Normy społeczne a stabilność państwa.

Obrazek użytkownika Popruch
Blog
"Obyczaje – tak jak prawo czy moralność – wydają się nie mieć końca. Co prawda, niektóre zanikają, w ich miejsce jednak pojawiają się nowe, nieraz w formie nawiązującej do poprzednich, lecz o zupełnie już innej treści. Ale jako takie trwają, gdyż są niezbędne i konieczne w codziennej egzystencji człowieka. Żadne społeczeństwo nie jest w stanie funkcjonować bez norm obyczajowych i obyczajów, także współczesne społeczeństwo informacyjne." [1] Ponieważ każdy poprawnie funkcjonujący układ samodzielny posiada homeostat działający w swoim interesie, powinniśmy bliżej przyjrzeć się właśnie temu mechanizmowi utrzymania stanu równowagi funkcjonalnej. Jak wiadomo każda wykryta dezorganizacja układu powoduje odpowiednią reakcję homeostatu, a co za tym idzie odpowiednią reakcję korelatora i akumulatora [2], [3]. Tor informacyjny składa się z dwóch głównych odcinków. Pierwszy zaczyna się w receptorze, a kończy się na elemencie korelatora zwanym rejestratorem, drugi odcinek rozpoczyna się na korelatorze w elemencie zwanym estymatorem, a kończy na efektorze. Energia z receptora wpływa do rejestratora. Nazywa się ona energią rejestracyjną i jest funkcją bodźca. Energia ta następnie przekazywana jest do homeostatu i powraca z niego w postaci energii refleksyjnej. Suma tych dwóch energii przekazywana jest do estymatora w postaci energii korelacyjnej (środowisko przesyłu nazywa się środowiskiem korelacyjnym, a podatność na przepływ tej energii, przewodnością korelacyjną). Energia ta płynie następnie do estymatora w którym wytwarza potencjał estymacyjny. Aby estymator wytworzył impuls reakcji, konieczne jest przekroczenie pewnego progu, zwanego potencjałem decyzyjnym, czyli podjęcie decyzji i uruchomienie efektora. Korelator otrzymując bodźce, przekazując je do homeostatu i na zasadzie sprzężenia zwrotnego podejmując akcję z wykorzystaniem efektorów (do których dostarczana jest energia z akumulatora), tworzy w swojej strukturze rejestrat. Zbiór rejestratów stanowi wiedzę układu na temat samosterowania, umożliwiającego mu utrzymanie sanu równowagi funkcjonalnej. Rejestraty są przechowywane zarówno w korelatorze jak i homeostacie i w społeczeństwie odpowiadają wiedzy na temat działania społeczeństwa, państwa, ekonomii, wiedzy historycznej, a przede wszystkim działań opartych na tej wiedzy. Jak więc widać, odpowiedzialność za sterowanie układem spoczywa głównie na obszarze toru informacyjnego. Możliwości wykrycia elementów dezorganizacji w torze energetycznym układu zależą ściśle od wiedzy, jaka została zgromadzona w postaci rejestratów, reguł w nim zawartych, oraz działania homeostatu. Homeostat ma za zadanie przyspieszania reakcji korzystnych dla układu i hamowaniu reakcji dla niego niekorzystnych. Podejmowanie pewnych decyzji w społeczeństwie na podstawie zgromaczonych w nim norm można zdefiniować jako wypadkową potencjału korelacyjnego, przewodności korelacyjnej i energii refleksyjnej, oraz już istniejących w nim rejestratów. Oddziaływanie na społeczeństwo za pomocą pewnych bodźców, oraz reakcje społeczeństwa powodują zmiany w normach społecznych. Przykładowo wykonywanie poleceń aparatu rządzącego wzmacnia posłuszeństwo wobec tego aparatu. Jednocześnie brak sygnałów kierowniczych, połączony z nieudolnością w podejmowaniu decyzji korzystnych dla społeczeństwa, powoduje osłabienie, lub całkowite porzucenie normy posłuszeństwa. Jeśli normy wpływają na siebie, to stanowią one pewien układ norm. W takim układzie norm modyfikacja jednej z nich powoduje modyfikację części lub wszystkich pozostałych w układzie norm. W społeczeństwie funkcjonuje wiele układów norm. Można je określić jako instytucje. Przykładowo hierarchia religijna opiera się o funkcjonowaniu norm religijnych ustalanych przez Kościół (normy Pisma Świętego, dogmaty, normy moralne itp), oraz na akceptacji tych norm przez społeczeństwo. Osłabienie tych norm powoduje rezkład instytucji religijnych. Zanim dojdzie do reakcji układu i jego wpływu na własne otoczenie, lub samego siebie, zachodzą w nim dwa procesy: poznawczy (ocena bodźców na podstawie własnej wiedzy) i decyzyjny (mający na celu dokonanie odpowiedniej reakcji w oparciu o proces poznawczy).
 1. Jeśli stosowanie pewnych norm ma za zadanie wzmocnienie wiedzy układu, procesu poznawczego - jest to norma poznawcza, a jeżli dodatkowo rejestraty związane z normą są zróżnicowane, mówimy o normach poznawczych właściwych.
  • Normy poznawcze określają, co w danym społeczeństwie uważane jest za prawdę, jakie są jej kryteria, oraz sposoby dochodzenia do niej. Normy te powstają, ponieważ społeczeństwo chce poznawać prawdę o otaczającym go świecie i o sobie samym, wyciągać z tej wiedzy wnioski dla dobra społeczeństwa. W związku z tym poznanie prawdy staje się motywacją działania społeczeństwa.
  • W społeczeństwie wytwarzanie norm poznawczych odbywa się na zasadzie określenia odpowiedzi na pewne postawione pytania. Wiedza, opinia na temat tej odpowiedzi jest następnie propagowana w wąskim otoczeniu, następnie propagowana dalej na większe grupy społeczne. Dzięki takiej dystrybucji jednostki mają możliwość nie tylko poznać pewne fakty/prawdy oparte na własnych doświadczeniach, ale również na doświadczeniach innych. Zasłyszane wyniki doświadczeń, opinie wpływają na psychikę pojedynczych jednostek, tworząc po pewnym czasie nową poznawczą normę społeczną. Kontakt społeczny zapewnia obiektywizacją poznawczą, kiedy jednostka poprzez konfrontacją poznaje, jak daną prawdę widzą inni. Jednocześnie masowość norm poznawczych eliminuje zdarzenia/bodźce losowe zgodnie z zasadą, że wystawienie na powtarzające się bodźce, wzmacniają daną normę.
  • W społeczeństwie istnieją trzy główne instytucje wytwarzające normy poznawcze:
   • naukowe
   • administracyjne
   • masowego przekazu informacji
   W normalnie działającym społeczeństwie większą wagę przykłada się do przekazu pochodzącego od kompetentnych organów/osób, niż od niekompetentnych. Rzecz jasna w społeczeństwie może zachodzić przystosowanie wsteczne, gdy ludzie na wskutek braku lub osłabienia tych norm tracą zaufanie do instytucji naukowych (publikacja zakłamanych wyników badań, opieranie się na miernotach naukowych: wg mnie np cała afera globalnego ocieplenia), administracyjnych (decyzje rządu oparte na populizmie, a nie na rzeczywistej wiedzy eksperckiej, kłamstwa, brak norm moralnych i etycznych, korupcja, egoizm itp) lub przekazu masowego (manipulacje, upolitycznienie, brak norm etycznych itp). Powoduje to w każdej z tych sekcji powstawanie instytucji nieoficjalnych, pełniących funkcje instytucji uwstecznionych, oraz znieczuleniem na komunikaty wytwarzane przez uwstecznione instytucje. Znamiennym dla współczesnej Polski jest destabilizacja norm poznawczych. Dokonuje się tego przez obniżenie poziomu szkolnictwa, zmianę finansowania instytucji naukowych, brak propagowania polskich wynalazków i instytucji itp.
 2. Jeśli reakcja mająca na celu wywołanie zmian istotnych z punktu widzenia struktury układu - norma konstytutywna. W normach konstytutywnych można wyróżnić normy ideologiczne, mające na celu określenie celów społecznych, oraz normy prawne i etyczne, określające metody realizacji tych celów. Różnią się one ze względu na udział motywacji energetycznych (prawne) i informacjyjnych (etyczne). Normy kontytutywne określają relacje pomiędzy poszczególnymi strukturami społeczeństwa, ich zależnoći, zasady współdziałania, generalnie strukturę społeczeństwa i zasady reakcji na bodźce z otoczenia. Powstają ponieważ poszczególni ludzie i grupy dążą do zachowania/przywrócenia równowagi funkcjonalnej społeczeństwa. Normy konstytutywne można podzielić na:
  • Ideologiczne: wytyczają zasadnicze cele społeczneństwa jako zorganizowanego układu, spajają go niejako. - takich ludzi, którzy przestrzegają tych norm w naszym kraju już nie ma poza nielicznymi wyjątkami
  • Etyczne - powszechne kombinatorstwo, bo trzeba jakoś żyć, złodziejstwo i oszustwa, również na najwyższych szczeblach władzy
  • Prawne - tworzenie wadliwego prawa, lub prawa "pod siebie", jak ostatnie afery z ministrem skarbu i jego rodziną, czy afera hazardowa ku pokrzepieniu finansowemu "znajomych królika", nie mówiąc już o prawie dotyczącym emerytur: OFE i ZUS
  Normy etyczne i prawne wytyczają w ogólności sposoby realizacji celów określonych przez normy ideologiczne. Normy prawne są to normy roszczeniowe, natomiast etyczne bezroszczeniowe. Normy ideologiczne i etyczne charakteryzuje autonomizm, normy mogą być wytworzone przez zewnętrzny autorytet, ale ich realizacja zależy jedynie od autonomicznej decyzji jednostki lub grupy społecznej. Dzięki temu autonomizmowi normy te mogą wyprzedzać normy prawne (które na ich podstawie są z reguły tworzone). W normalnie działającym społeczeństwie normy konstytutywne działają autonomicznie przynajmniej u pewnej grupy ludzi. W przeciwnym razie następuje rozpad struktury społecznej. Również tutaj można wyróżnić szereg instytucji normotwórczych. Najstarsze z nich to instytucje religijne, społeczno-polityczne, wszelkiej maści autorytety i instytucje naukowe (pseudo-ideologia ekologiczna ?). Dzięki działaniu homeostatu również tutaj większe jest prawdopodobieństwo rozwinięcia się norm konstytutywnych korzystnych dla społeczeństwa. Należy nadmienić, że normy etyczne stanowią podstawę do poprawnego funkcjonowania norm konstytutywnych, dlatego pomimo obecnej tendencji i nagonki na Kościół Katolicki nie należy się od niego odwracać, ponieważ instytucja ta jest niejako kopalnią norm etycznych i moralnych, które normalizują funkcjonowanie społeczeństwa w "zdrowej psychicznie" formie.
 3. Jeśli rejestraty nie są zróżnicowane, mówimy o normach estetycznych. Pokrótce chodzi tu o sztukę, język i idee, oraz to, co one za sobą nosą.
  • Estetyka poznawcza to filmy historyczne
  • witalna: filmy i powieści propagujące określony model rodziny
  • konstytutywna: propagowanie określonych ideałów społecznych
  • ekonomiczna: sfera reklamy
  Trzeba tu zaznaczyć, że normy estetyczne mają znaczący wpływ na całe społeczeństwo. Modelowanie struktury rodziny poprzez odpowiednie filmy i powieści, propagowanie różnych wzorców, również podprogowo. Normy estetyczne mogą działać zarówno konstruktywnie jak i destruktywnie. Naiwni są ludzie, którzy myślą, że nieprawdziwe jest twierdzenie rzekomych oszołomów z kościoła (tzw. moherów), że "ciężka" muzyka nie wpływa destrukcyjnie na młodych ludzi, że nawał przemocy w mediach nie powoduje tekiej samej reakcji u widza. Otóż oddziaływanie estetyki jako takiej, mediów, sztuki ma bardzo duży wpływ na ludzką psychikę. Można na podstawie historii stwierdzić, że zmiana norm estetycznych może doprowadzić do zmiany struktury społecznej, oraz zmiany norm poznawczych i konstytutywnych. Przykładem niech będzie Molier, który wytykając przywary swoich rodaków, swoimi sztukami zmienił w krótkim czasie normy, które były skostniałe i rzekomo "niezmienialne".
 4. Jeśli reakcja w kontekście normy dotyczy zmiany energii układu - norma ekonomiczna. Normy ekonomiczne dotyczą sposobów osiągania korzyści gospodarczych. Osłabienie tych norm może spowodować to, że pomimo zapłaty ludzie nie będą chcieli wykonywać pracy (ludzie żyjący z zasiłków z reguły mają gdzieś pracę i nawet jeśli chce się im zapłacić za nią, twierdzą zawsze, że "za niska stawka", po co pracować, jak można mieć coś za darmo ? W związku z tym instytucje pomocy społecznej powodują dezorganizację i osłabienie tych norm), lub pomimo istnienia towaru, ludzie nie mają możliwości nabycia go i zalega w magazynach lub na półkach (np bieda, co w naszym kraju za chwilę będzie jeszcze dobitniej widoczne, gdy rząd podniesie VAT, stawki CIT, akcyzę - rząd destabilizuje i osłabia normy ekonomiczne). Normy ekonomiczne to również dbanie przez nasz rząd i nas samych o zabezpieczenie naszych interesów jak kraju i jako społeczeństwa. Jak jest widzi każdy, kto choćby w najmniejszym stopniu interesuje się ekonomią i śledzi to, co dzieje się w Polsce w ostatnich latach. Normy ekonomiczne i konstytutywne działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zatrudnienie związane jest nierozerwalnie ze strukturą społeczną. Klasycznym przykładem jest spadek zatrudnienia w wielu sektorach spowodowany "emigracją za chlebem".
 5. Jeśli stosowanie normy dotyczy reakcji układu, która ma na celu modyfikację materiału układu, jest to norma witalna. Normy witalne związane są ze stanem zdrowia społeczeństwa. Wpływają one na pozostałe normy, ponieważ efektywność pozostałych norm jest nierozerwalnie związna ze stanem psycho-fizycznym wynikającym z norm witalnych. Głównym czynnikiem jest tu sprawne działanie służby zdrowia. Jak widać i na tym polu nasz rząd dał się poznać przez wiele lat jako genialny "majster popsuj". Nie mówiąc już o blokowaniu możliwości rezygnacji z haraczu i możliwości ubezpieczenia się gdzie indziej niż NFZ...
Społeczeństwo, w którym zachwiane zostały powyższe normy, które działają na zasadzie sprzężeń zwrotnych (normy ekonomiczne wpływają na normy poznawcze, witalne np przez finansowanie, i konstytutywne np emigracja, normy witalne oddziałujące na pozostałe normy itp) zostaje zdestabilizowane i konieczna jest natychmiastowa akcja mająca na celu przywrócenie tych norm. W przeciwnym razie rozpad społeczeństwa przekroczy (nie powiem może, ponieważ wszystko wskazuje na to, że już się tego dokonuje u nas w kraju od wielu lat) najśmielsze oczekiwania tych, którym na tym zależy. MUSIMY, jako społeczeństwo chcieć sami trzymać się za jaja i te normy kultywować, sami musimy chcieć ich bronić. Normy etyczne (religia, moralność, etyczne media propagujące polską ideologię i normy społeczne), prawne (dobre prawo, rzetelni ludzie w rządzie) i inne MUSZĄ być przez nas wypracowane rzetelnie i przestrzegane. Jeśli machniemy na nie ręką, wyląduje ona tylko w nocniku. Nie wiem jak wy, ale ja już czuję wilgoć na dłoni naszego kraju. Pytanie kto do tego nocnika nasikał i kto naszą rękę tam skierował ? W następnym wpisie, w oparciu o przedstawioną wiedzę w tym i dwóch poprzednich wpisach (2], [3]) w końcu przedstawię, jak działa agentura, jak werbuje się agentów, a wszystko znowu oparach cybernetyki społecznej :) Oczywiście, jeśli ktokolwiek jeszcze dotrwał do końca tego wpisu... Zapraszam do komentowania i przeczytania pozostałych moich wpisów o cybernetyce społecznej i nie tylko. 1. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. red. nauk. Andrzej Chwalba, PWN 2. "Korelatory, Sterowanie a nasza wolność": http://niepoprawni.pl/blog/2112/korelatory-sterowanie-nasza-wolnosc 3. "Cybernetyczna dywersja": http://niepoprawni.pl/blog/2112/cybernetyczna-dywersja
Brak głosów

Komentarze

Trudno dyskutować z poszczególnymi analogiami (które Pan podał). Brakuje mi tu jednak czynników zewnętrznych. Polska jako organizm społeczno-gospodarczy jest powiązana z procesami ekonomicznymi i społeczno-politycznymi. Brak adaptacji, powoduje, że chory organizm jakim jest IIIRP staje się coraz bardziej podatny na zagrożenia zewnętrzne i katastrofy ekonomiczne. Drugim problemem jest wyludnianie się Polski, oraz mafijne układy paraliżujące każde większe miasteczko i gminę. Na temat mafijnego prawa i lokalnych układów można napisać kilkanaście tomów.
Sam rząd fałszuje dane, które są przesyłane do UE.
Dam taki przykład od początku tego roku upadło około 7000 firm. Te firmy figurują w rejestrach KRS a przecież dawno nie istnieją. Tak więc obraz ekonomiczny IIIRP to fikcja.

Ot taka dygresja.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#82038

Trafilem na Panski wpis poprzez wyszukiwarke.

Choc na razie podchodze sceptycznie do cybernetyki (nie jest to dziedzina ktora mnie absorbuje, nie za wiele tez jej rozumiem), musze przyznac, ze omowienie czynnikow z zakresu norm spolecznych ktore wplywaja na stabilnosc organizmu panstwowego wyszlo Panu niezwykle interesujaco. Moje gratulacje i podziekowania, gdyz dzieki przeczytaniu wzbogacilem sie o cenna wiedze :)

Temat wart moim zdaniem kontynuacji, niekoniecznie tez z ujecia cybernetyki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163459