"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 1

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Historia

Niniejszym prezentuję w trzech częściach artykuł umieszczony na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" [1].

 

Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.

 

Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.

 

Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.

 

Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

"Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój przykry skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości. Prób stworzenia zarządu nad miejscową ludnością było w Polsce kilka, a każda z nich miała zupełnie inny charakter, była też realizowana za pomocą różnych sojuszy, państw, czy też organizacji międzynarodowych. Z dzisiejszej perspektywy, możemy niestety zauważyć, że starania te zostały uwieńczone – z punktu widzenia żydowskiego lobby – sukcesem.

Niestety, stopień przemilczenia prawdy przez większość źródeł, takich jak opracowania historyczne i naukowe, zarówno w PRL jak i III RP, jest powodem, że temat ten właściwie nie istnieje na polu debaty publicznej. Większość Polaków nawet nie wie o planach utworzenia państwa na terenach Polski w czasie I wojny światowej, ani o pogromach na Polakach dokonywanych w 1939 roku przez Żydów, które przygotowywały pole do okupacji z ramienia ZSRR. Nie widzą też oczywistej ciągłości pomiędzy elitami tzw. „żydokomuny”, a elitami III RP. Naród ogląda za to ciągle kłamliwą i obraźliwą nagonkę na samego siebie, nagłaśnianą przez posłuszne syjonistom media świata euro-atlantyckiego, które wmawiają nam, że to my jesteśmy coś winni Żydom za, wyssany z palca, „polski nazizm” i „polskie obozy”. Tymczasem oczywista prawda jest taka, że od ponad 100 lat, członkowie tego narodu, tworzą wewnętrzne, polskojęzyczne, ale skrajnie wrogie lobby, którego celem jest przejęcie władzy i protektoratu nad Polakami oraz pozbawienie ich suwerenności i praw do samostanowienia. Poniżej podaję relacje, fakty, dokumenty i źródła. Mam nadzieje, że ten skrótowy materiał, jedynie wzmiankujący problem, posłuży dla Polaków za bazę do dalszej analizy.

1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

Początkowo zastanawiano się nad realizacją projektu „Judeopolonii” z ramienia carskiej Rosji. Sądzono, że uda się go przeforsować z racji silnej pozycji ekonomicznej na ziemiach Polski, która tym bardziej urosła w okresie zaborów. W pierwszych latach XX wieku Władimir Żabotyński nawoływał do popierania rusyfikacji Polaków pod zaborem rosyjskim i głosił hasło utworzenia „Judeopolonii”. Przewidywał pełną judaizację miast, a osiadła na wsi ludność polska miała pracować dla Żydów. Żydowski poeta okresu Młodej Polski, Antoni Lange postulował judaizację Polaków i działanie, aby „naród polski stał się narodem pół-semickim”, co skutkowałoby „stworzeniem nowej rasy, nowego człowieka i nowego Boga”. Tego typu postulaty opisuje Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Julian Unszlicht, Żyd, który sprzeciwiał się planom przejęcia Polski przez syjonistyczne lobby alarmował, że rewolucja z 1905 roku, będąca przedłużeniem wydarzeń rozpętanych ewidentnie przez masonerię w Rosji;

„była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską (…). Coraz natarczywiej żądano od socjalistów polskich by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego (T. Jeske-Choński, Historia Żydów w Polsce”)„.

Po wybuchu wojny, w wyniku podziału Europy na dwa bloki przeważyła jednak idea stworzenia państwa z ramienia Niemiec. Niemądrym byłoby twierdzić, że wszyscy Żydzi popierali projekt, jednak faktem historycznym jest, że był on poparty przez wszystkie organizacje żydowskie na terenie kraju i mógł liczyć na oczywistą aprobatę rodaków z terenów Rosji. Nie trzeba udowadniać, że realizacja takiego projektu, mogłaby bezpowrotnie przekreślić polskie szanse na niepodległość.

Niemcy, licząc na zjednanie sobie kapitału żydowskiego min. w USA , poważnie traktowały projekt „Judeopolonii”. Świadczyć o tym może min. fakt, że po zajęciu Warszawy wydano w Niemczech mapę, gdzie terytorium Polskie opatrzone było nazwą „Polacy silnie przemieszani z Żydami” z adnotacją, że będą to narody równoprawne. Nie było to jednak zadowalające dla wszystkich syjonistów i spowodowało rozłam wśród organizacji żydowskich. Wkrótce również losy wojny pokazały, że realizacja projektu w takim czy innym wariancie będzie niemożliwa.

Na fiasko idei stworzenia państwa na terytorium Polski reagowały również międzynarodowe organizacje żydowskie. Otwarcie sprzeciwiano się powstaniu po wojnie wolnej Polski. 28 IV 1918 w „Joodsche Wachter” apelowano:

„A do was panujący wszystkich państw całej ziemi, zwracamy się z żądaniem (…) strzeżcie Izraela, nie dopuśćcie do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć; nie dopuśćcie do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa (Janusz Orlicki, „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”)„.

Proces powstawania idei żydowskiego państwa w Polsce opisał min. dr. Andrzej Leszek Szcześniak w pracy pt. „Judeopolonia – żydowskie państwo na ziemiach polskich”. Mieszkającym na naszej ziemi semitom nie udało się zablokować utworzenia II Rzeczypospolitej. Nim przejdziemy do następnej, udanej próby stworzenia żydowskiego protektoratu nad Polską, pozwolę sobie podsumować cytując autora:

„Próba przywalenia Polski kamieniem grobowym – jak określił to profesor J.R.Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. (…) Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało im się, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej ojczyzny. Z obłędnych planów jednak zrezygnowano (…), więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, (…)”

2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR.

Już Jędrzej Giertych, przedwojenny polityk narodowy, w książce „Tragizm Losów Polski” z 1937 przewidział powojenny los ojczyzny:

„Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.

O roli Żydów i masonerii w rewolucji bolszewickiej w Rosji napisano wiele pokaźnych książek, ograniczę się więc do podania kilku liczb i faktów, a ocenę niech czytelnik wyrobi sobie sam. Na przykład:

w pierwszym rządzie bolszewickim na 22 ministrów, 18 było Żydami. W Komisariacie Wojny na 43 członków, Żydami było 34. Robert Wilton, korespondent „Times’a” podał, że na 556 stanowisk kierowniczych w armii, 447 piastowali Żydzi. Oprócz tego, bezspornym faktem jest, że zarówno Lenin, syn Marii A. Blank, jak i Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Bronsztajn) byli z pochodzenia Żydami.

Dane przytoczone za książką R. Horynia „Geneza zbrodni bolszewickich 1917-53”. Zainteresowanych odsyłam do literatury tematu.

Wielu syjonistów widziało dla siebie szansę w zapowiadanym pochodzie bolszewizmu na zachód, a zmierzającym do podboju świata. Uznano, że żywioł żydowski będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie „sowieckiej globalizacji”. W skali lokalnej natomiast, opcją minimum był sojusz Żydów polskich i rosyjskich i dążenie do scalenia go w obrębie jednego państwa. Jednocześnie w tych czasach przedstawiciele tego narodu mieli bardzo silną pozycję w kapitalistycznej Ameryce i przejęli już ogromną część sektora bankowego. Zarówno Trocki, jak i Lenin byli finansowani przez międzynarodowy kapitał żydowski, min. banki Marcusa Samuela i Morgana.

Popularność bolszewizmu była przyczyną masowych zdrad Żydów polskich podczas najazdu komunistów w 1920 roku, min. przez zdominowaną niemal wyłącznie przez nich, Komunistyczną Partię Polski. Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski.

]]>https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/jak-zydzi-zdradzali-p...]]>

Fakt niemal całkowitego zdominowania przedwojennego ruchu komunistycznego przez Semitów potwierdza ks. dr. Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej w 1939 roku.

„W r. 1935 w Warszawie na 4000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90 % żydów i 10 % Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja Komunistycznej Partii Polski liczyła 70 % żydów, a 30 % Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85 % żydów, a 15 % Polaków.

— Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały za komunistyczną działalność w r. 1937:

w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,

w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,

w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,

w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,

we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,

w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,

w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.”

Identyczne zjawisko masowej kolaboracji żydowskiej przeciwko Rzeczpospolitej miało miejsce w roku 1939, na początku II wojny światowej, w czasie IV rozbioru Polski.

Dlaczego zupełnie nieznany jest w Polsce fakt krwawych pogromów dokonywanych na Polakach przez Żydów, które miały miejsce podczas wkraczania Armii Czerwonej na kresy wschodnie, min. 18 września w Grodnie?!

Najlepiej będzie zacytować przykładowe relacje świadków, przytoczone w drugiej części książki „Judeopolonia” dr. Andrzeja Leszka Szcześniaka:

„Wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku, w mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. (…) W pierwszych czołgach atakujących miasto nazajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi (…) wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach: w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych.”

„Już wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy wybuchła rebelia komunistyczno-żydowska. Strzelano do policji, do żołnierzy, do pojedynczych osób (…)”

„Bardzo okrutny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna, których wskazały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczano. Obcinając nosy, członki, uszy, wydłubywano oczy, następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Wrzucano ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki i krzyki pomordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary – to płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. (…) w Grodnie wymordowano 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. 12-letniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. (…) Na placu pod Farą leżał wał zamordowanych (…) wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało rannych, wielu znalazło się w więzieniach, ciężko ranni ukrywali się w mieście.”

Na przykładzie Grodna opisaliśmy jak przebiegał udział Żydów w bolszewickiej rewolucji. Podobne zdarzenia miały miejsce również w Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych. Zainteresowanych większą ilością relacji świadków, dokumentami i tekstami źródłowymi, odsyłam do obszernej książki dr. Szcześniaka.

Krwawe pogromy żydowskie na Polakach, będące początkiem procesu eliminacji polskiej elity przez sowietów i ich kolaborantów, przygotowywały grunt pod powstanie fasadowego państwa „polskiego” pod żydowskim protektoratem z ramienia Związku Radzieckiego".

 

----------------------------------------------------------

W tym kontekście bardzo polecam: 

]]>https://www.youtube.com/watch?v=RQVnsBjyBvw]]>

 


[1] (]]>https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przez...]]>)

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Komentarze

Że po II Wojnie na Dolnym Śląsku też był plan Judeopoloni.W miastach były Rady Miejskie gdzie odbywały się w języku idisz.Polacy byli tylko jako siła najemna.wszystkie kluczowe stanowiska,czy to w gospodarce,czy samorządzie mieli żydzi.

Gdy żydzi napadli na Palestynę to odpuścili sobie Judeopolonie w Polsce i wyjechali do Palestyny.

Vote up!
7
Vote down!
0

Mateo

#1609695

A'propos. Przed II Wojną Światową Plena Centralne Komunistycznej Partii Polski (i jej akolitów) odbywały się w języku jidisz. A później Ci komuniści wpełzli do Polski zmieniając nazwiska na typowo polskie i do dziś w sumie nie wiemy kto jest Żydem a kto nie jest. Oczywiście znamy niektórych, ale to kropla w morzu naszej niewiedzy. 

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1609700

Jakie plena? Mieli zjazdy w kacapii a prócz tego delegacje na obradach Kominternu. Partia szybko została zdelegalizowana.

W skład partii weszli bundowcy oraz poalejowcy a prócz tego inni działacze pochodzenia żydowskiego. Aby to zrozumiec, wypada napisać o zróżnicowaniu etnicznym zamiast lecieć w antysemickie spiski. Byli tam Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Bialorusini, Litwini i inni a dla komunistów ich pochodzenie etniczne, narodowościowe było bez znaczenia, tym bardziej samo pojecie "naród". To przecież podstawy. Co i tak nie ma znaczenia, ponieważ kierownictwo zostało wyrżniete w Wlk Czystce. Co więc ze "spiskiem" innych mniejszosci, w tym 40% Polaków? A były tam przecież zupełnie realne różne frakcje i intrygi, aż po różne wizje i stawianie się Moskwie. Nie trzeba więc żadnych bajek, prawda jest ciekawsza. Komunizm był atrakcyjny dla najróżniejszych, nawet kryminalistów.

Dlaczego się nie douczyć, to tajemnice? Czy naprawde lepiej powtarzać za świrami i szurskimi stronkami, gdy to już dawno opracowano fachowo a sensacje tkwią w czymś innym. 

Przecież to chore, czysty antysemityzm - wierzyc, że to jakieś zapomniane geny żydowskie kazały komunistycznie spiskowac, by obsesyjnie szkodzić Polsce. W komunizmie nie było miejsca na zydowskosc poza próbami dotarcia do ludności zydowskiej. Tak jak nie było miejsca na polskość i katolicyzm. A co z rodzimymi zdrajcami i beneficjantami? Tymi, co spokojnie się starzeli, mieszkając obok Czytelnika.  To przytłaczająca większość. Ekstremisci wolą rezonowac spiskami a sami byli czy to uwikłani, czy bierni.

 Komuniści nie musieli "wpełzać" do Polski bo już tu byli. Lokalni zdrajcy też nie musieli przyjechać na tankach ani z Marsa. GL, PPR, MO były najszybszą drogą awansu spolecznego. Kadra żydowska pojawiła się z zewnątrz ale jako czasowe narzędzie sowietyzacji, kozioł ofiarny w rozgrywaniu mniejszosciami. Niektórzy sami zwiewali po paru latach, nie czekali na czystki czy na '68.  Nazwiska zmieniano nie w wielkim spisku, lecz z najróżniejszych powodów, choćby różnej pisowni i okupacji. Samo wytykanie palcami to też nic miłego. Jakoś nie wspomni się o pozornej polonizacji, by dostać się do Polski i zostać (przecież nawet niektórzy Rosjanie chcieli tu zostać...) oraz by nie być kojarzonym z lobby żydowskim. Wielu zaś nie zmieniało nazwisk. Mamy więc najróżniejsze powody i działania zamiast jednego najtajniejszego spisku.

Brednie o tym, że Żydzi celowo zmieniali nazwiska i do dziś się spiskowo kamuflują w celu szkodzenia Polakom, to czysty antysemityzm, oparty na cząstkach prawdy. Starczy, że byli to komuniści, więc wroga agentura z lokalnymi zdrajcami. Obawiam sie, że wypisywanie w Internecie różnych "list Żydów" w niczym nie uzdrowi Polski, wręcz przeciwnie. Czy naprawdę chciałby ktos, by tacy naziole doszli do władzy? A z historią wielokulturowej RP to zupełnie głupie.

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609737

Polacy chcą sami o sobie stanowić. Żeby nie pisano nam ustaw w knesecie i nie okradano w żaden sposób. Tylko tyle i aż tyle. No ale jak to u eskimosów bywa, trzeba walić z grubej rury o antysemityźmie i naziolach. Ocknij się, bo głupoty wypisujesz.

Vote up!
1
Vote down!
-1

...

#1609780

Taa, a najtajniejszy spisek tych ze zmienionym nazwiskami odpowiada zaś gradobicie i koklusz. Do tego komuchy niewinne, to wszystko wina żydów a pod każdym komitetem partii w piwnicy była tajna synagoga i krwawa maca.

Może jeszcze powiesz, że w Polsce nie ma naziolstwa i antysemityzmu?

A może błyśniesz wiedzą nt wklejonej we wpisie teorii spiskowej, byłoby coś na temat a nie jakiś banał "Polacy chcą sami o sobie stanowić". Za trudne? Czy bijesz przed tym czołem, bez sprawdzenia dowodów.

Vote up!
2
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609836

...wiele informacji o osobistościach ze zmienionymi nazwiskami. We wszystkich formacjach znajdują się osobnicy, co tylko historyczną gościnnością Polski zawdzięczają swe polskie obywatelstwo. Pisze się o Kaczyńskim, Braunie, Prezydentowej oraz wielu innych.

Czy to znaczy, że jesteśmy rozgrywani?

Tak, jesteśmy. Widać to nawet, a może szczególnie na tym forum.

Vote up!
4
Vote down!
-2

...

#1609746

"Nazwiska zmieniano nie w wielkim spisku, lecz z najróżniejszych powodów, choćby różnej pisowni i okupacji." - O co odpowiesz żydówce Ester Rozental-Szneiderman, absolwentce filologii polskiej, pracownicy KOMINTERNu od 1928 roku  uczącej Chazarów języka polskiego, która w "Zeszytach Historycznych nr 49" z 1979 roku twierdzi, że tylko  w latach 1944-50 Stalin skierował do Polski ok. 250 tyś. przeszkolonych w szkołach Kominternu (Kujbyszewska, Kusznarenkowska, Moskiewska) komunistów w zdecydowanej większości pochodzenia żydowskiego)  Nie oznacza to, że później ich nie przysyłano czego dowodem jest objęcie w 1963 r stanowiska Komendanta Podof. Szkoły Zaw. dla małoletnich im. Rodz. Nalazków po twórcy szkoły, przedwojennym oficerze  gen. Krajewskim przez "Kościukiewicza" którego pierwsze słowa na apelu wskazują kto zacz - "Arły z pałamanymi kryłami" - był żydem przywłaszczającym to nazwisko'

Nie inaczej było i z tzw. "Transformacją" PRL w żydokomuszą tzw. III RP=PRLbis, gdzie głownymi "transformatorami" byli żydzi, "triumwirat" -  Geremek, Kuroń, Michnik + wykonawca T. Mazowiecki przy pomocy L. Balcerowicza,  art. w  "Financial Times" z dn. 22.06.1989 r o wypowiedziach Sorosa, oraz broszura autora "planu Balcerowicza" J. Sachsa.

http://wsercupolska.org/wsp1/index.php/komentarz-polityczny/7275-7275

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/4748-praworzadnosc-i-jej-rodowod-w-iii-rp-najnowsze-slajd-kafelek.html

Innych obwiniając o niewiedzę wpierw samemu trzeba ją mieć.

 

.

Vote up!
4
Vote down!
-3

antyleming

#1609749

... nastaje cisza, wysyp nowych tematów, by ten ciekawy watek przeszedł do historii.

Tak działa to forum. Dostrzegam tu silny wpływ tychże, o których mowa.

Vote up!
2
Vote down!
-1

...

#1609779

Mrówka, jakich kontrargumentów? Jeśli ktoś rozpowiada bajdy, to do niego należy udowadnianie. To nie ja muszę udowadniać na życzenie, dlaczego Księżyc nie jest z żółtego sera. U was to tak nie działa? Często wyczuwasz wpływ Żydów? Nie czają się pod łóżkiem razem z pedalskim włamywaczem? Zabłyśnij wreszcie wiedzą zamiast oskarżać o zasypywanie tematu. Silne prądy dziś?

Vote up!
2
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609845

Otwieram lodówkę, a tam...  kontik!

Vote up!
1
Vote down!
-2

...

#1609852

M.Ch.

Nie kojarzę nazwiska, kojarzę historyjkę.

No ciekawe, że jakoś inni nie zauważyli spisku 250 tys. nasłanych osób. To spora armia. Ja też mogę wypisywać takie rzeczy, czy to będzie dowodem?

Weź oprzytomniej z rasistowskimi bredami o Chazarach. Nazwa jest uzywana, by wyrazić jeszcze większą pogardę dla Żydów z racji ich rzekomego pochodzenia genetycznego, coś jak Ost-Juden. Ani oni się za takich nie uważają, ani nie ma takiej mniejszosci. 

W 250 tys. nasłanych Chazarów z Kominternu nie sposób uwierzyć. 

Transformacja nie była dziełem Żydów a tym bardziej trzech z nich. Ustroju pilnowała Moskwa a gdzie jakiemuś Kuroniowi do Jaruzela i Kiszczaka. III. RP to żadna "żydokomuna". Żydzi w polityce a później nawet protestanci w biznesie posłużyli za swoisty network z Zachodem oraz wskaźnik demokracji. Dziwne, że zamiast ich pochwalić za chęć liberalizacji systemu aż po pomoc w rozwałce, to jeszcze się ich za to obciąża - tu się łączy narracja grunwaldowców z wiarą w spisek żydowski. Jeśli ten spisek rozwalił komunę, to przecież dobrze, przeszkadzać to może tylko starym komuchom.

Proponuję posiłkowac się porządnymi opracowaniami zamiast bajek z dziwnych stronek. Dziś wszystko jest w internecie. 

Vote up!
2
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609838

Właśnie ściągnąłem i przeczytałem ów tekst w "zeszytach historycznych".

Co za zdziwienie- nie ma tam nic o tym.

Ba, jest o uczeniu jako przygotowaniu kadr i o Polakach (Slowianach), a nie żadnych Chazarach, na pewno nie 250 tys. Uczniowie nawet chadzają do spowiedzi, kościoła. Brakuje kadr, więc sięgnięto po Zydów a element polski nie jest zbyt chętny.

Malo, że klamiesz, to jeszcze nie pamiętasz własnych wersji tej bajki, bo w innych komentarzach nieco odmiennie to opisywales, o ludności w wiekszości żydowskiej a nie chazarskiej.

Proponuję sprawdzić samemu i nie kłamać więcej

 http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1979#

 

Vote up!
2
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609844

...tyle, że nie art. Ester Rozental-Szneiderman, ja też w  tym momencie nie mogę go znaleźć, i nie mam czasu szukać. Nie zaglądałem do niego przez przeszło dekadę mając kopię na podorędziu. Zarzucając mi kłamstwo sam dopuszczasz się kolejnego, a jeżeli chodzi o różnicę między Żydami i Chazarami to rzeczywiście popełniłem "uogólnienie"  bo Chazarzy poczuwają się  Żydami i stanowią większość państwa  żydowskiego - Israela. Zgadzam się też że to Moskwa dała "zielone światło" dla naszej tzw. "transformacji" ( o czym piszę w załączonym którymś linku) jako test na przejęcie gospodarki państw przez żydokomunę ( patrz na najbogatszych "polaków", "rosjan", "ukraińców" itp...) i czego dowodem, są załączone w poprzedni tekście wypowiedzi inicjatorów tzw. "transformacji" w Polsce - G. Sorosa  i J. Sachsa.

Vote up!
3
Vote down!
-1

antyleming

#1609860

Po co się wypierać? Nie ja się powolywałem na ten konkretny tekst. Przypadkiem widziałem też, że powołują się nań jacyś antysemici w sieci. Wiele razy w życiu widziałem takie podpieranie się "źródłami". Celowo twierdziles nieprawdę, zdaje się że od lat, ja nazywam to kłamstwem. Przez litość nie spytam, skąd to znalazłeś i jak się nauczyłeś na pamięć takiego argumentu. Sprawdzić okazało się łatwo.

 

Nie jest to artykuł, tylko fragment jej wspomnień. No wielka tajemnica, że komuchom brakowało kadr, planowali opanowanie świata a szkolili komunistów na liderów. Tyle, że antysemici twierdzą, że napisano tam o szkoleniu Żydów do udawania Polaków. Taki fajny spisek i agentura, do tego masowa, że sama Autorka się dziwila, jak to wszystkim wiadomo, że Rosja chce opanować Polskę. Pewnie taka sama tajemnica, jak polskie przygotowania do wojny z Rosją. I jeszcze jakieś 250 tys. agentury. Tyle w tym prawdy, co w argumencie 40 tys. agentów mossadu w Polsce, Ukraincach w polskiej policji albo- jak niedawno ktoś tu wypisywać na np- 20 tys. komendantów policji.

 

Chazarzy nie istnieja, to wymarly lud, nie mogą się więc czuć Żydami ani żydami. Nie sądzę tez, by Żydzi czyli się jakimiś Chazarami. Jest to tylko czyjaś teoryjka, bardzo kwestionowana, zaś używane jest m.in. jako rasistowska obelga oraz do bzdurnego wskazania, że Żydzi nie mają prawa do swego państwa.

Równie dobrze mogę Ciebie nazywać neandertalczykiem, bo twoje geny zawierają ok. 4% genów neandertalczyka. Tez bedzie bez znaczenia, że wymarli i się takim nie czujesz ani tak nie przedstawiasz, nie ma nawet takiej rubryki w paszporcie. Będzie nawet ciekawa historia o tym, że kiedyś Europa należała do kilkuset klanów neandertali.

 

 

Vote up!
1
Vote down!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1609889