COVID-19

Obrazek użytkownika gps65
Świat

Po­ja­wia­ją się ostat­nio plotki o tym, ja­ko­by ame­ry­kań­skie taj­ne służ­by wy­kry­ły, że wi­rus SarS-CoV-2 zo­stał sztucz­nie wy­two­rzo­ny w chiń­skim la­bo­ra­to­rium. Mo­im zda­niem te in­for­ma­cje słu­żą uwia­ry­god­nie­niu prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Rzą­dy pań­stw bę­dą się te­raz tłu­ma­czyć, że okra­dły swo­ich oby­wa­te­li na rze­cz kon­cer­nów fi­nan­so­wy­ch, bo to był ele­ment...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W pol­ski­ch me­dia­ch ja­koś o tym ci­sza więc prze­sy­łam au­to­ma­tycz­ne tłu­ma­cze­nie frag­men­tu ar­ty­ku­łu z New York Ti­mes. Nie wie­rzy­cie na­uce, nie wie­rzy­cie nie­sko­rum­po­wa­nym le­ka­rzom, wie­rzy­cie wła­dzy. A me­diom głów­ne­go nur­tu wie­rzy­cie? The New York Ti­mes (NYT) – to je­den z naj­waż­niej­szy­ch ame­ry­kań­ski­ch dzien­ni­ków, wy­cho­dzą­cy w No­wym Jor­ku. Je­st...

1.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Blog

PRZESTĘPCZE PRAKTYKI POLSKICH URZĘDNIKÓW

 

Nasza Fundacja podejmowała już interwencje w wielu bulwersujących sprawach dotyczących polskich urzędników działających niezgodnie z prawem. Jednak sytuacja jaka spotkała  bohaterów niniejszego artykułu przekracza swoją skalą wszelkie dotychczasowo opisane sytuacje.

 

KIM SĄ BOHATEROWIE INTERWENCJI

 

Bohaterowie naszego artykułu są małżeństwem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W Sie­ci do­stęp­na je­st Bia­ła Księ­ga Pan­de­mii Ko­ro­na­wi­ru­sa na­pi­sa­na przez wy­bit­ny­ch le­ka­rzy, eks­per­tów i na­ukow­ców, z bo­ga­tą bi­blio­gra­fią po­wo­du­ją­cą się na licz­ne ba­da­nia na­uko­we. Je­st to bar­dzo do­bit­ne po­twier­dze­nie te­go, że przez dwa la­ta więk­szo­ść świa­ta uczest­ni­czy­ła w prze­krę­cie fi­nan­so­wym. Po­li­ty­kom, pań­stwom i kon­cer­nom far­ma­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Da­li­ście się na­brać wła­dzy i kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym, któ­rym uda­ło się z was ścią­gnąć du­żo ka­sy. Śmie­je­cie się z lu­dzi oszu­ka­ny­ch na wnucz­ka, a sa­mi zo­sta­li­ście oszu­ka­ni w spo­sób jesz­cze bar­dziej pry­mi­tyw­ny i po­ka­zu­ją­cy wa­sze fra­jer­stwo.  Najnowsze badania naukowe, których preprint można przeczytać tu: Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (18 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Od dawna chciałem o tym napisać, ale - z jednej strony - cały czas coś ważniejszego wokół się dzieje  a - z drugiej strony - nie zawsze mam czas na pisanie. 

I znów raczej tekst będzie politycznie niepoprawny, ale przecież chyba każdy logicznie myślący człowiek ma dziś prawo zapytać: 

Gdzie się podziała pandemia COVID-19, która była na pierwszych stronach gazet i mediów wszelakich przez dwa...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (9 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Od dawna chciałem o tym napisać, ale - z jednej strony - cały czas coś ważniejszego wokół się dzieje  a - z drugiej strony - nie zawsze mam czas na pisanie. 

I znów raczej tekst będzie politycznie niepoprawny, ale przecież chyba każdy logicznie myślący człowiek ma dziś prawo zapytać: 

Gdzie się podziała pandemia COVID-19, która była na pierwszych stronach gazet i mediów wszelakich przez dwa...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Przy­czyn na­pa­ści Ro­sji na Ukra­inę je­st oczy­wi­ście bar­dzo du­żo, to splot skom­pli­ko­wa­ny­ch czyn­ni­ków po­li­tycz­ny­ch, go­spo­dar­czy­ch i geo­gra­ficz­ny­ch. Ale je­st bar­dzo waż­ny czyn­nik, któ­ry spo­wo­do­wał prze­kro­cze­nie sta­nu utrzy­mu­ją­ce­go po­ko­jo­wą rów­no­wa­gę. Otóż Pu­tin po­czuł krew, bo wy­czuł sła­bo­ść swo­ich wro­gów. Nie Ukra­iny, ale ca­łe­go świa­ta...

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

"17 kwietnia 2022 r. odszedł Dr Zbigniew Hałat Doktor wielkiego Serca, Mądrości i Odwagi, Wiceminister zdrowia i wieloletni Główny Inspektor Sanitarny Jako Jeden z niewielu, nie wahał się ostrzegać i uświadamiać Polaków o zagrożeniach wynikających z decyzji podejmowanych w związku z tzw. pandemią, walczył o Prawdę, zdrowie i życie Polaków, wolność słowa."

Tak oto pożegnali lek. med. Zbigniewa...

3.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Chyba najwyższa pora, aby wyznawcy zaszczepionej przez ruskich agentów i powielanej następnie przez putasowskich pożytecznych idiotów teorii spiskowej Wielkiego Resetu przejrzeli na oczy.

Okrzyczani samobójcami, faktorami firm farmaceutycznych, wrogami ludzkości itp. my, którzy zgodnie z zaleceniami lekarzy przyjęliśmy czasem nawet już trzy dawki szczepionki antycovidowej mieliśmy umrzeć góra do...

3.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (19 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

W sierpniu 2021 r. opublikowano tzw. Rzymską Deklarację[1], którą podpisało dotąd ponad 15 tysięcy lekarzy i naukowców z całego świata. Wszyscy oni podkreślają lojalność wobec Przysięgi Hipokratesa. Sygnatariusze deklaracji uznali, że wykonywanie zawodu lekarza jest zagrożone i postanowili zaapelować o korektę niekorzystnego kierunku zmian. Ich zdaniem w ostatnim czasie lekarze odczuwają...

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Świat

Nabijanie własnej kieszeni na powszechnej paranoi związanej z pandemią COVID-19 zdaniem antyszczepionkowców jest domeną wielkich koncernów farmaceutycznych; w wymiarze osobowym zaś przede wszystkim Billa Gatesa. Tymczasem…

Nie tak dawno pisałem o sprytnym niemiecko-kalifornijskim juryście nazwiskiem Fuellmich.

AFP Sprawdzam wzięło Fuellmicha na tapetę jeszcze w maju [2021 - HD] tego roku.

...

3.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Humor i satyra

Motto: „Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby jednak sławą nawet Aleksandra Macedońskiego.”*

Chociaż myśleliśmy, że nie, to jednak Wielkie Czasy stały się naszym udziałem. Oto złowrogi, tym bardziej, że pozostający w ukryciu, Rząd Światowy postanowił zdepopulować Ziemię. Ten tzw. Wielki Reset...

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

W piątek tzw. "Konwój Wolności", składający się głównie z kierowców ciężarówek, a wymierzony w obostrzenia związane z epidemią Covid-19 i obowiązkowymi szczepieniami, zablokował stołeczną Ottawę w Kanadzie. Licząca 70 kilometrów kawalkada, składająca się z tysięcy ciężarówek i samochodów osobowych, przybyła do stolicy ze wschodu i zachodu Kanady. W sobotę protest przeniósł się na teren wokół...

3.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

 

Stanowisko PAN z dnia 24 stycznia 2022 roku.

Choć wciąż zbieramy w Polsce śmiertelne żniwo czwartej fali epidemii COVID-19 generowanej głównie przez wariant Delta, właśnie rozpoczęła się piąta fala zachorowań, związana z pojawieniem się wariantu Omikron. Badania pokazują, że wariant Omikron statystycznie powoduje nieco łagodniejszą chorobę. Jednak indywidualnie różnica w stosunku do wariantu...

3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

Oto pięć punktów gwarantujących sukces. Gwarantujących - to znaczy, że sukces będzie pewny, murowany. Zastałeś Polskę drewnianą... wróć, kartonową, a zostawiasz murowaną. Wcale nie w teorii, ale w praktyce. To jest coś. Każdy powinien mieć taka krótka listę – nie więcej niż pięć punktów. Ona jest jak kompas. I ją zgubić trudno, i z nią zgubić się trudno. Magnetyzująca perspektywa. Perspektywa...

2.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

MOTTO 

"Kiedy się mylisz, krzycz głośniej, złość się, uderzaj ze zdwojoną siłą, atakuj swoich krytyków w każdy możliwy sposób. Zarzuć im to, że są płaskoziemcami, antyszczepionkowcami czy coś w tym rodzaju."

[Dr Malcolm Kendrick]

 

Chaos informacyjny dotyczący pandemii opiera się na czterech filarach: 

  • redefinicja "pandemii" (2009 r.)
  • redefinicja "szczepionki" (2020 r.) 
  • reklasyfikacja...
4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, co kieruje matką, która odmawiając transfuzji krwi skazuje własne dziecko na śmierć. A przecież takich przypadków po 1946 roku na całym świecie było kilkadziesiąt tysięcy.

O tym, że fanatyczna wiara w nieomylność „niewolnika wiernego i roztropnego”, jak w a la biblijnej nowomowie nazywana jest gromada starców sprawująca faktyczne przywództwo w sekcie Świadków...

3.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Myślę, że wielu jeszcze pamięta Politykę z lat 1970-tych i publikowane w niej rysunkowe felietony nieodżałowanej pamięci Szymona Kobylińskiego. Jeden z rysunków przedstawiał człowieczka, który za pomocą korby napędzał skomplikowany mechanizm – tryby, przekładnie pasowe, stożkowe, wały Cardana, dźwignie, cięgła itp. tworzyły konstrukcję wielokrotnie przewyższającą człowieczka. Nic dziwnego, że aby...

2.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (16 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

4 marca 2020 roku wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjentem zero był 66-letni Mieczysław Opałka. Objawy, jakich wtedy doświadczył, to były: gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku. Dziś czuje się dobrze. Natomiast pierwszy zgon na COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2 miał miejsce 12 marca 2020 roku i dotyczył 57-letniej kobiety, która była pod opieką...

3.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Historia

Ponoć każde pokolenie ma swoją wojnę. Dokładnie taką, na jaką zasługuje.

1.

Moje (a sądząc po wpisach wielu innych blogerów – nasze) pokolenie miało to szczęście, że jedyna wojna naszego życia była wojną polsko-jaruzelską.

Przy czym trudno zamykać się do jednego pokolenia. Bo przecież doświadczenia mieli ludzie młodsi od nas o około dekadę. Wtedy jeszcze dzieci, ale na tyle dorosłe, by pamiętać.

...

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Jak wiadomo jedną z immanentnych cech sekty jest wsobność. Co z tego, że na zewnątrz ją krytykujemy, zwykle merytorycznie, skoro żaden sekciarz i tak tego nie czyta? Mamy jedynie możliwość wpływania na decyzje osób jeszcze niezdecydowanych ewentualnie wspierać tych, którzy wydobyli się z otchłani o własnych siłach.

Wygląda na to, że podobnie zaczyna być w przypadku antyszczepionkowców. Oto post...

3.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Słońce, COVID i górale. Zapewne tak brzmiałaby piosenka Sztywnego Pala Azji, gdyby napisano ją dzisiaj.

Przypisywanie sobie zwolenników bez względu na fakty to immanentna cecha osób działających w sferze publicznej. Trochę tak jak u komunistów zanim sięgnęli po władzę – kto nie przeciw nam, ten z nami.

Wygląda na to, że dokładnie tak reaguje wąska w sumie banieczka antyszczepionkowa. Z...

2.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (13 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Idee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kapitalistyczne rekiny z tak zwanego „sektora zrównoważonego rozwoju” zacierają ręce z radości na widok wszystkich pieniędzy, które mogą zarobić na wielkim faszystowskim resecie zaprowadzanym w "przebraniu  Covid", resecie w którym państwo jest zinstrumentalizowane do finansowania ich wzbogacania się na bezwstydnej hipokryzji .

 

 

Uwaga Schwaba i Mallereta:

 

 

"Kluczem do...

2.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

 

Opublikowana w lipcu 2020 książka odsłaniająca nam najważniejsze dane o trasie, którą się poruszamy  jadąc pociągiem Covid-19 coraz szybciej...

 

 

[Po przeczytaniu tego tekstu nic już nie będzie takie samo. Jest to jeden z najważniejszych artykułów w sieci, które pozwalają nam zrozumieć co się dzieje i do czego to wszystko, co się dzieje zmierza. Tekst jest długi, ale nie ma to żadnego...

2.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Chyba jeszcze żaden bloger piszący na jakimkolwiek forum nie miał aż tak komfortowej sytuacji. Jakby na zamówienie pojawił się bowiem tekst ilustrujący temat, jaki poruszyłem.

Przypominam. Wczoraj pisałem o nowym typie manipulacji, co prawda teoretycznie opracowanej w USA, jednak z powodzeniem wcielonej w życie u naszego wschodniego sąsiada, ongiś mocarstwa władającego połową Europy.

Kontrola...

3.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Świat

Rok temu w Portugalii wprowadzono stan wyjątkowy w związku z falą zachorowań na covid-19. Powrót „do normalności” miały zapewnić masowe szczepienia. Dane z połowy tego miesiąca wskazują, że w kraju tym zaszczepiono dwiema dawkami preparatów szczepionkowych prawie 90% społeczeństwa. Wczoraj premier Portugalii Antonio Costa zapowiedział, że w związku z nasilającą się falą zachorowań (to już piąta...

3.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Owrzodzenia, powiększenie gruczołów pachwinowych, ślepota, rak, kurcze, ospa wietrzna, ospa zwyczajna, biegunka, wymioty, skrofuły [skrofuloza czyli gruźlica węzłów chłonnych szyi], gruźlica a także wiele innych – to właśnie wg pochodzących z początku XX wieku antyszczepionkowców ówczesne NOP-y.

Już starożytni Grecy a na pewno Rzymianie wiedzieli, że nic nowego pod słońcem raczej się nie zdarza....

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

- Gdyby głupota mogła latać, szybowała by pani jak gołębica! - to trwale już wrosłe w nasz język ojczysty słowa czechosłowackiego jeszcze chirurga Štrosmajera skierowane do siostry Marty Huňkowej. Obserwując zaś niektórych bez ryzyka pomyłki można powiedzieć, że już dawno minęli orbitę Saturna. I, co gorsza, dalej wędrują w stronę głębokiego Kosmosu.

Problem kretyna narzucającego swoje zdanie...

2.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Na naszych oczach tworzy się historia. Powiedzenie o tyle bez sensu, że dotyczy dokładnie każdego pokolenia. Już bardziej pasuje chińskie przekleństwo życzące wrogom życia w ciekawych czasach. Naprawdę jednak żyjemy w czasach wszechobecnej manipulacji.

Przyjrzyjmy się bliżej fundamentom tej aktualnie najbardziej nas dotykającej.

Fundament I -relatywizm

Pamiętamy dokładnie hasło wyborcze, które w...

2.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (6 głosów)

Strony