Treść listu do ks. kard. Stanisława Dziwisza, wręczonego mu osobiście wraz z załącznikami w 2012 roku

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Niezwykle powszechnie szanowany i wiarygodny ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawniając 16 września 2020 r. treść listu na swojej stronie, napisał: „Publikując dziś ten list, wykropkowałem nazwiska księży i osób świeckich oraz nazwy parafii. Za wyjątkiem sprawy opisanej w pkt 1., bo jest ona z mediów powszechnie znana. We wręczonym oryginale żadnych wykropkowań oczywiście nie było. Adresat mógł więc zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, także z wielostronicowymi załącznikami. Jednak nie podjął działań.”

Publikacja treści listu jest prostą konsekwencją na działania kard. Stanisława Dziwisza, który mierząc się z mnożącymi się publicznymi już zarzutami, wieczorem 15 września 2020 r. wydał oświadczenie, które przesłał do Polskiej Agencji Prasowej. Otóż niezmiernie ubolewa i przyznaje, że "wydarzenia, które miały miejsce, a zostały ostatnio opisane w mediach, nigdy nie powinny się wydarzyć i są one sprzeczne z jakimikolwiek normami moralnymi i etycznymi, szczególnie z chrześcijańskimi".

Jednakowoż o dziwo nie przypomina sobie spotkania z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim i uważa, że nie otrzymał materiałów dot. sprawy Janusza Szymika. Zaznacza zatem kard. Stanisław Dziwisz (ten który ma spocząć w swoim czasie na Wawelu): "Po sprawdzeniu w odpowiednich rejestrach kurialnych, okazało się, że nie ma tam żadnego śladu korespondencji od kogokolwiek do mnie w tej kwestii. W związku zaś z doniesieniem medialnym, że 21 kwietnia 2012 r. miałem otrzymać dokumenty w tej sprawie od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w kurii metropolitalnej w Krakowie, muszę zaznaczyć, że w tym czasie przebywałem z pielgrzymką w Ziemi Świętej, co można sprawdzić".

I dodaje w oświadczeniu (czyniąc tym samym ks. Isakowicza-Zaleskiego chorym na pamięć, lub zwyczajnym kłamcą, oszczercą): "W związku z tym, wydaje się dobrym rozwiązaniem powołanie niezależnej komisji w celu zbadania tej sprawy. Ja ze swej strony deklaruję wolę pełnej współpracy z taką komisją. Podejmę również kroki w celu osobistego spotkania z Panem Januszem Szymikiem".

Tymczasem już 17 września 2020 r, na swoim blogu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przedstawił następne dowody w tej porażającej sprawie. Pisał zatem jasno i klarownie: Wobec bezczynności ks. kard. Stanisława Dziwisza w sprawach opisanych w liście z dnia 24 kwietnia 2012 roku, wręczonym mu osobiście, napisałem 24 października 2013 roku pismo do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Pismo zostało przetłumaczone na język włoski przez jednego z księży profesorów, który pomagał mi w tej sprawie.

Dopiero po tym piśmie Sąd Metropolitalny w Krakowie wszczął proces w sprawie opisanej w punkcie 2 wspomnianego listu. ]]>http://isakowicz.pl/tresc-listu-do-ks-kard-stanislawa-dziwisza-wreczoneg...]]>

Byłem przesłuchany w tym procesie na wyraźne żądanie Mons. Roberta Olivera. Przesłuchani zostali też rodzice chłopca. Nie znam wyniku tego procesu. Nie wiem też, czy inni świadkowie, których wskazałem, też zostali przesłuchani.

Jednak w czasie przesłuchania, a zeznawałem pod przysięgą, nikt nie negował faktu, że Ks. Kardynał otrzymał ode mnie wspomniany list, który przyjął bądź w ostatnich dniach kwietnia, bądź w pierwszych dniach maja 2012 roku. Dokładna data mojej audiencji z pewnością jest podana w dokumentach prowadzonych przez ks. Sekretarza.

Dodam, że Mons. Robert Oliver przyjechał z Watykanu do Krakowa kilka miesięcy później, w czerwcu 2014 roku. [...]”

Jaka jest zatem pełna prawda w tej szokującej sprawie, raz jeszcze ujawniająca prawdziwą twarz III RP Pomrocznej. Nadto gdzie są owe akta UB (załączniki dostarczone) kard. Stanisławowi Dziwiszowi, czyżby zaginęły?!

 

A oto treść listu do ks. kard. Stanisława Dziwisza, wręczonego mu osobiście wraz z załącznikami w 2012 roku:

 

Gliwice – Radwanowice, 24 kwietnia 2012 r.

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale!

W nawiązaniu do problemów omawianych na ostatniej Radzie Kapłańskiej przedstawiam kilka spraw, które wpłynęły do mnie tak po opublikowaniu poprzednich książek, jak i obecnego wywiadu-rzeki. Nie są to jednak wszystkie sprawy, gdyż inne, niemniej trudne, wymagają dodatkowego opracowania.

1/ Cztery lata temu napisał do mnie p. Janusz Szymik, b. ministrant i lektor z Międzybrodzia Bialskiego, który w załączonym liście opisuje molestowanie seksualne jakiego wobec niego w latach 1986 – 1989 dopuścił się ks. Jan Wodniak, ówczesny kapłan archidiecezji krakowskiej i b. kapelan poprzedniego metropolity krakowskiego. Vide: załącznik nr. 1.

Rozmawiałem osobiście z autorem listu w obecności jego żony i wujka, którzy potwierdzili opisywane zdarzenia. Niestety ordynariusz bielsko-żywiecki J. E. Ks Bp Tadeusz Rakoczy, do którego zwracała się rodzina, nie rozwiązał tego problemu. W chwili obecnej grozi to postawieniem zarzutu o tuszowanie przez władze kościelne stosunków homoseksualnych, które podwładny im duchowny (nadal urzędujący proboszcz) utrzymywał z osobą nieletnią.

O sprawie tej wspomniałem w ostatniej publikacji na str. 116, ale nie podałem żadnych danych personalnych. Podobnie postąpiłem w książce „Księża wobec bezpieki”, choć w IPN znajdują się wiarygodne dokumenty dotyczące ks. Wodniaka, który przez kilka lat był zarejestrowany jak tajny współpracownik o ps. „Janek”.

Nawiasem mówiąc, poprzez stronę internetową dostałem szereg innych informacji o „nadmiernym zainteresowaniu” ks. Wodniaka innymi młodymi chłopcami.

2/ Kolejna sprawa, opisana także na str. 116, dotyczy ks. dr …………….. Kapłan ten wprawdzie jako kandydat na tajnego współpracownika o ps. „Rektor” nie podjął współpracy z SB, ale jego obfita teczka także przechowywana jest w archiwach w IPN. W teczce tej znajdują się opisy tak jego relacji ze środowiskiem krakowskich homoseksualistów, jak i niektórych lubieżnych czynów. Spełniając prośbę Waszej Eminencji, aby nie opisywać spraw homoseksualnych, sprawę tę pominąłem w książce „Księża wobec bezpieki”. Dzisiaj jednak tego żałuję, bo ów duchowny, czując się całkowicie bezkarny (publicznie podkreśla przyjaźń z Waszą Eminencją), dopuścił się kolejnych niegodnych rzeczy.

Poświadczyć o tym może małżeństwo …………………, których nastoletni syn był molestowany przez owego duchownego. Zwracali się oni z tą sprawą do J. E. Ks. Bp Jana Szkodonia, ale sprawa także nie została właściwie rozwiązana, a ks. ……………… po kilku miesiącach przerwy został ponownie mianowany proboszczem, tym razem w ……………….. Wspomniani małżonkowie są ludźmi wiarygodnymi i prawymi, mocno zaangażowanymi w życie Kościoła. Dlatego też, pomimo poranienia tą sprawą, są oni gotowi osobiście spotkać się z Waszą Eminencją. Podaje ich adres: ……….., ul. …………… tel. ……………….

Świadkiem postępowania wspomnianego proboszcza może być także s. ………….., która przez wiele lat pracowała w tej parafii.

3/ W IPN znalazłem wiele innych akt, które dotyczą księży-homoseksualistów, w tym kilku z naszej archidiecezji. Dotarłem także do akt operacji „Sadzawka”, która dotyczyła penetracji środowiska homoseksualnego, koncentrującego się wokół łaźni rzymskiej na ul. św. Sebastiana w Krakowie. Osobną sprawa są akta operacji „Hiacynt”, która w związku z pojawiającym się w Polsce pierwszymi przypadkami choroby AIDS, objęła w latach 80-tych czynnych homoseksualistów. Do teczek tych mają dostęp także dziennikarze i historycy świeccy.

Najbardziej rażącym przypadkiem jest sprawa ks. infułata ……………….., o którego skłonnościach dwukrotnie już informowałem ustnie Waszą Eminencję. Duchowny ów po ujawnieniu swoich kontaktów homoseksualnych z chłopcami z Ochotniczych Hufców Pracy, został zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o ps. „Junak”. Współpracę wprawdzie zerwał na samym początku, ale materiały o nim były nadal zbierane przez bezpiekę. Tak w czasie jego pobytu w Krakowie, jak i w Rzymie. W materiałach tych znajdują się m.in. zeznania jego partnerów seksualnych.

Poprzez jeden z klubów „Gazety Polskiej” otrzymałem także list od jednego z księży, który przedstawił się z imienia i nazwiska, a który opisał postępowanie ks. ………… w ostatnich latach. W liście tym autor wyraża zdziwienie, że osoba o takiej przeszłości została mianowana szefem komisji historycznej przy beatyfikacji Jana Pawła II, a obecnie także postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. ……………………..

Jeżeli chodzi o akta księży-homoseksualistów, to dotyczy to także ks………………., którego ostatnio Wasza Eminencja mianował kapelanem Szkoły Podstawowej z Internatem dla Dzieci …………………………

4/ Przed paroma laty Wasza Eminencja dwukrotnie pytał mnie, czy ks. ……………… jest homoseksualistą. Dziś kapłan ten nie żyje. Jednak w tych dniach jeden z jego kolegów napisał do mnie. Cytuję:

„Zwracam się do Księdza w sprawie śp. ks. ………………, mojego kolegi seminaryjnego, którego ciało znaleziono w …………………… Miał zaledwie ……… lat. Był „odmienny”, ale do tego stanu doprowadził go ksiądz ………………., dyrektor ………………., ksywa „Playboy” …………….. Ks. …………. wyjechał do…………, bo miał tego dość. Chciał jednak wrócić. Zginął w dziwnych okolicznościach. Na nekrologu napisano „zmarł nagle”. Cała prawa została zatuszowana.”

Co do zachowań ks. dyrektora ………………, to sprawy te są tak powszechne znane, że z mojej strony nie wymagają dodatkowych informacji. Z pewnością wszystko to ta wcześniej czy później „pęknie” jak nabrzmiały wrzód.

5/ Zwróciła się do mnie także jedna z rodzin krakowskich, która przedstawiła dodatkowe informacje na temat śp. ks. …………….. Chodzi o jego ekscesy homoseksualne i defraudacje finansowe oraz o ich tuszowanie przez tzw. lobby gejowskie. Na razie nie mogę podać Waszej Eminencji bliższych szczegółów.

6/ Inną sprawą, choć wprost nie będącą związaną z naszą archidiecezją, jest seria samobójstw księży, które miały miejsce w sąsiedniej diecezji w Tarnowie, wchodzącej w skład metropolii krakowskiej. Vide: załączniki nr 2 i 3. Przed paroma dniami dostałem nowy list z informacją o kolejnym, ósmym już samobójstwie, Vide: załącznik nr 4.

Mam bezpośredni kontakt z autorami tych listów, którzy zarzucając tak Waszej Eminencji jako metropolicie krakowskiemu, jak i nuncjuszowi papieskiemu, brak odpowiednich działań, przekazali te materiały do „Gazety Polskiej”. Pisałem już o tym w swoim felietonie pt. „Nie zamiatać pod dywan”, opublikowanym 8 listopada 2011 r. Mam też zamiar napisać o tym w kolejnych felietonach oraz w przygotowywanej nowej publikacji książkowej.

7/ Kolejna sprawa dotyczy godnego pożałowania postępowania ojców …………….. Vide: załącznik nr 5, który jest kopia listu wysłanego do Waszej Eminencji. Oprócz tego dostałem listy od ośmiu innych osób, które czują się pokrzywdzone przez zakonników z ………….. Sprawa na pewno będzie miała dalszy ciąg, bo pokrzywdzeni są mocno zdeterminowani.

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, jak wspomniałem na wstępie, jest to zaledwie część spraw, które dotyczą archidiecezji krakowskiej. Pozostałe przygotuję w terminie późniejszym.

Z kolei sprawy, które dotyczą innych diecezji lub zakonów prześlę do nuncjusza papieskiego w Warszawie i przewodniczącego Episkopatu Polski. Jest ich tak dużo, że poprosiłem jedną z kancelarii adwokackich, do której mam zaufanie, o ich skatalogowanie i opracowanie.

Z wyrazami czci i szacunku

Szczęść Boże!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

– pięć załączników

 

P.S.

Podkreślenia w tekście powyższego listu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do kard. Stanisława Dziwisza pochodzą wyłącznie od autora bloga S. T. Roch. Teks całego listu został opublikowany na stronie:

]]>http://isakowicz.pl/tresc-listu-do-ks-kard-stanislawa-dziwisza-wreczoneg...]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

I jaka jest w tym rola ks. kard. Stanisława Dziwisza? Otóż po ujawnieniu kolejnego skandalu pedofilii wśród duchownych (a trzeba zaznaczyć, że to nikły procent) i braku reakcji ze strony ks. kard. Stanisława Dziwisza, naturalnie potwierdzającej wręczenie mi listu z załącznikami w 2012 r., odnośnie lawendowej mafii w Krakowie, posypała się lawina pomówień i oskarżeń. Jedna strona uparcie zaprzecza zatem, by coś wiedziała, druga publikuje konkretne dokumenty. Kto mówi prawdę?! Kto zaś perfidnie, obrzydliwie kłamie, czy zasłania się niepamięcią?! I kiedy groźna, lawendowa mafia zostanie ostatecznie odkryta i rozbita? Niezwykle cenny wywiad opublikowany 16 września 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632765

a słabości człowieka szuka się w Kościele Katolickim.

Nie rozumiem jak wyżsi hierarchowie mogli zajrzeć do sumień podwładnych, to tak jak rodzice mogą - a powinni w porę złapać, jakie strony w it.ogląda ich dziecko. Nie jestem z lawendowej mafii ale chłop ze wsi i nie rozumiem wojny kozaka Zalewskiego o poszukiwanie winnych za złamaną psychikę nie wiadomo w którym momencie czy w którym miejscu. Dom, rodzina czy poza.

Dlaczego nikt nie wyjaśnia tragedii ludzkich i ich przyczyn w innych sferach społecznych.Kościół  katolicki be. A internet pełen zboczeń dostępnych dla wszystkich cacy. Jaki to Zalewski bohater. Czy nie obrzydliwa staje się ta wojna polsko-polska czyli szukania winnego aby nie u mnie.

Vote up!
2
Vote down!
-2

Kolejorz

#1632813

.....i zobaczysz więcej. Poza tym masz rację! Walcz z pedofilią wszędzie gdzie możesz! Dużo sił życzę, zdrowia i czasu. I jeszcze jedno Kolejorzu, otóż lenistwo jest b. obrzydliwe, a tchórzostwo jeszcze bardziej. Jakie są zatem Twoje dokonania w tym temacie?! Podziel się z nami, daj publiczne świadectwo. Pozdrawam b. serdecznie STRoch

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632827

Oświadczenie krakowskiego hierarchy skomentowała ofiara ks. Wodniaka, czyli Janusz Szymik, który wprost wyznaje: „Nie rozumiem, dlaczego kard. Dziwisz nie spotkał się ze mną osiem lat temu, gdy zapoznał się z moją sprawą w 2012 r.”

I dodaje jasno i klarownie: „Mimo to przez osiem lat milczał. Przez kolejne lata ksiądz pedofil Jan Wodniak mógł bezkarnie krzywdzić kolejne dzieci. Jeśli po 2012 r. ks. Wodniak wykorzystał kogoś seksualnie, to są to ofiary, które na sumieniu ma właśnie kard. Dziwisz.”

Po czym Janusz Szymik jednak wyjaśnia i rozwija: „Przyjmuję propozycję spotkania, gdyż ostatkiem sił liczę jeszcze na to, że kard. Dziwisz będzie zdolny osobiście przeprosić za swoje wieloletnie zaniedbania w mojej sprawie.”

Co ciekawe i niezwykle sugestywne w całej tej sprawie, jego prawnik Artur Nowak stwierdza jasno, że: "więcej zaufania w tej sprawie ma do ks. Isakowicza-Zaleskiego niż do hierarchy".

I Artur Nowak dalej uzupełnia: „Ks. Isakowicz od lat jest sekowany w Kościele za to, że mówi prawdę i staje po stronie pokrzywdzonych. Jego diagnozy, gdy mówił o uwikłaniu wysokich rangą duchownych z SB oraz ich relacje homoseksualne, które często były powodami do ich werbunku, okazały się po prostu prawdą. Dziś mamy dokumenty, które to potwierdzają.”

I dodaje całkiem otwarcie: „Prasa światowa pisze o tym od lat, że b. sekretarz Jana Pawła II jest osobą uwikłaną w tuszowanie pedofilii oraz różnych nadużyć. Najbardziej znanym przykładem jest sprawa założycieli legionistów Chrystusa Marciala Maciela Degollardo. [...]

Gdy Jan Paweł II był chory, to w Watykanie działały ‘filtry’ w postaci właśnie kard. Dziwisza oraz kard. Sodano. Mówił o tym b. legionista ks. Antonio Roqueni Ornelas, który już w 2002 r. skierował do Dziwisza prośbę o interwencję ws. ofiar Degollardo, a papieski sekretarz nic z tym nie zrobił. Kolejne niejasności kard. Dziwisza dotyczą awansu amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka, który został skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich i kleryków. [...]

Z jednej strony mamy więc ks. Isakowicza-Zaleskiego, który bezinteresownie pomaga skrzywdzonym, któremu nieraz zamykano usta, a z drugiej kard. Dziwisza, za którym ciągną się niejasne historie i który całe życie ogrzewał się w cieniu Jana Pawła II.”

Na koniec prawnik Artur Nowak wylicza, iż ostatnie wydarzenia dot. tuszowania pedofilii przez bp. Ziębę, Rakoczego, abp. Skworca czy właśnie niejasności kard. Dziwisza: "pokazują, że przez lata żyliśmy w wielkim kłamstwie i ten świat musi legnąć w gruzach".

I szokująco puentuje: „Byliśmy oszukiwani w świetle kamer, że wszystko jest w porządku, a okazało się, że to jedna wielka ściema.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kard-stanislaw-dziwisz-wydal-oswiadczenie-ks-isakowicz-zaleski-publikuje-dowody/l6rne3b

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632766

Znany publicysta katolicki Tomasz Terlikowski napisał 20 września 2020 r. dla Rzeczpospolitej: „Lektura ujawnionego przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego listu do kardynała Stanisława Dziwisza wstrząsa. Lista wykropkowanych, ale ze szczegółami opisanych duchownych, których wiarygodnie oskarżano o rozmaite przestępstwa seksualne, jest długa i zawiera osoby naprawdę ważne, by wymienić tylko jednego z odpowiedzialnych za historyczną część procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Z tego, co wiadomo – oficjalnie i nieoficjalnie – z większością z tych spraw nic nie zrobiono. Ks. Tadeusz, gdy wezwano go po naszej wspólnej książce sprzed lat na przesłuchanie przed Radą Kapłańską, uczciwie je opisał i zostawił to w rękach kardynała. I co? I nic! Kardynał nie załatwił tych spraw, a gdy jedna z nich wypłynęła i okazało się, że powinien o niej wiedzieć, zaczął atakować księdza Isakowicza-Zaleskiego, grożąc mu i oskarżając o kłamstwo. Można więc powiedzieć, że list został opublikowany na jego wyraźną prośbę. Chciał się skompromitować i mu się to udało.

Teraz jednak, znowu na własne życzenie, kardynał Dziwisz wyjścia nie ma. Kuria krakowska, arcybiskup Marek Jędraszewski i sam emerytowany metropolita powinni każdą z tych spraw wyjaśnić do końca. Co wiedziano, od kiedy, co zrobiono, a czego nie, kto za to odpowiada. Konkretnie. Czarna księga zaniedbań archidiecezji krakowskiej. Ale to nie wystarczy. Trzeba też – tam, gdzie jest to możliwe – pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy zaniedbali swoje obowiązki, nie wypełnili procedur, a przede wszystkim nie dochowali wierności najbardziej fundamentalnym zasadom moralności chrześcijańskiej i odpowiedzialności za najmłodszych. Zwykłe przepraszam nie wystarczy, trzeba konkretnych kar, być może rezygnacji, pełnego rozliczenia. To już nie są żarty, bo tak się składa, że powierzenie historycznej części procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego św. Jana Pawła II TW „Junakowi" dokonało się już po tym, jak wiadomo było, o co osoba ta jest oskarżana. Jeśli ktoś chciał rzucić cień na kanonizację, to mu się udało; jeśli uważał, że to nie wyjdzie, to znaczy, że był – i to jest bardzo delikatne określenie – mało roztropny.

Trudno nie dostrzec, że ta sprawa jest niezwykle ważnym testem na wiarygodność zapewnień obecnego metropolity krakowskiego o walce z rozmaitymi ideologiami. Często i mocno potępia on ideologię panseksualizmu czy postulaty środowisk LGBT, teraz może pokazać – inaczej, niż miało to miejsce w Poznaniu, gdzie chlubnie w tej sprawie się nie zapisał – że równie poważnie traktuje przestępstwa seksualne czy chronienie rozmaitych lobby, w tym lawendowego, w Kościele. Jeśli tego nie zrobi, jeśli nie powoła rzetelnej komisji, takiej, w której skład będą wchodzić także świeccy, i to spoza diecezji, znani z tego, że nie tyle chcą się przypodobać kościelnym władzom, ile wyjaśnić sprawy, to będzie to smutny dowód na to, że dla walki arcybiskupa z pewnymi zjawiskami właściwa jest moralność Kalego. Owszem, walczymy z nimi, ale u innych, bo u siebie nie tylko je tolerujemy, ale nawet pozwalamy im kwitnąć. Nie jestem dobrej myśli w tej sprawie, ale jasno pokazuję, że innej drogi – jeśli chce się zachować wiarygodność – nie ma.

Trzeba jasno i zdecydowanie powiedzieć, iż milczenie, udawanie, że nie ma tematu, przeczekiwanie sprawy, atakowanie tych, którzy mają odwagę mówić o problemie, grożenie im sądami, to prosta droga do kompromitacji. I to nie tylko kardynała Dziwisza, ale także wielu innych osób i wreszcie samej instytucji Kościoła. Ofiary mają prawo do prawdy, ludzie, którzy walczyli o sprawiedliwość, mają prawo do prawdy. I wreszcie – jeśli Kościół ma być wiarygodny w swoim nauczaniu – nie może się obawiać prawdy. Nawet tej najtrudniejszej.”

Wpis jest dostępny na stronie: https://www.rp.pl/Kronika-przepowiedzianej-katastrofy/309189997-Tomasz-Terlikowski-Kardynal-Dziwisz-sam-sie-o-to-prosil.html

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632767

W dzisiejszym odcinku Deus Vult ks. Michał kontynuuję rozmowę z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim o zjawisku pedofilii w Kościele, filmie braci Sekielskich, o atakach na duchownych, którzy chcą dobra Kościoła, jak i o cenzurze.

Oprócz obejrzenia odcinka zachęcamy również do przeczytania książki "Kościół ma być przezroczysty" autorstwa Tomasz Terlikowskiego oraz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wywiad opublikowany 27 września 2020 r. przez Świat Rolnika:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632768

Oto jest pytanie! Na to niezwykle ważne i aktualne pytanie stara się odpowiedzieć prawnik Artur Nowak w IPP DOGRYWKA 2020.09.17. Otóż tylko dzień wcześniej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski opublikował list do kard. Dziwisza o pedofilii ks. Wodniaka. Nie było reakcji. Kardynał twierdzi dziś, że nie przypomina sobie tej sprawy. To błąd czy grzech? Pastor Paweł Chojecki. Wywiad opublikowany 17 września 2020 r. przez Idź Pod Prąd TV:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632770

Dr Ewa Kurek mówi o wychowaniu katolickim w jej domu, o obecnym zepsuciu w Kościele katolickim. O lawendowej mafii, która sieje straszne zgorszenie i jest b. poważnym zagrożeniem nie tylko dla wizerunku Kościoła katolickiego ale dla całych spełeczeństw. Wyraźnie też wskazuje na b. solidne dowody ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w jego starciu o prawdę z kard. Dziwiszem. Jest przekonana o konieczności dokładnego śledztwa w tej materii, nawet z postawieniem winnego, kimkolwiek by niebył przed sądem cywilnym. Wywiad opublikowany 20 Sep 2020 r. przez Niezależny Lublin:

 

Vote up!
0
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1632771

Dzięki za krótki komentarz o „Stasiu” kard. Dziwiszu. Gorąco polecam zatem ten wywiad! Otóż ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówi o liście, który napisał do kard. Stanisława Dziwisza już w 2012 r., o potrzebie zmiany mentalności duchowieństwa i o konieczności wspólnego działania kapłanów i świeckich. Sprawa jest niezwykle szokująca i niezwykle ważna! Oto bowiem z duszpasterza niepełnosprawnych umysłowo, duszpasterza Ormian polskich, wielkiego autorytetu Kresowian w Polsce i na całym świecie, zasłużonego działacza opozycji solidarnościowej, niezłomnego badacza-historyka akt UB, a obecnie i powiernika setek rodzin, których dzieci były molestowane przez duchownych, oto z tak dobrego człowieka jechek robi się teraz wydaje się (sugeruje się), że jest kłamcą, podłym oszczercą. W innym wypadku może wchodzić w grę tylko choroba pamięci kard. Dziwisza, bądź inaczej jego ohydne wręcz kłamstwo publiczne. Wywiad opublikowany 19 września 2020 r. przez Radio WNET:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632772

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski alarmował publicznie, już we wrześniu 2018 r., a zatem sprawa kard. Stanisława Dziwisza nie jest absolutnie czymś nowym, czymś zaskakującym, czymś jakoby wyciągniętym jak królik z kapelusza. O tym opinia publiczna wiedziała już od stosunkowo dawna.

Dla przykładu do wyjaśnienia sprawy krzywdzenia kleryków poznańskiego seminarium przez byłego metropolitę tamtejszej archidiecezji, ks. Isakowicz-Zaleski wzywał już w telewizyjnym programie Jana Pospieszalskiego „Warto Rozmawiać”. Upomniał się tam o młodych ludzi, którzy z najlepszymi intencjami wstąpili w progi seminarium by zasilić szeregi polskiego duchowieństwa, mówił: „Minęło 16 lat i Kościół nie wyjaśnił tych rzeczy. Do dnia dzisiejszego ofiary, jak i ci, którzy oparli się molestowaniu, czekają żeby władze kościelne powiedziały: albo był winny, albo nie, a jeśli był winny, to żeby przeprosił. Do dzisiaj tych przeprosin nie ma i myślę, że w tej chwili, kiedy rzeczywiście jest taki atak na Kościół, to trochę jest on sam temu winny.”

I dodał jasno i klarownie: „Kościół musi bardzo wyraźnie powiedzieć, jak wyglądała sprawa arcybiskupa Paetza i kilka innych przypadków, i zająć wobec tego stanowisko.”

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie omieszakał przy tym przypomnieć list opisujący nadużycia poznańskiego arcybiskupa, a odczytany osobiście papieżowi Janowi Pawłowi II przez prof. Wandę Półtawską w 2001 roku. Opisywał zatem z przejęciem: „Wykorzystali wszystkie możliwe dojścia. Pisali do nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który – oczywiście – trzymał stronę swojego kolegi z czasów rzymskich, czyli abpa Paetza. Pisali do ówczesnego sekretarza Ojca Świętego, biskupa, a później kardynała Stanisława Dziwisza, do kardynała Ratzingera, który akurat stanął po ich stronie (…). Kiedy to wszystko zawiodło, pani Wanda Półtawska przemyciła, pomimo kontroli, jaką przeszła, list księdza rektora Tadeusza Karkosza do Ojca Świętego, i odczytała mu osobiście, bo wiedziała że list może zniknąć z jego biurka.”

Zaś obecny w studiu historyk prof. Jan Żaryn dość jednozacznie, szokująco spuentował: „Temat został wyciszony. Niewątpliwie (…) cała sprawa wyrastała z klimatu oddalenia Kościoła polskiego i wiernych od tego, co już Zachód i Stany Zjednoczone przeżywały.”

I dodał jeszcze: „Dramat polega na tym, że to co wydawało się patologią, stało się tak dostępną normą, że wewnątrz Kościoła zaburzył się jasny przekaz na temat tego, co jest, a co nie jest grzechem.”

Dalej było jeszcze ciekawiej, ponuro, wręcz przerażająco. Otóż Prof. Żaryn, powołując się na akta IPN podkreślił, że Kościół niekiedy dość osobliwie reagował na nadużycia ze strony przedstawicieli duchowieństwa. Na przykład władze zakonów zamiast usuwać z nich winnych gorszących ekscesów, wysyłały ich za granicę, m.in. do placówek polonijnych. Szok! Zgroza! Źródła: TVP Info, Twitter

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/ksiadz-isakowicz-zaleski--kosciol-musi-wyjasnic-sprawe-arcybiskupa-paetza-,63040,i.html#ixzz6a6FO9whB

Vote up!
2
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632773

Myślę, że duża część księży biskupów może stanąć przed takim dylematem, że zostaną wszczęte śledztwa i wtedy ofiary molestowania udowodnią, że informowały o tym kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, ale nie podjęto działań – przyznaje w rozmowie z RMF FM ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W wywiadzie pada dużo mocnych słów. Duchowny przyznaje, że w polskim Kościele nie ma troski o ofiary. Wywiad opublikowany 18 września 2020 r. przez Fakty RMF FM:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632802

Zgroza, co dzieje się właśnie w naszej ojczyźnie i w polskim Kościele. I to nie dlatego że wciąż ujawniani są kolejni zboczeńcy ale dlatego że dzieje się to tylko i niemal wyłącznie za sprawą wrzawy medialnej, bez tego wielu biskupów nadal milczałoby, jak zaklęci. To jest odrażające, to jest straszne i niezwykle gorszące, rozwalające wprost Kościół Chrystusowy. Otóż, co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnych przypadkach pedofilii wśród księży i hierarchów Kościoła. Niektóre sprawy wychodzą na jaw, dopiero po wielu latach, niektóre są sprawami świeżymi. Tymczasem znalazł się taki jeden, co to walczy z tym lubieżnym smokiem, na szczęście już od dawna, czyli ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski który upomina się zdecydowanie o oczyszczenie kościoła w tej sprawie. Wywiad opublikowany18 września 2020 r. przez Wirtualna Polska:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632803

Niezłomny kapłan prawdy ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski doświadczył ze strony przedstawicieli Kościoła katolickiego nawet takich już kwiatków. Wywiad opublikowany 5 sierpnia 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632804

Czyli dokąd zmierza polski Kościół? I jak mamy rozumieć b. górnolotne odezwy wielu hierarchów Kościoła, jakoby o „Wiośnie Kościoła” w kontekście gigantycznych skandali najcięższego gatunku nieczystości, które wybuchaą od lat i wciąż nawet nie widać końca?! Czy to już nie zakrawa na gigantyczną wprost manipulację medilną wiernymi, tanią propagandę? Jak oprzeć się naturalnemu poczuciu oszukania przez upadłych Pasterzy? Na program JA, KATOLIK EXTRA zapraszają Krystian Kratiuk, Paweł Lisicki oraz Grzegorz Górny. Wywiad opublikowany 10 listopada 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632805

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poleca na swojej stronie książkę ks. prof. dr hab. Dariusza Oko pt. "Lawendowa mafia": „Wstrząsająca, odważna książka, w której ks. Dariusz Oko, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, podejmuje próbę rzucenia światła na działającą w Kościele homoseksualną lawendową mafię, która niczym ukryta choroba toczy organizm Kościoła. To zło, z którego wynikają nadużycia nie tylko seksualne, wiąże się z odrzuceniem wiary i świadomym wyborem grzechu, dewastującego Kościół od wewnątrz. Stąd tak ogromnie ważną sprawą jest kwestia zdemaskowania tej mafii, obrony przed jej jawnymi i zakulisowymi działaniami oraz znalezienia właściwego remedium na tę chorobę – chodzi o oczyszczenie Kościoła, który ma światu nieść światło Chrystusa, a nie skrywać w mroku oparów grzechu i zła ludzi, którzy wiarę zamienili na doczesne, chwilowe przyjemności, bogactwa, korzyści, wpływy i władzę.”

Wpis distępny na stronie: http://isakowicz.pl/lawendowa-mafia-polecam-ksiazke-ks-prof-dr-hab-dariusza-oko/

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632806

Przykra sprawa! Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówi b. ciekawie i szczegółowo o sprawie kard. Stanisława Dziwisza w związku z reportażem TVN24 „Don Stanislao”. Eminencji zarzuca się w tym słynnym już filmie tuszowanie pedofilii na całym świecie. Ks. Tadeusz uważa, że tylko Stolica Apostolska wszczynając śledztwo może coś zrobić z tą sprawą. Dziwi go postawa kard. Dziwisza podczas wywiadu dla TVN, w którym nie odpowiedział na niemalże żadne pytanie dziennikarza Piotra Kraśki. Wywiad opublikowany dziś 12 listopada 2020 r. przez Radio WNET:

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632807

Jest to ekskluzywyny raport (Exclusive Special Report) o sprawie McCarricka, opublikowany już 12 października 2018 r. przez Church Militant:

 

A tu najnowszy raport: „Catholic - Special Report: McCarrick vs. Viganò”, opublikowany dziś 12 listopada 2020 r. przez Church Militant:

 

Czy choćby i te rewelacje ujawnione publicznie przez „The Vortex — McCarrick Bombshell”. Opublikowany już 20 lipca 2020 r. przez Church Militant:

 

Polecam gorąco i ten raport: “The Download — Homosexual Warfare”. Opublikowany 26 października 2020 r. przez Church Militant:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632809

Viganò responds! Just as we suspected from the beginning, the report is an effort to blame Popes John Paul II and Benedict XVI for the McCarrick scandal and paint Pope Francis as the hero. Indeed, the report begins by noting that the report was commissioned by Francis for the good of the universal church. But there is a new twist which we should have seen coming. They try to put the blame for McCarrick also on Archbishop Viganò. Wywiad opublikowany 10 listopada 2020 r. przez LifeSiteNews:

 

Koniecznie zatem trzeba się zapoznać i z tym raportem: „Top 5 takeaways from the McCarrick Report”. Opublikowany 11 listopada 2020 r. przez America - The Jesuit Review:

Former Cardinal Theodore McCarrick sexually abused seminarians and minors for decades—all while being promoted through the church’s ranks at a remarkable speed. On November 10, 2020, the Vatican released an unprecedented, 400-page report on how that happened. In this video, Colleen Dulle, host of the “Inside the Vatican” podcast, gives the top 5 takeaways from the report.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632810

Inne wypowiedzi ws. pedofilii były fatalne! Tak dosłownie komentował otwarcie i publicznie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski duszpasterz polskich Ormian, historyk Kościoła, pamiętną treść wywiadu telewizyjnego kard. Stanisława Dziwisza (który mało co pamiętał) dla TVN-u. Rozmówca Łukasza Jankowskiego wyraził głębokie niezadowolenie: „Ksiądz kardynał mija się z prawdą – to najłagodniejsze określenie, jakiego mogę użyć w tym kontekście.”.

Zdaniem duchownego polski Episkopat nie chce rozliczyć tych kwestii, czego kolejnym potwierdzeniem jest treść komunikatu z ostatniego zebrania plenarnego, gdzie nie znalazła się żadna wzmianka na temat pedofilii wśród duchowieństwa: Kościół musi sam stanąć wprawdzie i część kompetencji związanych z rozliczaniem nadużyć przekazać świeckim. Wywiad opublikowany 22 października 2020 r. przez Radio WNET. Więcej treści znajdziesz na stronie: http://isakowicz.pl/

Vote up!
0
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1632812

Wobec bezczynności ks. kard. Stanisława Dziwisza w sprawach opisanych w liście z dnia 24 kwietnia 2012 roku, wręczonym mu osobiście, napisałem 24 października 2013 r. pismo do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Pismo zostało przetłumaczone na język włoski przez jednego z księży profesorów, który pomagał mi w tej sprawie. Dopiero po tym piśmie Sąd Metropolitalny w Krakowie wszczął proces w sprawie opisanej w punkcie 2 wspomnianego listu. http://isakowicz.pl/tresc-listu-do-ks-kard-stanislawa-dziwisza-wreczonego-mu-osobiscie-wraz-z-zalacznikami-w-2012-roku/

Byłem przesłuchany w tym procesie na wyraźne żądanie Mons. Roberta Olivera. Przesłuchani zostali też rodzice chłopca. Nie znam wyniku tego procesu. Nie wiem też, czy inni świadkowie, których wskazałem, też zostali przesłuchani.

Jednak w czasie przesłuchania, a zeznawałem pod przysięgą, nikt nie negował faktu, że Ks. Kardynał otrzymał ode mnie wspomniany list, który przyjął bądź w ostatnich dniach kwietnia, bądź w pierwszych dniach maja 2012 roku. Dokładna data mojej audiencji z pewnością jest podana w dokumentach prowadzonych przez ks. Sekretarza.

Dodam, że Mons. Robert Oliver przyjechał z Watykanu do Krakowa kilka miesięcy później, w czerwcu 2014 roku. https://dziennikpolski24.pl/kosciol-przeprosi-w-krakowie-za-naduzycia-wobec-nieletnich/ar/3474115

Cały wpis jest na stronie: http://isakowicz.pl/publikuje-kolejny-list-ws-pedofilii-tym-razem-wyslany-do-watykanu-w-2013-roku/

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632828

List był datowany na 24 kwietnia 2012 roku i wręczyłem go Kardynałowi osobiście w kurii krakowskiej, bądź w tym samym dniu, bądź w którymś dniu w jego okolicy. Sekretarz kardynała prowadzi dokładny harmonogram zajęć i wizyt, więc można łatwo sprawdzić, którego to było dnia dokładnie. Wręczyłem wtedy nie tylko list, ale i teczkę pełną załączników do tego listu.

Wizyta była efektem plenarnego posiedzenia Rady Kapłańskiej w dniu 28 marca 2012 roku, na którą zostałem zaproszony przez Księdza Kardynała. Na Radzie tej byłem przesłuchiwany wobec wszystkich zgromadzonych, w tym wobec wszystkich biskupów krakowskich, przez ks. biskupa Grzegorza Rysia w związku wywiadem-rzeką pt. „Chodzi mi tylko o prawdę”, przeprowadzonym ze mną przez pana redaktora Tomasza Terlikowskiego. Całość spotkania była nagrywana przez organizatorów na taśmę magnetofonową.

Jeżeli Ksiądz Kardynał zaprzecza tej wizycie i otrzymaniu listu z załącznikami, to jestem zmuszony opublikować list w całości, Usunę jedynie dane osób wymienionych w tekście.

Co do powołania komisji do zbadania tej sprawy, to jestem za, byleby nie była ona taką fikcją jak powołana w 2006 roku Komisja Pamięć i Troska. Chętnie udostępnię tej komisji dokumenty dotyczące także innych spraw.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://isakowicz.pl/moja-odpowiedz-na-oswiadczenie-ksiedza-kardynala-stanislawa-dziwisza/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632829

Rozmyślania w blogu ks. Tadeusza Isakowicza.Zaleskiego: „Prawda jest ważna tak dla dobra ofiar, jak i ze względu na pamięć o św. Janie Pawle II. Gdy polskie media katolickie milczą, to zagraniczne informują na bieżąco (zobacz też drugi link):

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kardynal-stanislaw-dziwisz-nie-wiedzial-o-sprawie-szymika-ks-isakowicz-zaleski/6dycjs8

Zobacz także:

https://www.religiondigital.org/mundo/cardenal-Dziwisz-encubrir-menores-clerigo-zaleski_0_2270772902.html

Cały wpis jest dostępny: http://isakowicz.pl/licze-ze-kard-dziwisz-powie-prawde/

Vote up!
0
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1632831

Czyli ponownie rozmyślania w blogu ks. Tadeusza Isakowicza.Zaleskiego:

inne tematy:

– molestowanie chłopców w – Archidiecezja Krakowska, Diecezja Tarnowska i Diecezja Sandomierska,

– przesłuchaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie,

– komisja ds. pedofilii i luki w polskim prawie,

– pozytywny przykład w Kościele we Francji.

Na stronie: http://isakowicz.pl/polemika-z-kard-s-dziwiszem-ws-pedofilii/

O tym posłuchaj wywiadu w Mediach Narodowych. Gorąco polecam:

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632832

Gośćmi prowadzącej Agnieszki Kopacz byli Prof. Robert Flisiak i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Poruszono wiele problemów, rozmowa dotyczyła Archidiecezji Katowickiej i Diecezji Tarnowskiej, Archidiecezji Krakowskiej, Radia Maryja oraz teorii spiskowych, sojuszu ołtarza z tronem. Wywiad opublikowany 5 Marca 2021 r. przez Wirtualna Polska:

 

Vote up!
0
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1632834

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski napisał w ostatnich dniach na swoim blogu: „Kard. Stanisław Dziwisz i trzej biskupi zostaną ukarani? Cztery sprzeczne wersje ws. pisma z 2012 r.:

1) Kard. Dziwisz w rozmowie z TVN24 stwierdził, że nic nie pamięta.

2) Prawnik z Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, że list się odnalazł i że kardynał sobie przypomniał.

3) Katolicka Agencja Informacyjna / KAI, że list się jednak nie odnalazł.

4) Kuria Archidiecezji Krakowskiej, że pisma nikt w ogóle nie szukał.

Tylko ten przykład pokazuje, że sprawy tuszowania pedofilii i innych skandali obyczajowych bez interwencji Watykanu i prokuratury świeckiej nie da się w żaden sposób wyjaśnić.”

Wpis jest dostępny pod adresem: http://isakowicz.pl/kard-stanislaw-dziwisz-i-trzej-biskupi-zostana-ukarani/

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632838

Tak uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który w programie "Punkt widzenia" powiedział o nim wprost: „Dziś powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć, że nie może zasłaniać się Janem Pawłem II, rozdawać jego relikwii, tylko musi powiedzieć czemu o pewnych rzeczach nie informował papieża i wykonywał pewne ruchy w Krakowie.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.polsatnews.pl/wideo/ks-isakowicz-zaleski-o-kard-dziwiszu-musi-przestac-zaslaniac-sie-janem-pawlem-ii_6786466/

Zobacz też i posłuchaj i tego: „Jan Paweł II był oszukiwany?!”. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mocno o współpracownikach papieża. Filmik opublikowny 18 lutego 2021 r. przez Super Expres:

 

Vote up!
0
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1632839

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM, a pytany o to czy Kościół nie zbankrutuje od pozwów o odszkodowania od ofiar molestowania seksualnego. Tak rzeczowo odpowiedział Robertowi Mazurkowi: "Tak, jest takie niebezpieczeństwo, choć moim zdaniem o wiele gorsze jest bankructwo moralne".

I dodał jasno i klarownie: "Siłą Kościoła nie jest majątek czy nieruchomości czy konta bankowe, ale wiarygodność, uczciwość i przede wszystkim wierność ewangelii. Dziś jesteśmy świadkami, że dorobek wielu pokoleń uczciwych księży, ludzi świeckich jest niszczony przez nieumiejętność rozwiązywania trudnych spraw". Wywiad opublikowany 23 lutego 2021 r. przez Fakty RMF FM:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632850

Zawiadomienie zostało skierowane w czwartek 11 marca 2021 r. i dotyczy m.in. hierarchów kościelnych: bp. Tadeusza Rakoczego, kard. Stanisława Dziwisza, bp. Romana Pindla i bp. Piotra Gregera. Urząd uznał, że nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby duchowni mieli nie być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

W tej sytuacji Diecezja bielsko-żywiecka postanowiła wystosować oświadczenie, możemy w nim przeczytać: „Dostrzegając wielki dramat oraz ból, jaki przeżywają osoby pokrzywdzone, mając na uwadze ich prawo do sprawiedliwości oraz kierując się dobrem, także dzieci i młodzieży, uważamy współdziałanie z państwowymi organami ścigania za jedną z głównych zasad skutecznego zwalczania wykorzystania seksualnego małoletnich.”

Po czym w oświadczeniu dodano jeszcze: „Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że sprawa przedstawiana w dzisiejszych doniesieniach medialnych została zbadana w 2014 r., kiedy biskup Roman Pindel, krótko po objęciu diecezji, otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa.”

Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Krakowie. Z informacji przesłanych organowi przez Państwową Komisję ds. Pedofilii wynika, że jest to popełnienie przestępstwa z art. 240 Kodeksu karnego, czyli karalne niezawiadomienie o przestępstwie.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.o2.pl/informacje/panstwowa-komisja-ds-pedofilii-skierowala-zawiadomienie-wielki-dramat-i-bol-6617193728162336a

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632851

Decyzja Watykanu i sankcje wobec biskupa Tadeusza Rakoczego. Ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski poleca dyskusję. Goście programu jest także ks. dr hab. Andrzej Kobyliński. Opublikowany 31 Maja 2021 r. przez Telewizja Republika, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632852

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Dodam, że zło zdarza się wszędzie, ale najgorsze jest to, że Kościół polski nie ma mechanizmu oczyszczania. Najwyższy czas, aby kard. S. Dziwisz odsunął się na bok, a Watykan zrobił porządek w archidiecezji. Konieczne jest też uporządkowanie spraw Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie i przylepionego do niego seminarium duchownego św. Cyryla i Metodego w Krakowie.”. Czytaj więcej: http://isakowicz.pl/czas-na-porzadki-w-archidiecezji-krakowskiej-komentarz-do-filmu-marcina-gutowskiego/

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632853

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Sebastianem Łupakiem : „[...] To były wręcz powiązania mafijne, ocierające się o handel żywym towarem. Klerycy, którzy mieli kłopoty w seminariach w całej Polsce, trafiali do Wyższego Seminarium Duchownego im. Cyryla i Metodego przy Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Tu miała się odbywać dwuletnia formacja, a następnie wyjazd do Orchard Lake. Niestety, jak wynika z reportażu, ci młodzi ludzie mogli być tam deprawowani. Za kleryka płacono konkretne pieniądze - prawie 250 tys. dolarów. [...]

Nie wiem. Niech to wyjaśni komisja watykańska. Reportaż opisuje sytuację, że biskupi amerykańscy przyjeżdżają z całego kraju do Orchard Lake i wybierają sobie polskich kleryków. To jest patologia. Dodam, że od dawna były wątpliwości na temat funkcjonowania tego akurat seminarium w Krakowie. [...]

To wszystko miało służyć zbożnym celom, a zostało wykorzystane do nieprawości. Z reportażu Gutowskiego wynika, że wiedza o tej nieprawości była znana zwierzchnikom Kościoła w Krakowie. [...]

Do roku 2017 za działalność na terenie Sanktuarium Jana Pawła II odpowiadał kardynał Stanisław Dziwisz, a obecnie metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Pytanie: jaką mieli wiedzę i dlaczego nie reagowali? [...]

To jest metoda samobójcza. On idzie w zaparte, zasłaniając się niewiedzą i niepamięcią. Gutowski pokazuje jednak, że kardynał Dziwisz napisał do arcybiskupa Detroit list, w którym promował ks. Króla, moim zdaniem już wiedząc, jaki bagaż skandali obyczajowych się za nim ciągnie. Czerwone lampki już dawno powinny się były kardynałowi Dziwiszowi zapalić, ostrzegając go, że ks. Król nie jest odpowiednim kandydatem do kształtowania młodych księży.”. Czytaj więcej: https://teleshow.wp.pl/ks-isakowicz-zaleski-o-sprawie-ks-krola-powiazania-mafijne-ocierajace-sie-o-handel-zywym-towarem-6648845071166336a?fbclid=IwAR3VNkXa6wJUhD2sm4bE4oABTcvJ8vgDAZar7j1NzMoLBsl9n89zBw9msXA

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632854

Znów szokujący film dokumentalny o nadużyciach pt. „Bielmo”. Jest to zwiastun o tym czego nie moglibyśmy spodziewać się w szeregach świątobliwego duchowieństwa, ile w tym prawdy?! Boże jedyny, co to się dzieje w szeregach duchowieństwa, które winno świecić przecież dobrym przykładem. Boże Ty to widzisz i jeśli to prawda jest; nie grzmisz?! Do czego owi ludzie zepsuci prowadzą, czy do Twego świętego gniewu Panie?! Opublikowany 7 czerwca 2021 r. przez Biuro Prasowe TVN Grupa Discovery:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632856

Don Stanislao czyli cała prawda o Kościele? Opinia prywatna! Posłuchaj i sam osądź wg własnego sumienia, prawdy dostępnej w sieci oraz innych dostępnych treści publicznych. Opublikowany 12 listopada 2020 r. przez Tomasz Samołyk:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632858

Ks. Prof. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie wobec oficjalnego oświadczenia Sekretariatu kard. Stanisława Dziwisza ws. reportażu o wykorzystywaniu seksualnym w polonijnym seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych. W tym komunikacie czytamy dosłownie: "Ksiądz kardynał nie będzie komentował i odnosił się do reportażu dotyczącego Orchard Lake".

Po temu ks. Prof. Andrzej Kobyliński zdecydował się skomentować dość jednoznacznie i mocno: „Zarzuty i oskarżenia są bardzo poważne, dobrze udokumentowane. Niełatwo się z nimi zmierzyć. Myślę, że dlatego to oświadczenie jest takie wymijające, enigmatyczne i niczego nowego nie wnosi do sprawy.”.

I zaraz dodaje jasno i klarownie: „Moim zdaniem to kolejny poważny błąd księdza kardynała. Od wielu miesięcy mówię, że ten węzeł gordyjski trzeba radykalnie przeciąć, jeśli chodzi o całą sieć różnego rodzaju oskarżeń i zarzutów, które dotyczą kard. Dziwisza. To wszystko bardzo negatywnie rzutuje na pontyfikat Jana Pawła II.”.

A dopytywany na gorąco co ma na myśli, mówiąc o wcześniejszych błędach kardynała Dziwisza, tak powiedział: „Bardzo poważnym błędem jest milczenie w sprawie zarzutów, które pojawiły się w materiale TVN24 "Don Stanislao" i "Don Stanislao. Postscriptum". Była zapowiedź powołania specjalnej komisji. Mówił o tym sam kardynał Dziwisz oraz arcybiskup Stanisław Gądecki. Działo się to jesienią ubiegłego roku, a mamy już czerwiec. I nic się w tej sprawie nie dzieje. Ta cisza przeraża. Milczenie w tak ważnych sprawach jest drogą donikąd.”.

Zaś w kontekście b. poważnego kryzysu związanego z zarzutami o wykorzystywanie seksualne, tak też szczerze wyznał: „W kontekście wczorajszego reportażu, który dotyczy seminarium polonijnego w Orchard Lake, warto podkreślić, że na podstawie badań naukowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wiemy, że ok. 50 proc. duchownych katolickich w USA ma orientację homoseksualną. Problem dotyczący seminarium w Orchard Lake jest częścią tego gigantycznego problemu amerykańskiego, który rozpoczął się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Z jednej strony, chodzi o rosnącą populację duchownych homoseksualnych, z drugiej - o różne formy wykorzystywania seksualnego nieletnich i tzw. bezbronnych dorosłych.”.

Czytaj więcej: https://wiadomosci.wp.pl/dziwisz-milczy-ws-reportazu-o-orchard-lake-ks-kobylinski-to-powazny-blad-6649131648900000a

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632859

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na swojej stronie: „Nie tylko o molestowaniu kleryków w seminarium przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – Archidiecezja Krakowska, ale i o kontrowersjach wokół kard. Dziwisza, w tym o włoskim kamerdyner-diakonie, którego wyświęcił kard. Kazimierz Nycz dla Archidiecezji Warszawskiej, i ampułkach z krwią św. Jana Pawła II.”. Wywiad dla TV Realu24 opublikowany 11 czerwca 2021 r. przez wRealu24:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632861

Patrząc na galopującą sekularyzację oraz gwałtowny spadek zaufania do Kościoła można dojść do wniosku, że polskim biskupom udało się to, czego nie zdołali dokonać w PRL komuniści. Nieumiejętność ewangelicznego stanięcia w prawdzie oraz podjęcia pokuty, co obserwujemy w przypadku pedofilii, zdają się łudząco przypominać postawę wobec lustracji. Wokół osób zamieszanych w skandale kościelne, takich jak kardynał Henryk Gulbinowicz czy prałat Henryk Jankowski, unosi się „zapach” Służby Bezpieczeństwa.

Powstają b. ważne pytania, które nurtują już b. wielu: Polski Kościół sam się zagłodził w oblężonej twierdzy? Czy to może komuniści święcą triumfy zza grobu? Czy polski Kościół dalej żyje w cieniu PRL? Czy to możliwe, że służby wpływały na kariery w polskim Kościele? A może obecna sekularyzacja w Polsce jest zwycięstwem komunistów zza grobu? Wszak kto pyta nie błądzi!

Wszystkie te gorące kwestie poruszono podczas debaty z cyklu „Zamiast Kongresu”. Dyskutantami byli: prof. Sławomir Cenckiewicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Debatę poprowadził Kamil Wons. Zapis z debaty opublikowano 7 czerwca 2021 r. przez Jagiellonian Club:

 

Vote up!
3
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632862

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Wpis pomógł odzyskać Gawrion i za to wielkie, wielkie dzięki! Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena wpisu, pierwotne zainteresowanie wpisem, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powyższe komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
2
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632863