Unia Europejska chce tęczowej rewolucji w Polsce

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Zaprotestuj! To nie żarty! Jeszcze masz czas! Potem przyjdą i po Ciebie, jak będziesz niegrzeczny i dla przykładu będziesz się obnosił z teologią ciała św. Jana Pawła II, czyli z tym co jest naturalne. Masz jeszcze możliwości powiedzieć w sposób wolny: stop ofensywie prawnej LGBT. Nie zgadzam się na to! Nie zgadzam się na cywilizację śmierci. Razem możemy naprawdę więcej! Z Twoją pomocą skutecznie bądzie można chronić polskie małżeństwa, rodziny, dzieci, jeszcze przez wiele lat.

Otóż Unia Europejska (UE) chce tęczowej rewolucji w Polsce. W świetle nowego unijnego dokumentu: „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, w perspektywie najbliższych lat Komisja Europejska (KE) będzie dążyła do zmuszenia wszystkich państw członkowskich do uznawania związków jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.

Naturalnie jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, Polska będzie musiała uznać związki homoseksualne zawierane za granicą. Ale to nie wszystko: będzie zmuszona zaakceptować adopcje dzieci przeprowadzone w innych krajach przez takie pary. De facto będzie oznaczało to zrównanie statusu związków homoseksualnych z rodzinami.

Z kolei osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż polskiego prawa rodzinnego, zapisanego w Konstytucji oraz rozwiniętego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie wolno do tego dopuścić! Potrzebny jest zatem zdecydowany ruch wyprzedzający presję Komisji Europejskiej. W tej sytuacji trzeba koniecznie zaapelować do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa. [1]

I właśnie w tym kierunku idą prace i starania Centrum Życia i Rodziny, które zorganizowało petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego. Ja już podpisałem w czwartek 18 lutego, ale i Ty jesteś zaproszony, by swój cenny, obywatelski podpis, złożyć pod poniższym apelem. Możesz to zrobić pod tym adesem: ]]>https://wobronierodzin.pl/]]>

 

Apel w obronie polskich rodzin!

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

Opublikowana niedawno przez Komisję Europejską „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną odpowiedź na ten dokument!

Komisja Europejska już nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. mniejszościom seksualnym statusu równego rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Autorzy „Strategii” żądają wprowadzenia mechanizmu wzajemnego uznawania, a zatem dążą do tego, aby: związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci, zmiana płci dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, były uznawane przez wszystkich jej członków.

Ponadto domagają się równości związków osób określających się jako LGBTIQ w ustawodawstwie praw państw członkowskich i podkreślają, że będzie to temat w negocjacjach z państwami kandydującymi.

Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż kluczowych instytucji polskiego prawa rodzinnego, mającego swoje fundamenty w Konstytucji RP, a rozwiniętego m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wartości, na których jest ono oparte: małżeństwo będącego związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo, zostaną pozbawione należytej ochrony, a w przyszłości zastąpione tezami zaczerpniętymi z lewackiej, oderwanej od prawa naturalnego, ideologii.

Dlatego stanowczo domagam się, aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!

Jest to szczególnie ważne w kontekście gróźb unijnych urzędników, deklarujących podjęcie kroków prawnych, jeśli dialog w tym zakresie nie przyniesie oczekiwanych przez nich skutków.

Państwa, które bronią porządku naturalnego tzn. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – a które stanowią mniejszość – mogą zatem stać się przedmiotem bezpardonowego nacisku, a może nawet i szantażu politycznego ze strony Komisji Europejskiej.

Tym bardziej liczę na Pański ruch wyprzedzający tę presję i zajęcie przez polski rząd jednoznacznego stanowiska wobec takich deklaracji. [2]

 

Kwas faryzeuszów i Heroda

 

A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? (Mk 8,14-21).

 

Lenistwo i tchórzliwość drogą do piekła gender

 

W kontekście powyższego jawią się b. klarownie błędy współczesności, zalewanej demoniczną ideologią gender. Sumienie prawego człowieka wzywa do nawrócenia, pokuty i czynnego działania! Jeszcze wszyscy mamy trochę czasu, lecz jak długo?! Jeśli katolicy pozostaną leniwi i tchórzliwi, egoistycznie zapatrzeni wyłącznie w to co posiadają: dzieci, majątki, stanowska rządowe i inne. To zostanie nam katolikom ino sznur zdrajców judaszowych, lub śmierć męczeńska w obronie podstawowych prawd wiary. To się naprawdę już dzieje, teraz za pontyfikatu papieża Franciszka..... .

Cenne, warte zauważenia jest i to naukowe, teologiczne spojrzenie OO. Jezuitów na słowo Chrystusa Pana, przytoczone przez ewangelistę Marka: „[...] Faryzeusze i Herod to wrogowie nauczania Jezusa. To ludzie, którzy mają swój własny interes i próbują go obronić przed Jezusem, który im zagraża. Faryzeusze dzierżą władzę duchową. Mają własną wizję religijności polegającej na przestrzeganiu zasad. Nie ma w niej miejsca na Boga Dobrego Ojca. Nie ma w niej miejsca na usprawiedliwienie płynące od Boga: na bezinteresowne przebaczenie i uzdrowienie. Upatrują sens religijności w samousprawiedliwieniu płynącym z doskonałego zachowywania przykazań. Są zamknięci na Boga łaski.

Herod jest przykładem człowieka światowego zainteresowanego władzą, wpływami i przyjemnościami. Jezus jest dla niego zagrożeniem, bo prostota Jego życia i stawianie Boga na pierwszym miejscu podważa system Heroda, w którym on sam zajmuje pierwsze miejsce. [...]” [3]

Dziś bowiem pokutuje w społecznościach pobłażanie Herodom! Oferują oni łatwe życie, pełne wygód i przyjemności i wielu tego pragnie, chce i popiera taki styl życia. Jako niemodny, staroświecki, zacofany, ukazywany jest natomiast z premedytacją tradycyjny model małżeństwa i rodziny. To odwieczny cel komunistów, maksistów i nihilistów. To dlatego Matka Boża ukazała dzieciom w Fatimie, iż ostatnia walka rozegra się właśnie o rodzinę.

 

Tak dla rodziny nie dla demonicznej ideologii gender

 

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała wreszcie do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. W miejsce Konwencji Stambulskiej ustawa zobowiązuje rząd do pracy nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. To b. potrzebny dokument, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny. Oficjalna zbiórka podpisów pod tym projektem ruszyła natomiast w październiku 2020 r. . Do 28 grudnia ub. roku pod projektem mającym na celu ochronę praw polskich rodzin udało się zgromadzić 150 tys. podpisów. Akcję zainicjował Instytut Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym, a włączyły się w nią liczne środowiska i organizacje prorodzinne.

Konwencja Stambulska (pięć lat od jej ratyfikacji), budzi b. liczne kontrowersje i powszechny sprzeciw. Dokument opiera się na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zapisana w niej niejasna definicja płci jest sprzeczna z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę. Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia – do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72). Ponadto Konwencja dopatruje się źródeł przemocy w tradycyjnych rolach płciowych. Pomija przy tym faktyczne, potwierdzone badaniami, przyczyny tego zjawiska.

Do tej pory Konwencji nie ratyfikowało 13 państw Rady Europy, m.in. Czechy, Wielka Brytania i Bułgaria. Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na ratyfikację Konwencji. Obywatelski projekt ustawy wyraża zatem zgodę na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja, mogą bowiem zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris mówi jasno i klarownie: „Posłowie będą mieli obowiązek wypowiedzenia się na temat Konwencji stambulskiej i zadecydowania, czy pozostanie ona w naszym systemie prawnym. Decyzja ta jest niezwykle ważna, ponieważ od niej będzie zależało to, w którą stronę pójdzie nasz kraj - czy będziemy stać na straży fundamentalnych wartości, na straży praw człowieka, czy też pójdziemy w stronę ideologicznej inżynierii społecznej.”

Warto podkreślić, iż w miejsce genderowego dokumentu, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej postuluje rozpoczęcie prac nad międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Przyjęcie tego aktu pozwoliłoby na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.

Co ciekawe, we wrześniu 2020 r. oświadczenie w sprawie Konwencji stambulskiej wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Polscy hierarchowie przypomnieli w nim stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia Konwencji. Poparli równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia stambulskiego dokumentu Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. [4]

 

Gender - tęczowa rewolucja

 

Dla tryumfu zła wystarczy zatem obojętność dobrych ludzi. Niebezpieczna ideologia, która próbuje sięgnąć po niewinność dzieci właśnie święci tryumfy w Europie, w USA, Kanadzie, Australii i wielu innych miejscach. Już dziś każdy kto sprzeciwia się tęczowej rewolucji jest napiętnowany i atakowany. Lansuje się wszystkimi środkami, mediami nowoczesne państwo bez Kościoła, b. wczesną, brutalną seksualizację najmłodszych, świat w którym zwierzęta mają prawo do życia, a dzieci w imię wolności często są tego prawa pozbawiane. Eutanazja wspmagana! Te postępowe hasła są właśnie sztandarową wizytówką demonicznej ideologii gender. Ta precyzyjna ideologia próbuje zapanować nad nami, krok po kroku przesuwając granicę. Film opublikowany już 9 października 2019 r. przez Radio Maryja:

Przypisy:

[1] ]]>https://wobronierodzin.pl/]]>

[2] Jak wyżej.

[3] ]]>https://www.chwila-jezuici.pl/slowo-zycia/445-kwas-faryzeusz?oacute;w-i-...]]>

[4] ]]>https://www.pch24.pl/sejm-rozpocznie-prace-nad-obywatelskim-projektem-ta...]]>

Brak głosów

Komentarze

Komisja Europejska (KE) opublikowała pod koniec ubiegłego roku Brukselscy ideologowie zapowiadają w okumencie „Strategię na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, wprowadzenie mechanizmu wzajemnego uznawania. Oznacza to, że związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci, zmiana płci dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają być uznawane przez wszystkich jej członków!

Te działania zaplanowane są na 2022 rok. Oznacza to, że mamy tylko dwanaście miesięcy, aby się przeciwstawić. Dlatego konieczne jest, by rząd Polski zareagował już dziś! O szczegółach w rozmowie z red. Pawłem Chmielewskim mówił prezes Centrum, Paweł Ozdoba. Wywiad opublikowany dziś 15 lutego 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637702

Środowiska LGBT bezceremonialnie domagają się kolejnych przywilejów. Radykalizują sposoby działania. Jesteśmy świadkami kolejnych prowokacji i aktów agresji. Jednak czy osoby LGBT są faktycznie obywatelami drugiej kategorii? Czy rzeczywiście są ofiarami systemowej dyskryminacji? A może za fasadą chwytliwych haseł skrywają się zupełnie inne cele? O tym właśnie rozmawiano na konferencji Centrum Życia i Rodziny. I na te i tym podobne pytania odpowiedzą: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Barbara Nowak, prof. Aleksander Nalaskowski, prof. Grzegorz Kucharczyk, Krystian Kratiuk i Jan Pospieszalski. Relacja z konferencji opublikowana 22 października 2020 r. przez Centrum Życia i Rodziny, a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637703

Mecenas Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris rozprawia o wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) i agresji środowisk feministycznych. mówi o tym dosadnie: „Są za mordowaniem dzieci! Atakują kościoły! To rewolta!”. Przypomina, iż trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską "Tak dla rodziny, nie dla gender". Mec. Mówi także iż de facto to od nas zależy, czy zdołamy powstrzymać skrajną lewicę. Wywiad opublikowany 3 grudnia 2020 r. przez wRealu24:

 

Oraz wywiad w tym samym temacie, choć nieco wcześniejszy, opublikowany 27 października 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637704

Ks. prof. Robert Skrzypczak w programie „Rozmowy niedokończone” Telewizji Trwam nie owijał w bawełnę: „Polska (jeszcze) katolicka do niedawna mogła cieszyć się powodzeniem w przekazywaniu wiary. Mieliśmy dużo ludzi w Kościele, czuwania nocne, grupy modlitewne, duszpasterstwa akademickie, spotkania w Lednicy, pielgrzymki – to wszystko drażniło, było solą w oku. Dzisiaj nie tyle mamy do czynienia z naturalnymi procesami wystygania wiary chrześcijańskiej, (…) co ze wzmożeniem pewnych sił finansowych, estetycznych, kulturowych, by zniszczyć chrześcijaństwo w Polsce.”

I dodał jasno i klarownie o źródłach tego wiatru niesionego na czarnych skrzydłach demonicznej ideologii gender oraz cywilizacji śmierci: „Podobne rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych – ludzie wychodzą na ulice i reagują gniewem, złością, chęcią rzucania się sobie do gardeł. [...] W USA to się działo, podobnie w Europie – we Francji, Hiszpanii i nagle w Polsce. Tylko pretekst jest inny, ale źródło jest jedno i to samo.”

Zdaniem ks. prof. Roberta Skrzypczaka wielu współczesnych ludzi zachowuje się jak „klienci kultury antychrysta”. Nie mają oni żadnej odporności na zło, nie mają duchowości, a to sprawia że są bezbronni, mówi: „Wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić z wiarą, która do nich nie dotarła, zaczynają reagować złością, gniewem, chęcią zniszczenia.”

Nadto u wielu pokutuje już nawet: „niezdolność przyjęcia cierpienia, przeciwności, bariery, które stawiają nam np. wymogi moralne. To rodzi bunt, przesadę i histerię”. Źródło: radiomaryja.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/ks--prof--robert-skrzypczak-o-klientach-kultury-antychrysta,82162,i.html#ixzz6n0Fn5Hqg

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637705

Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) już całkiem sfiksowała i za nasze pieniądze chce nas oto prześladować. Otóż próbuje przekonać ludzi na świecie, iż ściganie krytyków ideologii LGBT jest „prawem człowieka”. Tak! To właśnie najnowszy pomysł ONZ. Gdzie jest w tej sytuacji papież Franciszek (skała), gdzie Watykan, gdzie Przewielebni biskupi (Pasterze) z całego świata, gdzie te setki tysięcy katolickich naukowców, różnego stopnia i tytułów (gronostajów), mających zwykle pełne usta frazesów o wolności, tolerancji, miłości (koń by się uśmiał), równości, braterstwie itp, itd, i cdn....., w więzieniu dla zwykłych katolików (już niedługo)?! Zgroza! Mega skandal! Zgorszenie nie do opisania! To nie do wiary, co się obecnie dzieje po świecie i to tylko 16 lat po śmierci wielkiego św. Jana Pawła II. Gorąco polecam RAPORT PCh24.przygotowany przez Jacka Ożóg: Opublikowany 20 lutego 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637706

Chodzi o sprawy szeroko opisane powyżej i czynny sprzeciw wobec narzucania „praw” osób LGBT. Apel do premiera z prośbą o interwencję podpisało już 10 tys. osób. Inicjatorzy zachęcają do podpisu pod apelem, także ipo to: „aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w ‘Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25’ są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!”.

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny mówi jasno i klarownie: „Ważne jest, by Polska od razu zapowiedziała, że nie będzie realizować takich postulatów i zamierza trwać niezmiennie przy definicji małżeństwa zawartej w Konstytucji RP, bowiem unijni urzędnicy w „Strategii” chcą przekroczyć kolejne granice. Planują wspierać tzw. dobre praktyki na rzecz zmiany płci bez ograniczeń wiekowych. To oznacza stworzenie mechanizmu pomocy dzieciom, które chcą zmienić płeć, aby ominąć wolę ich rodziców. Nie możemy wyrazić na to zgody.”

Działajmy solidarnie w tym kierunku, aby zabezpieczyć status rodziny jaki wynika z polskich przepisów prawa: „Zaapelujmy zatem do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa”.

Cały wpis jest dostępny: https://www.pch24.pl/juz-10-tys--osob-apeluje-do-premiera--chodzi-o-sprzeciw-wobec-narzucania-praw-osob-lgbt,82181,i.html#ixzz6nBZuCVOb

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637707

Papież Franciszek właśnie podziękował za współpracę jednemu z najlepszych, konserwatywnych hierarchów Kościoła. I to w tym czasie, gdy szaleje demoniczna ideologia gender, pandemia i rosnąca apostazja! Na program NA STRAŻY zaprasza Paweł Chmielewski. Opublikowany dziś przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637708

Strajk Lempart chce „świeckich sakramentów”. To nie żarty! To nowa kultura w Polsce. Przedstawiciele strajku Lempart i Suchanow walczą poprostu świadomie i dobrowolnie o wyeliminowanie chrześcijaństwa z życia Polaków. Na tej drodze niektóre z „humanistycznych pomysłów”, jakie zaprezentowali to: „Huczne pierwsze urodziny” zamiast Chrztu Świętego. „Ceremonia rozkwitu” zamiast Pierwszej Komunii Świętej. Całkiem ciekawie nieprawdaż.

Jeden z działaczy strajku Lempart i Suchanow tak to ładnie i składnie uzasadnił: „Skoro dla wielu osób istnieje naturalna potrzebna celebracji i zaznaczenia jakimś rytuałem, że w rodzinie i społeczności pojawił się ktoś nowy, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją inne niż katolicki chrzest możliwości, żeby to urzeczywistnić.”

I dalej pomysłodawcy jadą już z koksem na całego, a co będą sobie żałować: „Rodzice zobowiązują się wobec siebie i bliskich do wychowywania dziecka w duchu prawdy, szczerości wobec siebie i innych, do rozwijania krytycznego myślenia, wzmacniania szacunku do siebie i innych, rozwijania w dziecku odwagi do pokonywania zła, wychowania w duchu pokoju i miłości, do rozwijania optymistycznego poglądu na świat, wychowywania w duchu troski, współczucia i hojności”. I już i pozamiatane! Źródło: TVP.info

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/ceremonia-rozkwitu-i-humanistyczne-narodziny-dziecka--strajk-lempart-chce-swieckich-sakramentow,82477,i.html#ixzz6oNurYfTW

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637709

Prezydent RP Andrzej Duda złożył propozycję ustawy zmieniającej dotychczasowe o prawo do aborcji w Polsce. Jak oceniać ją z punktu widzenia prawa naturalnego? Z Karoliną Pawłowską z Ordo Iuris rozmawia Paweł Chmielewskim. Polska pokazuje, jak jest! Co na to Europa? Wywiad opublikowany 2 listopada 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637710

Instytut Ordo Iuris zorganizował cykl debat „W obronie kobiet”; druga konferencja pod tytułem „Równouprawnienie czy uniformizacja?” odbyła się 8 marca 2021 r., z udziałem wielu ekspertek z zagranicy i Polski.

Mec. Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, mówiła w programie PCH24 TV „Jaka jest prawda?” o prawach kobiet i przemocy wobec kobiet. Powiedziała m. in.: „Aby rzeczywiście rozmawiać o prawdziwych prawach kobiet, trzeba to robić w sposób wolny od ideologii. To jest dzisiaj bardzo trudne, a w wielu kręgach po prostu niemożliwe. Cykl naszych konferencji ma na celu odkłamanie pojęcia praw kobiet. Chcemy też stworzyć platformę do swobodnej, nieideologicznej wymiany myśli dla kobiet, którym naprawdę na sercu leży dobro tej sprawy.”

A wskazując na rosnący problem ideologii gender dodała: „Dzisiaj jako sposób na osiągnięcie równości bardzo często przedstawia się perspektywę gender. Perspektywa ta zakłada, że kobiecość i męskość są jedynie konstruktami społecznymi, narzuconymi nam na przestrzeni dziejów w wyniku dialektycznej walki płci. Ostatecznym celem ideologów gender jest stworzenie społeczeństwa, w którym płeć nie będzie żadnym ważnym punktem odniesienia i wszyscy będą zachowywać się w taki sam sposób.”

Co ciekawe, ta wizja jej zdaniem w rzeczywistości zaprzecza równouprawnieniu kobiet: „Jeżeli dążymy do prawdziwego równouprawnienia kobiet, to powinniśmy przede wszystkim afirmować te różnice, jakie są między kobietami a mężczyznami i mówić, że kobiety i mężczyźni są równi - ale różni.”

Mec. Karolina Pawłowska obnażyła bowiem patologię tego myślenia, mówiąc: „To, co robią mężczyźni, postrzegane jest jako pewien wzorzec, do którego kobiety powinny dostosować swoje życie. Widać to chociażby w debacie dotyczącej kształtowania kariery zawodowej, widać to też na poziomie unijnym czy ONZ, gdzie macierzyństwo i kobiety, które poświęcają się macierzyństwu, postrzegane są jako bierne. Macierzyństwo staje się tutaj przeszkodą w samorealizacji.”

Tymczasem w wielu pismach feministek pobrzmiewa hasło już nie tylko rewolucji społecznej, kulturowej i politycznej, ale i biologicznej. Wytrychem do wprowadzania wszelkich zmian i nowinek ma być przemoc wobec kobiet. Jednakże w krajach skandynawskich (gdzie panoszy się gender) nie tylko przemoc wobec kobiet jest na wysokim poziomie, to jeszcze zgłaszalność aktów przemocy jest niższa niż w Polsce. Okazuje się, iż wciąż b, istotną przyczyną agresji i przemocy jest alkohol; Instytut Ordo Iuris bazując na statystykach policji wskazuje, że w aż 70 proc. przypadków interwencji policyjnych sprawcami przemocy były osoby, które nadużyły alkoholu. Stąd programy zwalczania przemocy domowej należy łączyć z programami antyalkoholowymi. Źródło: PCh24 TV

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/karolina-pawlowska-w-pch24-tv--to-rodzina-chroni-kobiety--ideologia-gender-tylko-szkodzi,82554,i.html#ixzz6oh4gl1Ag

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637712

....„zmieniać płeć”! Czyli rewolucja cywilizacji śmierci już tuż za zachodnią granicą na Odrze i Nysie. I wszystko oczywiście zgodnie z prawem! Dziś poprzez sądy, a nie przez miecz wprowadza się głupotę, zło i totalitaryzm. Nowa ustawa zaproponowana przez niemiecki rząd ma pozwolić „zdezorientowanym płciowo” dzieciom już w wieku zaledwie 14. lat zmienić swoje imię i płeć zapisane w oficjalnych dokumentach.

Projekt został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (kierowane przez chadeka) i Ministerstwo Sprawiedliwości (kierowane przez socjaldemokratę). Ma on na celu weryfikację niemieckich wymogów dokumentacyjnych, umożliwiając sądom modyfikację zapisów dotyczących płci na podstawie jednej „opinii eksperta”. Naturalnie wszystko: „w najlepszym interesie dziecka”, no gdzieżby nie. W projekcie zatem zapisano: „Małoletni musi mieć ukończone 14 lat” [...] „uzyskać zgodę swojego opiekuna prawnego” [...] "jeżeli opiekun prawny nie wyrazi zgody, zgoda sądu rodzinnego zastąpi zgodę opiekuna – jeśli zmiana płci lub imienia nie będzie sprzeczna z najlepszym interesem dziecka".

Co ciekawe. Wszystkie chwyty są już dozwolone bowiem: „Jeżeli w postępowaniu dana osoba jest niepełnoletnia… sąd bierze pod uwagę opinię osoby, która ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe jest dostatecznie zaznajomiona ze specyfiką transseksualizmu”.

Nic dziwnego, że sami normalniejsi Niemcy łapią się za głowy (nigdy nie jest ta, że zgłupieje cały Naród) i już ponad 19 tys. osób podpisało petycję przygotowaną przez Demo Für Alle, największą niemiecką organizację prorodzinną. Jej celem jest powstrzymanie zmian w ustawodawstwie. Piszą oni na swojej stronie dość jednozancznie: „Rząd federalny przyjmuje radykalną, nienaukową tezę ideologii gender, zgodnie z którą płeć jest czysto subiektywna i nie może być zweryfikowana naukowo. Płeć zostaje de facto zniesiona”. Źródło: lifesitenews.com, DoRzeczy.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/niemcy-chca--aby-dzieci-bez-zgody-rodzicow-mogly-zmieniac-plec,82589,i.html#ixzz6omrYqeT0

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637714

Szef poskiego MSZ Zbigniew Rau o rezolucji PE w środę 10 marca 2021 r. na antenie TVP Info powiedział: „Nie ulega wątpliwości, że podejmowana rezolucja i debata prowadząca do podjęcia tej rezolucji w PE nie może być inaczej określona niż jako zbiorowy ideologiczny miraż, bo w rzeczy samej ani ta debata, ani ta rezolucja nie mogą mieć nic wspólnego ani ze stanem faktycznym, ani ze stanem prawnym.”

Polityk skomentował w ten sposób debatę w PE na temat praw tzw. osób LGBT. W czwartek PE ma głosować w sprawie rezolucji, zgodnie z którą cała Unia Europejska ma zostać ogłoszona: „strefą wolności LGBTIQ+”. Zacytował nadto raport OBWE, według którego w 2019 r. w Polsce odnotowano 16 „przestępstw pochodzących z nienawiści”, podczas gdy w Holandii było ich 574, Hiszpanii 278, Niemczech 248.

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau dodał jasno i klarownie: „Ta rezolucja nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych, ale jednocześnie dokonuje się pewnej mistyfikacji stanu prawnego, chociażby w Polsce – przecież doskonale wiemy, że wszyscy obywatele RP, każdy i każda z nas cieszą się konstytucyjną ochroną godności i wolności, niezależnie od wszystkich indywidualnych przymiotów, także orientacji seksualnej.” Źródło: TVP Info, wPolityce.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/szef-msz-o-rezolucji-pe-w-sprawie-stref-wolnosci-lgbtiq---to-ideologiczny-miraz,82590,i.html#ixzz6omrtcWAI

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637715

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w programie Michała Rachonia „Jedziemy”, powiedział nie mniej nie więcej: „Niestety mamy do czynienia z potężnym kłamstwem. Na tym polega totalitaryzm. Każdy totalitaryzm tylko dlatego utrzymywał się u władzy, że używał kłamliwej propagandy, żeby fałszować rzeczywistość. Dokładnie to samo mamy w PE.”

I dodał już jednozancznie: „Ci ludzie, którzy kłamią na temat Polski w PE są albo ignorantami - to jest zdanie łaskawe - albo po prostu są kłamcami - i to już by było dla nich gorsze. Powinni natychmiast zrezygnować z funkcjonowania w przestrzeni publicznej, bo UE nie jest od tego, żeby szkalować dobre imię krajów członkowskich UE. Politycy europejscy nie są od tego, aby kłamać na temat kilku krajów członkowskich UE, a z tym mamy do czynienia w PE.”

To naturalnie odnośnie burzliwej debaty w Parlamencie Europejskim (PE) nt. Polski i rzekomo obowiązujących w niej stref wolnych od LGBT. Przygotowano nawet rezolucję wzywającą do ukarania naszego kraju, pod którą podpisali się posłowie opozycji, m.in. Andrzej Halicki, Robert Biedroń, Sylwia Spurek itd.

W imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) wypowiedział się eurodeputowany Legutko: „Zróbcie UE strefą wolną dla zdrowego rozsądku.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/384741-czarnek-o-nowej-rezolucji-pe-na-tym-polega-totalitaryzm-mamy-do-czynienia-z-poteznym-klamstwem

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637716

Tak powiedział nie kto inny tylko sam eurodeputowany reprezentujący frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Prof. Ryszard Legutko. Odniósł się tym samym ostro do inicjatywy ogłoszenia Unii Europejskiej „strefą wolności LGBTIQ”. Powiedział całkiem słusznie nie owijając w bawełnę: „Jak widać, dla Parlamentu Europejskiego nie ma ważniejszych problemów. Dla nich są to rzeczy absolutnie priorytetowe niezależnie od tego, co się dzieje. Nawet gdyby była dżuma, wojna czy cholera, PE zajmowałby się LGBT.”

Dlatego właśnie dodał: „Jest instytucją groteskową pod każdym względem. Cała konstrukcja tego jest wadliwa. Jest tu 52 europosłów odpowiedzianych przed wyborcami polskimi, a reszta nie odpowiada przed elektoratem polskim. Wobec tego może o Polsce mówić i pisać bez żadnych konsekwencji. To jeden z dziesiątków takich absurdów.”

Co więcej, oskarżył PE wprost o łamanie prawa, co jego zdaniem należy raczej do reguły niż do wyjątków, mówił bowiem publicznie: „Cały ten impet w ogóle nie zwraca uwagi na istniejące prawo. To zresztą typowe. Odwoływanie się do prawa nie odnosi żadnych skutków.”

Cały wpis jst dostępny na stronie: https://www.magnapolonia.org/legutko-reforme-ue-nalezy-zaczac-od-likwidacji-parlamentu-europejskiego-zajmuje-sie-tylko-lgbt/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637717

Aż trzy debaty mające na celu propagandowe przeczołganie Polski zaplanował na ten tydzień Parlament Europejski. A to przecież tylko jedna z unijnych agend która się czołganiem nas i Węgier zajmuje. Trudno nie zauważyć, że eurokraci są tym bardziej wyrywni do państw Europy Środkowej, im gorzej im idzie radzenie sobie z problemami, które Unia Eropejska miała rozwiązywać, a wobec których jest bezradna. To mechanizm dobrze znany w dziejach: sypiące się potęgi usiłują podtrzymać swe dobre wyobrażenie o sobie poprzez agresywną wojenkę wobec przeciwnika, który wydaje się łatwy do pokonania. Filmik opublikowany 8 Marca 2021 r. przez Rafał Ziemkiewicz:

 

Oraz i ten obraz-felieton pt. „Zdrada prawników”, opublikowany 5 Marca 2021 r. przez Rafał Ziemkiewicz:

Raz jeszcze trzeba wrócić do ogłoszonego w tym tygodniu politycznego wyroku TSUE i przyjrzeć się jego polskim entuzjastom. Nie ma bowiem słów wystarczająco mocnych, by podsumować to, co robią.

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637718

Oto prawdziwy, współczesny, szokujący już obraz zepsutej do szpiku kości UE. Wystąpienie europosła Dominika Tarczyńskiego w PE 11 marca 2021 r., rzuca pewne światło. Lecz jak to możliwe iż dochodzi do takich sytuacji tylko ok. 16 lat po śmierci św. Jana Pawła II. To niewyobrażalne, iż kraje Europy Zachodniej promują kompletnie pozbawioną rozumu demoniczną ideologię gender. Europa dobija najbardziej śmierdącego dna! I to dzieje się za pontyfikatu papieża Franciszka, który ma być skałą i bierze bez dwóch zdań odpowiedzialność za Kościół katolicki w Europie i na świecie. Papież absolutnie musi potępiać głupotę, która ogarnia właśnie Europę! Jest mi wiadome, iż raz już taki dokument został przez Watykan wystosowany i jest na szczęście znany. Może b. potrzebne są już jednak następne! Filmik opublikowany 11 Marca 2021 r. przez Polskie Radio Kielce:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637719

Dwudziestolatka obnażyła się i opluła księdza, który w środę 17 marca o 9 rano odprawiał Najświętszą Ofiarę w Bazylice Mariackiej. Po incydencie kościelny zawiadomił Straż Miejską o zakłócaniu Mszy świętej. Z jego relacji młoda kobieta rozebrała się do naga i bez przeszkód ze strony obecnych w świątyni, zbliżyła się do księdza, po czym opluła go.

Strażnicy miejscy tak opisali gorszącą sprawę na Facebooku: „Gdy patrol pojawił się na miejscu kobieta była spokojna, ale świadkowie zdarzenia zeznali, że znają ją, i że nie był to pierwszy tego typu incydent z jej udziałem. Rzekomo od kilku dni miała pojawiać się w bazylice i przeszkadzać w nabożeństwach. Z relacji świadków wynikało, że rozbierała się przy wszystkich, a nawet... opluła księdza. Dwudziestolatka została przekazana w ręce policji”.

To już niestety kolejne w ostatnich dniach sprofanowanie świątyni. Na początku miesiąca kilkoro młodych ludzi usiłowało sforsować zamknięte drzwi Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej, a kiedy to się nie udało, sprawcy uszkodzili elewację. Były też inne przypadki ataków na kościoły w Lublinie i na warszawskiej Woli.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/mloda-prowokatorka-zaklocila-msze-swieta-w-krakowskiej-bazylice,82755,i.html#ixzz6pONgTQl4

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637720

To dość dosadne słowa metropolity poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego i jest w tym dużo racji. Widzimy co się dzieje na ulicach polskich miast i miasteczek w ostatnich latach. Zgroza! Otóż 1055 lat temu Polska stała się chrześcijańska. 14 kwietnia 2021 r. (966) to data wyznaczająca same początki państwa polskiego, rocznica Chrztu Polski. Abp Gądecki oprawił w tykm dniu w Poznaniu mszę z okazji 1055 rocznicy chrztu Polski. Od 2019 roku dzień ten obchodzony jest jako święto państwowe. W wygłoszonej homilii metropolita poznański mówił: „W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”.

Ponadto odważnie wskazał właśnie współczesne wybryki b. wielu: "współczesne nam ataki na chrześcijańskie dziedzictwo w naszej ojczyźnie usiłują kwestionować wartości, jakie przyniósł nam chrzest i jakie stanowią o naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości".

Co więcej, zdaniem kaznodziei grozi nam realnie odrzucenie samej kultury, to nie żarty: „Tymczasem kultura to ‘uprawa’ intelektu i ducha, bazująca na dziedzictwie poprzednich pokoleń, na tradycji, wartościach i wierze. [...] Niestety po odrzuceniu Boga zapanować może jedynie tyrania, która zwróci się przeciwko człowiekowi, zniewoli go i zniszczy.”.

W podsumowaniu jasna, klarowna przestroga: „Gdy przestajemy się liczyć z Bogiem, nie tylko sami mało wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, ale również wszystko, co tworzy ten świat, staje się w jakiś sposób wypaczone i pozbawione autentyczności.”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.wp.pl/abp-gadecki-ataki-na-chrzescijanstwo-kwestionuja-wartosci-polskiej-tozsamosci-6629055360990112a

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637721

Marek Jurek jest jednym z liderów kampanii „TAK dla rodziny, NIE dla gender”, znanym obrońcą tradycyjnej, biblijnej rodziny. Gość „Poranka Siódma 9” w Radiu Warszawa na początku kwietnia 2021 r. powiedział wprost o konwencji stambulskiej: „zakłada całkowitą zmianę w edukacji i prawodawstwie, podważa funkcjonowanie rodziny, bo traktuje role matki, ojca, kobiety i mężczyzny jako umowne”.

Po czym Były marszałek Sejmu dodał jasno i klarownie: „Oczywiście, tym formalnym pretekstem jest walka z przemocą, ale to fasada, bo żadne cywilizowane państwo nie akceptuje przemocy i zanim wprowadzono konwencję, to przecież każde państwo walczy z przemocą domową i jej nowymi formami. Co więcej, konwencja stambulska w tym swoim genderowym zapale niektóre formy zachowań przemocowych traktuje jako te, które należy tolerować. To na przykład kwestia nowych zjawisk mających charakter degradujących dla kobiety, jak np. twarda pornografia.”.

Zwrócił uwagę na kłamliwą narrację jaka rozlewa się powszechnie w mediach za pontyfikatu papieża Franciszka: „Zwolennicy tej konwencji piszą o jej przeciwnikach jako o zwolennikach przemocy, co jest skandaliczne. Nie chodzi o walkę z przemocą, tak jak Związkowi Sowieckiemu nie chodziło o pokój na świecie, ale moralne rozbrojenie. Dzisiaj też chodzi o moralne rozbrojenie rodziny. Kiedy wskazuje się palcem nowe formy przemocy, by zastanowić się nad patologiami współczesnego społeczeństwa; kiedy mówi im się o nowych zboczeniach lansowanych w mediach, to oni po prostu nie reagują i nie podejmują żadnej dyskusji. Ta atmosfera zniesławienia jest dostatecznym sygnałem, by wszyscy ludzie dobrej woli zaangażowali się w wypowiedzenie tej konwencji.”.

Polityk wskazał też odważnie na kulturę debaty politycznej w naszej ojczyźnie, mówił: „Posłowie z pierwszych ław opozycji liberalnej reagowali krzykiem, ale w tylnych ławach było wielu ludzi, z którymi dobrze się dyskutowało, rozmawiało. Dzisiaj to, co mnie zaskoczyło, to jeśli chodzi o wystąpienia ze strony PO czy SLD, to nie było żadnego głosu dialogicznego. Pozytywnym przykładem ludzi, którzy chcą rozmawiać i nie mają wyrobionego zdania w tej kwestii, był PSL, którego posłowie głosowali różnie.”. Źródło: Radio Warszawa

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/marek-jurek-o-konwencji-stambulskiej-chodzi-o-moralne-rozbrojenie-rodziny/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637722

Na początku maja 2020 r. świat obiegła wieść o piekielnych konsekwencjach, iż amerykański Senat proceduje wąaśnie Ustawę o równości, realizująca postulaty LGBT oraz gender i praktycznie znosząca wolność religijną. Powstała Koalicja Biznesu na rzecz Ustawy o Równości (Business Coalition for the Equality Act). Oprócz oczywistych „koalicjantów”, takich jak Facebook, Apple, IKEA czy Google, na liście popierających „prawo LGBT” znajdują się legendarna wytwórnia filmów animowanych dla dzieci Walt Disney oraz koncern farmaceutyczny Pfizer.

Niestety ta demoniczna Ustawa o równości została już wcześniej przegłosowana przez Izbę Reprezentantów, a teraz trafiła do Senatu. Zakłada ona zakaz mówienia prawdy na temat naturalnej orientacji seksualnej oraz niezmienności płci biologicznej. Ponadto, nauczanie Pisma Świętego i Tradycji katolickiej byłoby również uznane jako akty dyskryminacji. I to wszystko dzieje się za pontyfikatu papieża Franciszka! Wytykan bierze pełną moralną odpowiedzialność za potępienie, lub brak takiego potępeinia, tych czysto szatańskich prac, zapisów, dokumentów, praw i to przed Bogiem, przed obiektywną prawdą, przed całym światem i przed historią.

Tym bardziej, iż od roku 2019 poparcie dużego biznesu dla Ustawy o równości zwiększyło się dwukrotnie. Dla przykładu dyrektorka ds. różnorodności i inkluzywności w firmie IBM niejaka Carla Grant Pickens, śmiała publicznie powiedzieć: „Nadszedł czas, aby ochrona praw obywatelskich została rozszerzona na osoby LGBT+ w całym kraju w sposób jasny, spójny i wszechstronny”.

Otóż w naturalnej konsekwencji wprowadzonego prawa wyrażanie sprzeciwu wobec dalszego propagowania LGBT i gender, byłoby karalne na mocy prawa i napiętnowane, jak dziś dla przykładu piętnuje się właśnie rasizm. Mamy zatem oto Amerykę, która jak nowy hitleryzm (tym razem nie brunatny tylko tęczowy), ustanawia u siebie jawny totalitaryzm, kompletnie zakłamanie i czysty idiotyzm. To de facto koniec wlności w USA.

A pomimo takiego już b. wysokiego stopnia zidiocenia, jak długa jest lista dużych korporacji wspierająych dosłownie tego typu rozwiązania, oto tylko niektóre z nich: Adobe, Amazon, American Airlines, Apple, Bloomberg, BNP Paribas, BP, Bridgestone, Coca-Cola, Converse, Danone, Deutsche Bank, eBay, Ericsson, Facebook, General Motors, Goldman Sachs, Google, Hilton, Honda, HP, IBM, IKEA, Intel, Jacobs, Johnson & Johnson, Levi Strauss, MasterCard, Microsoft, Nestlé, Netflix, Nike, Nordstrom, PayPal, Pepsi, Pfizer, Philip Morris, Shutterstock, Siemens, Sony, Spotify, Starbucks, Tesla, Toyota, TripAdvisor, Twitter, Uber, Visa, Walt Disney, Warner Music Group, Whirpool.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/113984-ponad-400-korporacji-lobbuje-w-usa-za-lgbt-i-zniesieniem-wolnosci-religijnej-wsrod-nich-pfizer/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637723

.....można już wybrać „niebinarną” płeć! Tak. To się już dzieje! Otóż w dniach 6-8 maja 2021 r. Watykan współorganizował piątą już międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu współdziałania umysłu, ciała i duszy. W tym roku wydarzenie odbywało się w formie online, a tegoroczna edycja miała pokazać, jak innowacje i nowatorskie systemy mogą poprawić ludzkie zdrowie. We wspólnej inicjatywie Stolicy Apostolskiej i Fundacji „Cura” biorą udział lekarze, naukowcy, etycy, przywódcy religijni, obrońcy praw pacjentów, politycy, filantropi i komentatorzy.

Każdy biorący udział w watykańskiej konferencji mógł wypełnić krótką ankietę. W pytaniu dotyczącym płci, oprócz tradycyjnego podziału na mężczyznę i kobietę, dostępna jest opcja „non-binary” (niebinarny). W genderowej nomenklaturze jest to po prostu: „zbiorcze określenie spektrum tożsamości płciowych (gender identity), które nie są wyłącznie męskie lub kobiece, i wychodzą w ten sposób poza tę polaryzację i binarność”. Wydarzeniu patronuje Papieska Rada ds. Kultury oraz Fundacja Cura.

Co więcej, już dwa lata temu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przyjął 50-osobową grupę działaczy zaangażowanych w walkę z penalizacją homoseksualizmu. Poinformował o tym dyrektor ad interim watykańskiego Biura Prasowego Alessandro Gisotti. To pierwsze takie spotkanie w Watykanie na oficjalnym poziomie. Działacze ochrony praw osób LGBT reprezentowali liczne organizacje międzynarodowe z obu Ameryk. Uczestnicy spotkania z kard. Parolinem pochodzili z kilkunastu krajów, m.in. Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Argentyny i Australii.

Cały wois jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/113985-podczas-watykanskiej-konferencji-mozna-wybrac-niebinarna-plec/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637725

Ten chory świat wali się już w gruzy na naszych oczach i za pontyfikatu papieża Franciszka! Następni będziemy bowiem my ktolicy, a właściwie to już jesteśmy w wielu miejscach ścigani i przeróżnie napastowani! Otóż w miejscowości Long Eaton niedaleko Nottingham w Anglii kapelan Trent College dr. Bernard Randall został zwolniony z pracy i oskarżony o „terroryzm” oraz „ekstremizm”, ponieważ ośmielił się skrytykować działania organizacji LGBT w szkole.

To nie żarty! W szkole odbywało się szkolenie zorganizowane dla nauczycieli oraz uczniów. Odpowiadająca za szkolenie dr Elly Bates podczas spotkania z ciałem pedagogicznym wyjawiła, że: "prawdziwym celem organizacji jest całkowite zniszczenie heteronormatywności". Na te słowa zareagował szkolny pastor, Bernard Randall, który zapytał: „Jak to jest, że mówi się nam, że mamy akceptować te wszystkie kwestie LGBT w chrześcijańskiej szkole?".

Duchowny następnie w rozmowie z uczniami przedstawił biblijną naukę na temat seksualności oraz tożsamości płciowej. Niestety po serii donosów na pastora do rządowej organizacji antyterrorystycznej, jako "niebezpieczny dla dzieci”, pastor Randall został wydalony ze szkoły.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/394759-pastor-skrytykowal-dzialalnosc-lgbt-w-szkole-zostal-oskarzony-o-terroryzm-i-ekstremizm

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637726

Konserwatywny publicysta "New York Post" Sohrab Ahmari ujawnił w ostatnich dniach, iż: „Liberalni rodzice żalą się na rasową ideologię nauczaną w szkołach, ale nie okazują sprzeciwu publicznie w obawie o utratę elitarnego statusu”. Okazuje się, że wcale nie chcą i nie pragną, by dzieciom mówiono, że noszą ze sobą niezmytą plamę rasowego grzechu. I naprawdę chcieliby, by ich dzieci zgłębiały prawdziwą wiedzę, zamiast być uczone nieustannej medytacji na tematy swojej rasy, płci i seksualności.

Co ciekawe, rodzice ci mimo to godzą się na "rządy" lewicowej ideologii, by nie narażać się i móc "przekazać potomkom swój elitarny status".

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, iż zdaniem publicysty wzorem oporu wobec "dzisiejszych totalitarystów" winien być polski święty Maksymilian Maria Kolbe, męczennik z Oświęcimia. Jego zdaniem w koncepcji Kolbego, wolność oznaczała przede wszystkim samodyscyplinę, podczas gdy: "my szukamy samozadowolenia i 'dobrobytu', definiowanego zwykle w utylitarnych, materialnych kategoriach".

I podsumowuje, iż polski święty pokazał że osoba, która posiada kręgosłup moralny, wie skąd pochodzi i dokąd zmierza nie ugnie się łatwo i jest zdolna do poświęceń, nawez za cenę życia.

Cały wpis jst dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/394636-poprawni-przejmuja-nauczanie-a-rodzice-milcza-publicysta-bierzcie-przyklad-z-polskiego-swietego

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637727

W Międzynarodowym Dniu Rodziny w sobotę 15 maja 2021 r. na Litwie odbył się „Wielki Marsz Obrony Rodziny”. Akcja rozpoczęła się przed południem w portowej Kłajpedzie, z której samochody i autobusy wyruszyły w kierunku odległego o 300 km Wilna. Po drodze dołączyły do nich samochody z innych miast i regionów. Szacuje się, że do Wilna późnym popołudniem wjechało około 3 tys. pojazdów, a wieczorem w wileńskim parku Zakret zebrało się około 10 tys. osób.

W komunikacie organizatorów akcji, wśród których jest nowo powstały w kraju Ruch na rzecz Rodziny można było przeczytać: „Będziemy bronić naszych rodzin, dzieci, młodzieży, przedszkoli i szkół przed brutalną propagandą fikcyjnych płci społecznych. Będziemy mówili jednym głosem przeciwko zbliżającej się ratyfikacji w Sejmie konwencji stambulskiej”.

Dyskusje na temat modelu rodziny na Litwie ożywiły się przed kilkoma miesiącami, gdy władze Sejmu zapowiedziały ratyfikację tzw. konwencji stambulskiej. Dokument Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w litewskim parlamencie na ratyfikację czeka od 2018 roku. Co b. cieszy swoje poparcie dla „Wielkiego Marsz Obrony Rodziny” wyraziła publicznie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Natomiast co niezwykle zaskakuje; Konferencja Episkopatu Litwy wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że otrzymano zaproszenie do udziału w akcji, podkreślono jednak, że hierarchowie kościoła nie wezmą w niej udziału. Swe poparcie wyrazili natomiast poszczególni księża. A może już nie powinniśmy być wcale a wcale zaskoczeni postawą Pasterzy.....?! Co to się dzieje w Kościele i w Europie na święte Rany Chrystusa Pana?! Jak mamy to wszystko rozumieć?!

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/395400-litwa-w-obronie-tradycyjnego-modelu-rodziny

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637728

Trwa międzynarodowa akcja w obronie tradycyjnej rodziny bowiem Komisja Europejska (KE) zamierza wdrożyć rozporządzenie, które wymusi na państwach członkowskich akceptację dokonanych w innym kraju adopcji dzieci przez konkubinaty jednopłciowe. Póki co UE nie ma jednak kompetencji do ingerowania w prawo rodzinne. Niestety przyjęcie zmian w trybie rozporządzenia, oznaczałoby konieczność ich akceptowania przez wszystkie kraje unijne, także te, których prawodawstwo tego nie przewiduje. Tak to prawdziwy prawny groch z kapustą ale właśnie w takiej jeteśmy matni prawnej.

Rozporządzenie przewiduje również wdrożenie tzw. opcjonalnego europejskiego certyfikatu rodzicielstwa. Akt ten miałby stanowić formę alternatywnego dokumentu dotyczącego urodzenia. Zgodnie z planami Komisji, miałby on zapewne zastosowanie w krajach takich jak Polska – nieakceptujących prób ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne prawo.

Nadto grupa organizacji pozarządowych z kilkunastu krajów Europy, przygotowała petycję protestacyjną w tej sprawie. Apel wsparły środowiska prorodzinne z m.in. Francji, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Ukrainy. Petycję możesz podpisać pod tym adresem:

https://stopnarzucaniuhomoadopcji.pl/pl/

Ja właśnie podpisałem i jestem gdzieś w okolicy nr 4629. Podpisz i Ty. Działaj! Bierz sprawy w swoje ręce. Nie czakaj, że inni zrobią to za Ciebie. Razem możemy więcej! Źródło: Ordo Iuris

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/ue-chce-na-nowo-zdefiniowac-rodzicielstwo-trwa-miedzynarodowa-akcja-w-obronie-tradycyjnej-rodziny/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637729

Zatrważające przykłady realizacji ideologii gender w Polsce. Celem ataku tej ideologii jest każdy z nas również nasze dzieci i wnuki. Oglądaj i nie daj się zaskoczyć. Nie bądź też obojętny i bierny! Walcz o prawdę w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, byś pewnego ranka nie obudził się z ręką w nocniku barwy kolorów tęczy LGBT.

Owszem b. wygodnie jest stać z boku i przyglądać się zmaganiom innych, wszak wtedy się nie narażasz, jesteś bezpieczny, spokojny o swoją pracę, karierę, towarzystwo wzajemnej adoracji. Lecz przyjdzie na pewno dzień, gdy będziesz musiał wypłacić wszystko do ostatniego grosza i wtedy niestety okaże się, że jesteś w tych rachunkach sam, jak żyłeś. Dlatego działaj już dziś dla dobra wspólnego, nieprzemijającego, dla królestwa Bożego. Na początek zobacz ten dokument filmowy, wyciągnij wnioski, a potem dołóż owe błogosławione, dobre uczynki: „Zmierzch. Ofensywa ideologii gender”. Opublikowany 24 Maja 2019 r. przez Radio Maryja:

 

Zobacz koniecznie i te b. cenne, bogate we wstrząsające treści reportaże: „Wirus LGBT cz. 1” oraz „Wirus LGBT cz. 2”. Opublikowane 2 i 9 września 2020 r. przez przez Radio Maryja:

 

Warto zobaczyć i ten krótki lecz b. ważny dokument filmowy: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". Rz 12,21 Opublikowany 29 kwietnia 2021 r. przez Radio Maryja:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637730

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytania prejudycjalne ws. reformy sądownictwa w Rumunii, orzekł co następuje: "Zasada pierwszeństwa prawa Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu rangi konstytucyjnej, pozbawiającemu sąd niższego szczebla prawa do niestosowania, z mocy własnych uprawnień, przepisu krajowego (...) sprzecznego z prawem Unii”.

Co ciekawe, tak niby de facto funkcjonuje UE i podobnież sami zgodziliśmy się na to w 2003 r. . Ciekawe, jakie jeszcze kwiatki wypłyną w trakcie prania brudnej bielizny. TSUE miał zatem ocenić: "Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skutki powiązane z zasadą pierwszeństwa prawa Unii wiążą wszystkie organy państwa członkowskiego, czemu nie mogą stanąć na przeszkodzie przepisy wewnętrzne dotyczące określenia właściwości sądów, w tym również przepisy rangi konstytucyjnej". No i pozamiatane! Czy jest coś, czego jeszcze nie wiemy?!

Nic dziwnego, iż już sypią się skrajne wypowiedzi, a emocje sięgają zenitu: „To pogwałcenie traktatów i ograniczanie suwerenności.”. A jakże, tylko gdzie byli polscy prawnicy wcześniej, spali?! Teraz zaczynamy też lepiej rozumieć dlaczego Brytyjczycy jako pierwsi dali dyla z eurokołchozu, bo to b. silne państwo prawa.... . A nasza III RP Pomroczna..... ?

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/395735-prawo-unijne-nad-konstytucja-tak-orzekl-trybunal-sprawiedliwosci-ue

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637731

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Wpis pomógł odzyskać Gawrion i za to wielkie, wielkie dzięki! Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena wpisu, pierwotne zainteresowanie wpisem, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powyższe komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637732