Przekręt kowidowy wywołał wojnę

Obrazek użytkownika gps65
Świat

Przy­czyn na­pa­ści Ro­sji na Ukra­inę je­st oczy­wi­ście bar­dzo du­żo, to splot skom­pli­ko­wa­ny­ch czyn­ni­ków po­li­tycz­ny­ch, go­spo­dar­czy­ch i geo­gra­ficz­ny­ch. Ale je­st bar­dzo waż­ny czyn­nik, któ­ry spo­wo­do­wał prze­kro­cze­nie sta­nu utrzy­mu­ją­ce­go po­ko­jo­wą rów­no­wa­gę.

 Otóż Pu­tin po­czuł krew, bo wy­czuł sła­bo­ść swo­ich wro­gów. Nie Ukra­iny, ale ca­łe­go świa­ta za­chod­nie­go. No bo w isto­cie ta woj­na to je­st star­cie Ro­sji z USA, z NA­TO, z ca­łym Za­cho­dem. Pu­tin oce­nił, że te­raz je­st do­bry mo­ment, bo więk­szo­ść świa­ta je­st osła­bio­na.

 A co nas tak osła­bi­ło? No oczy­wi­ście prze­kręt ko­wi­do­wy! Pra­wie ca­ły świat do­pro­wa­dził się sam do osła­bie­nia, do ruj­no­wa­nia wła­sny­ch go­spo­da­rek, stra­sząc wszyst­ki­ch swo­ich oby­wa­te­li nie­groź­nym prze­zię­bie­niem wi­ru­so­wym. Ta­kim pań­stwom jak Ro­sja czy Chi­ny to spe­cjal­nie nie za­szko­dzi­ło, bo tam i tak je­st da­le­ko po­su­nię­ty za­mor­dy­zm, ale nam za­szko­dzi­ło bar­dzo. To nie tyl­ko je­st osła­bie­nie eko­no­micz­ne, ale de­mon­stra­cja te­go, jak je­ste­śmy głu­pi, jak ca­łe spo­łe­czeń­stwa da­ją się oszu­kać zwy­kłym gran­dzia­rzom z firm far­ma­ceu­tycz­ny­ch, jak ła­two je­st nas znie­wo­lić i wy­do­ić z ka­sy przy po­mo­cy stra­chu i kłam­li­wy­ch me­diów.

 Do te­go do­szło też oka­zy­wa­nie głu­po­ty Za­cho­du po­przez pro­mo­wa­nie ja­kichś to­tal­ny­ch bzdur w po­sta­ci LGBT, gen­der czy in­ny­ch no­wo­cze­sny­ch za­bo­bo­nów. Pu­tin zo­ba­czył, że zwa­rio­wa­li­śmy, że po­stę­pu­je­my cał­ko­wi­cie nie­ra­cjo­nal­nie. Po­czuł więc si­łę, uznał, że ta­ki­ch głup­ków moż­na po­ko­nać. No to roz­po­czął woj­nę.

 Do te­go do­szło rów­nież ośmie­sza­nie rze­tel­ny­ch scep­ty­ków ko­wi­do­wy­ch po­przez sze­rze­nie głup­ko­wa­ty­ch teo­rii o ja­kichś na­no­ro­bo­ta­ch czy ży­let­ka­ch gra­fe­no­wy­ch w szcze­pion­ka­ch, teo­rii, że nie ma wi­ru­sów, że wi­ru­sy nie po­wo­du­ją cho­rób, że na­uka je­st nie­po­praw­na i in­ny­ch teo­rii gło­szo­ny­ch przez de­nia­li­stów. Dziś wy­raź­nie wi­dać, że de­nia­li­ści po­wta­rza­ją nar­ra­cję Pu­ti­na, więc ich dzia­łal­no­ść to by­ła ce­lo­wa ak­cja za­pla­no­wa­na na Krem­lu. Cho­dzi­ło o to, by rze­tel­ni kry­ty­cy pan­de­mii nie prze­bi­li się przez ma­sę głu­pot gło­szo­ny­ch przez wie­lu an­tysz­cze­pion­kow­ców.

 Mo­im zda­niem to wi­dać jak na dło­ni: każ­dy, kto gło­si pro­pa­gan­dę LGBT czy in­ne­go gen­der, kto pro­pa­gu­je prze­kręt ko­wi­do­wy, ka­że cho­dzić w ma­secz­ka­ch i się szcze­pić eks­pe­ry­men­tal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi ge­ne­tycz­ny­mi prze­ciw zwy­kłe­mu prze­zię­bie­niu, na­ka­zu­je kwa­ran­tan­nę i pasz­por­ty ko­wi­do­we czy je­st de­nia­li­stą pod­wa­ża­ją­cym na­ukę, to ru­ski troll, to agent Pu­ti­na, to szpieg Ro­sji, któ­ry osła­bia i roz­wa­la na­sze kra­je. Wszy­scy ko­wi­do­wi fo­lia­rze, któ­rzy uwie­rzy­li de­nia­li­stom lub ofi­cjal­nej pro­pa­gan­dzie pan­de­micz­nej, prze­cząc na­uce, nie spraw­dza­jąc ba­dań na­uko­wy­ch, przy­czy­ni­li się wy­bu­chu tej woj­ny.

 A prze­cież ba­da­nia na­uko­we jed­no­znacz­nie od po­cząt­ku do­wo­dzi­ły, że ma­secz­ki, szcze­pion­ki i kwa­ran­tan­ny są zbęd­ne oraz że wi­rus Sars-Cov-2 ist­nie­je i wy­wo­łu­je po­dob­ne prze­zię­bie­nie jak in­ne ko­ro­na­wi­ru­sy. Na­uka jed­no­znacz­nie stwier­dza, że są dwie płcie, a seks dwó­ch osob­ni­ków tej sa­mej płci to aber­ra­cja. Więc wbrew fak­tom, wbrew na­uce, wbrew oczy­wi­stym ob­ser­wa­cjom, wbrew ro­zu­mo­wi, lu­dzie da­li się prze­ko­nać me­dial­nej kłam­li­wej nar­ra­cji pro­mu­ją­cej za­bo­bo­ny, głu­po­ty i bzdu­ry słu­żą­ce oszu­ka­niu ich na ka­sę. No to ta­ki­ch głup­ków moż­na bez pro­ble­mów po­ko­nać mi­li­tar­nie. Na­sza głu­po­ta za­chę­ci­ła Pu­ti­na.

 Kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne, któ­re nas wy­do­iły, w ni­czym nie po­ma­ga­ją w skoń­cze­niu woj­ny, bo nie po to się na­kra­dły, by po­tem wy­da­wać to za­gra­bio­ne na ar­mię. Sły­sze­li­ście o ja­kieś spek­ta­ku­lar­nej po­mo­cy kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­ny­ch, któ­re od­da­ły­by choć czę­ść swo­ich zy­sków, choć kil­ka mi­liar­dów do­la­rów na po­moc Ukra­inie? Te kon­cer­ny ewi­dent­nie słu­żą Ro­sji. Więc sen­sow­ne sank­cje go­spo­dar­cze po­win­ny po­le­gać też na tym, by te kon­cer­ny mo­gły sprze­da­wać swe pro­duk­ty tyl­ko w Ro­sji.

Grzegorz GPS Świderski

PS1. Notki powiązane:

PS2. A osobną kwestią jest to, że Putin też dał się oszukać swojemu otoczeniu i znacznie przecenił siłę Rosji.

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (9 głosów)

Komentarze

"PRZEKRĘT KOWIDOWY WYWOŁAŁ WOJNĘ"

Ja sądzę, że to był podstęp ze strony globalistów z USA w porozumieniu z Chinami i WHO, w której wpływy Chin są bardzo duże(czego wyrazem było wstrzymanie finansowania WHO przez prezydenta D.Trumpa),  w stosunku do Putina.

Zarówno globalistom jak i Chinom zależy na osłabieniu Rosji, by po tym osłabieniu podzielić terytorium Rosji na wiele oddzielnych państw uzależnionych od jednych i drugich a potem ustanowić NWO i Rząd Światowy z decydującą rolą jednych i drugich.

 Rok 2021 miał być kluczowym dla tzw. planu stuletniego wychwalanego przez prezydenta Xi Jinpinga, który jest jednocześnie liderem rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh), w którym Chiny miały stać się „społeczeństwem umiarkowanie zamożnym”.

Wg publicznych wypowiedzi  Xi Jinpinga, pandemia COVID-19 miała osłabić USA(wg. niego, powrót PKB USA do  poziomu   z okresu sprzed pandemii, zajmie około 5 lat) , w przeciwieństwie do Chin, które na pandemii miały zyskać i w tym czasie zmniejszyć dystans w stosunku  do gospodarki USA.

Putin uwierzył tym chińskim prognozom, czemu dał wyraz w przemówieniu podczas spotkania tradycyjnego Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj na temat: „Globalne wstrząsy – XXI: ludzie, wartości, państwo”, które odbyło się w dniach 18-21 października 2021 r. w tradycyjnym miejscu dorocznych spotkań – Soczi.

W przemówieniu dowodził że USA/Zachód, realizujący neomarksistowskie projekty takie jak np. AGO, gender, znajduje się na równi pochyłej ku upadkowi.

USA realizując ewakuację wojsk z Aganistanu w sposób dość chaotyczny, miały potwierdzać diagnozę Putina o rosnącej słabości USA i braku jedności w ramach zachodnich sojuszy.

Putin uwierzył w te głoszone prognozy i uznał, ze czas na ekspansję terytorialną ku realizacji celu jakim było przywrócenie potęgi z czasów ZSRR i wpadł w zastawioną pułapkę.

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1644856

Dziękuję za sensowne uzupełnienie moich tez. To wszystko wygląda dość prawdopodobnie.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644861

 Pra­wie ca­ły świat do­pro­wa­dził się sam do osła­bie­nia, do ruj­no­wa­nia wła­sny­ch go­spo­da­rek, stra­sząc wszyst­ki­ch swo­ich oby­wa­te­li nie­groź­nym prze­zię­bie­niem wi­ru­so­wym

--

Ja wiem że od marca 2020 r. minęły ponad 2 lata i kłamstwa powtarzane w międzyczasie nie po tysiąc razy, ale po setki tysięcy razy zrobiły spustoszenie w głowach ludzi, ale nawet dziś każdy samodzielnie myślący człowiek w każdej chwili może przenieść się do marca 2020 r., najlepiej do lokalnych mediów z północnych Włoch, np. z Bergamo:

https://web.archive.org/web/20200601000000*/https://www.ecodibergamo.it/

Jaki jest więc cel pisania takich kłamstw o niegroźnym przeziębieniu wirusowym? Wynika to tylko wyłącznie z bezmyślnego powtarzania hasełek swoich politycznych guru z Konfederacji, którzy na kłamstwach pandemii próbowali budować bunt polityczny, niepokoje społeczne i zbierać kapitał? Dziwnym trafem ten sam cel miał w Europie Putin, tylko że z jego strony to było przygotowanie gruntu pod wojnę. Proszę się zastanowić nad sensem takiego pisania...

Nie wspominam już o wielu bliskich nam ludziach, szczególnie starszych, których zabrało niegroźne przeziębienie wirusowe, powodując śmierć w męczarni niedotlenienia i niemożności złapania tchu. Wielu nie załapało się na szpital czy respirator. Umierali w domach. Pisanie takich kłamstw, oprócz bycia samym wstrętnym kłamstwem (jako takim) jest zwyczajnie podłe.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644862

Zgodnie z naukowymi badaniami śmiertelność wywołana COVID-19 (infection fatality rate - IFR) wynosi przeciętnie 0.15%. Przeziębienie o śmiertelności półtora promila jest niegroźne, takie epidemie wirusowe zdarzają się wśród ludzi od zawsze i mają charakter sezonowy, bo są zależne od średniej wilgotności powietrza. Przeczenie badaniom naukowym to denializm. Nie radzę iść tą drogą. Nie ma lepszego sposobu poznania niż metoda naukowa. Radzę wyzbyć się emocji i zapoznać się z naukowymi faktami.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644864

Ci co mają lepszą pamięć dobrze pamiętają co spowodował "niegroźny wirus" w marcu 2020 r. w północnych Włoszech. Dla tych, którzy nie pamiętają podałem link do archiwum artykułów z loklanego medium z Bergamo. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1460968,wlochy-koronawirus-lombardia-bergamo-zgony.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-09/koronawirus-zabil-czworo-rodzenstwa-zmarla-tez-zona-jednego-z-braci-tragedia-w-regionie-bergamo/

Zresztą bardzo dziwne jest to że dorosłym ludziom trzeba przypominać co działo się raptem tylko 2 lata temu. Nie dziwiłbym się, jeśli trzeba by było opowiadać dzieciom o wydarzeniach sprzed 50 lat, zasnutych mgłą historii. To jest niezwykły fenomen antywirusowej, antypandemicznej dezinformacji.
Tylko po co siać takie kłamstwa? Jaki jest cel? Nie rozumiem tego... Tym bardziej dziś, gdy już kacapy za to nie płacą nikomu...

Denializm? Cóż to za potwór słowny? Jak mam to wymawiać? Denajalizm? To już nie ma polskich słów?

Vote up!
4
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644865

Skupmy się na naukowych faktach, a nie emocjach czy medialnych manipulacjach. Rozumiem, że przeczy Pan badaniom naukowym (to się nazywa denializm), z których wynika, że globalna śmiertelność (IFR) na kowid to półtora promila, tak? A zatem jaka jest w/g Pana śmiertelność związana z Covid-19? A dokładniej jaki jest IFR (infection fatality rate)? Proszę podać swoje dane. Dopiero wtedy możliwa jest dyskusja. Rozumiem, że Pana źródłem wiedzy jest gazetaprawna i polsatnews. Jaki zatem jest globalny IFR dotyczący Covid-19, który podają te źródła?

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644866

Wyszukałem pierwsze z brzegu badanie meta-analityczne (podsumowujące wiele innych badań).

W badaniu uwzględniono prawie 30 badań. Zacytuję jedynie podsumowanie metaanalizy:

The estimated age-specific IFR is very low for children and younger adults (e.g., 0.002% at age 10 and 0.01% at age 25) but increases progressively to 0.4% at age 55, 1.4% at age 65, 4.6% at age 75, and 15% at age 85

Tłumaczyć chyba nie muszę. Cały artykuł:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7721859/

Także - dość tych kłamstw... A jeśli kogoś nie rusza kilkunastuprocentowe ryzyko śmierci naszych starszych rodziców, dziadków, krewnych i pisze o niegroźnym wirusie, to jest dla mnie elementem nadzwyczaj szkodliwym. Ilu starszych ludzi umarło w męczarniach przez takie kłamstwa...?

Dodam jeszcze tylko że wskaźnik IFR bierze wszystkie zarażenia, nawet te bezobjawowe i tym różni się od CSR (bierze tylko osoby chore). 15% IFR to jest bardzo, bardzo wysoka śmiertelność. Kilkadziesiąt razy wyższa dla starszych niż w przypadku zwykłej sezonowej, grypy, do której kłamliwie porównujesz COVID. 

Vote up!
4
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644869

Statystyki CFR, IFR zmieniają się z czasem. Inne wskaźniki były w pierwszych miesiącach 2020 r. inne za okres 2021, a inne będą w 2022 r. Wskaźniki te będą się zmniejszać.

Przyczyny są dwie. Na początku śmiertelność sięgała kilkudziesięciu procent i wirus siał spustoszenie wśród grup genetycznie podatnych. Pozostała populacja będzie coraz bardziej odporna więc i z czasem IFR będzie maleć. Wirus po prostu będzie wybijał jednostki podatne, których będzie coraz mniej. Selekcja naturalna. Szczepionki także spowodowały obniżenie wskaźników IFR. 

Zjawisko to świetnie obrazuje wykres na stronie: https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid

Proszę sobie poszukać śmiertelności w pierwszych kwartałach 2020 r. Dla Hiszpanii czy Włoch średnia (bez grup wiekowych) sięgała dwudziestu procent!

Dlatego - dość tych kłamstw na moim portalu.

Vote up!
7
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644871

No i wszystko się zgadza. W podanej przez Pana metaanalizie są podane wskaźniki IFR dla przedziałów wiekowych, ale nie ma tego zsumowanego. Jest późniejsza metaanaliza, która wskazuje podobne dane, ale dodatkowo podaje sumaryczny wskaźnik na 0,15%: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

To oczywiste, że im człowiek starszy, tym bardziej schorowany i tym bardziej mu szkodzi przeziębienie. Tak było od zawsze. Półtora promila śmiertelności w sumie, to jest bardzo niegroźne przeziębienie. Nowy koronawirus nic nie zmienił w śmiertelności wszystkich wirusów wywołujących przeziębienie. One wszystkie nadal są niegroźne, nadal śmiertelność w całej populacji to promile - mniej u młodych, więcej u starych. Dokładnie taką samą charakterystykę mają rhinowirusy i inne koronawirusy. Ludzie na przeziębienie umierają i tak się dzieje od zawsze. Ale promilowa śmiertelność to niegroźna choroba. Tylko dzięki temu wirusy przeziębienia są w stanie przetrwać, mutować i wywoływać ciągłe epidemie sezonowych przeziębień. 

Te metaanalizy z końca 2020 i początku 2021 pokazywały śmiertelność najbardziej groźnej mutacji nowego koronawirusa - późniejsze mutacje były jeszcze mniej groźne.

Wirusy grypy są groźniejsze - były sezony z mutacjami wirusa grypy, który powodował większą śmiertelność. Mimo to nie było takiej paniki i rujnowania gospodarki. 

W tej notce są odnośniki do badań naukowych badających skuteczność maseczek, kwarantanny czy izolacji społecznej: https://www.salon24.pl/u/gps65/1160371,polityczne-przeziebienie - wszystkie one pokazują, że wszelkie zarządzenia władz były zbędne. 

Pana odnośniki do prasy nie mają kompletnie żadnego znaczenia, bo media głównego nurtu uczestniczyły w przekręcie. Liczą się tylko i wyłącznie badania naukowe. 

Vote up!
2
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644872

Każdy wrażliwy i inteligentny człowiek powinien brać pod uwagę ryzyko i zagrożenie najbardziej poważne, czyli to dla ludzi starszych, a nie dziesięciolatków. Proszę wybaczyć ale postawa inna wykazuje się brakiem wyobraźni, brakiem empatii i jest głupia, nielogiczna i szkodliwa. Żyjemy w realnym społeczeństwie (przynajmniej ja), a nie w słupkach statystycznych. Dla wielu rodzin zarażenie nastolatka z promilowym ryzykiem równa się jednocześnie ryzyku kilku procent dla dorosłego, a 15-20% dla seniora w tej rodzinie!

To właśnie beztroskie kłamstwa o "niegroźnym przeziębieniu" powielane we wpisie, szczególnie w okresie kiedy zasoby związane z leczeniem, hospitalizacjami, były na granicy wytrzymałości przyczyniły się do wielu zachorowań i śmierci. Dodatkowo - nawet ci którzy ciężko przechorowali i przeżyli, zajęli łóżka chorych na inne choroby i umarły inne osoby, bo nie mogły być ratowane. Przez takich jak ty, siejących kłamstwa i dezinformację.

Już nie mówię o tym, że płuca są tylko jednym z narządów, które atakuje wirus. Znam sporo dorosłych osób, które chorobę przeżyły ale do dziś nie mogą poradzić sobie z powrotem do normalności...

 

Vote up!
6
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644874

Ja rozumiem co próbuje oznaczać to słowo, ale stwierdziłem że brzmi potwornie. Zapytałem też jak mam to wymiawiać? Po angielsku - denajalizm? Czy może po polsku - deńalizm? Zapytałem też czemu nie można pisać po prostu po polsku...

A co do źródeł wiedzy podałem najpierw lokalną gazetę z Bergamo. Zauważyłem, że ignorujesz to archiwum i być może przyczyną jest nieporadność w czytaniu włoskiego, więc dałem polskie artykuły, przedruki z mediów włoskich, dla ułatwienia.

Wiarygodne może być każde źródło, tym bardziej jeśli podaje łatwe do weryfikacji wiadomości.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644870

Tu jest wyjaśnienie co to jest denializm: https://www.salon24.pl/u/gps65/1188408,denializm-co-to-jest-i-jak-powinni-reagowac-naukowcy

Vote up!
2
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644867

Wg statystyk WHO w Polsce od 3 stycznia 2020 r. do 3 czerwca 2022 r., zgłoszono do WHO 6 008 295 potwierdzonych przypadków COVID-19 z 116 338 zgonami.

Wyliczając ogólny wskaźnik IFR otrzymamy:

IFR = 116338/6008295 = 0.01936 = 1.936%

Przywoływany wskaźnik ~0.15% to powtarzanie szumu antypandemicznego szerzonego w mediach społecznościowych z początkiem IV kwartału 2020 roku, którego źródłem były błędnie interpretowane wypowiedzi różnych osób, podnoszących w górę liczbę  osób rzekomo zainfekowanych ale nie ujętych w statystykach.

Ogólny wskaźnik IFR dla świata na obecny czas, to wg statystyk WHO to:

IFR =  1.19%

Te wskaźniki dla COVID-19 mają się nijak do tych dla grypy sezonowej.

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1644877

No i to jest bardzo dobre uzasadnienie tego, że kowid to przekręt finansowy. Z badań naukowych wynika, że IFR = 0,15% a ze statystyk sporządzanych przez urzędników finansowanych przez polityków i koncerny farmaceutyczne, wychodzi większy o rząd wielkości. Widać więc jak na dłoni, że coś jest nie tak. Naukowo zmierzona, biologiczna natura wirusa i jego wpływ na ludzki organizmu daje pewną liczbę, a urzędnicy ją wyliczają na dużo większą. To kto się myli?

To byłoby pole do dalszej ciekawej dyskusji, ale odmawiam toczenia jej tutaj, gdzie właściciel portalu zarzuca mi kłamstwo, mimo że powołuję się na badania naukowe - grozi mi za to wywaleniem. Tu dyskusja może być w każdym momencie ucięta, jeśli nie będzie odpowiadała uczuciom i emocjom właściciela. Więc to nie ma sensu. Zapraszam do dyskusji pod którąś moją notką o kowidzie na Salonie24. 

Vote up!
2
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644879

"Odmawiam dalszej dyskusji tutaj"

Chcesz dyskutować na S24, bo tam masz samych podobnych sobie pandemicznych negacjonistów; ty im podrzucisz temat a oni rzucą się na niego i na kogoś kto będzie miał inne zdanie na ten temat, jak sfora psów na kość.

Wtedy będziesz tryumfował: popatrzcie ilu komentatorów mnie popiera, więc mam rację!

Tak to sobie dyskutuj ze swoim psem i kotem w domu!

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1644881

OK. Zatem wyznacz Twoim zdaniem neutralne forum publiczne, na którym nie będzie nam grozić wywalenie i nagłe skończenie dyskusji, bo się jakiemuś właścicielowi czy jego botowi nie spodobają nasze wypowiedzi. Ten portal i fejsbuk odpadają z powodu głupiej cenzury. Czekam na propozycje.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644883

Kłamiesz, dezinformujesz z kowidem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Nie chodzi o naukę.
Jako wyborca konfederacji przyjąłeś bezrefleksyjnie kłamstwa swoich politycznych guru, którzy w buntowaniu i sianiu populistycznego zamętu wpisywali się w przedwojenną propagandę Kremla, a jednocześnie zbijali lokalnie kapitał polityczny jako jedyna licząca się grupa polityczna, zagospodarowująca w ten sposób rzesze naiwnych, często zakompleksionych szurów, upatrujących dla siebie nobilitacji w byciu antysystemowymi wojownikami o wolność ludzkości... Na szczęście na portalu nie ma wielu wyznawców szuryzmu prometezjańskiego, ale zgadzam się z postulatem dotyczącym zakończenia tej dyskusji. Kłamstwa zostały zdemaskowane i nie ma sensu więcej pisać.

I wcale nie grożę Ci nigdzie wywaleniem za kłamstwa. Kłamstwa musiałyby zdominować Twój blog. Jeszcze trochę brakuje, tak sądzę.

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644886

Czy mogę tu pisać, powołując się na te badania: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554, że średni globalny IFR wirusa Sars-Cov-2 wynosi około półtora promila? Jeśli to są kłamstwa, to nie moje, ale tych naukowców, którzy badania przeprowadzili, którzy potem je zagregowali w tej metaanalizie, tych, którzy to sprawdzili i zatwierdzili, tych, którzy zrecenzowali i tych, którzy to opublikowali. Dlaczego nie wolno mi wierzyć tym naukowcom? Dlaczego, gdybym zdominował mój blog cynowaniami tysięcy badań naukowych pokazujących, że kowid to niegroźne przeziębienie, to byłbym stąd wywalony? Czy nie należałoby raczej zrecenzować krytycznie te badania, a nie mnie wywalać? Czy zablokowanie moich cytowań tych badań w jakikolwiek sposób je podważa? Jeśli naukowcy kłamią, to dlaczego ja miałbym być za to karany, a nie oni?

Vote up!
2
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644889

kandydata na prezydenta zakonnicy w ciąży było i jest pomijalnie małe. Niemniej najwyraźniej fakt taki miał miejsce w 2015 r. ;) Zamiast odwoływać się do badań przeprowadzonych przez jakieś ośrodki warto chyba poszukać dowodów w swoim najbliższym kręgu. A na NP akurat jedna z ongiś najbardziej gardłujących o sPiSku covidowym blogerek straciła w wyniku pandemii siostrę, a inny bloger, nb. opuściwszy wprzódy portal, gdyż jego zdaniem był zanadto proszczepionkowy, odszedł z tego świata na covid właśnie. Zatem te promile czy procenty wcale nie oznaczają, że choroba jest abstrakcyjna i można ją pominąć.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1644890

z 26 marca 2021 roku. To mniej więcej tak, jakbyś zaprzeczał istnieniu AIDS w oparciu o badania WHO z 1975 roku. ;)

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1644895

OK, to proszę podać najnowsze badania naukowe dotyczące IFR na wirus Sars-Cov-2. Wtedy możemy podyskutować, bo będzie możliwość przeanalizowania tych badań. Ten wirus w 2021 był najgroźniejszy, potem mutował do wariantów łagodniejszych. Nie twierdzę, że na przeziębienie się nie umiera. Promil ludzi umiera od zawsze na wszelkie choroby, a im człowiek starszy, tym większa szansa śmierci na mało groźne choroby. Dookoła nas ludzie umierają na okrągło. Możemy to dogłębnie przeanalizować w dyskusji, ale nie tu, bo tu badania naukowe niepasujące do emocji właściciela są uznawane za kłamstwo, a to grozi banem i dyskusja się skończy. Gdybyś był zainteresowany tematem, to wyznacz jakieś neutralne forum bez cenzury, a chętnie ci wszystko wyjaśnię i rozważę twoje argumenty.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644909

Skoro twierdzisz coś w czerwcu 2022 to podeprzyj się aktualnymi badaniami. Proste?

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1644922

Ja dowody już podałem. Jak chcesz się włączyć do dyskusji, to podaj swoje. Zapraszam do dyskusji na Salonie24.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644933

To nie chodzi o to, że zacytowałeś średni wskaźnik z jakiegoś badania. I to do tego wskaźnik zupełnie niewymierny i nieuchwytny. Chodzi o cały sens, kontekst, motywy i cel Twojego pisania. O całą wymowę artykułu. Antypandemiczna, antyszczepionkowa, histeryczna, spiskowa narracja robiąca ludziom wodę z mózgów, prowokująca do zachowań oszołomskich, irracjonalnych i szkodliwych.

Gdyby Twój blog był zdominowany przez treści, które mieszają ludziom w głowach, to zapewne przestałbyś tu blogować, bo ten portal to nie jest słup ogłoszeniowy. Ma określoną misję. Jeśli blogowanie jest z tą misją sprzeczne, to mamy jakieś pomieszanie z poplątaniem.

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644896

W mojej notce oparłem się tylko na jednej tezie, że Covid-19 to niegroźna choroba, to sezonowe przeziębienie wywołujące śmierć po zarażeniu średnio w całej ludzkiej populacji w 0,15% przypadków. Tę tezę podparłem badaniami naukowymi. Mam pełne prawo na takim naukowym fakcie analizować całą sytuację. A czy grypa to groźna choroba? Można o tym dyskutować, spierać się, przedstawiać inne badania, uzasadniać, że promile śmiertelności to jednak duże zagrożenia etc... Zarzucanie mi kłamstwa w takiej sytuacji jest po prostu nieuczciwym chwytem erystycznym stosowanym z pozycji siły przez właściciela portalu, który może oponenta po prostu ocenzurować i dyskusja się skończy. Odwoływanie się do emocji, do jakichś wybranych przypadków śmierci, jest całkowicie nieprofesjonalne i nieuczciwe. Dlatego zapraszam do dyskusji gdzie indziej. Na Salonie24 cenzura jest dużo mniej intensywna niż tu, tam za takie dyskusje nas nie wywalą. Np. możemy to kontynuować pod tą notkę, w której wyjaśniam, że dowody anegdotyczne są bez sensu: https://www.salon24.pl/u/gps65/1199122,dowody-anegdotyczne

Vote up!
3
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644911

Nie sądzę że ktoś Cię opłaca. Bardziej wychodzi efekt ogłupienia, presji dezinformacji, która na bezprecedensową skalę pojawiła się w internecie w ostatnich kilku latach. To jest efekt podobny do eksperymentów Salomona Ascha.

Jak można nazywać niegroźną chorobą i porównywać do przeziębienia chorobę, która w pierwszych miesiącach epidemii zabierała od kilku do kilkudziesięciu procent tych którzy zachorowali? Chorobę która zmiotła - dosłownie - całe pokolenia starszych ludzi. Jak można tak nazywać chorobę która sparaliżowała służbę zdrowia do tego stopnia, że w niektórych rejonach Świata zabrakło lekarzy? Jak można nazwać niegroźną chorobą, chorobę która pomimo wprowadzanych rożnorakich, bezprecedensowych, obostrzeń dystansu społecznego, kwarantanny, zamykania szkół, zakładów pracy, stosowania dezynfekcji itp, wobec masy pacjentów wymagających hospitalizacji i respiratorów, wymagała utworzenia szpitali tymczasowych? 

Takie rzeczy może pisać albo opłacany człowiek bez zasad, zdolny do powtórzenia za pieniądze każdego kłamstwa, albo ktoś z marną pamięcią i  jeszcze gorszym rozumowaniem. Ktoś po jakiejś okrutnej lobotomii, zamglony, pomylony.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzi piszących takie brednie w internecie jest dużo i mamy efekt owczego pędu i powtarzania tych bredni, a ci którzy te brednie powtarzają w swoim mniemaniu są obdarzeni misją obrony ludzkości i walki o prawdę, walki z globalnym spiskiem. Ludzie! Czy wyście oczadziali?

Vote up!
4
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644915

Mnie emocje nie interesują, dla mnie liczą się tylko rzetelne badania naukowe zgodne z poprawną metodologią. Jeśli z badań naukowych wynika, że to niegroźne przeziębienie, a z szaleństwa polityków i mediów wynika, że to jakaś straszna choroba, to znaczy, że to jest ewidentny przekręt finansowy. Nic więcej nie napiszę, bo się boję wywalenia, bo ludzie oczadzeni złymi emocjami, które naszczuły w nich media, są zdolni do wszystkiego. Zapraszam do dyskusji na ten temat w inne miejsce, gdzie mielibyśmy równe szanse.

Vote up!
3
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644920

to są obiektywne, notoryjne fakty.

Już sam wskaźnik, do którego się odnosisz IFR jest niewiadomą, bo nikt, nigdy nie będzie wiedział jaka jest ilość osób zakażonych, w tym bezobjawowo (a na tym bazuje IFR). Nie ma możliwości aby się dowiedzieć. Musiałbyś testować całą populację aby poznać.
Inna sprawa, że przez ponad 2 lata grupa genetycznego ryzyka już została zdziesiątkowana przez wirusa - jakieś prawie 6,5 miliona ludzi na całym świecie. Bagatela - obrazując - prawie 20% populacji Polski.
Za rok czy dwa może śmiertelność będzie znikoma, ale to co mieliśmy to epidemia bezprecedensowa.

Koniec tej czczej dyskusji z mojej strony. Ty jesteś beton. Mam nadzieję że inni przeczytają.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644928

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Kolejorz nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

i to ma się nazywać poziom dyskusji pod nadzorem szefa partii ludowej. A gdzie biała pała, gaz, suka lub kibitka szefie. Bardzo by pasowały do takiej dyskusji szefa.
Czekam na zminusowanie i usunięcie wpisu z miłością wierzących inaczej.

Vote up!
2
Vote down!
-3

Kolejorz

#1644931

W czerwono-czarnym kaftanie jesteś całkiem niegroźny ;) 

Vote up!
2
Vote down!
-2

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644941

Nieuczciwy chwyt erystyczny ad personam to dobitny dowód na to, że emocje przesłanianą ci istotę rzeczy i czujesz sam własną słabość polemiczną. Z kimś tak rozhisteryzowanym, a na dodatek mającym władzę usunąć argumenty oponenta, dyskusja jest niemożliwe.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644934

Ja uważam, że jeśli ktoś pisze kłamstwa, rzeczy szkodliwe i pomylone, to jak najbardziej uczciwe jest nazwanie go kłamcą, szkodnikiem, pomyleńcem. Nie tyle uczciwe wobec niego, co wobec tych, których przed szkodnictwem tej osoby się chroni. 

Takie postawy i ludzi trzeba piętnować! 

Podobnie - jeśli ktoś głosi w sferze publicznej zboczone ideologie, tolerancję dla swoich zboczeń, to trzeba nazwać go zboczeńcem. Jeśli ktoś został złapany na pedofilii, to najlepiej wytatuować mu personalnie na czole, że pedofil. 

Tu, na swoim portalu, mam ten komfort, że nie muszę stosować się do politycznej poprawności i mogę piętnować nie tylko postawy, ale i ludzi, za tymi postawami, stojącymi, aby było łatwo, dla portalowego zdrowia, ich odróżniać! Gdyby się dało, to przy obrazku ustawiłbym Ci: "uwaga dezinformacja dotyczącą covid". 

Vote up!
2
Vote down!
-2

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1644937

Nie rozumiesz elementarnych znaczeń słów - kłamstwo to świadome mówienie nieprawdy. Ja, powołując się na badania naukowe, nie mogę kłamać, bo wiem, że to prawda. Nawet jeśli ci naukowcy się pomylili, to ja nie kłamię, powołując się na nich, bo moja teza brzmi: zgodnie z badaniami naukowymi średnia śmiertelność (IFR) na kowid wynosi półtora promila, a więc kowid to niegroźna choroba. Ta teza jest prawdziwa niezależnie od tego, czy naukowcy się mylą, czy nie. Kłamstwo co najwyżej możesz zarzucić tym naukowcom, którzy badania przeprowadzili. Ale wtedy musisz zrecenzować krytycznie ich prace na odpowiednim forum naukowym, tak by ci naukowcy mogli się do tego odnieść. Póki tego nie robisz, nawet im nie możesz zarzucać kłamstwa. A więc to ty dezinformujesz. Masz ten komfort, że na swoim forum możesz bezkarnie dezinformować, a oponentów banować. Ale na szczęście są inne, bardziej popularne, gdzie wnioski z badań naukowych można głosić.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644965