ROZMOWA Z BOGIEM [7]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Historia

 

 

 

Litania do Krzyża Świętego

 

Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. (Lb 21,4-9)

 

Krzyżu święty nade wszystko

 

1. Krzyżu święty, nade wszystko,

drzewo przenajszlachetniejsze!

W żadnym lesie takie nie jest,

jedno, na którym sam Bóg jest.

Słodkie drzewo, słodkie gwoździe

rozkoszny owoc nosiło.

 

2. Skłoń gałązki, drzewo święte,

Ulżyj członkom tak rozpiętym.

Odmień teraz oną srogość,

Którąś miało z urodzenia.

Spuść lekuchno i cichuchno

Ciało Króla niebieskiego.

 

3. Tyś samo było dostojne,

Nosić światowe Zbawienie,

Przez cię przewóz jest naprawion,

Światu, który był zagubion,

Który święta Krew polała,

Co z Baranka wypłynęła.

 

Pieśń pasyjna „Krzyżu święty nade wszystko”, autorem hymnu był Wenancjusz Fortunat, biskup Poitiers (zm. 601 r.), który ułożył go dla uczczenia kawałka drzewa Krzyża świętego, podarowanego w 569 r. księżniczce Radegundzie przez cesarza bizantyńskiego Justyna II.

 

Litania do Krzyża Świętego

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupiecielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

 

O święty Krzyżu, broń nas.

O błogosławiony Krzyżu,

O cudowny Krzyżu,

O Krzyżu, drzewo życia,

Drzewo uznania dobrego,

Ozdobo całego chrześcijaństwa,

Narzędzie naszego Odkupienia,

Źródło wszelkiego błogosławieństwa,

Pociecho wszystkich strapionych,

Postrachu złych duchów,

Katedro cierpliwości,

Obrono chrześcijan,

Kluczu do Królestwa niebieskiego,

Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,

Nadziejo grzeszników,

Światło sprawiedliwych,

Odpoczynku doskonałych,

Pociecho cierpiącego Kościoła,

Chwało zwycięskiego Kościoła,

Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,

Radości Apostołów,

Korono Męczenników,

Wesele Wyznawców,

Tarczo Dziewic,

Zadatku wiecznego szczęścia,

Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,

Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,

Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata.

Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została,

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,

Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,

Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,

Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,

Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,

Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,

Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,

Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

 

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu,

 

Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu,

Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,

Od wiecznego potępienia,

Od bojaźni śmierci,

Przez Krzyż Twój święty,

Przez pięć ran Twoich,

Przez Krew Twoją,

Przez śmierć Twoją,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy,

Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym,

Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Módlmy się!

Boże, który w drzewie Krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twojego Syna, dozwól prosimy, taką czcią otaczać ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

 

 

Z Ewangelii wg św. Jana 3, 1-21

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie1, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 

P.S

Litanię do Krzyża Świętego zaczerpnięto z: 100 litanii, WAM, Kraków 1995.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

...... obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę ‘od Tatr aż do Bałtyku’. I ten krzyż mówi całej Polsce: ‘Sursum corda’ – ‘W górę serca’. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: ‘Sursum corda’".

Tak wołał do nas wszystkich spod Tatrzańskich szczytów i hal św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 r. w Zakopanem, wzywał już wtedy w dramatycznych słowach Polaków do walki o prawdę o Bożym Królestwie i o człowieku, stworzonym na Boże podobieństwo. Brońmy zatem krzyża, nie wstydźmy się krzyża ale stańmy jak jeden mąż pod krzyżem i idźmy z nim mężnie w każdy dzień i w każdy trud.

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602316

We Włocławku stanie replika krzyża z Giewontu! Wielkie wydarzenie modlitewne "Polska pod Krzyżem" odbędzie się w najbliższą sobotę 14 września 2019 r. i będzie wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 r. wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku” – poinformowała Fundacja Solo Dios Basta, organizator akcji.

Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji generalnej wyraził poparcie dla akcji ewangelizacyjnej: „Polska pod Krzyżem”. Zwracając się do polskich pielgrzymów uczestniczących w audiencji w Watykanie papież powiedział: „W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej ‘Polska pod Krzyżem’". I dodał: „Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka”.

Cały wpis jest dostępny pod adresem: https://m.niezalezna.pl/287597-polacy-wypelniaja-duchowy-testament-sw-jana-pawla-ii-papiez-franciszek-udzielil-poparcia-tej-akcji

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602320

Diecezja Włocławska wraz z Fundacją Solo Dios Basta organizuje akcje modlitewną "Polska Pod Krzyżem". Jest ona skierowana do wszystkich Polaków niezależnie w jakich rejonach kraju mieszkają. Zwłaszcza do tych, którzy uczestniczyli w ostatnim czasie w dwóch innych wydarzeniach: Wielkiej Pokucie na Jasnej Górze oraz Różańca Bez Granic. Akcja Polska Pod Krzyżem jest organizowana w związku z próbami znieważenia krzyża i kościoła.

Gorąco polecam ten filmik „Polska Pod Krzyżem”, opublikowany 7 sierpnia 2019 r. przez Telewizja i Radio Kujawy, a zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602321

Lech Dokowicz bardzo konkretnie o tym co może się stać w niedalekiej przyszłości z naszym Kościołem i z naszą ojczyzną, co czeka nas jeśli nie posłuchamy i o ważności Polski pod Krzyżem. Tego trzeba wysłuchać! Filmik opublikowany 6 września 2019 r., a zatem:

https://youtu.be/xXXBMoBzqIc

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602540

Mocne zaproszenie! Maciej Bodasiński to jeden z organizatorów wielkiej akcji modlitewnej: Polska pod Krzyżem. Wszyscy powinni stanąć pod Krzyżem 14 września 2019, w święto Podwyższenia Krzyża. W dniu urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Lotnisko we Włocławku i wszystkie miejsca łączące się duchowo, będą to pola duchowej bitwy o Kościół i Polskę. Filmik opublikowany 31 sierpnia 2019 r., a zatem:

https://youtu.be/QKn2kBYW29o

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602544

Zakończyło się spotkanie modlitewne "Polska pod Krzyżem". We wspólnej modlitwie na lotnisku w Kruszynie we Włocławku uczestniczyło ponad 60 tysięcy osób z całej Polski. Warto zobaczyć i wysłuchać jak św. Jan Paweł II mówił już w 1991 r. w tym samym miejscu, właśnie o tej antykulturze i antycywilizacji, która dziś zalewa świat i która wlewa się także przez granice i do naszej ojczyzny. Gorąco polecam ten filmik opublikowany 15 września 2019 r. przez Polskie Radio, a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602766

Centralnym wydarzeniu akcji ewangelizacyjnej „Polska pod Krzyżem” 14 września 2019 r. była Msza święta odprawiona przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Obecny był również m.in. biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady KEP ds. apostolstwa świeckich. Gdy do ołtarza zbliżała się procesja wejścia, wniesiono także relikwie Krzyża Świętego przywiezione z włocławskiej katedry. Modlący się w sektorach ludzie klękali przed drzewem Krzyża.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy słowo do zebranych skierował kapelan prezydencki ksiądz prałat Zbigniew Kras. Odczytano także list Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Podczas uroczystości odtworzone zostało nagranie homilii Jana Pawła II wygłoszonej we Włocławku 7 czerwca 1991 roku – dokładnie w tym samym miejscu, gdzie odbywało się sobotnie spotkanie. Papież Polak wspomniał wówczas: „My tą Europę tworzyliśmy i to z wielkim trudem. Kulturę europejską tworzyli przede wszystkim męczennicy. Taką miarę europejskości przyjmujemy, pragniemy podjąć i kontynuować, nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Świat potrzebuje Europy odkupionej”.

W trakcie homilii ksiądz bp Wiesław Mering zauważył, że: „Krzyż Jezusa prowadzi człowieka do wiary. Widok Jezusowej Męki potrafi zmienić ludzkie serce. Rodzi uznanie winy, prośbę o przebaczenie i zapewnia przebaczenie człowiekowi. Stający pod krzyżem uczą się od Jezusa wielkodusznego miłosierdzia.” I dodał jednoznacznie i klarownie: „Dziś mówi się nam: baw się, korzystaj z życia, bądź sobą, realizuj siebie. Zauważcie jaka panuje cisza w kościele, kiedy czytamy fragment o Maryi i Janie stojących pod krzyżem Jezusa. Droga do zbawienia nie wiedzie przez egoizm. Człowiek realizuje siebie poprzez ofiarowanie się drugiemu człowiekowi.”

Po czym biskup włocławski podkreślił: „Właśnie takich kobiet, takich mężczyzn, z odwagą i miłością stających pod krzyżem Jezusa, potrzebuje Polska, Europa, a nawet świat.” I znowu dodał: „Stajemy pod krzyżem żeby odszukać siebie, znaleźć swoje miejsce w życiu, chcemy pokazać światu, że należymy do Jezusa.”

Na koniec ks. bp Wiesław Mering zaapelował do wszystkich uczestników spotkania „Polska pod krzeżem” wzywając: „Musimy ratować wartości, o których mówił Jan Paweł II, musimy ratować nasze rodziny, i o to apelował również papież Franciszek. Musimy mieć odwagę wybierać prawdę, dobro, piękno. Wybierając życie, zwłaszcza jeszcze nienarodzonego człowieka! Prawda, dobro i życie to królestwo Jezusa.”

Cały wpis jest dostępny pod adresem: http://www.pch24.pl/polska-pod-krzyzem--msza-swieta-centralnym-punktem-dnia-modlitwy-i-pokuty-,70856,i.html#ixzz5zd3cm5Yw

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602779

Tysiące Polaków wzięło udział w akcji Polska pod Krzyżem. O to dlaczego obecność w tym wydarzeniu jest tak ważna zapytano jego uczestników. Gorąco plecam zobaczenie tego materiału filmowego, opublikowanego 15 września 2019 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

Zobacz też i to świadectwo ludzi tam zebranych na modlitwie:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602830

Abp Marek Jędraszewski

– Polska wie, że krzyż jest znakiem miłości, że daje życie. W nim jest jedyna nasza nadzieja, że ostaniemy się jako ludzie wierzący i jako Polacy, pomni na historię obecności krzyża na naszej ziemi – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile. Hierarcha stwierdził także, że dziś cała Polska jednoczy się pod krzyżem i jest to odpowiedź na głosy mówiące o konieczności usunięcia Krzyża z Giewontu.

 

Abp Józef Kupny

– Potrzebowaliśmy takiej inicjatywy jak „Polska pod krzyżem”, która nas wszystkich prowadzi pod krzyż, abyśmy z niego czerpali moc do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, do obrony małżeństwa – jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety – do promocji polityki rodzinnej, wspierającej dzietność, gwarantującej prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i przekonaniami moralnymi – mówił arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przewodnicząc Mszy św. na zakończenie ogólnopolskiej pielgrzymki osób niewidomych i słabo widzących. Hierarcha tłumaczył, że w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w całym kraju Polacy stają pod Chrystusowym Krzyżem także, by przepraszać za rosnącą w kraju liczbę ataków na Kościół, na kapłanów i na wiernych, którzy odważnie dają świadectwo swojej wiary.

 

Abp senior Władysław Ziółek

– Bądźmy niezawodnymi świadkami Jezusa, który nas kocha. Jednocześnie brońmy krzyża, który jest znakiem naszej chrześcijańskiej wiary, jedności i zakorzenienia w Bogu i świętej Ewangelii – apelował ksiądz arcybiskup senior diecezji łódzkiej Władysław Ziółek. W homilii wskazał na to, że „na naszych oczach trwa walka o krzyż w życiu prywatnym i w przestrzeni publicznej. Wielu go odrzuca i eliminuje. A przecież krzyż obecny w szkołach przypomina, że wychowanie młodego pokolenia musi się opierać na wartościach, że nie wolno przekreślać prawdy o człowieku, który z natury jest istotą duchową. Znak zabawienia obecny jest w szpitalach, domach pomocy społecznej, urzędach. Kiedy myślimy o obecności krzyża w naszych mieszkaniach i domach pomożemy powiedzieć, że zawieszony na ścianie w widocznym miejscu, przypomina o miłości i wierności małżeńskiej, o uczciwości, pomocy i budowaniu zdrowej wspólnoty rodzinnej”.

 

Bp Roman Pindel

Niech krzyż towarzyszy nam przez cały rok jako znak naszej wiary, jako wytłumaczenie naszych niepokojów i pytań, jako umocnienie na chwile, gdy jest trudno. Niech krzyż będzie z nami, nie tylko przez mijane krzyże przydrożne, krzyże, które wiszą w salach lekcyjnych, ale w naszej pamięci. Niech krzyż będzie świadomie wywyższony w waszych oczach – powiedział ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel, który 14 września w Żywcu zainaugurował kolejny rok formacyjny z udziałem wspólnot dziecięcych oraz młodzieżowych. W żywieckim amfiteatrze pod Grojcem w łączności z ogólnopolskim wydarzeniem ewangelizacyjnym „Polska pod krzyżem”, adorowano krzyż, modlono się podczas Mszy św. i uwielbiano Boga podczas koncertu ewangelizacyjnego.

 

Bp Tadeusz Lityński

– Znak krzyża przypomina o nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka – mówił ordynariusz zielonogórsko-gorzowski bp Tadeusz Lityński do wiernych zgromadzonych 14 września w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W sanktuarium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbyło się czuwanie w ramach akcji „Polska pod Krzyżem”. Kaznodzieja zauważył, że trwanie pod krzyżem w czasie ostatnich ataków na Kościół i aktów profanacji krzyża jest potwierdzeniem wierności Bogu, który ma ważne miejsce w naszym życiu. – Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas – przypomniał biskup.

 

Bp Stanisław Jamrozek

– Dlaczego jednak krzyż jest nienawidzony i profanowany? Dlaczego chce się go usunąć z naszego życia społecznego i publicznego? – pytał bp Stanisław Jamrozek w archikatedrze przemyskiej podczas Mszy św. rozpoczynającej wydarzenie „Przemyśl pod krzyżem”. – Dlatego, że krzyż kojarzy się z cierpieniem, chorobą, niesprawiedliwością, bezsilnością i śmiercią. Spoglądając na świat pełen zła, wielu pyta: dlaczego Bóg na to zło pozwala, dlaczego nie każe tych, którzy je popełniają. Kto jednak patrzy w ten sposób na krzyż, nie zobaczył jeszcze, że na nim objawiła się miłość, że to tutaj Bóg odkrył w pełni swoje prawdziwe oblicze. On nie unicestwił cierpienia, ale uczynił z niego drogę do pełnego szczęścia – wskazywał przemyski biskup pomocniczy.

 

Bp Marek Solarczyk

Tak wiele miejsc jest na Pradze, które są świadectwem ludzkiej nieprawości i ludzkiego heroizmu. To wszystko co czyniono z Polakami w piwnicach było wbrew Bogu, wbrew człowiekowi, wbrew życiu, wbrew Ojczyźnie, wbrew temu, za co kolejne pokolenia rodaków oddawały życie – podkreślił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, który w homilii nazwał ofiary czerwonego terroru świadkami wiary oraz umiłowania Ojczyzny. Z kolei nawiązując do wydarzenia „Polska pod Krzyżem” nazwał on mordowanych i torturowanych w katowniach na śmierć bohaterów „Polską na Krzyżu” . – Dotykali oni cierpień Chrystusa i poprzez nie są dla nas znakiem i wołaniem, może nie od razu zauważalnym i słyszalnym – że warto nigdy nie odrzucić wiary w Boga, godności i honoru oraz miłości Ojczyzny. Są oni dowodem, że warto tą wiarą tak umocnić swoje ludzkie serce i przepełnić duszę, aby pokonać każdą trudność i każde cierpienie – powiedział duchowny.

 

Bp Antoni Długosz

– Krzyż ma być znakiem naszej wiary – apelował biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz podczas pielgrzymki rolników, ogrodników, sadowników, plantatorów truskawek i pszczelarzy, która odbyła się 13 września w trakcie trwającego od niedzieli odpustu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. – To przecież w imię Krzyża świętego zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, przez sakrament chrztu, a później to była pierwsza modlitwa. Dziś wołamy słowami św. Jana Pawła II: Brońcie krzyża od gór aż do morza! – zachęcał bp Antoni Długosz. Hierarcha w homilii wspominał, że był taki okres – nie tak dawny w dziejach naszego kraju – że publicznie walczono z krzyżem. Zwrócił też uwagę na to, że dzisiaj także Unia Europejska boi się krzyża. – A kto Unię Europejską zakładał? Katolicy, którzy mówili, że jeżeli odejdziemy od chrześcijaństwa, od Chrystusa, to upadniemy, przestaniemy istnieć! – stwierdził. KAI

Cały wpis jest dostępny pod adresem: https://www.pch24.pl/#ixzz5zlAViYBk

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602901

Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym znajduje się kaplica Krzyża Świętego, w którym adorowany jest krucyfiks, do którego podczas wojny strzelała nazistka Berta Bauer.

Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w licheńskim sanktuarium ośrodek szkoleniowy młodzieży Hitlerjugend. Berta Bauer zajmowała się w nim indoktrynacją, wychowawczynią nazistowskich chłopców, cechować się miała szczególnym okrucieństwem.

W lipcu 1944 Bauer zebrała wychowanków przed kaplicą cmentarną i kilkakrotnie strzeliła do wiszącego tam krucyfiksu. Wypowiedziała przy tym słowa: „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać”. Zaledwie kilka godzin później zginęła, kiedy wóz, którym jechała do Konina, został ostrzelany przez samolot. Podobno umierając, bardzo cierpiała.

Licheńskie Sanktuarium postanowiło dołączyć duchowo do akcji "Polska pod krzyżem". W ramach apelu maryjnego o 21.00 wierni, którzy tego dnia zebrali się bardzo licznie, szli w procesji za tym krzyżem, do którego strzelała Bauer.

Cały wpis jest dostępny pod adresem:

https://prawy.pl/104065-berta-bauer-niemka-ktora-zginela-wkrotce-po-profanacji-krzyza/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1602902

2.20 min 

" Kto widzi swój grzech jest świętszy niż ten kto wskrzesza umarłych"

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1611319

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński przyznał, iż tegoroczny Wielki Piątek jest inny, ponieważ wierni nie mogą uczestniczyć w Liturgiach Męki Pańskiej sprawowanych w kościołach, przyjąć Komunii Św. i uroczyście adorować krzyża w świątyniach. Niemniej jednak jak bp Miziński wyjaśnił: „Nie oznacza to, że jesteśmy odłączeni od wspólnoty Kościoła, który przychodzi do naszych domów. Zapraszam do łączenia się ze wspólnotą Kościoła w wielkopiątkowych liturgiach poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe z polskich kościołów. Ustawmy krzyż na centralnym miejscu w naszych domach, tak by był on dla wszystkich widoczny. Przez cały dzień możemy zatrzymywać się przy krzyżu i adorować go modląc się. Pomyślmy w tym czasie o naszym życiowym krzyżu i prośmy Boga, by nas wspomagał. O godz. 15.00, czyli w godzinie śmierci Jezusa, możemy modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapalmy przy krzyżu świecę. Zachęcam także do czytania i rozważania w ciszy ewangelicznych opisów Męki Pańskiej oraz uczestnictwa w wieczornej Drodze Krzyżowej z papieżem Franciszkiem poprzez transmisje, m.in. w TVP1 o godz. 21.00”

Sekretarz Episkopatu przypomniał, że katolicy są zobowiązani w Wielki Piątek do przestrzegania postu ścisłego, czyli do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (osoby od 14. roku życia) i spożycia dwóch lekkich posiłków i jednego do syta (osoby między 18. a 60. rokiem życia). Nie dotyczy to osób chorych.

Bp Artur Miziński podkreślił też: „W poście wielkopiątkowym nie chodzi wyłącznie o samo powstrzymywanie się od jedzenia, ma on o wiele głębszy wymiar, który kieruje naszą uwagę na mękę Jezusa, wzywa do kontemplacji i modlitwy. W tym roku możemy ofiarować nasz post w intencji ustania pandemii i jak najszybszej możliwości uczestnictwa w liturgii w kościołach.

Szczególnie módlmy się z wszystkich chorych, cierpiących i zmarłych w wyniku zakażenia koronawirusem. Wielu z nas zadaje sobie pytanie o przyczyny i sens obecnej sytuacji. Odpowiedzią jest krzyż Chrystusa, spójrzmy na niego z wiarą i nadzieją, gdyż śmierć oraz cierpienie nie jest ostatnim słowem Boga, ponieważ na końcu jest zwycięstwo i radość zmartwychwstania”.

Co ciekawe Sekretarz Episkopatu nadmienił o mediach społecznościowych: „Możemy publikować zdjęcia krzyży z naszych domów z cytatami z Pisma Świętego. Dzielmy się w ten sposób przeżywaniem Wielkiego Piątku i dajmy świadectwo naszej wiary. Pocieszajmy i pomagajmy tym, którzy dziś najbardziej cierpią, są samotni, pogrążeni w zwątpieniu”. Źródło: KAI

Cały wpis jest dostąpny na stronie: http://www.pch24.pl/sekretarz-episkopatu-wzywa--adorujmy-krzyz-w-naszych-domach,75260,i.html#ixzz6JCUk6pkN

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1625399

We wszystkich kościołach dekanatu zakopiańskiego w poniedziałek 14 września 2020 r. odbyły się modlitwy ekspiacyjne, aby przeprosić Boga za bluźnierstwa i znieważenie krzyża na Giewoncie przez powieszenie na nim flagi LGBT.

W kościele pw. Świętej Rodziny dziekan zakopiański ks. Bogusław Filipiak mówił podczas mszy świętej: „Chcemy przeprosić za wszystkie akty profanacji dokonanej wobec znaku krzyża - ofiarnej miłości Jezusa do każdego z nas. Chcemy przeprosić za egoizm i niechęć, a nawet niewierność innych. Chcemy również, aby ten znak był znakiem pojednania i pokoju.”

I dodał jasno i klarownie: „Raz po raz wywoływana jest dyskusja na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Tak było w ubiegłym roku po tragicznej burzy w Tatrach. Tak jest i w tym roku po wywieszeniu w sierpniu na krzyżu na Giewoncie flagi LGBT. Krzyż od początku istnienia naszej państwowości był obecny nie tylko w naszym krajobrazie, ale i w sercach wielu ludzi, dla których stał się życiowym drogowskazem. Krzyż, który w starożytności przedchrześcijańskiej był znakiem hańby, śmierci, poniżenia, stał się dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa znakiem miłości Boga do człowieka. Stał się znakiem zwycięstwa miłości nad nienawiścią.”

Dziekan przypomniał apel ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziany pod Wielką Krokwią w czerwcu 1997 r. w Zakopanem: "Brońcie krzyża. Ojcowie wasi na szczycie Giewontu postawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólmy, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym".

Nadto papież na zakończenie tej mszy świętej powiedział: "Ten krzyż patrzy na całą Polskę od Tatr aż do Bałtyku i ten krzyż mówi całej Polsce Sursum Corda - w górę serca".

Ks. Bogusław Filipiak zaznaczył jeszcze w kazaniu, że te słowa to testament św. Jana Pawła II: „On był też świadkiem, kiedy najstarsze rody góralskie pod Giewontem ślubowały dochować wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii, bronić tego krzyża jak ojczystej ziemi, dlatego też nie możemy milczeć, kiedy krzyż jest zniesławiony.”

Tęczowa flaga zawisła na krzyżu na Giewoncie 15 sierpnia w godzinach porannych. Nie wiadomo jednak, kto ją tam zawiesił. Flaga została szybko zdjęta przez innych turystów. Poza tym sama Konstrukcja krzyża jest wpisana do rejestru zabytków, a wieszanie na niej jakichkolwiek przedmiotów, pisanie czy rycie napisów jest zabronione.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/351925-wierni-przepraszali-za-flage-lgbt

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633361

W parafii pod wezwaniem Św. Patryka w El Paso (City w Texasie), nieznani sprawcy zniszczyli znajdującą się za głównym ołtarzem zabytkową, ponad stuletnią figurę Chrystusa. Bp. Mark Seitz z El Paso wiernych do modlitwy o zbawienie duszy wandala, powiedział: „To była przepiękna wizualizacja Chrystusa. Syn Boży miał na niej wyjątkowo szeroko otwarte ramiona, a Jego serce płonęło miłością do nas. Często czerpałem inspirację z tej figury, przygotowując się do Mszy Świętej.”

Zniszczonej figury nie da się odrestaurować! Policji stanowej udało się już zatrzymać domniemanego sprawcę. To już kolejny w ostatnim czasie atak, gdy 13 maja 2019 roku świątynię próbowano podpalić. Źródło: sedmitza.ru

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/usa--wandale-zniszczyli-zabytkowa-figure-chrystusa--antykatolicki-obled-przybiera-na-sile,78667,i.html#ixzz6Z8f7pfK7

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633362

O cudzie pasyjnych relikwii! Gościem programu Rozmowa PCh24 jest publicysta, Grzegorz Górny. Opublikowany 2 kwietnia 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633363