Unia Europejska chce tęczowej rewolucji w Polsce

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Zaprotestuj! To nie żarty! Jeszcze masz czas! Potem przyjdą i po Ciebie, jak będziesz niegrzeczny i dla przykładu będziesz się obnosił z teologią ciała św. Jana Pawła II, czyli z tym co jest naturalne. Masz jeszcze możliwości powiedzieć w sposób wolny: stop ofensywie prawnej LGBT. Nie zgadzam się na to! Nie zgadzam się na cywilizację śmierci. Razem możemy naprawdę więcej! Z Twoją pomocą skutecznie bądzie można chronić polskie małżeństwa, rodziny, dzieci, jeszcze przez wiele lat.

Otóż Unia Europejska (UE) chce tęczowej rewolucji w Polsce. W świetle nowego unijnego dokumentu: „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, w perspektywie najbliższych lat Komisja Europejska (KE) będzie dążyła do zmuszenia wszystkich państw członkowskich do uznawania związków jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.

Naturalnie jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, Polska będzie musiała uznać związki homoseksualne zawierane za granicą. Ale to nie wszystko: będzie zmuszona zaakceptować adopcje dzieci przeprowadzone w innych krajach przez takie pary. De facto będzie oznaczało to zrównanie statusu związków homoseksualnych z rodzinami.

Z kolei osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż polskiego prawa rodzinnego, zapisanego w Konstytucji oraz rozwiniętego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie wolno do tego dopuścić! Potrzebny jest zatem zdecydowany ruch wyprzedzający presję Komisji Europejskiej. W tej sytuacji trzeba koniecznie zaapelować do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa. [1]

I właśnie w tym kierunku idą prace i starania Centrum Życia i Rodziny, które zorganizowało petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego. Ja już podpisałem w czwartek 18 lutego, ale i Ty jesteś zaproszony, by swój cenny, obywatelski podpis, złożyć pod poniższym apelem. Możesz to zrobić pod tym adesem: https://wobronierodzin.pl/

 

Apel w obronie polskich rodzin!

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

Opublikowana niedawno przez Komisję Europejską „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną odpowiedź na ten dokument!

Komisja Europejska już nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. mniejszościom seksualnym statusu równego rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Autorzy „Strategii” żądają wprowadzenia mechanizmu wzajemnego uznawania, a zatem dążą do tego, aby: związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci, zmiana płci dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, były uznawane przez wszystkich jej członków.

Ponadto domagają się równości związków osób określających się jako LGBTIQ w ustawodawstwie praw państw członkowskich i podkreślają, że będzie to temat w negocjacjach z państwami kandydującymi.

Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż kluczowych instytucji polskiego prawa rodzinnego, mającego swoje fundamenty w Konstytucji RP, a rozwiniętego m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wartości, na których jest ono oparte: małżeństwo będącego związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo, zostaną pozbawione należytej ochrony, a w przyszłości zastąpione tezami zaczerpniętymi z lewackiej, oderwanej od prawa naturalnego, ideologii.

Dlatego stanowczo domagam się, aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!

Jest to szczególnie ważne w kontekście gróźb unijnych urzędników, deklarujących podjęcie kroków prawnych, jeśli dialog w tym zakresie nie przyniesie oczekiwanych przez nich skutków.

Państwa, które bronią porządku naturalnego tzn. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – a które stanowią mniejszość – mogą zatem stać się przedmiotem bezpardonowego nacisku, a może nawet i szantażu politycznego ze strony Komisji Europejskiej.

Tym bardziej liczę na Pański ruch wyprzedzający tę presję i zajęcie przez polski rząd jednoznacznego stanowiska wobec takich deklaracji. [2]

 

Kwas faryzeuszów i Heroda

 

A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? (Mk 8,14-21).

 

Lenistwo i tchórzliwość drogą do piekła gender

 

W kontekście powyższego jawią się b. klarownie błędy współczesności, zalewanej demoniczną ideologią gender. Sumienie prawego człowieka wzywa do nawrócenia, pokuty i czynnego działania! Jeszcze wszyscy mamy trochę czasu, lecz jak długo?! Jeśli katolicy pozostaną leniwi i tchórzliwi, egoistycznie zapatrzeni wyłącznie w to co posiadają: dzieci, majątki, stanowska rządowe i inne. To zostanie nam katolikom ino sznur zdrajców judaszowych, lub śmierć męczeńska w obronie podstawowych prawd wiary. To się naprawdę już dzieje, teraz za pontyfikatu papieża Franciszka..... .

Cenne, warte zauważenia jest i to naukowe, teologiczne spojrzenie OO. Jezuitów na słowo Chrystusa Pana, przytoczone przez ewangelistę Marka: „[...] Faryzeusze i Herod to wrogowie nauczania Jezusa. To ludzie, którzy mają swój własny interes i próbują go obronić przed Jezusem, który im zagraża. Faryzeusze dzierżą władzę duchową. Mają własną wizję religijności polegającej na przestrzeganiu zasad. Nie ma w niej miejsca na Boga Dobrego Ojca. Nie ma w niej miejsca na usprawiedliwienie płynące od Boga: na bezinteresowne przebaczenie i uzdrowienie. Upatrują sens religijności w samousprawiedliwieniu płynącym z doskonałego zachowywania przykazań. Są zamknięci na Boga łaski.

Herod jest przykładem człowieka światowego zainteresowanego władzą, wpływami i przyjemnościami. Jezus jest dla niego zagrożeniem, bo prostota Jego życia i stawianie Boga na pierwszym miejscu podważa system Heroda, w którym on sam zajmuje pierwsze miejsce. [...]” [3]

Dziś bowiem pokutuje w społecznościach pobłażanie Herodom! Oferują oni łatwe życie, pełne wygód i przyjemności i wielu tego pragnie, chce i popiera taki styl życia. Jako niemodny, staroświecki, zacofany, ukazywany jest natomiast z premedytacją tradycyjny model małżeństwa i rodziny. To odwieczny cel komunistów, maksistów i nihilistów. To dlatego Matka Boża ukazała dzieciom w Fatimie, iż ostatnia walka rozegra się właśnie o rodzinę.

 

Tak dla rodziny nie dla demonicznej ideologii gender

 

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała wreszcie do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. W miejsce Konwencji Stambulskiej ustawa zobowiązuje rząd do pracy nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. To b. potrzebny dokument, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny. Oficjalna zbiórka podpisów pod tym projektem ruszyła natomiast w październiku 2020 r. . Do 28 grudnia ub. roku pod projektem mającym na celu ochronę praw polskich rodzin udało się zgromadzić 150 tys. podpisów. Akcję zainicjował Instytut Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym, a włączyły się w nią liczne środowiska i organizacje prorodzinne.

Konwencja Stambulska (pięć lat od jej ratyfikacji), budzi b. liczne kontrowersje i powszechny sprzeciw. Dokument opiera się na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zapisana w niej niejasna definicja płci jest sprzeczna z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę. Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia – do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72). Ponadto Konwencja dopatruje się źródeł przemocy w tradycyjnych rolach płciowych. Pomija przy tym faktyczne, potwierdzone badaniami, przyczyny tego zjawiska.

Do tej pory Konwencji nie ratyfikowało 13 państw Rady Europy, m.in. Czechy, Wielka Brytania i Bułgaria. Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na ratyfikację Konwencji. Obywatelski projekt ustawy wyraża zatem zgodę na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja, mogą bowiem zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris mówi jasno i klarownie: „Posłowie będą mieli obowiązek wypowiedzenia się na temat Konwencji stambulskiej i zadecydowania, czy pozostanie ona w naszym systemie prawnym. Decyzja ta jest niezwykle ważna, ponieważ od niej będzie zależało to, w którą stronę pójdzie nasz kraj - czy będziemy stać na straży fundamentalnych wartości, na straży praw człowieka, czy też pójdziemy w stronę ideologicznej inżynierii społecznej.”

Warto podkreślić, iż w miejsce genderowego dokumentu, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej postuluje rozpoczęcie prac nad międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Przyjęcie tego aktu pozwoliłoby na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.

Co ciekawe, we wrześniu 2020 r. oświadczenie w sprawie Konwencji stambulskiej wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Polscy hierarchowie przypomnieli w nim stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia Konwencji. Poparli równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia stambulskiego dokumentu Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. [4]

 

Gender - tęczowa rewolucja

 

Dla tryumfu zła wystarczy zatem obojętność dobrych ludzi. Niebezpieczna ideologia, która próbuje sięgnąć po niewinność dzieci właśnie święci tryumfy w Europie, w USA, Kanadzie, Australii i wielu innych miejscach. Już dziś każdy kto sprzeciwia się tęczowej rewolucji jest napiętnowany i atakowany. Lansuje się wszystkimi środkami, mediami nowoczesne państwo bez Kościoła, b. wczesną, brutalną seksualizację najmłodszych, świat w którym zwierzęta mają prawo do życia, a dzieci w imię wolności często są tego prawa pozbawiane. Eutanazja wspmagana! Te postępowe hasła są właśnie sztandarową wizytówką demonicznej ideologii gender. Ta precyzyjna ideologia próbuje zapanować nad nami, krok po kroku przesuwając granicę. Film opublikowany już 9 października 2019 r. przez Radio Maryja:

 

Przypisy:

[1] https://wobronierodzin.pl/

[2] Jak wyżej.

[3] https://www.chwila-jezuici.pl/slowo-zycia/445-kwas-faryzeusz?oacute;w-i-heroda-mk-8,14-21=

[4] https://www.pch24.pl/sejm-rozpocznie-prace-nad-obywatelskim-projektem-tak-dla-rodziny--nie-dla-gender,82037,i.html#ixzz6mXxPy7QO

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)

Komentarze

Komisja Europejska (KE) opublikowała pod koniec ubiegłego roku Brukselscy ideologowie zapowiadają w okumencie „Strategię na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, wprowadzenie mechanizmu wzajemnego uznawania. Oznacza to, że związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci, zmiana płci dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają być uznawane przez wszystkich jej członków!

Te działania zaplanowane są na 2022 rok. Oznacza to, że mamy tylko dwanaście miesięcy, aby się przeciwstawić. Dlatego konieczne jest, by rząd Polski zareagował już dziś! O szczegółach w rozmowie z red. Pawłem Chmielewskim mówił prezes Centrum, Paweł Ozdoba. Wywiad opublikowany dziś 15 lutego 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662201

Środowiska LGBT bezceremonialnie domagają się kolejnych przywilejów. Radykalizują sposoby działania. Jesteśmy świadkami kolejnych prowokacji i aktów agresji. Jednak czy osoby LGBT są faktycznie obywatelami drugiej kategorii? Czy rzeczywiście są ofiarami systemowej dyskryminacji? A może za fasadą chwytliwych haseł skrywają się zupełnie inne cele? O tym właśnie rozmawiano na konferencji Centrum Życia i Rodziny. I na te i tym podobne pytania odpowiedzą: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Barbara Nowak, prof. Aleksander Nalaskowski, prof. Grzegorz Kucharczyk, Krystian Kratiuk i Jan Pospieszalski. Relacja z konferencji opublikowana 22 października 2020 r. przez Centrum Życia i Rodziny, a zatem:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662202

Mecenas Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris rozprawia o wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) i agresji środowisk feministycznych. mówi o tym dosadnie: „Są za mordowaniem dzieci! Atakują kościoły! To rewolta!”. Przypomina, iż trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską "Tak dla rodziny, nie dla gender". Mec. Mówi także iż de facto to od nas zależy, czy zdołamy powstrzymać skrajną lewicę. Wywiad opublikowany 3 grudnia 2020 r. przez wRealu24:

 

Oraz wywiad w tym samym temacie, choć nieco wcześniejszy, opublikowany 27 października 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662203

Ks. prof. Robert Skrzypczak w programie „Rozmowy niedokończone” Telewizji Trwam nie owijał w bawełnę: „Polska (jeszcze) katolicka do niedawna mogła cieszyć się powodzeniem w przekazywaniu wiary. Mieliśmy dużo ludzi w Kościele, czuwania nocne, grupy modlitewne, duszpasterstwa akademickie, spotkania w Lednicy, pielgrzymki – to wszystko drażniło, było solą w oku. Dzisiaj nie tyle mamy do czynienia z naturalnymi procesami wystygania wiary chrześcijańskiej, (…) co ze wzmożeniem pewnych sił finansowych, estetycznych, kulturowych, by zniszczyć chrześcijaństwo w Polsce.

I dodał jasno i klarownie o źródłach tego wiatru niesionego na czarnych skrzydłach demonicznej ideologii gender oraz cywilizacji śmierci: „Podobne rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych – ludzie wychodzą na ulice i reagują gniewem, złością, chęcią rzucania się sobie do gardeł. [...] W USA to się działo, podobnie w Europie – we Francji, Hiszpanii i nagle w Polsce. Tylko pretekst jest inny, ale źródło jest jedno i to samo.”

Zdaniem ks. prof. Roberta Skrzypczaka wielu współczesnych ludzi zachowuje się jak „klienci kultury antychrysta”. Nie mają oni żadnej odporności na zło, nie mają duchowości, a to sprawia że są bezbronni, mówi: „Wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić z wiarą, która do nich nie dotarła, zaczynają reagować złością, gniewem, chęcią zniszczenia.”

Nadto u wielu pokutuje już nawet: „niezdolność przyjęcia cierpienia, przeciwności, bariery, które stawiają nam np. wymogi moralne. To rodzi bunt, przesadę i histerię”. Źródło: radiomaryja.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/ks--prof--robert-skrzypczak-o-klientach-kultury-antychrysta,82162,i.html#ixzz6n0Fn5Hqg

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662207

Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) już całkiem sfiksowała i za nasze pieniądze chce nas oto prześladować. Otóż próbuje przekonać ludzi na świecie, iż ściganie krytyków ideologii LGBT jest „prawem człowieka”. Tak! To właśnie najnowszy pomysł ONZ. Gdzie jest w tej sytuacji papież Franciszek (skała), gdzie Watykan, gdzie Przewielebni biskupi (Pasterze) z całego świata, gdzie te setki tysięcy katolickich naukowców, różnego stopnia i tytułów (gronostajów), mających zwykle pełne usta frazesów o wolności, tolerancji, miłości (koń by się uśmiał), równości, braterstwie itp, itd, i cdn....., w więzieniu dla zwykłych katolików (już niedługo)?! Zgroza! Mega skandal! Zgorszenie nie do opisania! To nie do wiary, co się obecnie dzieje po świecie i to tylko 16 lat po śmierci wielkiego św. Jana Pawła II. Gorąco polecam RAPORT PCh24.przygotowany przez Jacka Ożóg: Opublikowany 20 lutego 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1662208

Róbta co chceta. 

Jaką matką trzeba być by zrobić tak małemu dziecku takie coś

https://twitter.com/WojciechDudczak/status/1363124611110621185

Takiej "matce" najpierw siarczysty kop centralny

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1662249

Drogie matki Polaki weźcie to sobie b. głęboko do serca, iż ten materialny świat, króry widzicie i czujecie na co dzień nie jest o dziwo końcem Waszego nosa, pępkiem waszego świata. Jest jeszcze poza Wami okazuje się Stwórca, który wszystko widzi. wszystko waży. rozumie i sądzi. Pozdrawiam b. serdecznie Robik. tak trzymaj!. Sław

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662262

Filozoficzne rozważania,programy publicystyczne,debaty,wielkie słowa,posiedzenia, Komisje, Konstytucje, nowe ustawy - a tak naprawdę w tym lewackim burdelu chodzi tylko o to:

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1662263

Chodzi o sprawy szeroko opisane powyżej i czynny sprzeciw wobec narzucania „praw” osób LGBT. Apel do premiera z prośbą o interwencję podpisało już 10 tys. osób. Inicjatorzy zachęcają do podpisu pod apelem, także ipo to: „aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w ‘Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25’ są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw polskiego ustroju!”.

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny mówi jasno i klarownie: „Ważne jest, by Polska od razu zapowiedziała, że nie będzie realizować takich postulatów i zamierza trwać niezmiennie przy definicji małżeństwa zawartej w Konstytucji RP, bowiem unijni urzędnicy w „Strategii” chcą przekroczyć kolejne granice. Planują wspierać tzw. dobre praktyki na rzecz zmiany płci bez ograniczeń wiekowych. To oznacza stworzenie mechanizmu pomocy dzieciom, które chcą zmienić płeć, aby ominąć wolę ich rodziców. Nie możemy wyrazić na to zgody.”

Działajmy solidarnie w tym kierunku, aby zabezpieczyć status rodziny jaki wynika z polskich przepisów prawa: „Zaapelujmy zatem do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa”.

Cały wpis jest dostępny: https://www.pch24.pl/juz-10-tys--osob-apeluje-do-premiera--chodzi-o-sprzeciw-wobec-narzucania-praw-osob-lgbt,82181,i.html#ixzz6nBZuCVOb

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662402

Papież Franciszek właśnie podziękował za współpracę jednemu z najlepszych, konserwatywnych hierarchów Kościoła. I to w tym czasie, gdy szaleje demoniczna ideologia gender, pandemia i rosnąca apostazja! Na program NA STRAŻY zaprasza Paweł Chmielewski. Opublikowany dziś przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1662418

najlepszy i konserwatywny? zorientowani różnie mówią nawet na kanale MN

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1662587