną chuliganką.

#1649648

"wszystko, co stoi w poprzek Twojej wizji, próbujesz bezrefleksyjnie gnoić."

Napisałem i opublikowałem już prawie dwa tysiące notek, w których zawarłem tysiące refleksji, przemyśleń, argumentów, rozważań. Zarzucanie mi bezrefleksyjności to jakaś totalna pomyłka albo zła wola. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, to wybierz jedną z tysięcy moich refleksji i wyjaśnij, co jest dla ciebie niejasne, a postaram się wytłumaczyć, o co chodzi. 

Vote up!
2
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649626

Zazwyczaj, gdy ktoś układa sobie jakąś układankę, każdy pojawiający się nowy szczegół próbuje dopasować do tej swojej układanki. Jeśli element ten nie pasuje do układanki, odrzuca go, jako "fałszywy".

Może być jednak i tak, że element ten jest jak najbardziej "prawdziwy". Że to cała wcześniejsza układanka jest do d*py.

Takie odkrycie nie jest miłe, więc układacz układanki przed tą ewentualnością bardzo się broni.

Naukowcom, którzy zderzyli się z Kopernikiem na pewno miło nie było.

---

W moim życiu parę domków z kart, mozolnie budowanych, rozsypało się. Dlatego dziś niczego do końca nie jestem pewien.

Wcześniejszy mój komentarz nie był zaproszeniem do polemiki. Raczej zachętą do głębszej refleksji.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
1
Vote down!
0

Wolność słowa bez odpowiedzialności za słowo staje się słowną chuliganką.

#1649651

Jakiej konkretnie mojej refleksji nie zrozumiałeś? Jaka nie pasuje do układanki? Po co komentować, jeśli nie chcesz dyskutować? Co mnie obchodzą twoje insynuacje?

Vote up!
0
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1649669

komentarze są dla ciebie niewygodne, albo zamiast dyskusji każesz wynosić się interlokutorowi? Masz już tyle lat, że powinieneś zachowywać się ciut bardziej poważnie.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1649670