Jezus esseńczykiem? – czyli historyczność Jezusa

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Historia

Życia Jezusa na świecie nie odnotowały żadne źródła pozachrześcijańskie z tamtego okresu, pisano o Jakubie, bracie Jezusa, pisano o chrześcijanach, ale o Jezusie nie. Znalezione zwoje z Qumran mogą rzucić na to nowe światło.

 

W żadnym przypadku to co tu napiszę, nie można traktować jako tezy udowodnionej, choć jest to teza broniona przez pewne słuszne poszlaki.

 

Z ewangelii tak naprawdę niewiele wiemy o Jezusie. Nowy Testament trudno uznać za dokumenty spełniające warunki bycia pracą historyczną i trudno uznać za opis życia Jezusa. Nic nie wiemy o tym, co robił Jezus między 12 a 30 rokiem życia. Nowy Testament to raczej wykładnia nauki teologicznej w której Jezus jest nauczycielem i jego postacią główną. Jezus, Jan Chrzciciel opisani w Biblii nie tylko byli rodziną ale posiadali cechy bliskie prezentowanym przez jedną z sekt ówczesnego judaizmu, sektę esseńczyków1). Czytając Nowy Testament z pewnością zwrócimy uwagę na to, że autorzy negatywnie odnoszą się do dwóch sekt ówczesnego judaizmu, faryzeuszy i saduceuszy, ale nic nie słyszymy o esseńczykach, trzeciej tajemniczej lecz znaczącej sekcie ówczesnego judaizmu. O ile krytykę faryzeuszy można uzasadnić faktem iż Paweł był faryzeuszem a po przejściu na chrześcijaństwo faryzeusze nie byli mu przyjaciółmi, a przecież większość pism Nowego Testamentu wywodzi się ze środowisk Pawła. O tyle konflikt z saduceuszami znajduje znacznie mniej uzasadnienia, no może tylko to, że była to żydowska arystokracja. Jednak przyjmując iż słowa zawarte w ewangeliach, na co znajdujemy naukowe uzasadnienie, są słowami Jezusa, sam Jezus również był negatywnie nastawiony do faryzeuszy i saduceuszy wytykając im różne błędy jak również niegodne zachowanie. Esseńczycy tak samo jak Jezus negatywnie odnosili się do tych sekt.

 

Czym jest Qumran i Zwoje znad Morza Martwego?

 

Dziś nie można na 100% powiedzieć, że Qumran to centrum religijne esseńczyków, choć wiele na to wskazuje, w tekście będę się częściej posługiwał określeniem „sekta Qumran”, niż „esseńczycy”.

Obecność tej sekty żydowskiej w tym miejscu należy datować na okres od II w p.n.e. do roku 68 n.e. Później przez pewien czas stacjonowali tam Rzymianie.

W 1947 roku pewnemu młodemu pasterzowi owiec i kóz zagubiła się koza. W poszukiwaniu jej udał się w teren, w którym były jaskinie. Do jednej z nich wrzucił kamień, by wystraszyć kozę, która mogła się tam znajdować i usłyszał brzęk tłuczonego naczynia. Były w nim inne naczynia zawierające zapisane zwoje. W sumie dziś znamy tam 11 jaskiń, w których znaleziono ok. 900 rękopisów zapisanych na pergaminie, skórze i miedzi. Starożytne osiedle znajdujące się w pobliżu dziś uczeni określają jako siedzibę jednej z sekt judaizmu, najprawdopodobniej esseńczyków, a zwoje te ich biblioteką. Zwoje te zawierają głównie teksty Starego Testamentu i są niezwykle ważnym dokumentem dla judaizmu, przesuwając datę najstarszego znanego dziś tekstu starotestamentowego o kilkaset lat. Jednak te zwoje są również interesujące dla chrześcijan, gdyż mogą rzucić pewne światło na źródło nauki Jezusa i historyczność samej postaci Jezusa.

 

Jezus z Nazaretu, czy Jezus Nazarejczyk?

Mimo tego, że w okolicach dzisiejszego Nazareth’u archeologowie znajdowali ślady osadnictwa liczące sobie 9000 lat dokumenty z okresu życia Jezusa nie wymieniają tej miejscowości. Próżno szukać jej w Starym Testamencie, u Józefa Flawiusza czy też w Talmudzie. Jedni tłumaczą to tym, że w tym okresie Galilea była obszarem pogardzanym przez Żydów, ale jest inna odpowiedź, dokumenty z Qumuran mówią, że nazarejczykami nazywano wyższych kapłanów sekty, nazarejczykami nazywano też w Jerozolimie sektę utworzoną przez uczniów Jezusa pod wodzą Jakuba, brata Pańskiego.

 

12 Apostołów a Rada zrzeszenia (1QS)

Z dokumentu określanego jako Reguła Zrzeszenia (Podręcznik Dyscypliny) dowiadujemy się, że w Qumran rządziła Rada zrzeszenia, która składała się z 12 mężczyzn, przywódców. Mówi się też, że występuje w niej 3 kapłanów, lecz nie określono, czy są to osoby dodatkowe, czy też należą do 12 członków tej Rady. Znajdujemy tu analogię do 12 uczniów Jezusa. Jan Lewandowskic) którego tekstem polemicznym względem testu Jerzego Sędziakab) posłużę się dla zachowania bezstronności, kładzie nacisk na to, by kapłanów nie wliczać do tej grupy 12 członków rady, powołuje się również na Dokument Dalmasceński, o którym jeszcze wspomnę, podający tę liczbę jako 10 osób.

 

Zwój (4Q5252)) a Kazanie na Górze [Mt 5]

Błogosławieństwa zawarte w tym zwoju wykazują podobieństwa z Kazaniem na Górze zawartym w Nowym Testamencie:

- Błogosławiony człowiek o czystym sercu, który nie obmawia swym językiem (4Q525)

- Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą [Mt. 5, 8]

- Błogosławiony człowiek, który zdobył mądrość. Postępuje według prawa Najwyższego (4Q525)

- Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni [Mt. 5, 6]

 

Lewandowski zwraca uwagę, że błogosławieństwa występują w tekstach starotestamentowych, tu dla przykładu sięga po [Dn 3, 52-56]. „Błogosławiony jesteś Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki, Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości…” Słabości krytyki Lewandowskiego jest osoba do której kierowane jest słowo Błogosławiony. O ile Jezus oraz teksty Qumran słowo to kierują do wiernych, tekst starotestamentowy kieruje je do Boga. To znacząca różnica z teologicznego punktu widzenia.

 

W „Zwoju Wojny” (1QM) sekta z Qumran określa się „ubogimi w duchu”, czytamy tam „Pośród ubogich w duchu jest moc…" W kazaniu na górze Jezus stosuje błogosławieństwo „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” [Mt 5, 3]

 

Rozwiązywanie sporów

Przy rozwiązywaniu sporów według Reguły zrzeszenia (Podręcznik dyscypliny) w Qumran stosowano następujący sposób. „Nikt nie będzie wnosić żadnej sprawy przeciw bliźniemu swemu przed społeczność, nie upomniawszy go wcześniej przed świadkami…”, „Człowiek który świadomie i bezprawnie urąga bliźniemu swemu, zostanie na rok wyłączony z naszej społeczności”. Jezus zaś zaleca „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy…”[Mt 18, 15-17], jeśli nie usłucha sprawę należy rozważyć wraz z powołanymi świadkami, w dalszej kolejności, jeśli nie znalezione będzie rozwiązanie powiadomiony ma być Kościół, „jeśli nawet Kościoła nie usłucha , niech ci będzie jak poganin i celnik”. Jednak dla upierających się Jezus jest bardziej surowy, gdyż wyrzuca ich poza społeczność, a nie tylko wyłącza na rok ze wspólnoty.

Lewandowski w swej krytyce powołuje się na [Pwt 21, 18-20] „Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta…” Jednak widzimy tu wyraźne odniesienie do rodziny, do sporów rodzinnych, gdzie dziecko w tamtejszej kulturze było zobowiązane do pełnego posłuszeństwa rodzicom, a nie do sporów we wspólnocie, podczas gdy dokumenty Qumran i Jezus mówią o rozwiązywaniu sporów we wspólnocie, gdzie ta podległość nie występuje.

 

Ciemność jako zło, jasność jako dobro

W Zwoju Wojny (4Q491-496) często występuje określenie Synowie i dzieci Światłości oraz moce i Synowie Ciemności. Tymi samymi pojęciami posługuje się Jezus określając siebie „światłością świata” [J 8, 12], również określa tak samo Jana Chrzciciela [J 5, 55]. Ten argument dość skutecznie odbija Lewandowski udowadniając kilkoma cytatami iż pojęcia te występowały już wcześniej w tekstach starotestamentowych, choćby w [Iz 5, 20] „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem a dobro złem, którzy zmieniają ciemności na światło…”

 

Podróż św. Pawła do Damaszku

Sędziak w swym tekście sugeruje iż św. Paweł swojego nawrócenia doznał w drodze do Qumran, nie Damaszku w Syrii, opierając się w swych wywodach na Dokumencie Dalmasceńskim. Nazwa tego dokumentu nie pochodzi od miejsca jego znalezienia, bo znaleziono dwie kopie, jedną w Kairze, drugą wśród dokumentów Qumran (4Q265-4Q272, 5Q12 i 6Q15) W dokumencie tym pochodzącym z II lub I w p.n.e. znajduje się nakaz dla wyznawców „ucieczki do Damaszku” przed prześladowaniami przez kapłanów, przy czym nie chodzi tu o Damaszek w Syrii a miejsce na pustyni, gdzie pod przywództwem Mistrza Sprawiedliwości ok. roku 196 p.n.e. zawarli „nowe przymierze”. Miejsce to nazwano ziemią damasceńską i wiele wskazuje, że jest to Qumran. Sugerowanie jednak iż Damaszkiem, do którego udawał się św. Paweł doznając nawrócenia mógł być Qumran jest ewidentnym błędem. Wystarczy zwrócić uwagę na [Dz. 9] gdzie po oczyszczeniu Szawła przez Ananiasza Szaweł już jako Paweł naucza w synagogach wyklucza Qumran. W Qumran synagog nie było, bo było to miejsce odosobnienia jednej z sekt judaizmu.

 

W tym tekście nie omówiłem wszystkich spraw poruszanych w dyskusjach o pochodzenie Jezusa z sekty w Qumran, bo nie jest moim celem ani rozstrzygnięcie sporu, a tylko naświetlenie iż taki spór istnieje. Nie chcę przekonywać do twierdzeń którejkolwiek ze stron, bo jak stwierdziłem na samym początku wszystko to należy traktować jako tezę a nie pewnik.

 

To, że w zapisach sekty w Qumran znajdują się tezy wcześniej występujące w judaizmie nie jest żadnym dowodem na obalenie iż nie była to teza tej sekty, choć Lewandowski zdaje się tak uważać. Esseńczycy byli przecież tylko sektą w judaizmie ich wiara nie była czymś wziętym z księżyca, tworzonym od podstaw, ich nauka tkwiła silnymi korzeniami w judaizmie tamtych czasów.

 

Krytyka Lewandowskiego cechuje się kilkoma słabościami. Po pierwsze Lewandowski chcąc obalić tezę wywodzenia się Jezusa z esseńczyków stara się podważyć to, czy sektę z Qumran można nazwać esseńczykami, czy też nie, podczas gdy nie jest to istotnym jak określimy tę sektę, a to, czy jej poglądy są zbieżne z poglądami pierwszych chrześcijan. Drugą rażącą wręcz cechą dowodzenia Lewandowskiego jest, do bólu, precyzowanie wyznania autora cytowanych słów. Lewandowski nie rozumie iż w pracach naukowych własne wyznanie, wiara nie powinna mieć żadnego znaczenia, naukowcy, badacze pisma nie dyskutują o tym w co wierzą a o tym, co mówią dokumenty tamtego okresu, zaś Lewandowski na pewno działa z punktu widzenia swej wiary, wręcz wielokrotnie podkreśla iż jego wiara decyduje o jego poglądach „nawet ateista…”, często powtarza się w jego wywodach.  To stanowczo podważa jego wiarygodność, jako osoby neutralnej, która chce dojść do prawdy a nie selektywnym doborem argumentów obronić tego, co z góry narzucił, bo wtedy traci się widzenie całości a dobiera się tylko te argumenty, które pasują pod z góry narzuconą tezę.

 

 

**********

1) Określenie sekta dziś wielu kojarząca się negatywnie, w rozumieniu starożytności jest tylko nurtem w danej religii. W tamtych czasach głównymi sektami w judaizmie byli saduceusze (arystokracja żydowska pilnująca Świątyni), faryzeusze pilnujący litery Starego Testamentu, określani również „Uczonymi w Piśmie”, esseńczycy izolujący się od saduceuszy i faryzeuszy, choć wg. Flawiusza składający ofiary w świątyni, i Zeloci (nurt radykalny stawiający na walkę z Rzymianami). Chrześcijaństwo, choć to błędne określenie, jak na opisywany czas, bo tę nazwę używano dopiero dla gminy w Antiochii, gdzie kształtowała się i rozwijała nauka św. Pawła. Sektę, która powstała z uczniów Jezusa pod wodzą Jakuba Brata Pańskiego określano wtedy „nazarejczykami”, a dziś Kościołem Jerozolimskim albo „judeochrześcijaństwem", czyli nawróconych z judaizmu.

 

2) Zwoje z nad Morza Martwego (Qumran) określa się zapisem np. 4Q525, gdzie pierwsza cyfra tu „4” określa pieczarę, zaś druga, tu „525” numer lub oznaczenie literowe nadane zwojowi.

 

w oparciu o wypowiedzi

a) Bart D. Ehrman

b) artykuły Jerzego Sędziaka [https://www.fahrenheit.net.pl/archiwum/f16/sedziak.html]

c) i jako krytyki artykuł Jana Lewandowskiego [https://piotrandryszczak.pl/jan_lew_qumran_a_chcescijanstwo.html]

teksty ze zwojów z Qumran pochodzą z „Rękopisy znad Morza Martwego” w przekładzie Piotra Muchowskiego. ©1996 „The Enigma Press” Kraków, teksty biblijne, Biblia Tysiąclecia. 

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.1 (głosów:11)

Komentarze

o publicystykę niejakiego Jerzego Sędziaka, w stanie wojennym sekretarza KM PZPR w Wałbrzychu. No miodzio, Arturku. Bardziej już nie mogłeś się obnażyć,

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1625725

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Po przeczytaniu pierwszych trzech zdań, co z pewnością dużo ci czasu zajęło może przeczytaj całość tekstu i to z 5 razy, może przesylabizuj, to coś zrozumiesz.

Napisałeś "wyłącznie". podczas gdy tekst zawiera odniesienie do polemiki dwóch osób, Sędziaka i Lewandowskiego, czyli co, przerosło twoje możliwości rozumienia?

Dla wyjaśnienia powiem, że ten tekst przedstawia polemikę między dwoma osobami, jak również opera się na dokumentach Qumran. Ale dwie osoby to już dla ciebie zbyt dużo, byś to zobaczył. Na portalu polskim jest dyskusja, zrozumienie tekstu, choć powiem, że tekst nie jest łatwy, mimo że starałem się jak najbardziej ułatwić zrozumienie. A tu... No cóż, różnica w poziomach jest kolosalna.

A co do sekretarzy KM PZPR? Dziś w Trybunale Konstytucyjnym mamy komunistycznego prokuratora, niedługo dołączy do niego donosiciel, w Niemczech ambasadorem jest donosiciel TW Wolfgang. Tak bardzo cię brzydzą ludzie tamtej epoki?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625727

teraz udaje patriotę i katolika. A cała reszta twoich kocopałów to tylko kolejny dowód na to, że intelektualnie stanowisz brakujące ogniwo.

Aż szkoda, ze Darwin nie doczekał. Miałby dowód na słuszność teorii.  ;)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1625729

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jak widzisz udowodniłem ci iż czytanie ze zrozumieniem bardziej skomplikowanuch tekstów przy twym poziomie to nieosiągalny cel. Najlepiej czujesz się ubliżając kobietom. To twój poziomi i żywioł.

Pewnych tekstów czytać nie powinieneś, bo brakuje ci podstaw niezbędnych do zrozumienia, choć tekst jest pisany jako popularno-naukowy i powinien być zrozumiały dla średnio inteligentnego człowieka (niestety powyżej twoich możliwości). Ale czego wymagać od kogoś, co nawet nie doczytał tego iż to porównanie zdań dwóch osób? Co nie dorósł by na polskich portalach z Polakami rozmawiać. Ot po prostu Hamptuś, nic więcej niż Hamptuś.

Rzeczywiście pozytywistyczna praca u podstaw jest tu potrzebna choć w twoim przypadku nie sądzę by coś to dało.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625734

Panienko, przestań odgapiać cudze teksty i napisz coś od siebie, a wtedy może cię zaszczycę merytoryczną polemiką. A na razie nie ma o czym z tobą rozmawiać, mądry inaczej. EOT.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1625735

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Przecież ja nie widziałem w twoim wykonaniu żadnego własnego tekstu. Twoje teksty to lista "cytatów" połączone kilkoma własnymi zdaniami. A na merytoryczną polemikę moich tekstów intelektualnie ciebie nie stać. Do tego trzeba trochę wiedzy, której nie miałeś i mieć nie będziesz. Popatrz jak Polacy, ludzie inteligentni na polskim portalu rozmawiają pod takim tekstem. Patrz i ucz się. A tu? Wpada 6 Zomowców z pałami a potem trolle o poziomie dyskusji jaką ty zwykle reprezentujesz. Może pojawić się też Andy, człowieczek co jak jąkająca się kukułka powiela jeden tekst nie będąc w stanie intelektualnie nawet go jakoś zmodyfikować. I dziwisz się, że polskie portale takich się pozbywają? Nic sobą nie wnoszą, bagno robiąc.  

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-8

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625742

Wrzodakower, Ruszczyk i Słupianek. Powiadają, że i Opara do tej samej grupy mędrców należy. ;)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3
#1625769

Wyprostowane zwoje mózgowe  mogą rzucić nam na te fakty nowe światło.
Pan Jezus to falsyfikat.Mit i jedna wielka ściema
I to od czasów wielkiego wybuchu.... a nawet dużo wcześniej 

8-))))))

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1625779

Ta teza jest nieprawdziwa:
//Życia Jezusa na świecie nie odnotowały żadne źródła pozachrześcijańskie z tamtego okresu, pisano o Jakubie, bracie Jezusa, pisano o chrześcijanach, ale o Jezusie nie. Znalezione zwoje z Qumran mogą rzucić na to nowe światło//

Proponuję zajrzeć choćby tutaj do bardzo aktualnego i popularnego tekstu:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-wywiad-red-p-lisicki-mamy-do-czynienia-z-dowodami-na-zmartwychwstanie/

Cytuję:
To, że Pan Jezus żył, to w tej sprawie nie ma żadnych ludzi, nawet wśród tych najbardziej liberalnych, którzy by ten fakt negowali. Mamy świadectwa chrześcijańskie, przede wszystkim Ewangelia napisana przez czterech świętych, ale również listy św. Pawła oraz inne księgi apostolskie – generalnie cały Nowy Testament. Mamy też wczesne świadectwa żydowskie, które potwierdzają istnienie i życie Pana Jezusa, chociażby “Testimonium Flavianum”, czyli świadectwo pochodzące od Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, który umieścił je w swoich „Starożytnościach żydowskich” pochodzących z lat 90. I wieku. Mamy również wczesne świadectwa rzymskie, które mówią, że Pan Jezus został zabity przez Poncjusza Piłata. To są chociażby “Roczniki” Tacyta z ok. 120 r. p. Chr. Jest także “List Mary Bar-Serapiona”, syryjskiego stoika, który pisze o tym, że Żydzi zabili swojego Króla. List pochodzi zapewne z okolic 70 r. p. Chr. Mamy zatem cały szereg świadectw i chrześcijańskich, i żydowskich i pogańskich, które wyraźnie mówią o tym, że Pan Jezus żył, że był uważany powszechnie za wielkiego mędrca oraz nauczyciela mądrości i że został zabity, czy to z rozkazu cezara i przez rzymskiego prefekta Poncjusza Piłata czy też przez Żydów. Co do tego żadnych wątpliwości nie ma.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625746

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Niestety, zdanie o tym, że w pozachrześcijańskich pismach starożytności Jezus nigdzie nie został wymieniony jest prawdziwe.
Co do zapisu u Flawiusza dziś jest zgoda wśród naukowców iż jest to późniejszy dopisek jakiegoś chrześcijanina. Flawiusz był faryzeuszem i jako faryzeusz takich słów napisać nie mógł. Takie dopiski są powszechną rzeczą w dokumentach starożytnych. Przykładem takiego dopisku są np. ostatnie 16 wierszy ew. Marka, można o tym w literaturze poczytać, możliwe, że to też opiszę.

W pozostałych tekstach nikt nie napisał o Jezusie. Najbardziej wskazującym jest wymienienie Jakuba sprawiedliwego brata Jezusa. Pozostałe dokumenty mówią o rozwijających się gminach chrześcijańskich i o tym, że oni jakiegoś "Christosa" uznawali za swojego założyciela.

Tacyt, Lukian, Swetoniusz przekazują informacje uzyskane od chrześcijan

Dokumentami z Qumran zająłem się właśnie dlatego, że występował w nich "Nauczyciel Sprawiedliwości" o którym wspominał w swych wykładach Ehrman, później znalazłem w innych tekstach, szukając w tym dokumentu potwierdzającego historyczne istnienie Jezusa. Jednak Lewandowski rozprawia się z tym wyliczając czas życia "Nauczyciela Sprawiedliwości na ok. 200 lat p.n.e.

Oczywiście historyczność Jezusa potwierdzają dokumenty chrześcijańskie, w tym ponad 30 ewangelii, ale jak na dzisiejszą naszą wiedzę żaden dokument pozachrześcijański.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625763

nie podajesz źródeł swoich tez, np. nazwisk tych naukowców, którzy rzekomo obalają wiarygodność źródeł potwierdzających historyczność postaci Chrystusa.

Z tego powodu oraz innych, Twoje tezy są nieudowodnione.

Tytułem przykładu:

Twierdzisz, że zdaniem naukowców Flawiusz nie pisał o Jezusie, tylko jakiś chrześcijanin.

W swoich “Dawnych dziejach Izraela” Flawiusz pisał o Jezusie: (podkreślenia celowe):

“I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się nazywać go człowiekiem. Działał on bowiem cuda i nauczał wśród tych, którzy z radością przyjmowali prawdę. Przyciągnął on do siebie wielu spośród Źydów i wielu spośród pogan. On to był Chrystusem. A kiedy Piłat, za namową pierwszych wśród nas mężów, skazał go na krzyż, ci którzy go miłowali nie opuścili go; ukazał się im on bowiem żyw ponownie na trzeci dzień, tak jak to boscy prorocy ten i dziesięć tysięcy innych cudów o nim zapowiedzieli. A plemię chrystian, od niego się zwących, nie zaginęło aż po dziś dzień.”

Uważa się, że w oryginale zawarty był cały powyższy cytat z wyjątkiem podkreślonych elementów, co wydaje się racjonalnym wyjaśnieniem, gdy przeczytamy tekst pomijając właśnie te podkreślone zdania.

http://sredniowieczny.pl/historycznosc-jezusa-dowody-pozachrzescijanskie/

Piszesz też, że : Tacyt, Lukian, Swetoniusz przekazują informacje uzyskane od chrześcijan.

A więc zacytujmy:

Korneliusz Tacyt

Najważniejsze dzieła tego rzymskiego historyka to Roczniki i Dzieje. Roczniki obejmują lata 14-68 n.e., a Dzieje lata 68-96 n.e., więc dotyczą lat bezpośrednio odpowiadających początkom chrześcijaństwa. W swoich Rocznikach pisał on:

“Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani danin cesarza i ofiar błagalnych na rzecz bogów nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją więc usunąć, postawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zgubny zabobon znów wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy (Roczniki XV, 44)”

Jak twierdzi F.F. Bruce, jest to jedyna wzmianka o Poncjuszu Piłacie i zawarto ją akurat przy okazji podania o Chrystusie, trudno więc uznać to za przypadek. Sądząc po tonie tego opisu, autor nie był zbyt przychylny chrześcijanom i trudno posądzać go o chęć potwierdzenia historyczności Jezusa na siłę.

Lukian z Samosaty

Satyryk, który żył w drugiej połowie II wieku. Wypowiada się o Jezusie i chrześcijanach pogardliwie, jednak nigdy nie wątpi nawet, iż Chrystus faktycznie istniał (dzieliło ich mniej niż 100 lat). Pisze (1):

“Do dzisiaj czczą, jak wiadomo, tamtego wielkiego człowieka, ukrzyżowanego w Palestynie za to, że wprowadził między ludzi te nowe obrzędy. […] Żywią bowiem ci nieszczęśliwi przekonanie, że po wsze czasy będą nieśmiertelni i że ich życie trwać będzie na wieki. Dlatego też lekceważą śmierć i wielu z nich dobrowolnie się na nią wydaje. Nadto pierwszy prawodawca wzbudził w nich przekonanie, że wszyscy nawzajem są braćmi, z chwilą, gdy się nawrócą, wyprą bogów helleńskich, uczczą tego ukrzyżowanego mędrca i będą pędzić życie wedle jego praw. Do wszystkiego więc odnoszą się z równym lekceważeniem i wszystko uważają za wspólne dobro…”.

Swetoniusz

Napisał w Żywocie Klaudiusza (XXV,4): „Żydów wypędził z Rzymu, bo bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa”. Św. Łukasz opisuje także w Diejach Apostolskich, że Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów, w tym Pryscyllę i Akwilę, małżeństwo chrześcijan zaprzyjaźnionych ze św. Pawłem z Tarsu (Dz 18,2). Owo wysiedlenie odbywało się w 49 r. Swetoniusz wspomina także o pożarze jaki zniszczył Rzym w 64 r., że „ukarano torturami chrześcijan, wyznawców nowego i zbrodniczego zabobonu” (Żywoty cezarów).

http://sredniowieczny.pl/historycznosc-jezusa-dowody-pozachrzescijanskie/

Daruj, ale twoje twierdzenie, że powyższe info, to wiadomości "pozyskane /tylko/ od chrześcijan", są po prostu ... niezrozumiałe.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625765

Zawiszo,

w zalinkowanych przeze mnie materiałach wymienieni są:

Korneliusz Tacyt, Lukian z Samosaty, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy, Tallus i Juliusz Afrykańczyk, Flegon, Mara Bar-Serapion, Talmud, Józef Flawiusz, Filozof Celsus.

Pomijasz większość spośród tych źródeł.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625767

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Plilniusz Młodszy wyrażający się niepozytywnie o chrześcijanach pisze o chrześcijanach którzy wyznawali Chrystusa,, nie o Jezusie, 

Celsus, a czy ty wiesz co Celsus pisał o Jezusie? Pisał że był nieślubnym dzieckiem łucznika rzymskiego Panthery pochodzenia żydowskiego i Maryi. Osoba jak najbardziej historyczna, jego grób jest w Niemczech "Maria została odrzucona przez jej męża, z zawodu cieślę, po tym jak została skazana (uznana za winną) za niewierność. Wyrzucona przez męża i tułająca się na pustkowiu w niesławie, wtedy w opuszczeniu urodziła Jezusa, z pewnego żołnierza Panthery.[4] (Orygenes, Contra Celsum, 1:28)"

Talmud powiela opowieść Celsusa, jest zwykłą reakcją na pojawienie się sekty nazarejczyków i obrzydzenia samego Jezusa.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-7

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625774

Co do opisu Celsusa.

Żyjący w II w. grecki filozof Celsus, choć wypowiadał się krytycznie o chrześcijaństwie, także uznawał Jezusa za postać historyczną. Twierdził jednak, że wszelkie cuda Chrystusa były niczym innym, jak tylko czarami:

"O światło i prawdo! Oto otwarcie mówi o tym, własnym głosem, jak sami byliście tego świadkami, że staną pośród was inni, czyniący podobne cuda, a którzy są ludźmi wszetecznymi i uprawiają czary; cuda takie czyni także szatan. Tak oto sam Jezus nie zaprzecza, że dzieła te nie wszystkie od Boga pochodzą, lecz że są dziełami ludzi nieprawych, a będąc przynaglany siłą prawdy, nie tylko obnażył niecne knowania innych, ale sam siebie oskarżył o ich stosowanie. Czyż nie jest więc żałosnym rozumowanie, że jedne z tych dzieł pochodzą od Boga, a inne rezultatem czarów? Dlaczegoż to inni, a nie on sam, mają być z przyczyny tych dzieł uważani za nieprawych – wszak on sam świadczy przeciw samemu sobie! Sam przecież przyznał, że nie są to dzieła boskie, a oszustwa jedynie, przez nikczemnych ludzi uczynione".

Poganin kwestionował Bóstwo Chrystusa, ale nie kwestionował jego istnienia.

Co do Pliniusza

Był gubernatorem Bitynii w Azji Mniejszej ok. 112 roku po Chrystusie. Z jego listów do Trajana wiadomo, że zabijał wielu chrześcijan wydając na nich wyroki śmierci i dziwił się, że większość z nich mimo takich gróźb nie zgadza się złorzeczyć Chrystusowi, czy pokłonić się przed posągami ówczesnego cesarza Trajana. Odnotował, że chrześcijanie regularnie spotykają się celem śpiewania pieśni ku czci Chrystusa jako Boga i że złożyli przysięgę zobowiązującą ich do niepopełniania nawet najmniejszych przestępstw.

http://sredniowieczny.pl/historycznosc-jezusa-dowody-pozachrzescijanskie/

Czy z tego wynika, że Pliniusz kwestionował istnienie Jezusa Chrystusa? Jako poganin kwestionowal jego Bóstwo, ale nie istnienie w sensie historycznym.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625780

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Co napisał Swetoniusz? Pisał o jakimś żyjącym w Rzymie Chrestosie podżegającym chrześcijan. Co to oznacza zakładając całą niewiedzę w sprawie chrześcijan on napisał o chrześcijanach nie o Jezusie. To jest dokładnie to co ja twierdzę. Pisano o chrześcijanach, pisano o Jakubie bracie Pańskim, pisano o Janie Chrzcicielu, pisano o nazarejczykach ale nie o Jezusie.

To samo masz u Lukiana, powtarza on informacje uzyskane od chrześcijan. 

Co do Flawiusza, jakich chcesz Naukowców? Orygenes twierdził iż Flawiusz nie uznawał Jezusa za Mesjasza. autentyczność tego tekstu podważa się już od XVI w. Lista naukowców jest długa, ale pomyśl sama. Flawiusz był faryzeuszem, czy faryzeusz może napisać słowa: "On to był Chrystusem", przecież faryzeusze nie uznawali Jezusa za Mesjasza, co więcej inaczej rozumieli Mesjasza jako tego co przyniesie im wyzwolenie od Rzymian, a nie naukę Boga. 

I jeszcze jedno, ja nie podważam istnienia Jezusa, ja mówię tylko o dowodach naukowych.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-7

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625768

pozostaję przy swoim stanowisku i nie rozumiem Twojej argumentacji.

Wymienieni przez mnie autorzy ponad wszelką wątpliwość potwierdzali historyczność postaci Jezusa. Inną kwestią jest, za kogo go uważali. Trudno, aby poganie lub Żydzi uważali go za Mesjasza, ale przecież nie tego dotyczy dyskusja o tym, czy istniał.

Poza tym, jeszcze raz cytaty:

"Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłat" (Korneliusz Tacyt,Roczniki XV, 44).

„Żydów wypędził z Rzymu, bo bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa" (Swetoniusz, Żywot Klaudiusza XXV,4).

No przecież jest oczywiste, że Chrystus jest wymieniany w tych cytatach jako postać historyczna. Nie wiem, dlaczego twierdzisz, że tak nie jest.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625775

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Oczywiście możesz zostać przy swoim zdaniu, szczególnie, że podkładasz pod nie swoją wiarę a w takim przypadku ja już nie dyskutuję. Ja dyskutuję o argumentach historycznych wiarę pozostawiam każdemu osobiście.

Nie chcesz dopuścić jednego parametru, skąd ci ludzie czerpali informację. To że chrześcijaństwo rozwijało się w imperium jest sprawą oczywistą i udowodnioną. Popatrz Swetoniusz twierdził, że Chrystus to jakiś tajny agent mieszkający w Rzymie i podżegający ludność, czy uważasz, że to rzetelna informacja potwierdzająca istnienie Jezusa?

Stosunkowo mocnym argumentem są słowa Tacyta, tyle, że on pisał to w 115 roku, czyli czerpał informację z drugich, trzecich rąk to czas, gdy służby rzymskie mocno rozpracowywały chrześcijan, ale jak najbardziej argument warty rozważenia.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-7

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625781

wiara nie ma nic do historycznych dowodów istnienia Jezusa jako człowieka.

Moim zdaniem, w żaden sposób nie udowodniłeś, że można zakwestionować historyczność postaci Jezusa.

Wiara dotyczy tego, czy był Bogiem i Synem Bożym. Ale to już inna dyskusja.

Ja w to wierzę, ty nie musisz.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625786

Daleki jestem od twierdzeń iż Jezus to tylko kompilacja teologów z I w n.e. Gdybym nie wierzył, że Jezus istniał to czy zadawał bym sobie trud poszukiwania informacji o nim w tekstach Qumran. Te teksty jeszcze wiele tajemnic kryją.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1625792

Jakkolwiek wątpię, czy Jezusa da się odnaleźć w w tekstach Qumran ;)

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625796

Znowu zawiszowe bredy?

Jakby ktoś miał ćwierć mózgu albo urodził się wczoraj, to może nie zauważy, że fałszywy Zawisza wykorzystuje wszelkie okazje do szkalowania w poczuciu swej misji.

Był Smoleńsk, to musiał wcisnąć swoje o winie śp. Prezydenta, są Święta, to musi przepisywać swoje cykliczne komusze mędrkowania, zwykle kompilacje z komuny, widać doskonale na "łączeniach" gdy dokłada coś swojego.

Szczęśliwie jest to na tyle glupie, że nie zawiedzie nawet prostego człowieka, spełnia więc rolę dodawania pseudoargumentow, czyli animuszu, wszelkim prymitywom chętnym do niszczenia czegokolwiek. Absolutnie przypadkowo w dobrze znanym kacapskim interesie.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1625809

Wobec pojawienia się nowych faktów i okoliczności zamieszczam reprint wpisu z uzupełnieniem o nowych przykładach stalkingu,plagiatach,spamowaniu słynnego już w świecie internetu trolla i oszusta @Zawiszy Niebieskiego i jego pierwotnego wcielenia @Faral.
Tymi dwoma kontami posługiwał się na portalu Neon24.pl przez ponad 6 lat do czasu gdy inny bloger @Husky odkrył ten fakt i mu to chamstwo udowodnił 
Polecam tekst bo ciekawy obrazujący prawdziwą twarz tej Neonowej kanalii

                        

 

SPRAWCA: BLOGER ZAWISZA NIEBIESKI

POSZKODOWANA: BLOGERKA REBELIANTKA

MIEJSCE POPEŁNIANIA CZYNÓW: PORTAL NEON24.PL

CZAS POPEŁNIANIA CZYNÓW: OD 28 GRUDNIA 2013 ROKU

 

UZASADNIENIE

BLOGER ZAWISZA NIEBIESKI, PRZEDSTAWIAJĄCY SIĘ JAKO INŻYNIER, OD PEWNEGO CZASU PISZE NA PORTALU NEON24.PL KONTROWERSYJNE TEKSTY DOTYCZĄCE M.IN. HISTORII POLSKI I KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. ICH CELEM JEST ZAPRZECZANIE WYBITNEJ, KULTUROTWÓRCZEJ I MORALNEJ ROLI KK W HISTORII EUROPY I POLSKI, OŚMIESZANIE I SPŁYCANIE DOKTRYNY KATOLICKIEJ I OBRZĘDÓW KATOLICKICH, POZBAWIANIE AUTORYTETU LUDZI KOŚCIOŁA, NIE TYLKO KAPŁANÓW I ZAKONNIKÓW, ALE TAKŻE SZEREGOWYCH WIERZĄCYCH.

BLOGER ZAWISZA NIEBIESKI PRZEDSTAWIA FAŁSZYWE FAKTY, BĄDŹ WYRYWA FAKTY Z KONTEKSTU, POSŁUGUJE SIĘ RAŻĄCO NIEUPRAWNIONYMI, BŁĘDNYMI OCENAMI PROCESÓW I ZDARZEŃ HISTORYCZNYCH, MANIPULUJE W DYSKUSJACH, PRZYPISUJE OPONENTOM NIEISTNIEJĄCE ZACHOWANIA LUB CECHY OSOBISTE.

KURIOZALNE JEST – PRZY TYM – ŻE W UPORCZYWY SPOSÓB DOMAGA SIĘ OD OSÓB, KTÓRE WYKAZUJĄ FAŁSZYWOŚĆ JEGO INFORMACJI I TEZ, UZNANIA DLA JEGO KOMPETENCJI I RZEKOMEJ WOLI ODKRYWANIA PRAWDY. POSŁUGUJE SIĘ NP. TAKIMI AUTO-AFIRMUJĄCYMI FRAZAMI: „WIESZ, JA NIE BARDZO LUBIĘ, GDY KTOŚ ……. BEZPODSTAWNIE MOJĄ WIEDZĘ PODWAŻA”,  „KILKA RAZY PRÓBOWAŁA PODWAŻYĆ MĄ WIEDZĘ, ZREZYGNOWAŁA I CO ROBI? UCIEKA W BAN ORAZ OSZCZERSTWA PISZĄC, ŻE MOJE TEKSTY SĄ KŁAMLIWE, OSZCZERCZE, CHOĆ WYKAZAĆ TEGO NIE POTRAFI”. „NIEUKI POTRZEBUJĄ CENZURY. DLACZEGO TAK STALINIZM SZEROKO STOSOWAŁ CENZURĘ I SIŁĘ? BO DO PRZEKONYWANIA LUDZI WYSYŁALI NIEUKÓW, CO TO NIE MATURA A CHĘĆ SZCZERA…” „PO PROSTU BOISZ SIĘ RZECZOWYCH ARGUMENTÓW ……. TO WŁAŚNIE TZW. „PRAWDZIWI KATOLICY” BARDZO CENZURY POTRZEBUJĄ, BO NIE POTRAFIĄ BEZ NIEJ SWOICH TREŚCI BRONIĆ”, „TO JEST WŁAŚNIE FENOMEN „PRAWDZIWYCH KATOLIKÓW”, ŻE BOJĄ SIĘ PANICZNIE WIEDZY NAUKOWEJ”, „BĘDĘ OBNAŻAŁ WĄSKIE HORYZONTY, ŁAMAŁ WPOJONE STANDARDY”, „A KOGO ZMUSZĘ DO MYŚLENIA, KOMU WYRWĘ Z OKOWÓW JEGO BEZPIECZNEGO MYŚLENIA TO JUŻ TYKO OD MOICH UMIEJĘTNOŚCI ZALEŻY”, „MI TEŻ BRAKUJE CIEKAWYCH WYPOWIEDZI NIOSĄCYCH SOBĄ WIEDZĘ, STĄD SAM STARAM SIĘ TAKIE TWORZYĆ”, „NAJBARDZIEJ ŚMIESZNE U OSÓB MIENIĄCYCH SIĘ ŻARLIWYMI KATOLIKAMI, ŻE CIĘŻKO U NICH ZNALEŹĆ WYPOWIEDŹ W KTÓREJ BY NIE ZACZYNALI OD OSZCZERSTWA, KŁAMSTWA, INWEKTYWY BYLE TYLKO PONIŻYĆ OSOBĘ Z KTÓRĄ ZAMIERZAJĄ DYSKUTOWAĆ”, „JESTEM ATAKOWANY PRZEZ OSOBY, KTÓRE ZA WSZELKĄ CENĘ CHCĄ WYKAZAĆ MOJĄ NIEKOMPETENCJĘ, CHOĆBY BŁĄD W KOMENTARZU. NIEWIELE IM WIĘCEJ POZOSTAJE”. ETC.

NA MOCY TAK TWORZONEJ AUTO-LEGENDY DOMNIEMANEGO „PROFESJONALISTY”, ZAWISZA NIEBIESKI DOMAGA SIĘ, ABY TOLEROWANO JEGO ANTYKATOLICKI SPAM, MANIPULACJE I STALKING NA BLOGACH OSÓB, KTÓRE SOBIE TEGO NIE ŻYCZĄ.

GDY – PO JEGO NIEMERYTORYCZNYCH WYSTĘPACH NA MOIM BLOGU I OBSMAROWYWANIU MNIE ZA PLECAMI – ZBANOWAŁAM GO U SIEBIE, DOSTAŁ SZAŁU, ZACZĄŁ SIĘ USKARŻAĆ NA RZEKOMĄ CENZURĘ, WYMYŚLAĆ MI OD POLITRUKÓW, OSZCZERCÓW, GRZESZNIKÓW, NIEUKÓW, DOMAGAĆ PRZEPROSIN ZA UROJONE KRZYWDY, ETC.

CO NAJBARDZIEJ PODŁE, SZYDZI PRZY TYM Z KATOLICKICH SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH. DOPYTUJE SIĘ O MOJE SPOWIEDZI, PRZYPOMINA O SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ,  ŻĄDA RACHUNKU SUMIENIA, „PRZYZNANIA SIĘ” DO OBRAŻENIA GO, CZYNI UWAGI NT. KATOLIKÓW „W OGÓLE”, ETC.

ŁAZI ZA MNĄ NA PORTALU JUŻ TAK OD 3 DNI I WTRĄCA SIĘ DO WSZYSTKICH MOICH DYSKUSJI Z INNYMI INTERNAUTAMI, MIMO, ŻE WYRAŹNIE OŚWIADCZYŁAM, ŻE TRAKTUJĘ JEGO ATAKI PERSONALNE, JAKO STALKING I ZAŻĄDAŁAM ZAPRZESTANIA TAKICH DZIAŁAŃ.

JEGO ZACHOWANIA PRZYPOMINAJĄ MI DZIAŁANIA STALINOWCÓW, KTÓRZY WYMUSZALI „PRZYZNAWANIE SIĘ” DO NIEISTNIEJĄCYCH WIN PRZEZ POLSKICH PATRIOTÓW. DOKŁADNIE TEN SAM STYL. ZAWISZY NIEBIESKIEMU MOŻNA BYŁOBY NADAĆ KSYWĘ: „KATOLIKU – PRZYZNAJ SIĘ”.

NO I TO MAGLARSKIE PLOTKARSTWO. Z ZACZERWIENIONYMI OD EMOCJI PULSAMI DONOSI USTAWICZNIE O MOICH „GRZECHACH” (RZEKOMEGO OBRAŻENIA GO). TO MENTALNY „KGB-ISTA” I CHYBA JEDNAK ZAWODOWY „PRACZ MÓZGÓW”, A NIE AMATOR. CIĄGLE PRÓBUJE BRUDNYMI ŁAPAMI DOSTAĆ SIĘ DO MOJEGO SUMIENIA, SPRAWDZIĆ, CZY „FALA”, KTÓRĄ STOSUJE, SPOWODOWAŁA USZCZERBKI W MOIM SUPER-EGO. MOŻE JESZCZE APARATURĘ PODSŁUCHOWĄ W KONFESJONALE ZAINSTALUJE? W KOŃCU WSPÓŁCZESNA TECHNIKA UMOŻLIWIA NAWET ZDALNE PODSŁUCHIWANIE.

NIE PODOBA MI SIĘ TO, CO SIĘ DZIEJE NA NEONIE24.PL. SPORO TUTAJ OSTATNIO MANIPULANTÓW, MASOŃSKICH SZTUCZEK I WYPOWIEDZI ZNIEKSZTAŁCAJĄCYCH HISTORIĘ POLSKI. NO I TEJ „FALI”, PRZYPOMINAJĄCEJ NAPAŚCI NA SŁABSZYCH I KULTURALNIEJSZYCH, JAK W KOMUNISTYCZNYM WOJSKU

 

DOWODY:

HTTP://ZAWISZA.NEON24.PL/COMMENTS/

HTTP://RYSZARD.OPARA.NEON24.PL/POST/105605,MODERACJA-A-ROZWOJ-NEON24-PL

HTTP://REBELIANTKA.NEON24.PL/POST/103930,MAM-DOSC-BZDUR-NEONOWYCH-OBJASNIACZY-EWANGELII

HTTP://REBELIANTKA.NEON24.PL/POST/104170,LEWACKIE-GLUPSTWA-O-BITWIE-POD-WARNA-WLADYSLAWIE-WARNENCZYKU-I-LEGACIE-PAPIESKIM

HTTP://REBELIANTKA.NEON24.PL/POST/104296,NIE-CZYTAJCIE-ZAWISZY-NIEBIESKIEGO

HTTP://REBELIANTKA.NEON24.PL/POST/104941,JAK-NAPRAWDE-WYGLADALA-STRASZNA-INKWIZYCJA

                        

 

P:S:NIESTETY PRZED 5 MINUTAMI,ADMINISTRACJA   NEON24.PL   CZYLI PAN WOJTAS LUB PAN SL ZAREAGOWALI I NOTKA JEST JUŻ SKASOWANA.KTO DECYDUJE NA NEON24.PL?

PAN WOJTAS,  BLOGER SL   ZAMIAST    PAŃSTWA   GRABOWSKICH CZY PANA OPARY?

PROSZĘ WYBACZYĆ NAM(NOWYEKRAN.INFO) ALE   LINK DO TEJ NOTKI,DOTYCZĄCEJ WSZYSTKICH  PORTALI  BLOGERSKICH  W POLSCE NIE JEST AKTUALNY ALE MAMY ZRZUTY EKRANU.ZAPYTANIE INNEGO BLOGERA POTWIERDZA INCYDENT.REBELIANTKA JEST ZNANA  W POLSCE.SZKODA PANIE OPARA.

DECYZJA  PRZEKAZANIA   MODEROWANIA( A MOŻE SKRYPTU?) DLA PORTALU NEON24.PL

PANOM WOJTAS I  J.RUSZKIEWICZ – SPIRITOLIBERO

JEST  KONTRAPRODUKTYWNA DLA PORTALU ALE I DLA POLSKICH BLOGERÓW W POLSCE I POZA POLSKĄ,

(zwłaszcza   że   Panowie prowadzą swój portal konkurencyjny poza Neon24.pl)

OCZYWIŚCIE  ŻYCZYMY SUKCESÓW  PAŃSTWU GRABOWSKIM JAK I PAŃSTWU OPARA ALE NIE

PANOM WOJTAS CZY PANU J.RUSZKIEWICZ – SPIRITOLIBERO.

https://nowyekran.wordpress.com/2014/02/05/o-uporczywym-stalkingu-w-interneciena-blogach-cz-1/

 

Powiązane wpisy:

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/orgazm-na-neonie

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/zle-sie-dzieje-na-poletku-pana-boga-doktorze-oparo

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/czuje-niesmak-i-pewien-zal

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/rosyjskie-trolle-w-natarciu

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/obys-parchu-sczezl

ps.

Szanowna Pani Rebeliantko, taka mała uwaga na temat tego tekstu. Mała ale istotna.
Piszesz tak :

Szyderca,fałszywiec,manipulant,spamer,stalinowiec,KGB-ista,maglarz,donosiciel,zawodowy pracz mózgów,brudas itd.
Czy to nie jest zbyt podłe i nikczemne atakowanie takimi inwektywami jednego z najwybitniejszych blogerów w necie.
To przecież człowiek(sic) legenda.
Szanowany jak nikt inny. Otoczony mirem,poważaniem przez wszystkich (idiotów).
Jak można tak nikczemnie oskarżać tego zwykłego złodzieja cudzych tekstów,plagiatora i prostackiego oszołoma
Jak można? !!!!!!!!

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/sprawca-bloger-zawisza-niebieski
 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1625837

Po raz kolejny zamieszczasz mój tekst sprzed około 7 lat, który już dawno jest nieaktualny, gdyż Zawisza nie wykazuje takich zachowań wobec mnie.

Jeśli jednak to robisz, to uczciwie byłoby, abyś równie krytycznie podszedł do ataków personalnych na katolików, które mają miejsce na Niepoprawnych.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1625897