Dlaczego Konfederacja jest groźna dla wszystkich?

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zbli­ża­ją się wy­bo­ry, a Kon­fe­de­ra­cja ro­śnie w si­łę. Co­raz więcej lu­dzi chce gło­so­wać na to je­dy­ne w Pol­sce wol­no­ryn­ko­we ugru­po­wa­nie. Kon­fe­de­ra­cja ma naj­więk­sze po­par­cie wśród mło­dzie­ży, co zna­czy, że bę­dzie mieć z cza­sem co­raz więk­sze po­par­cie wszyst­ki­ch Po­la­ków.

  Je­st wie­le przy­kła­dów na to, że Pol­ska zna­la­zła się in­wer­sji po­ko­le­nio­wej i to dzie­ci sku­tecz­nie prze­ko­nu­ją swo­ich ro­dzi­ców, by zmie­ni­li po­glą­dy. Star­si lu­dzie w Pol­sce zo­sta­li wy­cho­wa­ni w PRL-u, a za­tem ma­ją cał­ko­wi­cie spa­czo­ny ogląd rze­czy­wi­sto­ści, bo od dzie­ciń­stwa by­li in­dok­try­no­wa­ni so­wiec­ką wi­zją świa­ta. Ta wi­zja zo­sta­ła za­szcze­pio­na po­przez agen­tów Krem­la też na za­cho­dzie. So­cja­li­zm ide­olo­gicz­nie opa­no­wał ca­ły świat i na­dal wszy­scy w nie­go wie­rzą, mi­mo że ZSRR upa­dł.

  A mło­dzież już w so­cja­li­zm mniej wie­rzy. Mło­dzież się uczy, czy­ta trak­ta­ty eko­no­micz­ne, i wi­dzi, że naj­wię­cej sen­su je­st w eko­no­micz­nej szko­le au­striac­kiej, re­pre­zen­to­wa­nej przez ta­ki­ch my­śli­cie­li jak Mi­ses czy Ro­th­bard, a nie w mark­si­zmie czy key­ne­si­zmie. Sta­rzy jesz­cze wie­rzą w bzdu­ry pi­sa­ne przez Mark­sa czy Key­ne­sa, a mło­dzież już wie, że to by­li ma­ni­pu­lan­ci.

  Kon­fe­de­ra­cja, ja­ko ugru­po­wa­nie an­ty­so­cja­li­stycz­ne, pro­pa­gu­ją­ce roz­wią­za­nia eko­no­micz­ne szko­ły au­striac­kiej, za­gra­ża do­mi­nu­ją­ce­mu sys­te­mo­wi nie tyl­ko w Pol­sce, ale na ca­łym świe­cie. Ten sys­tem to ustrój so­cjal­de­mo­kra­tycz­ny, któ­re­go po­li­ty­ka za­le­ży od ukła­dów z si­ła­mi dą­żą­cy­mi do cen­tra­li­za­cji wła­dzy w ca­łej Eu­ro­pie. Wszyst­kie pol­skie rzą­dy od 1989 ro­ku in­ten­syw­nie roz­wi­ja­ją u nas za­chod­nie for­my so­cja­li­zmu oraz wa­sa­li­zu­ją Pol­skę, uza­leż­nia­jąc ją od do­mi­nu­ją­cej na za­cho­dzie le­wi­cy dą­żą­cej do usta­no­wie­nia swo­je­go po­rząd­ku świa­ta.

  Wro­go­wie Pol­ski czu­jąc co­raz więk­szą si­łę Kon­fe­de­ra­cji, wy­ta­cza­ją co­raz więk­sze dzia­ła, by ją znisz­czyć. Kon­fe­de­ra­cja to je­dy­ne ugru­po­wa­nie w Pol­sce, któ­re de­ma­sku­je prze­kręt ko­wi­do­wy, a to zna­czy, że na­ra­zi­li się naj­po­tęż­niej­szym si­łom na świe­cie.

  Pro­pa­gan­dy­ści ata­ku­ją­cy Kon­fe­de­ra­cję ma­ją du­że wspar­cie wro­gi­ch Pol­sce sił — i z za­cho­du, i ze wscho­du. Z za­cho­du z po­wo­du przy­łą­cze­nia się rządu do prze­krę­tu ko­wi­do­we­go, a ze wscho­du z po­wo­du te­go, że ten prze­kręt nas bar­dzo osła­bia. Dla Krem­la bar­dzo ko­rzyst­ne je­st to, że za­chod­nie kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne wspo­ma­ga­ne przez rząd PiS-u ogra­bi­ły Pol­skę na mi­liar­dy eu­ro i do­pro­wa­dzi­ły do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, bo to zna­czy, że bę­dą nas mo­gli ła­twiej pod­bić. Je­dy­nie Kon­fe­de­ra­cja de­ma­sku­je ten prze­kręt, więc je­st ata­ko­wa­na ze wszyst­ki­ch stron.

  Mi­tem je­st, że Kon­fe­de­ra­cja wspie­ra Ro­sję. Na­wet Kor­win i Braun nie wspie­ra­ją. Je­dy­nie je­st tak, że oni, ja­ko po­gląd mar­gi­nal­ny w Kon­fe­de­ra­cji, nie wy­klu­cza­ją współ­pra­cy z Ro­sją. Ta­ki mar­gi­nes je­st po­trzeb­ny, bo wszel­kie so­ju­sze na­le­ży roz­wa­żać choć­by po to, by mieć lep­szą po­zy­cję ne­go­cja­cyj­ną z do­tych­cza­so­wy­mi so­jusz­ni­ka­mi. Gdy so­ju­sz je­st bez­al­ter­na­tyw­ny, to so­jusz­ni­cy mo­gą nam wszyst­ko na­rzu­cić.

  Na­wet z lu­do­bój­ca­mi trze­ba roz­wa­żać ja­kieś po­ro­zu­mie­nie. Lu­do­bój­ców so­wiec­ki­ch uda­ło się w koń­cu po­ko­nać tak, że w trak­cie tej walki na róż­ne spo­so­by się z ni­mi po­ro­zu­mie­wa­no. Wy­klu­cza­nie po­ro­zu­mień to pew­na klę­ska. Każ­da woj­na koń­czy się ja­kimś po­ro­zu­mie­niem. W koń­cu Fe­de­ra­cja Ro­syj­ska się roz­pad­nie, Ro­sja­nie utwo­rzą wie­le nie­za­leż­ny­ch pań­ste­wek i trze­ba bę­dzie z ni­mi współ­pra­co­wać i han­dlo­wać. Więc przy­wód­ców na­le­ży po­tę­piać i zwal­czać, ustrój dys­kre­dy­to­wać, ale lu­dzi i na­ro­dy trze­ba sza­no­wać. Z Chiń­czy­ka­mi współ­pra­cu­je­my, choć to też lu­do­bój­cy. Mao wy­mor­do­wał wię­cej lu­dzi na świe­cie niż Sta­lin. Z Niem­ca­mi współ­pra­cu­je­my, mi­mo że są od­po­wie­dzial­ni za wy­mor­do­wa­nie mi­lio­nów Po­la­ków.

  Rzą­dzą­ca mło­dzież w Kon­fe­de­ra­cji, ta­cy lu­dzie jak Win­nic­ki, Bo­sak, Ment­zen, Ber­ko­wi­cz od­su­nę­li Kor­wi­na od wła­dzy, zmar­gi­na­li­zo­wa­li Brau­na i wy­raź­nie, ja­sno, pu­blicz­nie gło­szą, że w in­te­re­sie Pol­ski je­st wspo­ma­gać Ukra­inę. Gło­szą to wszy­scy zna­czą­cy dzia­ła­cze No­wej Na­dziei i Ru­chu Na­ro­do­we­go. To jesz­cze bar­dziej roz­wście­cza Kreml — stąd ta­kie in­ten­syw­ne ata­ki na Kon­fe­de­ra­cję w ostat­nim cza­sie i pró­by jej roz­bi­ja­nia.

  Klu­czo­we w tym wszyst­kim je­st po­dej­ście do prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Ten prze­kręt osła­bia Pol­skę i lud­no­ścio­wo, i eko­no­micz­nie. Ten prze­kręt sil­nie uza­leż­nia Pol­skę od świa­to­wej or­ga­ni­za­cji zdro­wia i kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­ny­ch, któ­re są no­wym na­rzę­dziem po­li­tycz­nej wła­dzy dą­żą­cej do stwo­rze­nia no­we­go le­wi­co­we­go po­rząd­ku na świe­cie. Pań­stwo so­cjal­ne to tyl­ko etap po­śred­ni w znie­wa­la­niu na­ro­dów — na­stęp­nym eta­pem je­st pań­stwo te­ra­peu­tycz­ne. So­cja­li­zm po­wo­li ban­kru­tu­je, mło­dzież prze­sta­je w nie­go wie­rzyć, więc je­go miej­sce zaj­mu­je sa­ni­ta­ry­zm.

  W Pol­sce wszyst­kie par­tie rzą­dzą­ce, ta­kie jak PiS, PO, SLD czy PSL bu­du­ją od po­cząt­ku za­chod­ni so­cja­li­zm, ale już w swej pro­pa­gan­dzie uda­ją, że go nie po­pie­ra­ją. Nie­któ­rzy z ni­ch uda­ją li­be­ra­łów i cza­sem po­wie­dzą coś po­chwa­la­ją­ce­go wol­ny ry­nek. Dla­te­go star­si i mą­drzej­si za­stę­pu­ją so­cja­li­zm sa­ni­ta­ry­zmem, bo ten no­wy spo­sób znie­wa­la­nia nie tyl­ko ocho­czo re­ali­zu­je rzą­dzą­cy PiS, ale w peł­ni to wspie­ra PO, PSL, SLD i wszel­ka Le­wi­ca. Oni wszy­scy to nie tyl­ko re­ali­zu­ją, nie tyl­ko wspie­ra­ją, ale w to szcze­rze wie­rzą. Oni wie­rzą, że na wal­kę z nie­groź­nym prze­zię­bie­niem trze­ba wy­da­wać mi­liar­dy. A w Kon­fe­de­ra­cji wszy­scy, bez żad­ne­go wy­jąt­ku, kry­ty­ku­ją po­li­ty­kę sa­ni­ta­ry­zmu.

  Dla­te­go Kon­fe­de­ra­cja je­st sil­nie zwal­cza­na przez wszyst­kie si­ły po­li­tycz­ne. Bo to je­dy­ne an­ty­so­cja­li­stycz­ne, ale przede wszyst­kim an­ty­ko­wi­do­we ugru­po­wa­nie nie tyl­ko w Pol­sce, ale i na świe­cie. To je­dy­ne ugru­po­wa­nie, któ­re mo­że uczy­nić Pol­skę sil­ną i nie­za­leż­ną, a to prze­szka­dza więk­szo­ści do­mi­nu­ją­cy­ch sił po­li­tycz­ny­ch w świe­cie.

  Sa­ni­ta­ryzm nas nisz­czy jesz­cze bar­dziej niż so­cja­li­zm. Obec­ny kry­zys, in­fla­cja, dro­ży­zna, upad­ki wie­lu biz­ne­sów, to głów­nie sku­tek sa­ni­ta­ry­zmu, a nie woj­ny. Pol­ska na tym cier­pi po­dwój­nie, bo jesz­cze nie wy­szli­śmy z so­cja­li­zmu, a już nas nisz­czy sa­ni­ta­ry­zm. Je­dy­ne co nas mo­że po­wstrzy­mać przed upad­kiem, to gło­so­wa­nie na Kon­fe­de­ra­cję.

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

Po­le­cam cy­klicz­ny pro­gram „Bo­sak & Ment­zen”, w któ­rym de­ma­sku­ją ab­sur­dy sys­te­mu:

 

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (14 głosów)

Komentarze

Konfederacja jest groźna dla Polski jak każda inna partia zewnętrzna. W  przypadku Konfederacji jest to partia rosyjska.

Vote up!
12
Vote down!
-1
#1650135

Z kilku powodów:

  1. Ujawniono zbyt wiele powiązań z Rosją i ujawniło się wiele poglądów i wypowiedzi prorosyjskich. Pierwszy przykład z brzegu - prorosyjskie bajdurzenia dziadka Korwina, który nazywa największego światowego łajdaka "ekscelencją"! To chyba największe zagrożenie. Nie przypadkowo Konfederacja brała aktywny udział w narracji antypandemicznej, antyszczepionkowej a dziś antyukraińskiej.
  2. Praktycznie podczas całej kadencji tego Sejmu nie widziałem żadnego przejawu konstruktywnej krytyki, bądź racjonalnej dyskusji z propozycjami rządu, a na pewno nie wszystkie inicjatywy były złe. Zamiast konkretnego podejścia, które wymaga wysiłku intelektualnego, pracowitości, mamy cały czas w Konfederacji głupkowatą krytykę na intelektualnych wyżynach miary Kidawy Błońskiej czy Leszczyny. To chyba moje największe rozczarowanie, bo czasami ich pajacowanie (np. szopki odstawiane przez Brauna) wprowadzają w mocne zażenowanie...
  3. Tam nie ma wystarczających kadr nie tylko do rządzenia państwem, ale obawiam się że nie mieliby ludzi nawet dla jednego ważnego ministerstwa. Ci ludzie to często mniej lub więcej przypadkowa zbieranina, w której możemy znaleźć również agenturę. Tam nie ma politycznego doświadczenia które wymagane jest w rządzeniu Państwem. To jest cały czas poziom przemądrzałych, pryszczatych chłoptasiów z młodzieżowej partii niż poziom dojrzałej polityki. To poziom takiego Bosaka sprzed 15 lat i nie podnosi się.
Vote up!
11
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1650144

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika gps65 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Najwięcej powiązań z Rosją ujawniono w stosunku do PiS-u i jego działaczy: https://www.salon24.pl/u/gps65/956240,ruscy-agenci

Więc jeśli takie denuncjacje mają znaczenie, to PiS jest najbardziej prorosyjską partią w Polsce.

Konfederacja nie jest antyukraińska, co w notce wyjaśniam. Wszyscy prominentni działacze Konfederacji popierają pomoc Polski dla Ukrainy i uznają Putina za zbrodniarza wojennego. Więc proszę nie kłamać.

Vote up!
1
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650153

z Rosją, i to atomową na dodatek, jak tylko PiS zyskałby władzę. Teraz z kolei wychodzi na to, że Tusk, JKM, Braun i inni to były takie walęrody. ;)

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1650161

Jestem pewien, że GPS sam nie wierzy w to co pisze... PiS jest taki prorosyjski, że dzięki ich decyzjom Polska jest w czołówce pomocy Ukrainie i pierwsza jeśli chodzi o pro ukraiński lobbying na Świecie. GPS właśnie pokazuje typowy poziom intelektualny konfederaty, który ma swój elektorat za 18-letniego gamonia...

Dyskusja z kimś kto na dzień dobry rzuca prymitywne kłamstwa, jest bez sensu. O wiele poważniejsza byłaby dyskusja, gdyby facet przyznał ich prorosyjskość i próbował tego bronić... 

Vote up!
10
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1650166

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nie zrozumiałeś co napisałem, więc przeczytaj jeszcze raz: https://www.salon24.pl/u/gps65/956240,ruscy-agenci

Vote up!
1
Vote down!
-4

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650168

kiedyś mowiło sie  tak o im POdobnych

dzisiaj powiem ,

faktycznie mlodzi ,  rozrabiajacy niczym rozkapryszone dzieciaki okladające się łopatkami po głowach, na dodatek o dziwnych  powiązaniach ,dziwnych a moze ,...

blisko rosyjskich  klimatów, przykład za Niezależna z 2019 roku

prawda,czy falsz ?

"Firma oligarchy z Rosji. Wśród dyrektorów Marek Bosak, brat ...

https://niezalezna.pl › 269588-firma-oligarchy-z-rosji-...|

Vote up!
4
Vote down!
0

gość z drogi

#1650189

śmiechu warte

szczegolnie , gdy wspominamy Smolenskie Smierci,i symboliczny obraz Prezydenta Rzeczpospolitej  na smolenskim błocie

nocne pozdrowienia

Vote up!
4
Vote down!
0

gość z drogi

#1650190

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Konfederaci nic innego nie robią od początku kadencji, jak krytykują działania PiS-u, pokazując liczne alternatywy. To, że się tego nie zna, nie jest dowodem na to, że tego nie ma. W notce umieściłem cztery odcinki z taką krytyką, więc wystarczy posłuchać.

Vote up!
2
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650154

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika gps65 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Znów: to, że się czegoś nie zna, nie oznacza, że tego nie ma. W Konfederacji jest bardzo dużo kompetentnych osób — tylko trzeba się nimi zainteresować. 

Vote up!
1
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650155

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika uczeń został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ładna argumentacja. Ja mam mieszane uczucia, ale widzę, że PiSowcy (do których kiedyś należałem, a teraz sam nie wiem...) jak zwykle używają głównie argumentu siły.
Są twardzi jak beton stygnący u nóg Polaków.
Jedyne co potrafią powiedzieć w obiczu zmian geopolitycznych, to "chwała Ukrainie". Smutne.

Vote up!
1
Vote down!
-3

Szanuję dr Katarzynę Ratkowską za uczciwość w podejściu do Covid 19.

#1650177