Warszawa

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Zbli­ża­ją się wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we. Po­ni­żej prze­sy­łam pro­po­zy­cję dla miesz­kań­ców war­szaw­skie­go Ur­sy­no­wa. Mam dla was dwie do­bre kan­dy­da­tu­ry w wy­bo­ra­ch do Ra­dy Mia­sta i Dziel­ni­cy.

  W wy­bo­ra­ch do Ra­dy Ur­sy­no­wa po­le­cam Ada­ma Ło­ziń­skie­go, li­sta 17, okręg 5 (Ka­ba­ty, Na­to­lin Płn.), miej­sce 3. Po­ni­żej prze­sy­łam je­go ar­ty­kuł do­ty­czą­cy Ur­sy­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Te strefy to następny krok wy­klu­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go i eliminacji ruchu samochodowego z miasta. To następne szykany ograniczające mobilność, budujące nowy komunizm w postaci 15-mi­nu­to­wego miasta, czy­li w isto­cie get­ta dla nie­wol­ni­ków.

  Ko­piu­ję ko­lej­ne ar­ty­ku­ły z ga­zet­ki two­rzo­nej przez Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­do­wy­ch, sto­wa­rzy­sze­nie Stop Kor­kom i Ma­zo­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Stre­fy Czy­ste­go Trans­por­tu (SCT) to w isto­cie stre­fy wy­klu­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Wła­dze War­sza­wy i in­ny­ch mia­st wpro­wa­dza­ją te stre­fy nie z po­wo­dów eko­lo­gicz­ny­ch, ale w ra­ma­ch ide­olo­gicz­nej wal­ki z pry­wat­ny­mi sa­mo­cho­da­mi. To je­st no­wy ko­mu­ni­zm, któ­ry pły­nie do nas z Unii Eu­ro­pej­skiej. Osta­tecz­nym ce­lem tej ide­olo­gii są 15-mi­nu­to­we...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika podpułkownik
Kraj

Krystyna Krahelska, żołnierz Armii Krajowej, autorka piosenki „Hej, chłopcy, bagnet na broń!” poległa w ataku w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Jej pomnik na brzegu Wisły, postawiony jeszcze przed jej śmiercią (1937), cudem przetrwał rok 1939, 1944 i 1945, bombardowania, ogień artylerii niemieckiej i rosyjskiej, piekło Powstania, czasy komunizmu, a nawet targowickie rządy w stolicy.

...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Idą wy­bo­ry, więc te­raz przez mie­siąc bę­dę na blo­gu pu­bli­ko­wał głów­nie ma­te­ria­ły do­ty­czą­cy­ch pro­ble­mów, ja­kie ma­ją miesz­kań­cy z wła­dzą i in­for­ma­cja­mi na ko­go gło­so­wać i dla­cze­go. Tu do­sta­nie­cie wie­le istot­ny­ch in­for­ma­cji, więc ra­dzę śle­dzić mo­je­go blo­ga i mój pro­fil na X.  Pu­bli­ka­cję ma­te­ria­łów sa­mo­rzą­do­wy­ch za­czy­nam od prze­ko­pio­...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Jeżeli ktoś miał jakieś nadzieje, że obecna "Koalicja 13 grudnia" jest czymś innym i lepszym niż "Koalicja Stanu Wojennego" to był w bardzo dużym i naiwnym błędzie. 

 

Koniec wczorajszych demonstracji w Warszawie zorganizowanych przez rolników, leśników, myśliwych i inne grupy społeczno-zawodowe pokazał totalitaryzm obecnej władzy żywcem przeniesiony z totalitaryzmu Stanu Wojennego, który...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Podstarzały niegdysiejszy amant dziś natomiast już tylko zwykły komediant Jerzy Zelnik (78 l.) apeluje o 100 dni spokoju dla Tuska. Jakoś jednak siedział cicho, gdy lewactwo jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu Beaty Szydło organizowało KOD w obronie już rzekomo zagrożonej demokracji.

Na stronie www. polskojęzycznego portalu Onet wzywa:

Sądzę, że powinniśmy ostudzić emocje i dać rządowi sto dni,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Apel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej do najwyższych Władz Państwowych RP

 

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zwaca się z apelem do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o podjęcie pilnych, stanowczych i wreszcie skutecznych działań w celu zapewnienia godnego pochówku dziesiątkom tysięcy Polaków, w tym setkom...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Formacja Tuska, białe koszule, ruch „nasi”, by było, jak było, z programem „jebać PiS” i milion serc na rzecz skrobanek, jak „pani” Joanna z Krakowa, wyruszył ulicami wymęczonej stolicy. Wolne media (czyli totalne) narzekają, że w korkach na autostradach ugrzęzły autokary, dowożące chętnych na tuskomarsz. Bo tak na pewno byłoby ich milion! Szmatławiec GW podaje, że jebaków było w stolicy

półtora...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Muni
Kraj

Ciekawy tytuł prawda? Co lepsze, sama prawda! Wszyscy pamiętamy dwa lata długotrwałych awarii tak zwanej "Czajki", które w rezultacie prowadziły do wylewania ścieków bezpośrednio do Wisły. Awaria, to coś jak wypadek, rzecz nieoczekiwana, nie chodzi o to by udowadniać komuś w tym miejscu winę. To inna sprawa. 

Chodzi o coś innego. Otóż, w czasie kiedy płynne gówno lało się do Wisły, miasto...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika contessa
Kraj

...Siekiera, motyka, bez szmalc-swędu

i ryżego sztucznych spędów.

Siekiera, motyka, Polak wie,

jak weltszmercu nie dać się!...

Tlumy, tlumy, tlumy!... Pl.Piłsudskiego „pękał w szwach”... Nikt ich nie zwoził autokarami, przybyli dobrowolnie, z potrzeby serca, z miłości do Polski, by pielęgnować pamięć i przekazać ją swym dzieciom. Przybyli z rodzinami, a ich pociechy śpiewały z rodzicami...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Historia

Alternatywne historie mają jedną cechę wspólną – odzwierciedlają nie tylko wiedzę późniejszą czasem nawet o kilka wieków od opisywanych zdarzeń, ale też przekonania autora.

Po blisko 50 latach narracji komunistycznej mamy wystarczająco dużo dinozaurów myśli socjalistycznej, kontynuujących nurt propagandystów pierwszych lat stalinowskiej Polski.

Po 1956 narrację złagodzono. Ale nadal Powstanie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

W Bazylice Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbyło się w piątek 7 lipca 2023 r. nabożeństwo „Przebaczenia i Pojednania” z udziałem arcybiskupów Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, oraz Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego ze Lwowa. W warszawskich uroczystościach wzięła udział także Rada Stała Episkopatu Polski oraz...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Sobota – Niedziela, 8 – 9 lipca 2023 r. – Warszawa

Ogólnopolskie Społeczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Program:

Sobota, 8 lipca – Muzeum Niepodległości – konferencja popularno-naukowa. Wstęp wolny.

Niedziela, 9 lipca – Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego

Godz. 12.45 – Apel Poległych i Pomordowanych.

– spod Grobu Nieznanego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Nareszcie świat się dowiedział! Posłanka Najdemokratyczniejszej Partii Hejterskiej w Polsce, Janina Ochojska, poinformowała o tym, że rozruchy w Paryżu i w innych miastach Francji przypominają jej jak żywo Marsz Niepodległości w Warszawie! Zdaniem przyszłej Noblistki

Polacy rabują sklepy

11 listopada i – o czym nie wie eurolewica – podpalają samochody, wznoszą barykady i toczą regularne walki z...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (20 głosów)
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

„Nie o zemstę, lecz o pamięć, prawdę i godne pochówki wołają Ofiary Ludobójstwa”

 

Eminencje, Księża Kardynałowie!

Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi Kościoła Katolickiego Obrządku Rzymsko- i Greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie!

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Domu Arcybiskupów w Poznaniu odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza
Kraj

4 czerwca w podwójną rocznicę  zdrady Polski, w stolicznom khazarskom garodzie ma mieć miejsce jawny spęd i przemarsz największej polskojęzycznej szumowiny. Z głównymi zdrajcami i sprzedawczykami Kraju. Począwszy  od Ryżego Gauleitera,  i jego niemieckiej świty  od tow. Radka Zdradka, czy Chomosia –Czajkosia począwszy, po terenową dowódczą strukturę samo(anty-)rządową niemieckiej  nomenklatury w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Związek Socjalistycznych Republik Europejskich (ZSRE) stanął (podobnie jak i USA) za Sowietami po tym, jak Polska postanowiła powołać komisję, mającą zbadać stopień infiltracji Rosjan w jej życie polityczne po tak zwanym „upadku komunizmu”. ZSRE wyraził głębokie zaniepokojenie zainteresowaniem Warszawy sowieckimi agentami w Polsce obawiając się, że może to negatywnie

wpłynąć

na ich szanse w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Historia

Pamiętamy nie tak dawne cokolwiek knajackie słowa Donalda Tuska, wypowiedziane w Bytomiu. Zdaniem samozwańczego fuhrerka totalitarnej oPOzycji nie ma powodów, dla których Niemcy mieliby cokolwiek płacić za zbrodnie swoich ojców i dziadów popełnione na Narodzie Polskim.

Słynne tuskowe „z jakiej paki?” weszły na stałe do potocznego języka. Nie tylko. POlitycznie symbolizują bowiem najgorsze z...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

 

Stare niemieckie miasto Litzmannstadt chce się wyzwolić od polskiego faszyzmu. Bojówki Totalnych oblały czerwoną farbą pomnik Jana Pawła II, wichrzyciela z Watykanu, który miał czelność podnieść rękę na najlepszy system świata: leninowsko-marksistowski komunizm i domagać się wskrzeszenia niepodległej Polski. Posąg stoi przez katedrą

w Łodzi

jak się dzisiaj nazywa stare niemiecko – żydowskie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Kamil Olszówka
Humor i satyra

      Wybuchła zatem medialna wrzawa,

Iż w diecie robaczanej przodować ma Warszawa,

Przenigdy zacofana lecz zawsze postępowa,

Szaleństwom C40 usłużnie posłuszna,

 

Że surowo ograniczone mięsa limity,

Na zawsze w Polsce mają zagościć,

Mięsożerców zapędy skutecznie ukrócić,

Do weganizmu opornych czym prędzej przymusić,

 

Że nasze polskie nawyki żywieniowe,

Dla bytu całej planety stanowią zagrożenie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Zapewne wielu z Was pamięta jeszcze beztroskie lata 1970-te. Wówczas Polska rosła w siłę, ludzie żyli dostatniej a nasz... „parlament” prócz nieboszczki PZPR okupowały jeszcze ZSL i SD.

Szczególnie ta ostatnia „partia” była przedmiotem częstych żartów tzw. ulicy od Trójmiasta po Nowy Targ co najmniej.

Bo chociaż w kuluarach cichcem szeptano, że to partia niemarksistowska, to przecież...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Na zaproszenia prezydenta Trzaskowskiego do Warszawy przybył w drodze z Kijowa prezydent USA, Biden. Wygłosił on długie przemówienie przed Zamkiem Królewskim (dawniej Warszawskim) po czym przyjął na rozmowy wybitnych polskich mężów stanu z szeregów postępowej

Totalnej Opozycji

Donalda Tuska, lidera wszechczasów w Polsce i w Europie, a także i w Peru. Pozytywnie obserwatorów zaskoczył fakt...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Warszawa przystąpiła do międzynarodowego projektu C40 Cities. Jego celem jest walka z globalnym ociepleniem oraz "budowanie zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności” - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Przewodniczącym jest obecnie burmistrz Londynu Sadoq Khan. W 2021 r. ponad...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

I tak go opisałem onegdaj na NP " STRASZNY SEN O WARSZAWIE! SYRENKA Z TWARZĄ MASZKARONA.
A CO NA TO WARSZAWIACY?

Zmroziła mnie informacja, że warszawska Syrenka otrzyma nową twarz!
Ma to być oblicze niezbyt urodziwe: zaciśnięta facjata jednej z obrzydliwie-salonowej dziennikarki!

Otóż ta inseminatorka z zawodu, ma użyczyć swego wizerunku warszawskiej Syrence! Skandal!

Ludzie, warszawiacy kochani...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

 

Bikiniarz z Warszawy, młodzieżowy (50 +) polityk Platformy (anty) Obywatelskiej, każe warszawiakom i przyjezdnym uważać na ulicach i chodnikach stolicy, bo ślisko. Prezydent RP OMC (o mało co) nie wpadł jednak na pomysł, jak zaradzić temu, by ślisko nie było. To zresztą nie leży w jego kompetencjach, podobnie, jak zarządzanie ściekami – od tego są inni. Jego misja to palety na Placu tow....

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Trzy dni z Janem Pawłem II

 

16 wrzesień 2007 r. Niedziela

Pobódka dość wcześnie albowiem Marysia dziś również do pracy (praca przy i z chorymi). Nie spałem już, gdy zadzwonił mój telefon, powiedziałem: "6.00 rano już trzeba wstać!". Starałem sie jak zwykle szybko sprawić śniadanie do garącej herbatki. Zdecydowałem także, że odprowadzę dziś Marysię na przystanek, czułem że nie mam sumienia, aby...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

 

Prezydent wszystkich Warszawiaków, Trzaskowski, postanowił przygotować pasztet wigilijny dla mieszkańców stolicy. Jak wiadomo już od słynnej okupacji Sejmu przez stalinowców, kiedy to posłowie Nowoczesnej (była kiedyś taka partia) i Platformy Obywatelskiej (jest jeszcze taka partia) zaserwowali

Polakom

wigilijny pasztet, danie to stanowi element Nowej Tradycji. Pasztet ukręcił KOD, zbrojne...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Doland Tusk, lider Partii Niemieckiej w Polsce, jest przeciwko żądaniom reparacji od Berlina. Lauret nagrody im. Karola Wielkiego i medalu Rathenaua to polityk, na którym Berlin może polegać. Przyznać muszę uczciwie, że Tusk nie żąda też odszkodowań ze strony Imperium Zła, dawniej ZSSR.Tym samym ma szanse, że

po wygranych wyborach do Sejmu

zostanie Generalnym Gubernatorem. Spełni on słowo, jaki...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Gospodarka

Do protestu przeciwko CPK dołączy pewnie reżyser Wojciech Smarzowski, Maria Peszek, Marta Lempart i finansowane przez Niemców oraz Sorosa organizacje ekologiczne i "obywatelskie".

Centralny Port Komunikacyjny – CPK – to wielka szansa na to, aby Polska pozytywnie włączyła się w globalizację i strukturę międzynarodowych łańcuchów dostaw.

CPK pomiędzy Łodzią a Warszawą to szansa, aby Polska wreszcie...

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (15 głosów)

Strony