Nasz Papież! Jego słowa na zawsze... pamiętane czy już zapomniane...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Witam
 

Jutro dzień szczególny... dla Chrześcijan na całym świecie a dla Nas Polaków chyba najbardziej, dzień wyczekiwany przez wielu jako akt oddania wielkości pontyfikatu Karola Wojtyły i  jego samego: jako zwykłego człowieka i kapłana, który stał się "Święty za życia". 

Nie miejsce tutaj i pora na omawianie cokolwiek nieraz hipokrytycznego a nawet złośliwego oraz szyderczego i "między słowami" fałszywego gloryfikowania Jana Pawła II widocznego np. w michnikoidalnym świecie Gazety Wyborczej i innych postPRL-owskich mediach wykreowanych w wolnej Polsce przez dawnych komunizujących Chłopców. 

Osobiście "pospolite ruszenie" owych zadaniowych "organów" przejawiające się w mnogości artykułów, dołączaniu do nakładów wizerunków Ojca Świętego, płyt, itp. napawa mnie obrzydzeniem w takim samym stopniu jak próba wykreowania z Jana Pawła II  jednego z wielu "gwiezdnych celebrytów i gwiazdeczek". 

Pomińmy powyższe milczeniem i radujmy się z faktu Beatyfikacji. Szczerze i w poczuciu dumy, że nasza Ojczyzna doczekała się tak Wielkiego Człowieka! 

Tylko... mam takie wrażenie, że niestety przypominamy sobie o Naszym Papieżu tylko w chwilach szczególnych: okrągłych rocznicach Jego śmierci czy jak teraz wyjątkowych wydarzeń z nim związanych.  Po 6 latach chyba zapomnieliśmy o tym, co i jak do nas  mówił, bo przecież Jego Wielkość przejawiała się przede wszystkich w pełnych Prawdy, Miłości i Dobra słowach. A nie zawsze były to przesłania, które bywały i pozostawały dla nas miłe a wynikająca z nich konieczna dla nas realizacja rzeczywistego naszego życia łatwa i przyjemna oraz zgodna z libertariańskim trendem ogólnej, bezpaństwowej radości. 

Warto więc często przypominać te Jego słowa, zdania i wypowiedzi. Te mówione do Chrześcijan na całym świecie, ale i te, którymi zwracał się do Nas - Polaków.  Jest to tym bardziej konieczne teraz: w czasach niszczenia naszego Państwa i wszechobecnej laicyzacji oraz pauperyzacji nas wszystkich... 

Poniżej niektóre z nich... zachęcam do uzupełniania...


Pozdrawiam


ZOSTAW ZA SOBĄ MĄDROŚCI ŚLAD... ]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]> kjahog@gmail.com

 

Brak głosów

Komentarze

WARTOŚĆ PRACY
Czy praca ma sens? Czy warto pracować? A za ile?
Czy jest przekleństwem ciążącym na człowieku, czy drogą do wyzwolenia?
Człowiek podejmuje pracę ażeby zdobyć niezbędne środki dla utrzymania życia własnego i rodziny.
Praca może mieć również znaczenie dla pełnego rozwoju osobowości ludzkiej. Kształtuje rozum człowieka, jego wolę i uczucia - jawnia nowe uzdolnienia i możliwości.
Ale z tym, co człowiek buduje własnymi siłami, zawsze związane jest ryzyko błędu i upadku.
Cały gmach współczesnej cywilizacji materialnej stanowi sztuczną konstrukcję, wciąż niepewną, podatną na wstrząsy.
Człowiek zaczyna odczuwać, że poprawa warunków materialnych nie jest jedynym celem pracy.

I. Definicja pracy
Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania -
otóż rodzi się pytanie, czy wszystkie wysiłki człowieka zasługują na miano pracy we właściwym tego słowa znaczeniu?
Praca należy do czynności, wynikających z natury ludzkiej, z człowieczeństwa, lecz nie każda działalność człowieka jest pracą, ale tylko ta którą za pracę uznać można i należy.
Podstawową cechą pracy jest wykonywanie jej za pomocą narzędzi, które podlegają procesowi doskonalenia w ciągu całych dziejów ludzkich. Człowiek jest istotą twórczą, dąży do udoskonalania narzędzi pracy, aby zmniejszyć trud i zwiększyć wydajność.
Te stwierdzenia dotyczące przedmiotowego charakteru pracy są powszechnie uznawane przez wszelkie ideologie kultury europejskiej.

Dzieje podmiotowości człowieka pracy i samej pracy
pełne są ciężkich i niekończących się zmagań przeciw zakusom
posługiwania się drugim człowiekiem jak rzeczą, towarem,
narzędziem cudzego władztwa.

Pracą są te czynności, które służą do zagospodarowania ziemi
i doskonalenia narzędzi pracy, ale przede wszystkim do doskonalenia
podmiotu pracy, czyli samego siebie.

II. Praca a sprawiedliwość

Praca ma charakter społeczny.
Społeczny charakter pracy wyraża się w tym, że człowiek pozornie tylko pracuje jako jednostka, wszystko co człowiek wytważa, jest wynikiem współpracy ludzi z sobą (wykorzystanie narzędzi które
ktoś już sporządził), po drugie praca służy wspólnocie ludzkiej i po trzecie rodzi solidarność ludzi pracy.
Dobra gospodarcze pochodzą ze współdziałania przedsiębiorcy z ludźmi pracy, a więc ich owoce powinny w służyć wszystkim ich wytwórcom (w tym i przedsiębiorstwu) i wszystkim ludziom, którzy
te dobra kupują.

III. Wartość pracy

Praca posiada swą zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest, że wykonuje ją człowiek.

IV. PRACA JAKO ŚRODEK DOSKONALENIA CZŁOWIEKA

Od najdawniejszych czasów w różnych społeczeństwach istniały klasy próżniacze i niektóre a nich odgrywały w tych społeczeństwach rolę decydującą zarówno gdy idzie o władzę, jak również w zakresie
kształtowania się modelu kulturowego.
Z istnieniem, a zwłaszcza z dominacją klas próżniaczych łączy się pogarda dla pracy oraz jej spychanie na margines świadomości społecznej.
Opracowane na podstawie Encykliki "Laborem ex."
pozdrawiam emeryt22

Vote up!
0
Vote down!
0

pozdrawiam emeryt22

#155580

Witam
Dziękuję.
Ważne słowa i przemyslenia.
Pzdr
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#155602

...„Dzieje podmiotowości człowieka pracy i samej pracy
pełne są ciężkich i niekończących się zmagań przeciw zakusom
posługiwania się drugim człowiekiem jak rzeczą, towarem,
narzędziem cudzego władztwa”...

„Pracą są te czynności, które służą do zagospodarowania ziemi
i doskonalenia narzędzi pracy, ale przede wszystkim do doskonalenia
podmiotu pracy, czyli samego siebie”...

„człowiek pozornie tylko pracuje jako jednostka, wszystko co człowiek wytwarza, jest wynikiem współpracy ludzi z sobą (wykorzystanie narzędzi które
ktoś już sporządził), po drugie praca służy wspólnocie ludzkiej i po trzecie rodzi solidarność ludzi pracy.
Dobra gospodarcze pochodzą ze współdziałania przedsiębiorcy z ludźmi pracy, a więc ich owoce powinny w służyć wszystkim ich wytwórcom (w tym i przedsiębiorstwu) i wszystkim ludziom, którzy
te dobra kupują” ...

...” Od najdawniejszych CZASów (dawania WNIOSkÓw) - w różnych społeczeństwach ISTNIAŁY klasy próżniacze i niektóre a nich OdGRYWAŁY w tych społeczeństwach rolę decydującą zarówno gdy idzie o władzę, jak również w zakresie
kształtowania się modelu kulturowego"...

( hazarowego, hazardowego, bazarowego – POurzędniczego ogrywania z kapitału - praworządnych podatników)

..."Z istnieniem, a zwłaszcza z dominacją klas próżniaczych łączy się POgarda dla pracy oraz jej spychanie na margines świadomości społecznej” ...

ISTNIAŁY, ODGRYWAŁY rolę -> urzędniczych ZŁOdziei (demokratycznego CZASU) ... - do CZASU zniechęcenia... czy zachęcenia do odpowiedzialnego opiekowania się państwem - DOBROdziei ...

BULwersującym przykładem dywersyjnego próżniactwa jest antyspołeczna praktyka POlitycznego zniewalania prokuratorów i sędziów...

którzy powinni być zależni i zawiśli -> jedynie od „ PRAWA demokratycznie obowiązującego Obywateli RP - PRawa”... a nie od widziMisię (małżonkę Misia) partyjniacko (mafijnie) ustawioNEgo do urzędNiczego usprawiedliwiania niesprawiedliwego POdziału strategicznych STRAT => efektów „pracy urzędników” ...

Wzrost liczby miejsc "pracy"

- złośliwego nowotworu (rozwijającego się najszybciej w EuRopie - POskansenu chorobotwórczych ropni -> przerzutowej biurokratycznej biurokorupcji )
urzędNiczej (niczyjej?) klasy próżniaczej POrządu ... SYSTEMOWO duszącego rozwój rodzimej gospodarki Obywateli Polski.

Pozdrawiam
J.K.

Vote up!
0
Vote down!
0
#155647

Jan Paweł II

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW.ODPRAWIONEJ NA LOTNISKU W MASŁOWIE
Kielce, 3 czerwca 1991

1."Oto Twoja Matka i Twoi bracia" (Mt 12,47).

Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają Mu o rodzinie. Przyszedł na świat jak każdy człowiek - On, Syn Człowieczy - poczęła Go Matka i Ona też wydała Go na świat. Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego - dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu.

Krewni Maryi i Józefa, pochodzący również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani braćmi i siostrami Jezusa.

Tak więc Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. Nowe Przymierze łączy się ze Starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadającej jej powinności: "Czcij ojca twego i matkę twoją". W prawie Bożym, w Dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka, przykazania pierwszej tablicy i przykazania tablicy drugiej - od czwartego do dziesiątego.

2. Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny. Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Bóg jako Najwyższy Prawodawca daje temu wyraz w Przymierzu synajskim, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną Dekalogu o rodzinie.

Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więźmałżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako "komunię". Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców.

Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: "Czcij ojca i matkę". Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: "Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć". Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!

3. Znamienna jest odpowiedź Chrystusa na to wołanie z tłumu, przypominające Mu o Jego Matce, o rodzinie. Oto Jezus stawia pytanie: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" (Mt 12,48). Pytanie to mogło nawet zaskoczyć słuchających. Chrystus jednak stawia to pytanie, aby z tym większą siłą zabrzmiała odpowiedź, jaką zamierza sam dać. Odpowiedź ta brzmi: "Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" (Mt 12,50).

Przedziwna odpowiedź, a równocześnie z gruntu jednoznaczna. Tak jak przedziwne i jednoznaczne zarazem jest wskazanie na otaczających Go uczniów ze słowami: "Oto moja matka i moi bracia".

4. Znajdujemy się w samym centrum Ewangelii. Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy.

Czy objawić to znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją. Misji tej nie spełnił przez samo nauczanie. Misję tę spełnił do końca dopiero przez Krzyż: "Stając się posłuszny aż do śmieci, i to śmierci krzyżowej" (por. Flp 2,8).

5. Czy trzeba było ludzkości przywracać ojcostwo Boga?

Przejmującej odpowiedzi na to pytanie udziela Paweł apostoł w Liście do Rzymian: "Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi" (5,19).

Apostoł tłumaczy tajemnicę grzechu pierworodnego, tego odrzucenia ojcostwa Boga, które zaciążyło na całych dziejach człowieka od początku. Wystarczy z uwagą odczytać i rozważyć zapis Księgi Rodzaju, ażeby zrozumieć, że owo Pawłowe pierworodne "nieposłuszeństwo" jest właśnie odrzuceniem ojcostwa Boga. To zaś, czego dokonał Chrystus, Jego odkupieńczy czyn na górze ukrzyżowania, Jego "posłuszeństwo aż do śmierci" sięga do samego korzenia grzechu i zła w dziejach ludzkości.

Ten czyn mesjański, odkupieńczy czyn Syna współistotnego Ojcu, przywraca ludzkości Boże ojcostwo. Przywraca też ludzkość ojcostwu Boga w Jednorodzonym Jego Synu: Odkupicielu świata.

Uczy Sobór: "Człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. «Poznawszy Boga nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi» (por. Rz 1,21-25)" (Gaudium et spes, 13).

6. Kiedy Chrystus mówi do rzeszy: "Kto pełni wolę Ojca mojego (...), ten Mi jest bratem, siostrą i matką", potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie tego przykazania Dekalogu, które każe czcić ziemskich rodziców, ojca i matkę.

Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie rodziny dla całego porządku moralnego - w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych.

Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego ojcostwa - szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny. Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone, szczególnie narażone. Szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi i drugich - najbliższych! - czyni ofiarą tego egoizmu.

7. Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych swoich członków.

W adhortacji Familiaris consortio przytoczyłem słowa Orędzia VI Synodu Biskupów do rodzin chrześcijańskich. "Do was - mówią biskupi Kościoła - należy kształtowanie ludzi w miłości, praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich, tak aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności" (n. 64).

Starsi przypomną sobie, jak ogromnego wysiłku dokonał Kościół w czasie przygotowania do wielkiego milenium chrztu naszej Ojczyzny, jak bardzo modliliśmy się wtedy, by rodzina, polska rodzina, była silna Bogiem.

"Umiłowani, (...) miłość jest z Boga", pisze św. Jan (1 J 4,7). Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. "Przypominam ci - pisze św. Paweł do wyświęconego przez siebie biskupa Tymoteusza - abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk" (2 Tm 1,6).

I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia.

"Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.

Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie - mówi się tak: "nieoczekiwanie" - nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia.

Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu.

Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie.

Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo.

Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry - tak, aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców.

8. Ta moja pielgrzymka do Ojczyzny - czwarta z kolei - idzie po śladach Dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa - czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności.

Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?

Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej!

"Oto matka moja i moi bracia".

Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!

"Oto matka moja i moi bracia".

Tak. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca - właśnie jako Matka Syna Bożego.

Niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość Boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego - Syna Maryi.

"Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie" (śpiew przed Ewangelią).

Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: kościół domowy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#155648

Wielu z nas nieustanie zadaje sobie pytanie kim był....

Jak wielka była jego misja , zostawił nam tyle wskazówek ,
gotowych odpowiedzi ale nadal dla wielu z nas to zaszyfrowany przekaz ...

Świadomość potrzebuje czasu by zrozumieć czego byliśmy świadkami ,by doświadczyć i dojrzeć ...
Dał nam klucz do pojęcia sensu istnienia i życia ...

Ale nadal jesteśmy tylko jego dziećmi ...

Vote up!
0
Vote down!
0
#155657

mentach!
Nie oglądam żadnych filmów fabularnych poświęconych Janowi Pawłowi II!
Mam w pamięci JEGO obraz na żywo z ojczystych pielgrzymek, oraz innych obrazów dokumentalnych.
Mam trochę Jego książek!
Wręcz nie znoszę , nie toleruję, nie cierpię filmów o Nim!
Są płaskie, prymitywne, prostackie jak nijaka Schymalla!
Więc ich od lat po prostu nie oglądam!
Wolę sięgnąć po którąś z Jego książek lub homilię!
pzdr

Vote up!
1
Vote down!
0

antysalon

#155678