List Otwarty pisarza Stanisława Srokowskiego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Historia

Wrocław 15 listopada 2015 r.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP

Szanowny Panie Prezydencie, po Pana zwycięstwie, zwrócił się poprzez działacza AK, dr Józefa Osadę, do mnie i do kilku innych osób z Wrocławia w imieniu  Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego w Gdyni, pan prezes Marian Banaś, z propozycją zgłoszenia Kancelarii Prezydenta postulatów mojego środowiska kresowego, które by wskazywały podstawowe problemy tego środowiska. Z podobną inicjatywą miał też wystąpić w innych regionach kraju. Uznałem, że to dobry znak nowej władzy, pragnącej słuchać opinii społecznej. Zbudowany taką postawą, zebrałem w ciągu dwu tygodni ważny materiał i przekazałem dr Józefowi Osadzie, on zaś przekazał go prezesowi SMiG w Gdyni, Panu Marianowi Banasiowi, a Pan Marian Banaś oddał go osobiście wysokiemu urzędnikowi Kancelarii Prezydenta.   Niestety, w ciągu kilku miesięcy, ani ja, ani inni autorzy, odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta nie otrzymali. Choćby w postaci podziękowania.

Niedawno Pan Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi uznał takie postępowanie za karygodne. Być może moje i innych kolegów uwagi i sugestie z Wrocławia nie dotarły do rąk Pana Prezydenta, dlatego uważam za słuszne, by Pana Prezydenta powiadomić o tym fakcie publicznie, z przekonaniem, że Pan Prezydent powinien poznać problemy, jakimi żyje środowisko kresowe, liczące dziś ok. 6 milionów obywateli. Głosowałem na Pana Prezydenta, cenię sobie wysoko Pana autorytet i odwagę głoszenia ważnych i cennych poglądów. Dlatego w dużym skrócie pozwalam sobie w niniejszym liście, jako obywatel, w liście do swojego Prezydenta,  zawrzeć najważniejsze postulaty dotyczące mojego środowiska. Mam na uwadze głównie politykę wschodnią RP. Ogromne zaniedbania, a przede wszystkim zaniechania i fałszowanie faktów historycznych przez wrogie albo niekompetentne gremia w kraju i za granicą każą podjąć szybko program naprawczy:

1.natychmiast podnieść w szkołach liczbę godzin lekcyjnych przeznaczonych na najnowszą historię Polski,

2. przywrócić na listach lektur szkolnych wybitne dzieła literackie, w ostatnich ośmiu latach wyrzucone z programu,

3. uruchomić  w  radiu i telewizji publicznej audycje i programy ukazujące  prawdę o zbrodniach ludobójstwa na Polakach,

4. dodać do lektur szkolnych dzieła opisujące tragedię ludobójstwa,

5. stworzyć  system opieki i wsparcia finansowego dla organizacji i stowarzyszeń kresowych dbających o pamięć narodową,

6. powołać w szkołach i na studiach wyższych organizacje kulturalne i oświatowe, mające na celu propagowanie wiedzy o najnowszej historii polskiej,

7. stworzyć dla ostatnich żyjących świadków ludobójstwa korzystne warunki do ukazywania przez nich w szkołach i na uczelniach wyższych prawdy o czasie ludobójstwa,

8. powołać przez instytucje państwowe odpowiedni komitet do zbudowania w Warszawie pomnika ofiar zbrodni ukraińskich formacji OUN i UPA,

9. powołać do życia Muzeum Kresów, które stałoby się żywym pomnikiem ponad sześciowiekowej historii i tradycji polskiej na Kresach,

10. powołać Instytuty Kresowe na wyższych uczelniach,

11. przygotować przez instytucje państwowe coroczne uroczystości w symbolicznym dniu 11 lipca, jako Dniu Pamięci Narodowej, z udziałem prezydenta i premiera, by uczcić pamięć pomordowanych Polaków przez ukraińskie zbrodnicze formacje OUN i UPA w aktach ludobójstwa na polskich Kresach,

12. natychmiast reagować (ministerstwa, uniwersytety, urzędowe agendy)  na fałszowanie polskiej historii i wszelkiego rodzaju kłamstwa typu „polskie obozy koncentracyjne”, „czystki wołyńskie” itp.,

13. natychmiast cofać dotacje i wszelkie wsparcie dla tych instytucji i organizacji działających w Polsce mniejszości narodowych, które działają wbrew lub przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, jak to się dzieje w przypadku mediów ukraińskich w RP, które szkalują Polskę i Polaków,

14. polski parlament powinien jak najszybciej podjąć uchwałę potępiającą ludobójstwo dokonane na Polakach przez OUN i UPA w latach 1939-1947. Brak potępienia przez polski parlament terroru na dawnych polskich ziemiach kresowych może zachęcać bezkarnych terrorystów w dzisiejszym świecie do dalszych zbrodni. Bo skoro można dokonywać ludobójstwa i nie ponosić za to żadnych konsekwencji, dlaczego nie można nadal mordować ludzi w Europie,

15. polski parlament  winien podjąć ustawę o ustanowieniu dnia 11 lipca, jako Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa dokonanego w latach 1939-1947 na Polakach przez Ukraińców z OUN i UPA. W tym dniu bowiem OUN/UPA napadły na blisko sto polskich miejscowości i wymordowały w pień Polaków,

16. polskie państwo winno wspierać organizacyjnie i finansowo  twórców i autorów dzieł literackich, teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, czy publicystycznych, którzy podejmują tematykę kresową, a także wszelkie twórcze inicjatywy związane z tematyką kresową ( festiwale, przeglądy, konkursy itd.),

17. polskie państwo winno zadbać o to, by wiedza o ludobójstwie na Kresach, stała się ostrzeżeniem dla Europy i świata,

18. państwo polskie winno natychmiast zlikwidować wszystkie pomniki, tablice pamiątkowe i popiersia jednego z najokrutniejszych terrorystów i zbrodniarzy świata, Stepana Bandery, OUN i UPA na polskiej ziemi,

19. polska zagraniczna polityka wschodnia powinna opierać się na wartościach, realiach i fundamentach interesu narodowego. W stosunku do Rosji  należy układać stosunki w oparciu o wzajemne poszanowanie i dążyć do uznania zbrodni dokonanej na Polakach w latach 1937- 1938 i w latach drugiej wojny światowej ( Katyń), jako zbrodni ludobójstwa,

20. należy zmierzać do oddania przez państwo rosyjskie, zrabowanych polskich dóbr narodowych,

21. należy dążyć do uznania przez Ukrainę zbrodni dokonanej na Polakach przez OUN i UPA w latach 1939-1947 za zbrodnie ludobójcze,

22. należy dążyć do odwołania przez parlament ukraiński hańbiącej ustawy, która mówi o OUN i UPA, czyli o mordercach Polaków,  jako o bohaterach narodowych,

23. należy wykazywać stronie ukraińskiej, iż budowane przez nią pomniki morderców Polaków, Bandery, Szuchewycza, Kłaczkiwskiego, a także Dywizji SS Galizien, to działania zaprzeczające wartościom europejskim,

24. należy starać się o zwrot rzymskokatolickich świątyń i o przekazanie ich katolikom mieszkającym na Ukrainie,

25. należy starać się, by państwo ukraińskie zapewniło harmonijny rozwój polskich organizacji i instytucji kulturalnych i oświatowych we wszystkich regionach swego kraju, zapewniając im, tak jak czyni to Polska wobec mniejszości ukraińskiej, pełną pomoc materialną i finansową. Dotyczy to także Litwy, Białorusi, Rosji i innych krajów Wschodu,

26. należy dołożyć wszelkich starań w polityce zagranicznej, by państwo ukraińskie, a także inne państwa Wschodu, zadbały o pomniki, zabytki i pamiątki polskiej kultury, słowem, o ochronę polskiego dziedzictwa narodowego,

27. należy domagać się ustanowienia na mogiłach pomordowanych przez OUN i UPA  Polaków odpowiednich znaków identyfikacyjnych, symboli religijnych, a przede wszystkim umieszczenie zgodnych z prawdą napisów dotyczących zbrodniczych czynów,

28. należy dbać o rozwój polskich środowisk we wszystkich krajach na wschód od Polski, a przede wszystkim na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

29. należy pomagać w budowaniu na Wschodzie polskich szkół, wyższych uczelni, bibliotek, mediów i ośrodków kultury, wspomagać już istniejące i aktualnie powstające ośrodki, stowarzyszenia i polskie organizacje, dbające o tożsamość narodową na Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Rosji; wspierać naukę polskiej młodzieży ze Wschodu na polskich uczelniach i wspomagać ją stypendiami,

30. należy rewidować sposób przyznawania Karty Polaka. Okazuje się bowiem, że powstają przy dotychczasowych procedurach nadużycia i oszustwa. Trzeba przestrzegać zasady, iż Kartę taką otrzymują tylko Polacy, którzy udowodnili dokumentami swoją polskość,

31. należy wspomagać wypoczynek polskiej młodzieży ze Wschodu w czasie wakacji w starej Ojczyźnie,

32. należy szczególną uwagę zwracać na agentów wpływu, którzy starają się mobilizować polską opinię publiczną dla ukraińskiego, bądź rosyjskiego punktu widzenia w najnowszej historii,

33. należy pomagać materialnie i finansowo Polakom poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie, należy przyjmować w Polsce migrację Polaków ze Wchodu. Nie należy natomiast wciągać Polski do wojny na Ukrainie. Państwo polskie nie powinno posyłać broni, ani żołnierzy żadnej ze stron walczących w tym kraju.

Powyższe, skutecznie podjęte działania, powinny stać się ważnym przejawem polskiej polityki wschodniej. Jej atutem winien być interes narodowy i szacunek dla polskiej tradycji. Pora najwyższa, by polskie władze zachowywały się godnie, sprawiedliwie i odpowiedzialnie wobec swoich partnerów na Wschodzie.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Srokowski

pisarz, ]]>www.srokowski.art.pl]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (17 głosów)

Komentarze

Leona Karłowicza pt. „Testament”

… Lwów mam w pamięci i Wilno pamiętam
I jeszcze jedną tych dwojga sistrzyce;
Ziemię Wołyńską… to też ziemia święta,
Którą zorały wojny błyskawice.

Którą wiekami tratowały wrogi
Gdzie krew płynęła jak woda w Horyniu…
Nigdzie nie znajdziesz tyle polskich mogił
Co tam… Tam właśnie na cichym Wołyniu…!

I tylko sosny wiatrem postrzępione,
I tylko dęby zeschłe ze starości
Znają ten sekret – wiedzą – tylko one
Ile w tej ziemi jest prochów i kości…!

Skreślono z mapy Wołyń, Lwów i Wilno…
Została pamięć, która żyje z nami…!
I cóż nam począć z pamięcią bezsilną,
Z naszą tęsknotą i próżnymi łzami?

Zanim cud jakiś przyjdzie z którąś wiosną,
I znowu jutrznią zabłyśnie firmament –
Tę Waszą pamięć – żywą – bezlitosną –
Wnukom przekażcie – jako Wasz testament…!

Vote up!
17
Vote down!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#1498954

każdym punktem. Wygląda na to, że podane urzędnikowi dokumenty, nie zostały przez niego przekazane prez. Dudzie. Skoro wiadomym jest, że odbierający dokumenty był wysokim urzędnikiem Kancelarii Prezydenta, to powinno być znane jego nazwisko. Jeżeli ten urzędnik nie przekazał dokumentów prezydentowi, to powinien natychmiast stracić pracę. Przy okazji przypominam o ukraińskich studentach, studiujących na koszt Polaków, którzy dumnie fotografowali się na polskiej ziemi z banderowską flagą, a którzy nie zostali za to ukarani i wydaleni z Polski.

Vote up!
18
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1498955

Wierzę, że nadejdzie dzień, kiedy opadną wszystkie zasłony, parawany i woale. Ufam, że sprawiedliwości stanie się zadość. Chyba że Boga  nie ma!

Vote up!
12
Vote down!
0
#1498977

Dziękuję w imieniu Pana Stanisława Srokowskiego, Kresowgo Serwisu Informacyjnego

http://ksi.kresy.info.pl/

oraz własnym i mojej małżonki za publikację tego arcyważnego listu otwartego do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Załączam pozdrowienia dla Szanownej Redakcji naszego Portalu

                                                     Z serdecznościami

Vote up!
10
Vote down!
0

Aleksander Szumanski

#1499047

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika wilk na kacapy nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

i trzeba bylo mu pomoc w jego odczytach to gziez pan byl panie Szuminski?
Pare lat temu Stanislaw Srokowski wraz ze swoja zona z pochodzenia Greczynka, ale wieksza patryjotka niz wiekszosc rdzennych Polek,zawital w Kanadzie,aby poruszyc temat zbrodni wolynskiej i przy okazji promowac swoje liczne ksiazki.Odczyty byly w Montrealu i w Ontario mimo naszych staran i ogloszen w prasie zainteresowanie zbrodnia wolynska w Ontario bylo powiedzmy mniej niz srednie.
A przeciez jest tylu ``wielkich``patryjotow polskich w Kanadzie ze wydawalo by sie ze rusza litery,aby pomoc zapelnic sale.
Ale co innego jest pisac, a co innego dzialac.Szkoda ze ze mimo zangazowania wielu Polonusow tym i mojego ta wizyta nie zostala w pelni wykorzystana.

Jak najbardziej popieram list Srokowskiego i mam nadzieje ze Duda zajmie stanowisko tym razem zgodne z racja stanu nia tak jak w sprawie Jedwabnego gdzie popral decyzje Kaczynskiego przedkladajacego prawo zydowskie nad polskim aby nie dociekac prawdy tzn. nie robic ekshumacji-bo, a nuz okaze sie, ze cale te Jedwabne to zydowsski antypolski dmuchany balonik.

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1499158

Wielkie dzięki matko trzech córek za ten komentarz, za ciekawy b. cenny link z Wołynia i z wymordowanych w sierpniu 1943 r. wsi polskich Ostrówki, Wola Ostrowiecka i Kąty. Polecam b. gorąco Tobie oraz niepoprawnym blogerom, blogerkom i naszym sympatykom, ten znakomity wykład, a właściwie to nawet dokument historyczny, bo Pan Stanisław Srokowski jest naocznym świadkiem ludobójstwa na Podolu i Kresach. Opublikowany 15 stycznia 2016 r. przez Sławomira Guzik, a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1586669