ROZMOWA Z BOGIEM [8]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Idee

Tajemnica szczęścia

 

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę "Tajemnicy szczęścia". Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką (Patronką Europy), aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski. Według biografów fakt objawienia miał miejsce na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedziła słynną Bazylikę św. Pawła za Murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością, gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć.

Tajemnica szczęścia ma niezwykłą siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i promieniująca uczynność. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie prowadzić go do prawdziwego, nie mającego granic szczęścia.

Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło zatem również na Tobie, Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed, wielu ludźmi jest zakryta, a dla ciebie stała się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu Jednym z prostych i jednocześnie b. skutecznych sposobów apostołowania jest właśnie to nabożeństwo Piętnastu Modlitw, oto i one:

 

Pierwsza modlitwa

 

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dąłeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczeni: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonię to oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz......, Zdrowaś Maryjo.......

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Druga modlitwa

 

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Trzecia modlitwa

 

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Czwarta modlitwa

 

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Piąta modlitwa

 

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Szósta modlitwa

 

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Siódma modlitwa

 

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Ósma modlitwa

 

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Dziewąta modlitwa

 

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?"

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuję zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Dziesiąta modlitwa

 

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Jedenasta modlitwa

 

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Dwunasta modlitwa

 

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Trzynasta modlitwa

 

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Czternasta modlitwa

 

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Pietnasta modlitwa

 

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.

Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.

Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

nasz... Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie: Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

 

Tu można też odsłuchać w chwili wolnej, czy nawet w trakcie niezobowiązującej pracy. Podkład muzyczny z filmu Pasja, a zatem:

 

Obietnice Pana Jezusa

 

Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionego mabożeństwa Pietnastu Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawiać z wiarą i pobożnością.

Otóż kiedy od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł: „Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę”. Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi to nabożeństwo Pietanstu Modlitw każdego dnia podczas całego roku:

 

1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.

2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.

3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.

4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.

5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.

6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.

7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.

8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.

9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.

10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.

11. Trzeba wiedzieć nadto, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania:

12. Pan mu odpuści jego grzechy.

13. Obroni go przed zgubnymi pokusami.

14. Zachowa mu pięć zmysłów.

15. Uchroni go przed nagłą śmiercią.

16. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.

17. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.

18. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.

19. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.

20. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.

21. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.

22. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Za czasów św. Brygidy, w XIV wieku nie znano jeszcze techniki drukarskiej, dlatego uciekano się do usług kopistów. Papież Urban VI zachęcał do zwiększania ilości powstających egzemplarzy. O teksty te ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki, wierni ze wszystkich zakąów ojczyzny, Europy i świata.

Modlitwy Tajemnic Szczęścia i towarzyszące im obietnice jakie otrzymała Brygida zostały przepisane z książeczki i wydane w Tuluzie w 1740 przez jezuitę ojca Adriana Parvilliersa, misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.

Publikacja ta uzyskała potwierdzenie wielu dostojników kościelnych, jak np. kardynała Pierre'a Girauda arcybiskupa Cambrai w 1845 roku, arcybiskupa Tuluzy Floriana-Jules'a-Félixa Despreza w 1863 roku. 31 maja 1862 książeczka otrzymała błogosławieństwo papieża Piusa IX. Podstawowy tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Świętej Kongregacji ds. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950. Wydawcą jest Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-Remi, Quebec, Kanada.

Piętnaście modlitw św. Brygidy zwanych popularnie Tajemnicą Szczęścia, cieszy się od wielu lat zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk kościelnych. Hierarchowie katoliccy udzielali im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.

Osobiście mam tę książeczkę z tym nabożeństwem Pietnastu Modlitw i odmawiałem codziennie przez wiele lat. Po temu znam siłę, tej błogosławionej modlitwy i z serca polecam wszystkim niepoprawnym blogerom, blogerkom i naturalnie naszym sympatykom. Z Panem Bogiem

Poza tym przeczytaj osobiście i tam jeśli masz ku temu wolę i sposobny czas: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajemnica_Szcz%C4%99%C5%9Bcia

Vote up!
3
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1611600

O Tajemnicy szczęścia opowiadziała Beacie Włoga 16 lipca 2019 r. s. Agnieszka z Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Częstochowie (siostry brygidki). W Niedzieli Ogólnopolskiej 29/2019, str. 20-21, mówi tak: „Św. Brygida nie jest twórczynią tych modlitw i nie otrzymała ich w objawieniach. Należy pamiętać, że święta żyła w XIV wieku, kiedy to w całym Kościele była silnie rozpowszechniona kontemplacja męki i śmierci Pana Jezusa. Już na początku, po moim wstąpieniu do zgromadzenia, mistrzyni Aloizia zwracała nam na to uwagę. Mistrzyni jest z pochodzenia Dunką, zna kilka języków, w tym szwedzki i norweski, o Brygidzie wie zatem bardzo dużo i czyta o niej w językach skandynawskich.” Ma o tym też pisać w książce „Św. Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego Zbawiciela” ks. Józef Swastek.

Osoby, które zaczynają się modlić tą modlitwą, zazwyczaj są jej wierne przez lata. Zderzają się z ogromnym cierpieniem, dotykają bolesnych wydarzeń z życia Pana Jezusa, a taka modlitwa niesie głębię. S. Agnieszka wspomina: „Przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie podeszła do mnie Amerykanka i pokazała mi w smartfonie modlitwę „Tajemnica szczęścia” św. Brygidy. Kiedyś gościliśmy w naszym domu pielgrzymów z Chorwacji. Nie ma tam naszego zakonu, a jednak zapewniali, że u nich świętość Brygidy jest rozpoznawana właśnie przez tę modlitwę. W częstochowskim domu Brygidek mieszkają siostry z Indonezji – one również potwierdzają, że modlitwa ta jest znana w ich kraju.”

O tym że to Modlitwa dla wszystkich s. Agnieszka opowiada z kolei tak: „Pamiętam rozmowę z pewnym mężczyzną, ojcem rodziny: powiedział, że modli się 15 modlitwami od kilku lat. Dzięki „Tajemnicy szczęścia” pogłębił życie duchowe, widzi też owoce jej odmawiania w rodzinie. Inna siostra opowiada o koleżance ze szkoły. Znała tę modlitwę na pamięć. – Odmawiała ją, kiedy szłyśmy na dyskotekę przez góry. Osobiście w okresie gimnazjum uważała tę modlitwę za zbyt poważną. – Zaczęłam się nią modlić dopiero w szkole średniej, u mojej koleżanki odmawiano ją rodzinnie, mama i dziesięcioro dzieci, włączały się w nią nawet maluchy.”

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://www.niedziela.pl/artykul/143819/nd/Tajemnica-szczescia

Vote up!
3
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1611648

Jan Bodakowski: „Podczas pierwszego dnia rekolekcji 15 grudnia 2019 r. w kościele Zgromadzenia Zmartwychwstańców pod wezwaniem świętego Kazimierza w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21a, ks. Ryszard Halwa (redaktor naczelny portalu Prawy.pl oraz telewizji internetowej Prawy TV) apelował do wiernych by nie wstydzili się swojej wiary i bronili krzyża.

Wezwanie księdza Halwy do obrony krzyża jest bardzo istotne dziś, kiedy lewica, tak jak w PRL, prześladuje katolików i Kościół katolicki. [...]

Lewica tak bardzo nienawidzi katolicyzmu, że nieustannie dąży do fizycznego wyeliminowania, krzyża z przestrzeni publicznej. Polityka dyskryminacji katolików prowadzona była też przez komunistów w PRL [...]

Warto pamiętać, że dziś lewica i groteskowa opozycja ma na swoich sztandarach hasła ateizmu, laicyzacji, świeckiego państwa, pod którymi czai się rzeczywistość zwalczania wolności słowa, swobody religijnej, odebrania rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, dyskryminacji i marginalizacji katolików, uprzywilejowania ateistów kosztem wierzących. [...]”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/105634-broncie-krzyza-ksiadz-ryszard-halwa/

Polecam zarazem i ten filmik pt. „Brońcie krzyża - ksiądz Ryszard Halwa”, opublikowany także wczoraj przez Jana Bodakowskiego właśnie z trwających rekolekcji w Parafii na Chełmskiej w Warszawie, a zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1611810

Bp Mirosław Milewski w ostatnich dniach przypomniał i zaakcentował kilka profanacji krzyża w Polsce w ostatnich miesiącach, w tym roztrzaskanie krzyża w kruchcie kościoła parafii św. Ojca Pio w Płońsku w diecezji płockiej. Powiedział o tym dosadnie: „To smutne i bolesne, że Krzyż Chrystusowy wciąż budzi agresję pewnych osób: zwykłych wandali, pseudoartystów, bluźnierców. Krzyż wciąż pozostaje znakiem ‚któremu sprzeciwiać się będą‘ (Łk 2,34)“.

Po czym dodał jednoznacznie: „Mijają lata, zmieniają się ustroje, dochodzi do różnych transformacji, powstają nowe sojusze i przyjaźnie międzynarodowe, ale krzyż Chrystusa nadal komuś przeszkadza! Profanacje chrześcijańskich symboli religijnych są coraz częstsze i za każdy razem przesuwane są ich granice. Media wciąż informują o nowych pomysłach ludzi bezbożnych, którzy celem swej świętokradczej działalności uczynili bezczeszczenie tego, co dla ludzi wiary święte.“

Bp Mirosław Milewski zwrócił się także większości ludzi wierzących: „Apeluję do waszych sumień, byście krzyż Chrystusa mieli także w swoich sercach. By nie był to jedynie pusty znak, element dekoracyjny czy ozdoba bez znaczenia. Nie wstydźcie się krzyża. Uczcie tego, czym jest krzyż zwłaszcza młodych, dzieci i młodzież, którzy karmieni fałszywymi ideologiami, zapatrzeni w szkiełka ekranów smartfonów, nie znają i nie rozumieją krzyża.“ KAI

Cały wpis jest dostępny pod adresem: http://www.pch24.pl/bp-milewski--mijaja-lata--zmieniaja-sie-ustroje--a-krzyz-chrystusa-nadal-komus-przeszkadza-,73732,i.html#ixzz6CthXhq00

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1617317

Można tylko jak zawsze po prostu trzeba chcieć! Św. Joanna de Chantal mimo utraty ukochanego męża, odnalazła Chrystusa. Stało się to możliwe za sprawą niezwykłego spotkania. Zobacz program Elżbiety Wiater, "Kobieta w Kościele". Opublikowany przez 11 października 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633368