Rozważania katolika w dobie pandemii

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Bloger, uważający się za prawicowca (spora część prawicy jednak poglądu tego nie podziela) zaatakował mnie wczoraj z pozycji bogoojczyźnianych, jak jeszcze przed wojną nazywano tego typu tromtadractwo.

Najwidoczniej jest zdania, że jako osoba ewidentnie reprezentująca światopogląd prawicowy powinienem zrezygnować z „lewackich” wtrętów nt. szczepionek i zaakceptować bez jakiejkolwiek refleksji prawicowy rzekomo bełkot paranaukowy pana profesora Z.; do koniecznych obrządków zapewne powinienem dodać jeszcze przynajmniej czterokrotne bicie czołem w kierunku Przemyśla z jednoczesnym wzdychaniem do DOKTORA Bodnara. I pewnie jeszcze powinienem wykupić przynajmniej z 70 opakowań amantadyny i umieścić je na półeczce tuż pod świętym obrazkiem w dużym pokoju.

A już, broń Boże, mowy nie ma, by pisząc o lek. med. Bodnarze czy lek. med. Hałacie nie dodawać literek dr.

Zatem ad rem. Popatrzcie, jak się rzeczy mają. Kościół, wbrew opowieściom nawiedzonych antyszczepów wcale nie jest na NIE.

I to nawet w przypadku szczepionek, które wywodzą się od linii komórek dzieci abortowanych przed blisko 50 laty.

W tym zakresie pomocne dla każdego katolika powinno być Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek z 23 grudnia 2020 roku.

Czytamy w nim:

14. W kwestii wykorzystania w produkcji szczepionek linii komórkowych z płodów abortowanych Stolica Apostolska wypowiedziała się już czterokrotnie. Na tych wypowiedziach opiera się też stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych KEP. Przypominamy, że stanowisko Kościoła w omawianej kwestii i opinia Zespołu opiera się na tradycyjnym nauczaniu teologii moralnej i opracowaniach klasyków reprezentujących tę naukę, w tym na nauczaniu papieża Jana Pawła II (por. Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993). Szczegółowe wyjaśnienie tych tradycyjnych zasad podaje odpowiedź Papieskiej Akademii Życia z 9.06.2005 na pytanie Pani Debry L. Vinnedge, Dyrektor Children of God for Life, (Floryda, USA), dotyczące możliwości korzystania z omawianych szczepionek. Dalej stanowisko to jest ponawiane w kolejnych dokumentach Kościoła: Kongregacja Nauki Wiary – Instrukcja Dignitas personae (Rzym 2008), Pontificia Accademia per la Vita – Nota circa l’uso dei vaccini (Rzym 2017), Kongregacja Nauki Wiary – Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 (Rzym 2020).

15. Wszystkie powyższe dokumenty niezmiennie powtarzają – co może być już uznane za godną odniesienia tradycję w tym nauczaniu – że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń.

Tymczasem wrzask (trudno bowiem określić to inaczej) niektórych forumowych blogerek p-ko szczepionkom tego typu nie ma nic wspólnego z przedstawionym wyżej stanowiskiem Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

Przy okazji niejako eksperci KEP rozprawiają się z kolejnym antyszczepionkowym mitem, szczególnie mocno rozgłaszanym przez środowisko powiązane z Justyną Sochą e tutti franti. Chodzi o obecność rtęci i glinu w szczepionkach.

Eksperci piszą:

7. W dyskusjach o szczepionkach o szkodliwości najczęściej wskazuje się na obecność dwóch tzw. adiuwantów dodawanych do szczepionek, a mianowicie tiomersalu (etylowa postać rtęci) i związków glinu. Pierwszy z nich chroni(ł) niektóre szczepionki przed zanieczyszczeniami i utratą wartości. Drugi, czyli związki glinu, są (były) stosowane celem zwiększenia reakcji immunogennej organizmu, a więc skuteczności szczepionki.

8. W kwestii szkodliwości szczepionek trzeba oddać głos tym specjalistom, których naukowa uczciwość budzi zaufanie. Specjaliści ci zapewniają, że zastosowanie tych adiuwantów dziś zanika, gdyż w dobie postępu technologicznego nie ma konieczności sięgania po nie.
Co więcej, jeżeli składniki te były lub są jeszcze niekiedy stosowane, występują tylko w ilościach śladowych, nieszkodliwych dla biorcy.

Warto też pamiętać, że tiomersal nie kumuluje się w organizmie, ale jest wydalany w ciągu kilku dni (dotyczy to również niemowląt). Skutkiem ubocznym tego związku mogą być reakcje alergiczne, którym można jednak zaradzić.

Z kolei związki glinu, jeśli są jeszcze stosowane, dają pozytywny efekt. Pozwalają na zmniejszenie dawki szczepionki oraz ilości wszczepianych antygenów, co oznacza osłabienie jej ewentualnych negatywnych skutków. Jeśli się zaś one pojawiają, są łagodniejsze.

Co więcej, z badań farmakokinetycznych wynika, że okres półtrwania eliminacji glinu z organizmu człowieka wynosi około 24 godziny, a dawkę 1 mg/kg mc./24 h uznaje się za bezwzględnie bezpieczną (norma dobowej ekspozycji). Dawka glinu zawarta w pojedynczej dawce szczepionki (nie więcej niż 1,25 mg/dawkę) jest więc znacznie mniejsza niż dopuszczalna norma.

9. Specjaliści podkreślają też, że pojawiające się rzadko poważniejsze objawy uboczne tych szczepionek, są nie tyle efektem samego szczepienia, co przeważnie choroby, szczególnie wrodzonej, przebiegającej bezobjawowo u dziecka. Stąd zawsze przed podaniem szczepionki dziecko wymaga zbadania przez kompetentnego lekarza.

Przejdźmy jeszcze do samej szczepionki na COVID-19, która to przecież powoduje największe emocje (w internecie, w realu liczba tzw. antyszczepów jest bowiem niska):

10. Zespół nie podziela opinii niektórych ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi Covid-19, opartych na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech oraz jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego człowieka. Informacje te nie mają żadnego uzasadnienia w świetle współczesnej wiedzy z zakresu genetyki człowieka.

To trochę nie współgra z rewelkami prof. Zielińskiego, prawda? Pomijam już całą masę innych, pomniejszych antyszczepów, dla których luźno rzucone sugestie profesora z Siedlec są niczym słowo objawione.

Tymczasem dla katolika stosunek do szczepienia jest jasny. Eksperci, w oparciu o dokumenty Kościoła wyraźnie piszą:

18. W różnych wypowiedziach Kościół przypomina o indywidualnej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje o charakterze moralnym. Nie chodzi więc tutaj o osobiste „widzi mi się”, czy „a ja uważam, że …”, ale o odpowiedzialność uwzględniającą całościowo obowiązek troski o zdrowie i życie, mając na uwadze związane z nimi fundamentalne wartości moralne. W omawianym problemie chodzi o skutek dobroczynny szczepionki dla zdrowia i życia tak konkretnej osoby, jak i ludzkiej społeczności. Toteż należy uznać za pożądaną taką postawę, w której człowiek stara się rozpoznać razem z kompetentnym lekarzem niekorzystne skutki uboczne danej szczepionki. Przykładem takiej sytuacji mogą być doniesienia o efektach masowych szczepień produktem Pfizera/BioNTecha, gdy stwierdzono, że nie powinny go przyjmować osoby z chorobami o podłożu alergicznym. Analogiczne problemy mogą dotyczyć każdej innej szczepionki.

19. Jednocześnie należy zauważyć, że szczepienie nie jest jedyną drogą uzyskania odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2. Uzyskuje się ją również drogą naturalną na drodze produkcji przeciwciał przez organizm osoby wyleczonej. Stąd też Zespół zachęca ozdrowieńców do oddawania osocza zawierającego przeciwciała. Może ono wspomagać leczenie chorych.

20. Powyższa zasada obowiązku troski o zdrowie i życie dotyczy też stosunku rodziców do szczepienia ich dzieci. Kościół popiera ich prawo do autonomicznych decyzji opiekuńczych. Jednocześnie jednak przypomina, że w decyzjach w sprawie szczepienia dzieci znajduje wyraz odpowiedzialność za ich prawidłowy rozwój i ochronę przed ubytkami sprawności psychofizycznej. Nie powinni się więc oni kierować tylko osobistym uznaniem, ale nade wszystko zdrowiem dzieci. Istotną pomoc w tym rozpoznaniu stanowią kompetentni lekarze, a nie opinia publiczna.

21. Uzasadnione wątpliwości pojawiające się w trakcie konsultacji z kompetentnym lekarzem czy też oparte na rzetelnej wiedzy specjalistów – do czasu ich rozstrzygnięcia – usprawiedliwiają odmowę poddania szczepieniu siebie czy dzieci.

22. W przytoczonych wyżej dokumentach Kościół podkreśla, że decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu. Nikt więc nie powinien być zmuszany do korzystania z tych środków prewencji. Jednakże właściwie podjęta decyzja nie zależy wyłącznie od stopnia moralnej wrażliwości danej osoby czy od subiektywnej oceny stanu swojego zdrowia. Zwracając uwagę na społeczną naturę każdego człowieka Kościół przypomina też obowiązek troski o dobro bliźniego i dobro wspólne, czyli całego społeczeństwa: „Ci, którzy ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego. W sposób szczególny powinni oni unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbardziej wrażliwymi” (Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, nr 5).

23. W ramach podsumowania Zespół raz jeszcze przypomina, że życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o siebie samego. Międzyludzka solidarność - motywowana ewangeliczną miłością bliźniego - przypomina w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień obowiązek troski także o drugiego człowieka – o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy.

To moim zdaniem najważniejsze przesłanie. Całość znajdziecie tutaj:

https://diecezja.waw.pl/7287


Stanowisko Kościoła jest zatem jasne. Szczepienia antycovidowe są kwestią naszego sumienia. Trzeba tylko pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo. W tym za tych, którzy z różnych względów zaszczepić się nie mogą, w przypadku zaś zachorowania mogą zwyczajnie umrzeć.

Racjonalny człowiek powinien też odrzucić wszelkie bajki o rzekomej zmianie własnego genomu, jaka to rzekomo może być wynikiem szczepienia.


I jeszcze parę słów na temat amantadyny. Jej zaprzysięgli zwolennicy najwyraźniej nie pojmują jednego – otóż lek ten (ciągle nie przebadany w zakresie wpływu na COVID-19) łagodzi objawy choroby w określonych przypadkach. Może być jednak stosowana pod kontrolą lekarza, a zatem w warunkach szpitalnych, bądź odosobnienia.

Szczepienia natomiast mają za zadanie przeciwdziałać szerzeniu się pandemii. Jedno więc nie zastępuje drugiego, ale uzupełnia.

Tej wiedzy jak widać po szeregu polemik kończących się zwyczajowymi już nawalankami brakuje antyszczepom.

I choć wątpię, by Stanowisko ekspertów Kościoła w jakiś sposób wpłynęło na zmianę ich negatywnego nastawienia liczę jednak na osoby wahające się. Bo tych w porównaniu z antyszczepionkową ortodoksją spod znaku Sochy jest o wiele więcej.


 

5.03 2021


 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.1 (głosów:12)

Komentarze

lockdown- źle
izolacja- źle
maseczki- źle
testy- fałszywe
szczepionki- biznes
informacja- fałszywa
covid- grypa
Urojony świat.
Minęło 12 miesięcy, a zgłębienie podstawowej wiedzy i zapoznanie z wnioskami przewyższa intelektualne możliwości wielu osób

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1663887

...mają niektózy na ustach. Tymczasem żyją bez Boga, honoru nie mają, a ojczyznę dobijają wraz z tymi, z którymi niby walczą. Oto jak można dobić ekonomicznie kraj. Mały kraj - Walię: Wrexham to stolica Północnej Walii. To skutki lockdownu. Kto nastepny?

Na granicach wewnętrznych UE stali niedawno zaskoczeni polscy kierowcy, bo... musieli wykonać testy i czejkać na wyniki. Oni muszą za nie zapłacić. Za chwilę trzeba będzie testy powtarzać i płacić ponownie. Jak długo wytrzymają to Polskie firmy transportowe, o które walczylićmy niedawno z euro-biurokratami? Jak długo jeszcze? Czy kiedy już padnie transport i nie będzie można przewozić towarów, czeka nas głód?

TUI - największe biuro podróży ZBANKRUTOWAŁO i wkrótce ogłosi upadłość. Co takie bankructwo oznacza dla firm powiązanych z tym biznesem: firmy przewozowych (RyanAir, easyJet), hoteli, wypożyczalni sprzetu - ilu pracowników straci za chwilę swoje źródło dochodu? I co dalej?

Ale... produkujmy maseczki. produkujmy maseczki. W tym jest przyszłość. Najlepiej takie, które można potem zjeść. Można się już śmiać...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1663940

A ty HD łżesz notorycznie.

Uwagi Krispina skierowane do ciebie nie miały żadnego związku z debatą na temat szczepionek. Dotyczyły twoich nagannych zachowań na tym portalu, a konkretnie nękania mnie, w tym obrzucania inwektywami, co Krispin w sposób zdecydowany negatywnie ocenił. Tutaj link do jego komentarza.

https://niepoprawni.pl/comment/1663528#comment-1663528

To co nazywasz kłamliwie "bogoojczyźnianym tromtadractwiem" (dalsze komentarze) było próbą Krispina zaapelowania do twojego sumienia. W pogardliwy sposób to zlekceważyłeś.

Więc po co kłamiesz na temat zakresu dyskusji?

Poza tym człowiek prawicy nie tylko nie drwi z prawdy i sprawiedliwości, ale także ma szacunek dla własności, dekalogu, cudzej godności, prawa naturalnego, a ty w żaden sposób tego nie uosabiasz. Na tym forum kwestionowałeś nawet nierozerwalność małżeństwa i popierałeś postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego.

Nic mi też nie wiadomo, aby Krispin odnosił się do stanowiska Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego szczepionek z 23 grudnia 2020 roku czy też żądał od ciebie akceptacji dla opinii naukowych profesora Z., które nachalnie i niemerytorycznie nazywasz "bełkotem paranaukowym". Z jakich powodów po raz kolejny wkładasz w cudze usta niewypowiadane nigdy opinie i poglądy?

Manipulanctwo to nie jest zachowanie właściwe dla człowieka prawicy..

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663924

Zdaje się, że już masz jedną sprawę o nękanie ofiary kościelnego pedofila? Zaś twój brat odpowiada karnie za język nienawiści, jakiego używał na facebooku?

Więc na twoim miejscu bym udał, że deszcz pada. Bo to nie ja wywołuję ciągłe awantury, nie ja łamię prawo prasowe i nie ja zamieszczam ordynarne fejki.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1663926

Zaznaczyć trzeba tylko, że po raz kolejny podajesz nieprawdę.

EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663928

A o tobie hejtowana przez ciebie "Kasia" pisała na fb. Znając zaś jej adwokata na 100% wiem, że nie daruje ci nawet przecinka. Lada moment zamilkniesz jak spaślaczek.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1663930

Słowotok faceta niedociążonego robotą. Zero konkretów, papka informacyjna  Szkoda życia na czytanie

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1663933

@Galina

ale że co, że nic o żydkach? jakie konkrety masz na myśli, zdziwienie, że fiolki ze szczepionką nie pękają, więc szczepienia to oszustwo żydożydowskich żydków?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1664035

Napisać, że nie masz szacunku dla drugiego człowieka to jak stwierdzić, że woda jest mokra. A to znaczy, że nie masz także szacunku dla Boga. 

Skoro uważasz się za prawicowca, to musisz być człowiekiem wierzącym. Musisz. To nie oznacza "możesz", czyli tylko od święta (choć my akurat tego święta nigdy nie doświadczyliśmy). Zatem padnij na kolana i przeproś Boga za to, co tu robisz. Bo robisz biźniemu, co tobie niemiłe. 

Jeśli jesteś wierzący, jeśli Jezus faktycznie jest twoim Panem, jeśli nie tylko słuchasz, ale także wykonujesz Jego wolę i nakazy, wtedy faktycznie jesteś uczniem Jezusa. On powiedział, że jest światłościa tego świata i: "Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (Ewangelia Jana 8:12). Co to znaczy? To znaczy, że będziesz dobrze traktował innych, że nie będziesz żył w zgorszeniu, że nie będziesz żył w nieprzebaczeniu. Nie będziesz się też nad sobą użalał. Masz być światłem tego świata. Światłem, które rozprasza ciemność. Taka jest wola Boga względem ludzi wierzących. Mamy być światłem i solą tej ziemi. Tymczasem ludzie patrza i co widzą? 

"Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Ewangelia Mateusza 5:13-16).

Co widzą ludzie patrząc na twoje wpisy? Widzą dobre uczynki? Widzą chwałę Boga Ojca, który jest w niebie? Nawróć się do Boga. Pokutuj. To możesz zrobić tylko ty. My możemy się tylko modlić, żeby Bóg dał ci siłę, abyś mógł w tym wytrwać. Błogosławię cię w imię Jezusa Chrystusa.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1663941

Tam będziesz mógł wygłaszać swoje kocopały. A tu nie oczekuj już ode mnie jakiejkolwiek reakcji.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1664021

https://niepoprawni.pl/blog/zygmunt-zielinski/szczepionka-przeciw-covid-jakim-kosztem\

Ciekawe, czy księdza profesora też obrzuci obelgami?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1664029

Przecież ten wpis dotyczy szczepionek otrzymywanych przy wykorzystywaniu abortowanych dzieci.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1664032

Typowe dla patologicznych klamców.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1664036

I tak już prawie 60 lat. A tu lipa.... ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1664040

sir Gawrion winien:

zabronić wpisów wraz z komentarzami, konkretnie tym dwu autorom o sobie wzajemnie (i ich poplecznikom), na czas nieokreślony... Chodzi o uspokojenie sytuacji w taki sposób, jak rodzic daje klapsa dwu dzieciakom, żeby nie dociekać kto zaczął, bo końca nie dojdziesz...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

insurekcjapl

#1664205

Bo już taki był.

Ja się dostosowałam, a Humpty napisał od 1 maja 10 tekstów mnie dotyczących - oszczerczych i obraźliwych. Bez reakcji ze strony Admina.  Zareagowałam tylko jedną notką, protestując przeciwko wrabianiu mnie w negatywną ocenę Burego na Neonie, gdy w rzeczywistości stanowczo protestowałam na tamtym portalu przeciwko szkalowaniu tego bohaterskiego Wyklętego.

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/gnida-humpty-wkreca-mnie-w-poglady-ktorych-nie-posiadam

Dzisiejsza moja notka jest sprostowaniem szkalowania dr Martynowskiej.

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/prawda-o-lekarce-martynowskiej-czyli-antidotum-na-haje-humpty-dumpty

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1664207

Jak zwykle prawda jest twoim największym wrogiem.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1664210