Unia Europejska: zamach komisarzy

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Wypowiedzi wszystkich polskich eurosceptyków można by sprowadzić do jednego mianownika – a nie mówiłem??

Tymczasem pomijamy albo też staramy się nie zauważać wielkiej rewolucji ideologicznej, jaka w ciągu ostatniej dekady nastąpiła w Unii.

Oczywiście zmiany były wprowadzane powolutku zgodnie z zaleceniami węgierskiego stalinisty Matyasa Rákosi ‘ego (właśc. Rosenfeld), twórcy określenia taktyka salami.

Głośno mówiła o tym już w 2019 roku prof. dr hab. n. prawnych Genowefa Grabowska wspominając o „pełzających kompetencjach”, czyli pozatraktatowemu powiększaniu swoich kompetencji przez Komisję Europejską i TSUE ( ]]>por.:]]> ).

Poprzez takie "rozpychanie się” KE po prostu zawłaszcza coraz to nowe pola kompetencji, pola, które traktatowo jej nie były przypisane. Często mówi się w takich przypadkach o "pełzających kompetencjach”. Stojąc jednak na gruncie legalistycznym, gdzie o podziale kompetencji decyduje traktat, państwa nie powinny pozwalać organom organizacji na takie działania! Komisji Europejskiej także.

Profesor David Engels (Instytut Zachodni w Poznaniu) mówi wprost:

– Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska była przekonana, że projekt ten opiera się na wspólnym poszanowaniu podstawowych instytucji społecznych, takich jak tradycyjna rodzina, dobra osobista, tożsamość narodowa czy cywilizacja zachodnia, jednak europejskie elity coraz częściej zwracają się w stronę radykalnych lewicowo-liberalnych idei, takich jak wielokulturowość, gender mainstreaming (polityka upowszechniania równości płci), ideologia LGBTQ, globalizm, obwinianie Zachodu, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stał się ich najważniejszym narzędziem.

]]>link:]]>

Dalej belgijski historyk mówi o metodzie, jaką posługuje się Unia. Jest to praktycznie to samo, co wspomniana już „taktyka salami”, dla odróżnienia jednak zwana „metodą Monneta”. Nieuniknione w każdym praktycznie akcie prawnym tzw. klauzule generalne (np. zawarte w naszym kodeksie cywilnym odesłanie do zasad współżycia społecznego – art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego) w drodze wykładni nabierają nowego znaczenia, często zupełnie innego niż przykładane doń w chwili podpisywania/uchwalania aktu prawnego.

Tak dokładnie dzieje się z pojęciami »różnorodność«, »tolerancja«, »poszanowanie mniejszości«, »sprawiedliwość« czy »równość«.

Nagle okazało się, że obsadzony przez nominatów poszczególnych rządów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na nowo zdefiniował pojęcie „praworządności”. Nic to, że ma ono już ponad dwa wieku liczącą tradycję. Nic to, że pojęcia państwa prawnego uchodzą w praktyce za niesporne (w każdym razie pomijalnie mało) pośród przedstawicieli doktryny (nauki prawa). TSUE zupełnie na poważnie „praworządność” upatruje w całkowitej alienacji tzw. trzeciej władzy od suwerena. Oczywiście tylko w Polsce, bo przecież w Niemczech politycy mianować sędziów mogą. W Polsce natomiast uzależnienie wyboru składu Organu przedstawiających kandydatów na sędziów do prezydenckiej nominacji od woli suwerena jest VERBOTEN!

Ba, poprzez swoje „orzeczenie” TSUE wprowadza nieznaną polskiemu prawu konstytucyjnemu instytucję kontroli prezydenckiej prerogatywy!

Zatem nie tylko polskie prawo, ale i polski Prezydent jest podległy woli unijnych urzędników.

Już tylko chwila dzieli nas od dowolnego usunięcia Głowy Państwa od pełnienia obowiązków. Po ostatnich wystąpieniach byłej już „sędzi” TSUE niejakiej Lapuerty łatwo sobie wyobrazić, że jej następczyni w przypadku wygrania wyborów prezydenckich w 2025 roku przez kandydata zgłoszonego przez Prawicę w ramach postępowania zabezpieczającego zawiesi wybór do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Pretekstem będzie np. naruszenie „tolerancji” bądź też „poszanowania mniejszości”.

I niech nikt nawet nie próbuje przekonać mnie, że kognicja TSUE aż tak daleko nie sięga. Jestem dziwnie spokojny, że argumentacja podobna do tej, jaka pozwoliła Lapuercie i jej towarzyszach stwierdzić naruszenie „praworządności” w przypadku przesunięcia sędziego Żurka z wydziału do wydziału sądu pozwoli objąć kognicją TSUE nawet polskiego Prezydenta. 

W powyższym kontekście warto zajrzeć do uzasadnienia wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 r. (K 39/09). Przypominam, że wówczas w składzie TK nie było żadnych „dublerów”, trybunał nie był więc „upolityczniony” i „nie działał na zamówienie Kaczyńskiego”, jakimi to epitetami określa dzisiaj TK Organ nadredaktora Michnika i jemu podobne. Ba, w składzie sądzącym odnajdujemy takie sławy oPOzycyjne jak Bohdan Zdziennicki (sprawozdawca), Andrzej Rzepliński, Ewa Łętowska czy Stanisław Biernat.

Przede wszystkim znajdujemy w nim omówienie wątpliwości, jakie Traktat lizboński zasiał w innych krajach. TK pisze:

Na gruncie tych postanowień traktatowych, które traktując Unię jako organizację międzynarodową, a nie państwo federalne, podkreślają one znaczenie zasady przyznania, zasady pomocniczości, odwołują się do przyznania parlamentom Państw Członkowskich ostatniego słowa, którego brak wstrzymuje działania unijne, a ponadto uzależniają efektywność Unii od wewnętrznych procedur konstytucyjnych jej członków. Europejskie sądy konstytucyjne potwierdzają znaczenie zasady suwerenności odzwierciedlonej w postanowieniach konstytucji, ze względu na które dokonywana jest przez te sądy ocena Traktatu z Lizbony w zakresie wskazanym przez wnioskodawców.

Uzasadnienie wyroku TK informuje, że francuska Rada Konstytucyjna w decyzji z dnia 20 grudnia 2007 r. interpretując konstytucyjną klauzulę europejską w brzmieniu obowiązującym w chwili orzekania, a w szczególności art. 88-1 („Republika uczestniczy we Wspólnotach Europejskich i w Unii Europejskiej złożonych z państw, które swobodnie postanowiły, na mocy traktatów ustanawiających te organizacje, wspólnie wykonywać niektóre ich kompetencje”), Rada Konstytucyjna stwierdziła, że klauzula ta „potwierdza najwyższą moc prawną Konstytucji w wewnętrznym porządku prawnym” i jednocześnie pozwala „Francji na uczestniczenie w tworzeniu i rozwoju stałej organizacji europejskiej, posiadającej osobowość prawną i wyposażonej w uprawnienia decyzyjne w efekcie przekazania kompetencji przez państwa członkowskie”.

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2009 roku stwierdził, że sądom konstytucyjnym nie może zostać odebrana odpowiedzialność za „zagwarantowanie konstytucyjnych granic upoważnienia integracyjnego oraz identyczności konstytucyjnej niepodlegającej przekazaniu” (teza 336).

Na podkreślenie zasługuje jego kolejna teza - sąd konstytucyjny Państwa Członkowskiego może stwierdzić niezgodność z własną konstytucją aktu prawa unijnego zachowując „prawo do ostatniego słowa”, ale zarazem godząc się na „konieczność poniesienia wówczas konsekwencji międzypaństwowych” (teza 340). Trybunał wskazał, że naruszenie tożsamości konstytucyjnej Niemiec jest niedopuszczalne skoro ustrojodawca nie przyznał przedstawicielom i organom Narodu prawa dysponowania suwerennością.

Podobne sformułowania znajdujemy w wyroku Sądu Konstytucyjnego Czech z 26 listopada 2008 r. Otóż zdaniem naszych południowych sąsiadów prawo europejskie sprzeczne z materialnie rozumianą istotą konstytucyjności i demokratycznego państwa prawnego nie mogłoby mieć w Czechach charakteru wiążącego.

Jak słusznie podkreślił polski TK granica przyzwolenia na rozwój Unii leży więc tam, gdzie państwa członkowskie zaczęłyby tracić swoją tożsamość konstytucyjną.

Jak widać inne kraje wcale nie uważały, by ich Konstytucje miały ustępować przed europejskim traktatem czy też wykładnią niejasnych jak się okazuje przepisów dokonywaną przez unijnych urzędników zwanych „sędziami TSUE”.

Trzeba przyznać, że i nasz TK w 2010 r. nie dostawał od zarysowanego wyżej nurtu. W uzasadnieniu wyroku K 32/09 czytamy bowiem:

Jak to zostało stwierdzone w uzasadnieniu wyroku o sygn. K 18/04, zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji „w niektórych sprawach” – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji. Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – „prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej” w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji „w niektórych sprawach”. Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania.

Cóż więc takiego się stało, że nagle oPOzycja, do niedawna jeszcze mówiąca, że za Konstytucję to nawet ludzie mogą umierać, przestała widzieć w niej najwyższe prawo III RP?

Dlaczego Wałęsa naraża się na śmieszność i ciągle nosi t-shirty z widocznym napisem OTUA? Przecież powinien nosić tylko trzy litery – TUE – akronim Traktatu o Unii Europejskiej.

Jeszcze nie tak odległe są czasy, gdy były wodzuś Platformy Obywatelskiej publikował na facebooku takie oto zdjęcie.

Dlaczego nagle narracja uległa aż tak drastycznej zmianie?

 

Tymczasem media, a nawet niektóre centrale związkowe (vide oświadczenie OPZZ) próbują przedstawić wydarzenia ostatnich lat jako konflikt lokalnego ciemnogrodu ze światłą, praworządną i demokratyczną Europą. Naprawdę jest to walka o kształt Unii Europejskiej; szerzej zaś o jej istnienie. 

Polska, a także inne kraje pokolenie temu zaledwie będące oddzielone od wolnego świata żelazną kurtyną nie dadzą się zapędzić ponownie do kolejnej wersji Związku Sowieckiego. Nawet jeśli to będzie wersja light.

.

A to oznacza, że niczym w 1917 czy 1932 roku znowu toczy się wojna pomiędzy Cywilizacją a eurolewicą.

 

10.10 2021

 

Ps. Pamiętajmy, że już w 2009 r. niektórzy posłowie (np. Jan Łopuszański i Antoni Macierewicz) domniemywali dzisiejszy rozwój wykładni treści Traktatu Lizbońskiego. TK skwitował jednak te zastrzeżenia krótko:

Zarzuty wnioskodawcy dotyczą możliwości stosowania postanowień traktatu w sposób rozszerzający zakres kompetencji już przekazanych, odnoszą się zatem do wyobrażeń wnioskodawców na temat sposobu stosowania traktatu w przyszłości. Trybunał Konstytucyjny nie jest powołany do oceny hipotetycznego sposobu stosowania Traktatu z Lizbony. Tego rodzaju praktyka pozostaje poza zakresem właściwości sądu konstytucyjnego dopóty, dopóki nie przejawi się w postaci konkretnych regulacji podlegających na mocy art. 188 Konstytucji kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Wnioski odnoszące się do potencjalnego stosowania traktatu w sposób z traktatem sprzeczny wykraczają poza kognicję Trybunału Konstytucyjnego.

fot. facebook

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (11 głosów)

Komentarze

... że ziemia jest płaska, a ty próbujesz doszukać się prawdy. Pęknąć można ze śmiechu: lewactwo i prawda.

Gdyby dzisiaj PiS padł, to jutro (no, może pojutrze) bylibyśmy w państwie UE, nasza flaga byłaby niebieska w gwiazdki, hymnem dojczland, doiczland iber alles, z niemieckim językiem urzędowym, a kościoły by się wzięło i zamieniło na mieszkalne lofty. 

Vote up!
13
Vote down!
-4

Apoloniusz

#1632777

Problem polega na tym ze podpisujac Traktat Lizbonsk strona polska wyrazila zgode na wstawienie zapisow w mysl ktorych raz prawo unijne jest ponad prawem krajowym, a raz nie. Pytanie moje jest takie: jezeli prawo unijne zostalo uznane w niektorych kwestiach jako wyzsze od prawa krajowego, wobec tego otwarta zostala droga do stopniowego zawlaszczania wolnosci panstwa na rzecz unii. Pytam sie gdzie byli prawnicy ktorych obowiazkiem powinno bylo byc zakwestionowanie takiego postawienia sprawy? Teraz mozna ronic krokodyle lzy bo mleko sie juz wylalo. Skoro podpisalo sie wyzszosc prawa unijnego ponad krajowym to niestety trzeba to jasno powiedziec, a nie opowiadac ze lewactwo stopniowo wprowadza pelzajaca zaleznosc. Przeciez nie od dzis wiadomo ze przywodcom unii, czytaj Niemcom zalezy na tym by unia byla panstwem federacyjnym.Politycy w Polsce jeszcze tego nie pojeli? 

Vote up!
7
Vote down!
-7

JanStefanski

#1632822

@ JanStefanski

PiS już wielokrotnie już coś takiego robił: najpierw krzyczał wygrażał się, pompował opinię publiczną, a potem potulnie zgadzał się na wszystko. Myślę, że tym razem doszedł już do ściany i cofnąć się nie może. Pytanie, co dalej? W każdym bądź razie dotychczas zauważalna była duża przepaść pomiędzy tym, co mówił, a tym, co robił. Słynna "piątka Kaczyńskiego" była dowodem jakiegoś kompletnego odlotu.

Vote up!
6
Vote down!
-6

Ryszard Surmacz

#1632830

   Albo nie rozumiesz, albo manipulujesz. W traktatach jest jasno zapisane co może UE. To ledwo na palcach dwóch rąk. Po częsci gospodarka, po części handel, po częsci łowiska morskie. I tyle. UE nie ma żadnego prawa wtrącać się w sprawy zarzadzania państwa członka UE, ani wtrącania się w jego indywidualne prawodastwo. A najważniejsze, UE chcąc podjąć jakiekolwiek zarządzenie lub uchwałę w stosunku do tegoż państwa, ma OBOWIĄZEK najpierw sprawdzić, czy jej decyzja nie koliduję z konstytucją tego państwa. W końcowym kontekscie, urzednicy unijni niech zaopatrzą się w Polską Konstytucję, a nie próbują bezprawnie poszerzać swoje nieuprawnione kompetencje.

Vote up!
11
Vote down!
-4

ronin

#1632836

Zastanawia mnie co to znaczy" "po czesci"? Unia "po czesci" cos moze a czegos nie moze?

Czego unia nie moze? Jezeli nie postawi sie weta to unia wszystko moze. Jakos dotad Polski

nie stac na zadne weto. Jak wejdziesz miedzy wrony musisz krakac jak i one.

Nie czarujmy siebie i nie dajmy sie czarowac politykom. Inna konwersacja jest w Warszawie

dla ludu, a inna w Brukseli dla urzednikow unijnych. Takie sa realia.

PO jest bez ogrodek prounijne, natomiast PiS niby nie jest, a w rzeczywistosci wykonuje

jej polecenia. Zobaczymy jak sie Turow zakonczy. Obawiam sie ze bedziemy kary placic

ale opinia publiczna tego nie bedzie wiedziala. Zamknac kopalni nie moga bo by zrobil

sie w Polsce krzyk, ze wladza sie poddala. Ja od razu wiedzialem ze wyjazd ministra

do Pragi skonczy sie fiaskiem. Teraz przewiduje powyzszy scenariusz. Chcialbym sie mylic.

Vote up!
6
Vote down!
-4

JanStefanski

#1632864

     Turów - Babisz nie ręprezętował Czechy, podobnie jak Tusk Polski. Babisz reprezentuje interesy swoich kolesi, czyli oligarchi będąc jednocześnie na pasku Niemiec. Więcej wiary w Polski rząd, a nie teorii spiskowych tuby GW i TVN-ów. Dlaczego zakłamujesz rzeczywistość " nie stać nas na żadne veto"....sic, a ostatnia decyzja TK nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem unijnym, to co to jest....Myślenie nie boli..Widzę, że dyskusja nie ma sensu...

Vote up!
5
Vote down!
-5

ronin

#1632876

Niemcy w polityce drobnych kroków są mistrzami, my niestety, gapami. Ten proces obserwowałem na przykładzie polityki niemieckiej w oparciu o mniejszość niemiecką w Polsce. Zastanawiałem się często, czy polityka ówczesnych władz miała rzeczywiste cechy naiwności, czy też jest to naiwność wymuszona nadzieją na łapówkę? Najciekawsze jest jednak to, że Niemcy od wieków są znani z takiej polityki, mimo to, polska klasa polityczna jakby o tym nie wiedziała. To było żenujące i wróżące same problemy i klęski.

Zadziwiające, że za pomocą ciągłego powtarzania różnych historyjek o Polexit'cie, nasze władze zaczynają się tłumaczyć, tak, jakby miał on nastąpić faktycznie.  Tymczasem warto się zastanowić, czy przypadkiem Niemcy nie chcą nas wypchnąć z UE, uwolnić się od zobowiązań i stworzyć wspólny obszar do podporządkowania: od Ługańska po Odrę. A jakież to piękne i obiecujące. O ileż łatwiej wówczas byłoby prowadzić wspólną politykę na podstawie nowego porozumienia Ribbentro-Mołotow. Kalka jest, wzory czekają na półkach i jest wróg wspólny, którego trzeba złupić... by sobie później skoczyć do gardła.

No właśnie, a co na to Chiny, które do takiego rozwoju sytuacji nie powinny dopuścić, bo to potencjalny plan destabilizacji jej ewentualnego obszaru wpływów. Co na to Stany, którym Europa zaczyna uciekać?

Bardzo ważny tekst, lecz dla nie-prawników, trochę nieczytelny.    

Vote up!
7
Vote down!
-2

Ryszard Surmacz

#1632826

Alez oczywiscie ze Niemcy sa mistrzami malych krokow. Najlepiej to mozna zauwazyc

jak malymi kroczkami najpierw zdjeli z siebie odpowiedzialnosc za rozpetanie 2

Wojny Swiatowej, nastepnie dokonali zjednoczenia, a teraz po raz kolejny sa

rozdajacymi karty i to nie tylko w Europie. Nie ma zadnych zludzen, ze ich celem

jest stworzenie unii Euro-Azjatyckiej w ktorej chcieliby grac pierwsze skrzypce.

Tutaj moga sie sparzyc, bo takie same aspiracje maja Rosjanie. Niemniej beda

probowali liczac na to ze Rosja jeszcze bardziej upadnie, a oni sie wzmocnia.

Polska jest w tym procesie tylko przeszkoda, dlatego zarowno Niemcy jak i Rosja

traktuja nas jako bekarta wersalskiego. Zreszta to okreslenie towarzyszy nam

od jego pddpisania. Mielismy istniec chwilowo. Jakims cudem trwamy.

 

Vote up!
7
Vote down!
0

JanStefanski

#1632865

- UE zdjęła maskę i pokazała swoją bandycko-lewacką mordę a jest to szalenie ważne znać prawdziwe zamiary przeciwnika.
Dzięki temu w wielu głowach w Polsce ale i Europie zapaliły się czerwone lampki alarmowe i przestawiły wektory myślenia.

Nie chodzi oczywiście o Unię Europejską jako strukturę państw tylko o samozwańcze władze które wybiera poprzez selekcję mafijno - lewacka sitwa.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1632875

... chodzi właśnie o to, że na naszych oczach robione są ostatnie przygotowania do stworzenia Państwa Radzieckiego i to czerwonego, a nie o żadne samozwańcze władze, jak piszesz. Władze Rad już są i urzędują póki co delikatnie, ale gdy zagra trąbka, pokażą swoje możliwości.

Człowieku, spójrz co komuniści robią w pełnym świetle dnia (nie po cichutku, gdzieś w piwnicy), tworzą komunistyczne państwo, w którym prawa są tylko dla nich. Jeszcze nie strzelają w tył głowy, ale poczekajmy chwilę, gdy tylko połączą się z Włodzimierzem i jego olbrzymią przestrzenią na Syberii.

Próba generalna stanu wyjątkowego udała się pomyślnie - wszyscy siedzieliśmy w domach jak barany przez pół roku, bez awantur, bez rewolucji. Jak barany.

Wiedzą i przećwiczyli jak zablokować podstawowe źródło wszelkiej informacji, jak wyłączyć nie tylko FB, T-r, jutub, czy cośtam cośtam, ... ale sprawdzili jak wyłączyć każdego, kto tylko im się nie spodoba: mnie, Ciebie, Niepoprawnych, całą Polskę, a gdy będzie trzeba całą Europę.

Lewacy "załatwili" wybory prezydenta największego mocarstwa na świecie, więc ...

Oby Twoje słowa o czerwonych lampkach ostrzegawczych się ziściły i to w miarę rychło, gdyż czas przyspiesza. Odnośnie przestawienia się wektorów myślenia to mam obawy.

Vote up!
2
Vote down!
0

Apoloniusz

#1632937

próbował to zrobić pewien Wielki Człowiek,ale się niestety ,nie udało,bolek  i nocna zmiana  przeszkodziły

ale dzisiaj  nasza Telewizja podała,że pewnego dawnego funkcjonariusza  ZOMO ,polskie władze przymknęły za szpiegostwo, ciekawe ile przez te wszystkie lata ,szkód nam narobił

pozdr 

Vote up!
1
Vote down!
0

gość z drogi

#1632961