Co nam mówią o systemie przypadki Durczoka i Najsztuba

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

System upada - to jest rzecz oczywista, ale nie dla wszystkich. Oczywiste jest dla ludzi myślących abstrakcyjnie i swobodnie poruszających się po różnych poziomach społecznej złożoności. System to abstrakcja, systemu nie widać, bo system to system złożonych relacji międzyludzkich. Relacji też nie widać, widać za to ludzi mających problemy z relacjami i ze sobą.

Ludzie współcześni, których wyobraźnia została zdominowana przez cywilizację obrazkową wyobrażają pewnie upadek systemu w formie kinematograficznej - wali się, pali się, wokół pełno gruzów i łuny pożarów, a po ulicach grasują hordy kryminalistów, wałęsają się jakieś wynędzniałe niedobitki i słychać co jakiś czas odgłosy strzelaniny. Tymczasem upadek systemu przychodzi może nie całkiem cicho, co demonstrują nam watahy LGBT, ale z pewnością niepostrzeżenie - gniją bowiem relacje międzyludzkie na rozmaitych poziomach, a owo gnicie nie jest na ogół dostrzegane i łączone z upadkiem systemu. Trzeba dopiero skorelować upadek indywidualny z upadkiem systemu żeby otrzymać pełny, realistyczny obraz rozwoju wypadków. 

Widać więc reprezentantów systemu, takich jak Durczok czy Najsztub, można jeszcze dodać Cimoszewicza. NIe są to przypadki wyjątkowe, lecz najbardziej spektakularne. w pewnych środowiskach roi się od takich. W ich upadku widać upadek systemu, który oni przez wiele lat reprezentowali. System po latach okazał się dysfunkcjonalny, bo opierał się na takich ludziach właśnie. Najpierw system wykorzystywał ich pewne wady, potem te wady rozkręcał i pompował, aż wreszcie osobowości tych facetów się rozsypały, a za nimi postępuje powolny upadek systemu, bo system ma jeszcze wsporniki instytucjonalne, które gniją wolniej z uwagi na sztywny gorset przepisów formalnych i go sztucznie utrzymują przy życiu. 

System rozsypał się pod względem spójności ideowej. Tak jak w czasach zamierzchłych wyobraźnia prostego ludu była zaludniona masą czartów, czarownic i demonów wszelkiego rodzaju, tak system demoliberalny został opanowany przez poprawność polityczną doszukującą się na każdym kroku zakazanych dla lew- lib zachowań. Sfory tropicieli śledzą wszelkie przejawy antyfeminizmu, homofobii, ksenofobii, molestowania, przemocy domowej, nietolerancji, dyskryminacji, rasizmu, mowy nienawiści i Bóg wie czego jeszcze. Kazda wypowiedź jest filtrowana, przecedzana pod kątem niewłaściwych, zapisanych w katalogu urojeń treści niepoprawnych politycznie. Uzyskujemy w ten oto sposób karykaturę Dekalogu. 

Warto w tym kontekście przyjrzeć się sytuacji w UE. Niektórzy wiązali duże nadziej z ostatnimi wyborami do PE sądząc, że przyniosą znaczne polityczne przetasowania. Przyniosą, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tej fazie. Zmiany najpierw muszą rozpocząć się od upadku systemu na poziomie jednostek, a następnie instytucji w krajach członkowskich i dopiero to doprowadzi do przejęcia w nich władzy przez siły antysystemowe. Na poziomie ponadpaństwowym Unii Europejskiej jak na razie siły demoliberalne są znacznie lepiej zorganizowane i zjednoczone wspólnym interesem w instytucjach unijnych niż w krajach członowskich i to im daje przewagę. Stopnieje ona jednak po wyborach w poszczególnych krajach i następnych wyborach do Unii. Taka jest systemowa sekwencja wydarzeń.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Komentarze

- tak jak brat Michnika, Fajga Danielak vel Helena Wolińska Brus, Morel i inni Żydzi są w Polsce ponad naszym prawem i są bezkarni co im zapewnia ich rodaczka z Sądu Najwyższego M.Gersdorf.

Vote up!
8
Vote down!
-4

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".
Konto zawieszam do czasu zmiany lub zgonu admina.

#1599555

Przykładowo, za LGBT stoją żydzi (stąd i Trzaskowski). Chodzi o zdemoralizowanie goim i zniszczenie Kościoła Rzymskiego.

Jest to ciąg dalszy przewrotu komunistycznego przy pomocy mediów i (na razie) soft terroru (media to w 95% żydzi).

Dlatego też rząd/PiS ich nie aresztuje deprawatorów z Art. 200. k.k. i dlatego są oni nietykalni. Czy decyduje o tym strach PiSiorów czy więzy krwi tego nie wiem.

I jeszcze jedno, WHO to może ustalać standardy, ale swoim ziomkom, w Tel-Awiwie.

Tu trochę szczegółów: 

 

Tylko prawda jest ciekawa (Józef Mackiewicz).

Chcesz zrozumieć żyda - to poznaj fragment pozycji ks. prof. JUSTYNA BONAWENTURY PRANAJTISA (wyd. drugie z 1937 r.) – „CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM CZYLI TAJEMNICE NAUKI RABINÓW O CHRZEŚCIJANACH KTÓRE UJAWNIŁ J. B. PRANAJTIS”

str. 153

ARTYKUŁ II CHRZEŚCIJAN NALEŻY MORDOWAĆ

Wreszcie Talmud nakazuje zabijać chrześcijan bez żadnej litości.

Talmud, trak ta t Aboda zara 26b:

۞ «Heretyków, zdrajców i odstępców n a l e ż y s t r ą c a ć

(do studni), ale nie wyciągać.»

Po dodaniu do nich jeszcze ciemiężcow, trzymających teraz Izraela w niewoli, będziemy mieli cztery rodzaje tych, których żydzi mają zabijać, a to: zdrajcy, odstępcy, ciemiężcy, wreszcie wszyscy heretycy-chrześcijanie, nie wyłączając nikogo, nawet najlepszego.

I. NALEŻY MORDOWAĆ ZDRAJCOW *)

Za największych wrogów żydów słusznie uważani są ci,

_____________________________________________________________

28) Deuteronomium VII, 2.

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

 

str. 154

którzy odsłaniają tajemnice ich nauki talmudycznej lub stają się dla nich przyczyną szkody pieniężnej, chociaż niewielkiego znaczenia. Są to: moserot — z d r a j c y . [105—106]

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 10:

۞ «Dozwala się zabić d o n o s i c i e l a , n a w e t w na s z y c h c z a s a c h , na każdym miejscu (gdziekolwiek zostanie spotkany). Można go zabić zanim doniesie. Zarazem, gdy powiedział, że chce kogoś zdradzić co do (dobór) życia lub majątku, chociażby te były małe i wielkiej szkody nie miały wyrządzić, już wydał na siebie dostateczny wyrok śmierci. Niech go przestrzegą jednak i powiedzą mu: „nie wyjawiaj“. Jeżeli zaś powie bezwstydnie: „nie, wyjawię to”, powinien być zabity i im pierwej go kto zabije, tem większą będzie miał zasługę. Hagah. Jeżeli brak czasu, żeby go prze strzec, przestroga nie jest konieczna Niektórzy twierdzą, że zdrajcę tylko wtedy należy zabić, kiedy nie można się od niego uwolnić, (pozbawiając go) jakiegoś członka jego. Jeżeli zaś można się uwolnić od niego (w ten sposób), np. przez wyrwanie języka, lub oślepienie jego oczu, wtedy nie wolno go zabijać, ponieważ on nie jest gorszy od innych prześladowców.»

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 15:

۞ «Jeżeli zostało stwierdzone, że ktoś trzy razy zdradził Izraela lub sprawił, że ich pieniądze przeszły do akumow, [ 106—107], należy szukać sposobu i rozsądnego (chytrego) pomysłu, aby go zgładzić ze świata.»

A nawet samo studiowanie prawa żydowskiego zasługuje na karę śmierci.

Talmud, traktat Sanhedrin 59a:

R. J o c h a n a n mówi: Goj badający prawo winien jest śmierci. *)

_____________________________________________________________

*) [W Talmudzie lipskim, wydanym w 1932 r.: w traktacie Sanhedrin 59a i Aboda zara 3a, Toseftc: „akum badający prawo winien jest śmierci“. W Chesronot haszas do Aboda zara 3a, Tosrfta: „goj badający prawo wanien jest śmierci“.]

 

str. 155

II. NALEŻY ZABIJAĆ ŻYDÓW PRZYJMUJĄCYCH CHRZEST

Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 2:

۞ «To powiedziane je s t30) o bałwochwalcach. Lecz tych z pośrod Izraelitow, ktorzy odstąpili od religji lub stali się epikure

jeżykami, mamy rozkaz z a b i j a ć i aż do piekieł ścigać. Jako że niszczą Izraela i odwracają narod od Boga. »

Szulchan aruch, część Jare dea § 158, art. 2, Hagah:

۞ «Przeniewiercy, ktorzy przechodzą na służbę akumow, ktorzy się plugawią między akumami, czczae gwiazdy i planety,

jak czczą tamci, podobni są tym, ktorzy prowokują gniew (Boga); dlatego należy ich strącać, a nie wyciągać.*

[107—108)

Tamże i w Choszen ha-miszpat § 425, art. 5:

۞ «Epikurejczykow z Izraela, tych mianowicie, ktorzy poświęcają się czci gwiazd i planet, ktorzy grzeszą złośliwie, wywołując gniew; także tych, ktorzy jedzą padlinę, lub ktorzy ubierają się na pośmiewisko (w suknię zrobioną z wełny i płotna), (są bowiem) prawdziwymi epikurejczykami; podobnie tych, ktorzy nie uznają Tory i Prorokow Izraela; wszystkich tych nakazane jest z a b i j a ć : kto ma władzę zabijać, niech zabija mieczem publicznie; jeżeli nie ma, niech przedsiębierze chytre sposoby, aż zginą. » 31)

Kim są ci, ktorzy się zapierają Prawa, jasno wykazuje r. Ma jm o n i d e s w Hilchot teszuba, rozdz. III, § 8 32).

۞ «Trzy są klasy nieuznających Tory: 1. Ktorzy mowią, że Tara nie od Boga została dana, lub (nie od Boga) ani nawet jeden jej wiersz ani nawet jedno słowo, lecz (utrzymują) , że Mo j ż e s z od siebie to powiedział, każdy (kto tak mowi) nie uznaje Tory. 2. Ktorzy odrzucają jej objaśnienie, zwane Torą ustną (Miszną), ani nie uznają jej uczonych, jak (zrobili) C a d o k 33) i B a j t h o s 34). 3. Ktorzy mowią, [108—109) że Stworca zamienił to prawo na inne prawo; Tora zaś nie ma już więcej znaczenia żadnego,

_____________________________________________________________

30) W § poprzednim, że nie należy rzucać n a głowę do studni pogańskiej.

31) Następuje przykład, przytoczony n a str. 153.

32) U J. E c k e r a : „Judenspiegel...“ w prawie 50, n a str. 35.

33) Ktorego zwolennikami byli znani Q Sadduceusze.

34) Także tworca pewnej sekty religijnej w Izraelu.

 

str. 156

chociaż nie zaprzeczają, że została dana od Boga, jak c h r z e ś c i j a n i e i Turcy. Każdy z tych nie uznaje Tory. »

III. NALEŻY MORDOWAĆ CIEMIĘŻCOW TRZYMAJĄCYCH IZRAELA W NIEWOLI *)

C h r z e ś c i j a n n a l e ż y z a b i j a ć , p o n i e w a ż s ą c i em i ę ż c am i , resztkami Amalekitow, ktorych nakazuje

tępić starożytne prawo.

Księga Zohar, część I, 25a:

۞ «Narody ziemi są bałwochwalcami. O nich jest powiedziane: „niech zostaną zgładzeni z ziemi“, są bowiem z tych, o ktorych

jest powiedziane: „zniszcz pamięć Amaleka“. Resztki ich są także w c z w a r t e j n i e w o l i 36), to jest s p r a w u j ą c y rządy. . . , ktorzy są (prawdziwymi) Amalekitami.»

1. S p r a w u j ą c y c h r z ą d y przeto przedewszystkiem należy zabijać, kiedy bowiem oni pozostaną nietknięci, prożna jest nadzieja żydow, że zostaną kiedykolwiek uwolnieni z tej czwartej niewoli, prożna jest ich modlitwa.

Księga Zohar, część I, 219b:

۞ «Pewne jest, że niewola (nasza) będzie trwała aż dotąd, poki nie zostaną wytępieni z ziemi sprawujący rządy nad ludami, czczącemi bożkow. » [109—110]

Księga Zohar, część II, 19a:

۞ «Rzekł r. J e h u d a : Przyjdź i zobacz, jak się rzecz ma: od tego czasu, gdy księciu ich została oddana władza nad Izraelem, nie jest wysłuchane ich (Izraelitow) wołanie; (jest zaś wysłuchiwane), gdy książę upada; o nich bowiem jest napisane: umarł krol egipski i wkrotce odpoczęli synowie Izraela od niewoli; wołali i wstąpiło ich wołanie do Boga. »

2. Ze wszystkich jednak najbardziej jest żydom nienawistna ta władza, ktorej metropolją jest Rzym. Nazywają ją: Krolestwo Ezawa, Edomitow, Krolestwo pychy, Krolestwo niegodziwe, Rzym bezbożny. Państwo tureckie nazywa się Krolestwem Izmaelickiem; jego nie mają zamiaru obalać; wszel-

_____________________________________________________________

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t t s a . ]

35) Mianowicie rzymskiej. Tę poprzedziły: egipska, asyryjska, babilońska.

Vote up!
6
Vote down!
-2

panMarek

#1599558

str. 157

kiemi zaś siłami [zamierzają] zgładzić Krolestwo rzymskie; tem bardziej, że z zagładą Rzymu ma być połączone zbawienie

i oswobodzenie narodu wybranego. 36)

R. D a w i d Kimc h i pisze wyraźnie do O b a d j i : 37)

۞ «Cokolwiek powiedzieli prorocy o zniszczeniu Edom w ostatnich dniach, to rozumieli o Rzymie, jak wyjaśniłem w Izajaszu w wierszu „Przybliżcie się ludy, aby słuchać“. Ł8) Albowiem, gdy Rzym zostanie zniszczony, nastąpi odkupienie Izraelitow. »  [110—111]

To samo twierdzi i r. A b r a h a m w księdze „Ceror hamor w rozdziale „Szojtim” i często gdzie indziej:

W zburzeniu Rzymu leży rychłe nasze odkupienie. 39) [111---112]

_____________________________________________________________

36) Porownaj: Synayoyu ludaivu, rozdz. X, n a s tr. 212.

37 ) U J. B u x t o r f a : Lexicon w źrodłosłowach: d i x i c r

38) Izajasz XXXIV, 1.

39) Wiele je st w księgach żydowskich rzeczy pisanych o Rzymie, o jego powstaniu i losie przyszłym, ktore uważałem za pożyteczne tu przytoczyć.

O powstaniu. Metropolji świata chrześcijańskiego czyta się w Talmudzie, w trak ta c ie Sanhedrin 21b:

۞ « Tej godziny, w ktorej S a l o m o n pojął corkę Faraona, zstąpił G a b r j e l i wetknął trzcinę w morze i s p r a w i ł , że wystąpiło (wyciągnął)

błoto i n a niem zostało zbudowane wielkie miasto, ktore je s t Rzymem. » 

W Talmudzie, w trak ta c ie Szabbat 56b, czyta się to samo i mowi się dalej:

۞ « W dniu, w ktorym J e r o b o a m wprowadził dwa cielce, jednego

do Betel, drugiego zaś do Dan, została zbudowana pewna chałupa, k to rą je s t I ta lja Grecji>, to je st Rzym. Albowiem w trak ta c ie Megilla, rozdział

I, czyta się:

۞ Italją Grecji jest wielkie miasto Rzym. » 

To samo czyta się w Talmudzie Jerozolimskim, w trak ta c ie Aboda zara, rozdz. I:

« W dniu w ktorym J e r o b o a m wzniosł dwa cielce, przybyli R e m u s i R o m u l u s i zbudowali dwie chaty w Rzymie i t. d. » 

Pełniej i z liczniejszemi szczegołami czyta się tę bajkę w Midrasz rabba do Pieśni Nad Pieśniami [Szir ha-szirim rabba] I, 6 — k a r ta 93’

« Rzekł r. L e w i : w tym dniu, w ktorym krol S a l o m o n ożenił się z corką F a rao n a N e c h o, zstąpił Michał wielki książę z nieba i włożył trzcinę do morza, aby błoto lub brud wstąpiło do niej zewsząd 1 przylgnęło do niej, ktore to miejsce zrobiło się potem n a k sz tałt lasu i je st on tym samym, k to ry dał miejsce miastu Rzymowi do budowania. Albowiem, gdy J e r o b o a m b e n N e b a t wzniosł dwa złote cielce, zbudowali w Rzymie dwie chałupy, ktore wkrotce runęły, a gdy je na nowo zbudowali, zwaliły się znowu. Był tam wtedy mąż sędziwy, k to remu było n a imię A b b a Ko l o n , k to ry im powiedział: Jeżeli nie przyniesiecie tu wody z rzeki E u fra tu i nie zmieszacie jej z tem błotem

 

str. 158

IV. NALEŻY ZABIJAĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN *)

Wreszcie należy zabijać w s z y s t k i c h chrześcijan, nie wyłączając nawet najlepszych. [ 112—113]

i z tego icn nie zbudujecie, nigdy nie będą stały. Rzekli do niego: A ktoż nam przyniesie? Odpowiedział: Ja. Wyruszywszy więc, zrobił z siebie jakby handlarza winem, ktory przenosi wino z jednego miejsca do drugiego do sprzedania i ta k szedł z jednego mia sta do drugiego, z jednego k ra ju do drugiego, aż wreszcie doszedł do E ufra tu. Gdy tam przybył, wziął wody z E u fra tu i przyniosł ją im, k to rą zmieszali ze swojem błotem i ta k znowu wystawili te chałupy, ktore wtedy stanęły mocno. Od tego czasu mowili ludzie w przysłowiu:

۞ «„Każdy kraj, w ktorym niema A b b y K o l o n a , nie zasługuje na nazwę k ra ju .“ »  „I nazwali to miejsce Rzym Babilon” .

To je st tam. I żeby ktoś nie sądził, że się to mowi o innym Rzymie, do tych słow $ „miejsce Rzymu“ komentator zaznacza: „miejsce, w ktorem zbudowany został Rzym, sprawiający Izraelowi przykrości,,.

R. B e c h a j w książce Kad ha-kemach (wydania krakowskiego) - litera Gimel, rozdział $ Gaawa 17d — podaje:

۞ «„Ono wstąpiło ponad spalenie" (Leviticus VI, 2) to je st n i e g o d z i w e krolestwo rzymskie, ktore się pyszni i wynosi, końcem jego będzie, że będzie sądzone przez ogień jak je s t powiedziane: „Ono wstąpiło do spalenia". Leviticus VI.≫

R. S a l o m o n do ostatniego wiersza O b a d j i : „I wstąpią Zbawiciele n a gorę Syjon, aby sądzić gorę Ezaw i P an będzie miał krolestwo", tak pisze: „Naucza cię, że krolestwo jego nie je st doskonałe, aż weźmie zemstę z gory Ezaw", to je st według p a ra fra sty |komentatora] chaldejskiego $ wielkie miasto Ezaw“, O k t o r e m j e s t Rz ym.

Ten sam do tych słow: „Uderz pasterza i rozproszą się owce" (Zacharjasz XIII, 7) — „pa ste rz a“, t. j. $ „Krola Rzymu bezbożnego” czyli niegodziwego rzymskiego imperjum.

R. A b r a h a m w księdze „Ceror ha-mor“ do tych słow: „W czasie, w ktorym zachwieje się ich noga“ (Deuteronomium XXXII, 35): $ jakby mowi: „kiedy zachwieje się ich ste r i fundament, to jest Rzym bezbożny“.≫

Uo więcej, spodziewają się, że sam ich Wybawca wyruszy z tego miasta. R. B e c h a j w literze O Nim, księgi Kad ha-kemach, pod koniec ta k mowi:

۞  Tak znajdziesz o Zbawcy ostatnim, ktory pojawi się prędko w dniach

naszych, ktory wyjdzie z metropolji Rzymu i zburzy ją.≫

I że już tylko tam siedzi Mesjasz okazuje się z Talmudu — tr a k ta t Sanhedrin 98a — w sprawie Mesjasza, gdy zapytują, gdzieby był Mesjasz, odpowiada się, że je st w mieście Rzymie. A jakiż znak jego? „Siedzi w Rzymie wśrod owrzodziałych1' t. j. trędowatych. Tak się przytacza w Szulchan aruchu; lecz dziś czyta się w Talmudzie „Siedzi między ubogimi noszącymi choroby". Lexicon B u x t o r f a , w żrodlosłowie Co oznacza to wszystko, co się przepowiada o konieczności zburzenia niegodziwego Rzymu i kogo oznaczają po upadku państwa rzymskiego, zwłaszcza w naszych czasach, w ktorych nawet nie pozostało nazwy imperjum rzymskiego, pozostawiam sądowi każdego, mogącego osądzić.

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

 

str. 159

Talmud, traktat Aboda zara 26b, Tosefta: N a j 1 e P s z y w ś r o d gojow z a s ł u g u j e na śmi e r ć .

To zdanie wielokroć powtorzone spotyka się w rozmaitych księgach żydowskich, chociaż nie w tych samych słowach. Np: r. S a l omo n J a r c h i do rozdziału XIV Exodus (wiersz 7), wydania Amsterdamskiego 40) , mowi:

۞ «Najlepszy wśrod E g i p c j a n 41) zasługuje na śmierć. » 

Szulchan aruch, po słowach Jore dea 158, § 1, że nie należy zabijać własnoręcznie tych akumow, ktorzy nie są dla żydow

szkodliwi, (ktorzy nie prowadzą wojny z Izraelem) w komentarzu Biur hetib, taką uwagę robi przy słowie 0 milchama —

wojna:

۞ «Lecz w czasie wojny niech go (akuma) zabijają rękami, według tego, co jest powiedziane: D o b r y wś r o d akumow

z a s ł u g u j e na śmi e r ć . »   11. d.

V. WYTĘPIENIE CHRZEŚCIJAN JEST MIŁĄ BOGU OFIARĄ. *)

Ż y d z a b i j a j ą c c h r z e ś c i j a n i n a n i e g r z e s z y , l e c z , j a k u w a ż a j ą , s k ł a d a B o g u p r z y j e m n ą o f i a r ę .

Sefer Or Izrael 177b12) :

۞ «Zniszcz życie klif ot i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, ktory składa ofiarę kadzidła. » 

1113—114]

Tamże, karta 180:

۞ «Izraelita powinien starać się gorliwie wyrwać ciernie z winnicy, t. j. wykorzenić i wytępić klif ot z ziemi; nie można bowiem zrobić Błogosławionemu Panu większej przyjem-

_____________________________________________________________

40) w wydaniu weneckiem, jak w Talmudzie: Najlepszy wśrod gojow i t. d. W bazylejskiem zaś wogole niema. [W Talmudzie lipskim:

„Najlepszy wśrod akumow zasługuje n a śmierć.“]

41) Słowo ۞ Mecrim [Egipcjanie] można złośliwie czytać $ Nocrim, wskutek podobieństwa litery 2 do dwoch, obok siebie stojących: i;.

Nie brak zapewne egzemplarzy, w ktorych otwarcie chrześcijan się wymienia. E d z a r d pisze „ J a r c h i do Exodus XIV, 7, wyd. Amsterdamskiego śmielej podstawił & „Najlepszego z c h r z e ś c i j a n należy zabić“.

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a.]

42) Ten te k st i następne 4 p a trz u R o h l i n g a: „Die Polemik...“

Vote up!
4
Vote down!
-2

panMarek

#1599559

str. 157

kiemi zaś siłami [zamierzają] zgładzić Krolestwo rzymskie; tem bardziej, że z zagładą Rzymu ma być połączone zbawienie

i oswobodzenie narodu wybranego. 36)

R. D a w i d Kimc h i pisze wyraźnie do O b a d j i : 37)

۞ «Cokolwiek powiedzieli prorocy o zniszczeniu Edom w ostatnich dniach, to rozumieli o Rzymie, jak wyjaśniłem w Izajaszu w wierszu „Przybliżcie się ludy, aby słuchać“. Ł8) Albowiem, gdy Rzym zostanie zniszczony, nastąpi odkupienie Izraelitow. »  [110—111]

To samo twierdzi i r. A b r a h a m w księdze „Ceror hamor w rozdziale „Szojtim” i często gdzie indziej:

W zburzeniu Rzymu leży rychłe nasze odkupienie. 39) [111---112]

_____________________________________________________________

36) Porownaj: Synayoyu ludaivu, rozdz. X, n a s tr. 212.

37 ) U J. B u x t o r f a : Lexicon w źrodłosłowach: d i x i c r

38) Izajasz XXXIV, 1.

39) Wiele je st w księgach żydowskich rzeczy pisanych o Rzymie, o jego powstaniu i losie przyszłym, ktore uważałem za pożyteczne tu przytoczyć.

O powstaniu. Metropolji świata chrześcijańskiego czyta się w Talmudzie, w trak ta c ie Sanhedrin 21b:

۞ « Tej godziny, w ktorej S a l o m o n pojął corkę Faraona, zstąpił G a b r j e l i wetknął trzcinę w morze i s p r a w i ł , że wystąpiło (wyciągnął)

błoto i n a niem zostało zbudowane wielkie miasto, ktore je s t Rzymem. » 

W Talmudzie, w trak ta c ie Szabbat 56b, czyta się to samo i mowi się dalej:

۞ « W dniu, w ktorym J e r o b o a m wprowadził dwa cielce, jednego

do Betel, drugiego zaś do Dan, została zbudowana pewna chałupa, k to rą je s t I ta lja Grecji>, to je st Rzym. Albowiem w trak ta c ie Megilla, rozdział

I, czyta się:

۞ Italją Grecji jest wielkie miasto Rzym. » 

To samo czyta się w Talmudzie Jerozolimskim, w trak ta c ie Aboda zara, rozdz. I:

« W dniu w ktorym J e r o b o a m wzniosł dwa cielce, przybyli R e m u s i R o m u l u s i zbudowali dwie chaty w Rzymie i t. d. » 

Pełniej i z liczniejszemi szczegołami czyta się tę bajkę w Midrasz rabba do Pieśni Nad Pieśniami [Szir ha-szirim rabba] I, 6 — k a r ta 93’

« Rzekł r. L e w i : w tym dniu, w ktorym krol S a l o m o n ożenił się z corką F a rao n a N e c h o, zstąpił Michał wielki książę z nieba i włożył trzcinę do morza, aby błoto lub brud wstąpiło do niej zewsząd 1 przylgnęło do niej, ktore to miejsce zrobiło się potem n a k sz tałt lasu i je st on tym samym, k to ry dał miejsce miastu Rzymowi do budowania. Albowiem, gdy J e r o b o a m b e n N e b a t wzniosł dwa złote cielce, zbudowali w Rzymie dwie chałupy, ktore wkrotce runęły, a gdy je na nowo zbudowali, zwaliły się znowu. Był tam wtedy mąż sędziwy, k to remu było n a imię A b b a Ko l o n , k to ry im powiedział: Jeżeli nie przyniesiecie tu wody z rzeki E u fra tu i nie zmieszacie jej z tem błotem

 

str. 158

IV. NALEŻY ZABIJAĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN *)

Wreszcie należy zabijać w s z y s t k i c h chrześcijan, nie wyłączając nawet najlepszych. [ 112—113]

i z tego icn nie zbudujecie, nigdy nie będą stały. Rzekli do niego: A ktoż nam przyniesie? Odpowiedział: Ja. Wyruszywszy więc, zrobił z siebie jakby handlarza winem, ktory przenosi wino z jednego miejsca do drugiego do sprzedania i ta k szedł z jednego mia sta do drugiego, z jednego k ra ju do drugiego, aż wreszcie doszedł do E ufra tu. Gdy tam przybył, wziął wody z E u fra tu i przyniosł ją im, k to rą zmieszali ze swojem błotem i ta k znowu wystawili te chałupy, ktore wtedy stanęły mocno. Od tego czasu mowili ludzie w przysłowiu:

۞ «„Każdy kraj, w ktorym niema A b b y K o l o n a , nie zasługuje na nazwę k ra ju .“ »  „I nazwali to miejsce Rzym Babilon” .

To je st tam. I żeby ktoś nie sądził, że się to mowi o innym Rzymie, do tych słow $ „miejsce Rzymu“ komentator zaznacza: „miejsce, w ktorem zbudowany został Rzym, sprawiający Izraelowi przykrości,,.

R. B e c h a j w książce Kad ha-kemach (wydania krakowskiego) - litera Gimel, rozdział $ Gaawa 17d — podaje:

۞ «„Ono wstąpiło ponad spalenie" (Leviticus VI, 2) to je st n i e g o d z i w e krolestwo rzymskie, ktore się pyszni i wynosi, końcem jego będzie, że będzie sądzone przez ogień jak je s t powiedziane: „Ono wstąpiło do spalenia". Leviticus VI.≫

R. S a l o m o n do ostatniego wiersza O b a d j i : „I wstąpią Zbawiciele n a gorę Syjon, aby sądzić gorę Ezaw i P an będzie miał krolestwo", tak pisze: „Naucza cię, że krolestwo jego nie je st doskonałe, aż weźmie zemstę z gory Ezaw", to je st według p a ra fra sty |komentatora] chaldejskiego $ wielkie miasto Ezaw“, O k t o r e m j e s t Rz ym.

Ten sam do tych słow: „Uderz pasterza i rozproszą się owce" (Zacharjasz XIII, 7) — „pa ste rz a“, t. j. $ „Krola Rzymu bezbożnego” czyli niegodziwego rzymskiego imperjum.

R. A b r a h a m w księdze „Ceror ha-mor“ do tych słow: „W czasie, w ktorym zachwieje się ich noga“ (Deuteronomium XXXII, 35): $ jakby mowi: „kiedy zachwieje się ich ste r i fundament, to jest Rzym bezbożny“.≫

Uo więcej, spodziewają się, że sam ich Wybawca wyruszy z tego miasta. R. B e c h a j w literze O Nim, księgi Kad ha-kemach, pod koniec ta k mowi:

۞  Tak znajdziesz o Zbawcy ostatnim, ktory pojawi się prędko w dniach

naszych, ktory wyjdzie z metropolji Rzymu i zburzy ją.≫

I że już tylko tam siedzi Mesjasz okazuje się z Talmudu — tr a k ta t Sanhedrin 98a — w sprawie Mesjasza, gdy zapytują, gdzieby był Mesjasz, odpowiada się, że je st w mieście Rzymie. A jakiż znak jego? „Siedzi w Rzymie wśrod owrzodziałych1' t. j. trędowatych. Tak się przytacza w Szulchan aruchu; lecz dziś czyta się w Talmudzie „Siedzi między ubogimi noszącymi choroby". Lexicon B u x t o r f a , w żrodlosłowie Co oznacza to wszystko, co się przepowiada o konieczności zburzenia niegodziwego Rzymu i kogo oznaczają po upadku państwa rzymskiego, zwłaszcza w naszych czasach, w ktorych nawet nie pozostało nazwy imperjum rzymskiego, pozostawiam sądowi każdego, mogącego osądzić.

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

 

str. 159

Talmud, traktat Aboda zara 26b, Tosefta: N a j 1 e P s z y w ś r o d gojow z a s ł u g u j e na śmi e r ć .

To zdanie wielokroć powtorzone spotyka się w rozmaitych księgach żydowskich, chociaż nie w tych samych słowach. Np: r. S a l omo n J a r c h i do rozdziału XIV Exodus (wiersz 7), wydania Amsterdamskiego 40) , mowi:

۞ «Najlepszy wśrod E g i p c j a n 41) zasługuje na śmierć. » 

Szulchan aruch, po słowach Jore dea 158, § 1, że nie należy zabijać własnoręcznie tych akumow, ktorzy nie są dla żydow

szkodliwi, (ktorzy nie prowadzą wojny z Izraelem) w komentarzu Biur hetib, taką uwagę robi przy słowie 0 milchama —

wojna:

۞ «Lecz w czasie wojny niech go (akuma) zabijają rękami, według tego, co jest powiedziane: D o b r y wś r o d akumow

z a s ł u g u j e na śmi e r ć . »   11. d.

V. WYTĘPIENIE CHRZEŚCIJAN JEST MIŁĄ BOGU OFIARĄ. *)

Ż y d z a b i j a j ą c c h r z e ś c i j a n i n a n i e g r z e s z y , l e c z , j a k u w a ż a j ą , s k ł a d a B o g u p r z y j e m n ą o f i a r ę .

Sefer Or Izrael 177b12) :

۞ «Zniszcz życie klif ot i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, ktory składa ofiarę kadzidła. » 

1113—114]

Tamże, karta 180:

۞ «Izraelita powinien starać się gorliwie wyrwać ciernie z winnicy, t. j. wykorzenić i wytępić klif ot z ziemi; nie można bowiem zrobić Błogosławionemu Panu większej przyjem-

_____________________________________________________________

40) w wydaniu weneckiem, jak w Talmudzie: Najlepszy wśrod gojow i t. d. W bazylejskiem zaś wogole niema. [W Talmudzie lipskim:

„Najlepszy wśrod akumow zasługuje n a śmierć.“]

41) Słowo ۞ Mecrim [Egipcjanie] można złośliwie czytać $ Nocrim, wskutek podobieństwa litery 2 do dwoch, obok siebie stojących: i;.

Nie brak zapewne egzemplarzy, w ktorych otwarcie chrześcijan się wymienia. E d z a r d pisze „ J a r c h i do Exodus XIV, 7, wyd. Amsterdamskiego śmielej podstawił & „Najlepszego z c h r z e ś c i j a n należy zabić“.

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a.]

42) Ten te k st i następne 4 p a trz u R o h l i n g a: „Die Polemik...“

Vote up!
5
Vote down!
-2

panMarek

#1599560

str. 160

ności niż ta, jaką my sprawiamy wytępiając bezbożnych i klifot z tego świata. »  

R. S z yme o n : Jalkut 245c, numer 772; i Bamidbar rabba 229c:

۞ «Każdy, kto wylewa krew bezbożnych, (tak jest przyjemny) jak ten, kto składa Bogu ofiarę. »  

VI. PO ZBURZENIU ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ NIEMA WIĘCEJ INNEJ OFIARY, OPROCZ WYTĘPIENIA CHRZEŚCIJAN

W księdze Zohar, część III, 227b, mowi „dobry pasterz“ :

۞ Nie mamy innej ofiary oprocz tej, ktora polega na usuwaniu strony nieczystej. »  

W komentarzu Mikdasz Melech do karty 62 Zoharu czytamy:

۞ «Kozioł, ktorego posłali (w dniu pokuty) Az a z j e l o w i , jest dowodem, że także my obowiązani jesteśmy usuwać klifot ze świata. »  

Księga Zohar, część II, 43a, wyjaśniając nakaz Mo j ż e s z a o wykupieniu pierworodnego osła, jako ofiary baranka, mowi:

& ≪Osioł oznacza nieżyda. Odkup go z niewoli, jako ofiarę baranka, ktorym jest rozproszona owca Izraela (t. j. zrob go

żydem). Jeżeli zaś odmowi, złam kark jego;... [114—115] muszą być bowiem wymazani z księgi żyjących, ponieważ o nich powiedziano : kto zgrzeszy przeciw mnie, tego wykreślę z księgi. »  

VII. MORDERCOM CHRZEŚCIJAN OBIECUJE SIĘ NAJWYŻSZE MIEJSCE W RAJU

Księga Zohar, część I, 38b i 39a:

۞ W czwartym pałacu raju znajdują się wszyscy, ktorzy opłakiwali Syjon i Jeruzalem i wszyscy zabojcy pozostałych narodow bałwochwalczych... I jak purpura [jest] szatą (chlubną i wyrożniającą Boga), tak wyrożnia się i odznacza tych wszystkich, ktorzy zabijali pozostałe narody czczące bożkow. »  

_____________________________________________________________

 

str. 161

VIII. NIE WOLNO ZAPRZESTAĆ TĘPIENIA CHRZEŚCIJAN*)

W takim stanie rzeczy, I z r a l i t a ni e mo ż e ni g d y w e d ł u g p r a w a s w e g o z a n i e c h a ć t ę p i e n i a gojow, n i e w o l n o im d a ć w c a l e s p o koj u, n i e wo l n o z o s t a w i ć ż a d n e g o mi e j s c a .

Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 1:

۞ «Niech nie wchodzą w układy z bałwochwalcami, tak aby im zostawić możność czczenia bożkow; ponieważ mowi się: 43) „Nie będziesz z nimi zawierał pr zymierza“ i t. d. Lecz a l b o n i e c h do o d s t ę p s t w a od k u l t u n a k ł o n i ą , a l b o n i e c h z a b i j ą. »  

Tamże, rozdział X, § 7:

O ≪Gdzie Izraelici gorują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nami jakiegokolwiek bałwochwalcę; jeśliby nawet tylko przypadkowo wśrod nas bawił, albo [115—116] z jednego miejsca przejeżdżał na drugie dla handlu, ani przejść nawet nie pozwolmy przez ziemię... »  

IX. NALEŻY PRZEŚLADOWAĆ WSPOLNEMI SIŁAMI*)

Ws z y s c y ż y d z i s ą o b o w i ą z a n i d z i a ł a ć w s p o l n em i s i ł ami , a b y z n i s z c z y ć w r o g i c h s o b i e z d r a j c o w ; j e ż e l i n i e c z y n n i e , to p r z y n a j m n i e j f i n a n s o w o .

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 16:

۞ Wydatki zrobione na zgładzenie zdrajcy obowiązani są zwrocić wszyscy mieszkańcy miasta; także ci, ktorzy uiszczają

daninę gdzie indziej. »

X. ŻADNA UROCZYSTO SC CHOCBY BARDZO WIELKA NIE MOŻE PRZESZKODZIĆ W ZABIJANIU CHRZEŚCIJAN

Talmud, traktat Pesachim 49b:

۞ Powiedział r. E l i e z e r : narod ziemi (om ha-arec) dozwala się z a b i j a ć w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu44). Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz

_____________________________________________________________

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. F r a n a j t i s a . ]

43 ) Deuteronomium VII, 2.

44) W tym wypadku żadnego innego świętego dnia. w ktorym b a rdziej należy się wstrzymać od wszelkiej pracy, nie można sobie nawet wyobrazić.

 

str. 162

raczej o f i a r o w a ć . Na to im odpowiedział : Bynajmniej; przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś niema p !trzeby modlitw. »  45)

Że wogole należy prostakow [arn ha-arec] zabijać jak zwierzęta, ujawnia także księga Zohar, część II, 119a:

۞ I śmierć ich niech bvdzie z zamknięciem gęby, jak bydlęcia, ktore zdycha bez głosu i bez słowa. »    [116—117]

 

XI. OCZEKIWANY JEST MESJASZ — MŚCICIEL*)

S p o w o d o w a ć wi ę c o b a l e n i e r e l i g j i c h r z e ś c i j a ń s k i e j , j e s t j e d y n y m c e l e m w s z y s t k i c h d z i a ł a ń , a n a w e t m o d l i t w I z r a e l a . 46) Nic dziwnego, jeżeli wyczekują także Mesjasza, swojego wybawcę, nie innego jak prze: iladowcę, ktory wygubi najcięższemi klęskami wszystkich nieżydow.47) Dlalego czas przyjścia Mesjasza zalicza się w Talmudzie do trzech najcięższych kar, ktore mogą spotkać ludzi.

Talmud, tia k ta t Szabbat, 118a:

O ≪Ktokolwiek przestrzega trzech posiłkow w sabat, uwalnia się od trzech kar: od c i e r p i e ń M es j a s z a , od sądu piekieł i od wojny Goga i Mag >ga. Od c i e r p i e ń Mes j a s z a , ponieważ napisano tu „Dzień“, i napisano tam:

„Oto ja posyłam wam Proroka E 1 j a s z a, zanim przyjdzie dzień Pana“ i t. d. »  

Talmud, traktat Sanhedrin 98b:

۞ «Coż zrobi człowiek, aby się uwolnić od cierpień Mesjasza?

Będzie przestrzegał prawa dobroczynności i t. d. »  

_____________________________________________________________

45) Człowiek z gminu przeto Jest zupełnie niegodny, aby być ofiarowanym!

*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]

46) B u x t o r f : Synagoga Iudaica, n a str. 24.

47) Nie takiego więc oczekują Mesjasza, jakiego przepowiadali P ro rocy: pokornego, ubogiego, Księcia pokoju, dziś w całym świecie czczonego; lecz temu wogole przeciwnego — Anti-Chrysta; że chrześcijanie dobrze wiedzą o jego nadejściu, nie je st dla żydow tajemnicą. Np. r. A b e rb i n e l ta k mowi (do Daniela k a r ta 68b): , Usłyszeli (rozumie się: chrześcijanie od żydow), że będą bardzo ciężkie klęski w czasie Mesjasza, k tore nazywają się Chable ha-masziach — bole Mesjasza, tak, że nazywają szczęśliwym tego, k to ich nie będzie widział, ani nie będzie żył w tych czasach. »    (Mateusz XXTV, 8). P a trz : Lexicon B u x t o r f a w ćrodłosłowie $ Chebel.

 

str. 163

XII. MODLITWY ŻYDOW O ZAGŁADĘ CHRZEŚCIJAN *)

O t e g o m ś c i c i e l a M e s j a s z a w z d y c h a j ą b e z u s t a n n i e w s w o i c h mo d l i t w a c h , zwł a s z c z a k t o r e z a n o s z ą w w i l j ę P a s c h y . 48)

۞ «Wylej gniew twoj na narody, ktore cię nie poznały i na krolestwa, ktore twego imienia nie wzywały; 48) [117—118] wylej na nich gniew twoj i szał gniewu twego niech ich ogarnie; 60) prześladuj ich w uniesieniu twojem, i zetrzyj ich pod niebiosami Panie.B1) » 52)

۞ «Dokąd-że wreszcie siła twoja będzie w niewoli, a piękność twoja będzie spoczywała w ręku gnębiciela? O Boże! pobudź siłę twoją i gorliwość twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym; niech zginie siła ich i niech się przerażą i t. d... »  

۞ «Zgubionym niech będzie odjęta wszelka nadzieja; wszyscy heretycy niech zginą, jakby w jednej chwili; wszyscy nieprzyjaciele narodu twego niech szybko zostaną wycięci; krolestwo pychy wyrwij, złam i zniszcz, niech zostaną ujarzmieni

wszyscy, prędko, w dniach naszych. »    B3) [118—119]

_____________________________________________________________

") i-foatytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]

48) P a trz : Synagoga Iudaica, rozdz. XVIII,na s tr. 416 i rozdz. XIV,

n a str. 283.

49) Psalmy LXX1X, 6—7.

50) Psalmy LXIX, 25. 51) Treny III, 66.

52) Zanim odmawiają tę modlitwę „śpiewają dość długi hymn o wyzwolenie z Egiptu, w ktorym, kiedy te k s t dojdzie do dziesięciu plag, ktoremi zostali dotknięci w Egipcie, śpiewają [go] wolno i jednym palcem wylewają krople wina z kielicha, zaznaczając, ż e . owych dziesięć plag, powinno wyjść z ich domow n a ich wrogow, mianowicie chrześcijan". Synagoga Judaica, n a s tr. 412. Minhagim, n a str. 25. Odmawiając zaś ją powinni otworzyć drzwi domow, aby zaświadczyć, że,  zaufawszy Bogu, nie mają się czego obawiać; aby sobie przypomnieli, że „ ta noc czuwan ia “ je st tą, w ktorej Bog strzeże ich od wszelkiego złego (Pesachim 109b) i dla te j wiary przyśle im Mesjasza, k to ry wyleje gniew swoj n a akumow. Szulchan aruch, część Orach chajim § 480, Hagah. [Porownaj tak że : Z b i g n i e w K r a s n o w s k i : „Światowa polityka żydowska“,

Warszawa 1934; n a str. 33.]

Str 53) „że zaś modlitwy te kie rują także przeciw władzy chrześcijańskiej, możemy łatwo przekonać się u r. B e c h a j a, k to ry o te j modlitwie ta k pisze w Kad ha-kemach, k a r ta 80a: M o d l i t w ę t ę p r z e z n a c z y l i p r z e c i w h e r e t y k o m , c z y l i u ł o ż y l i n a o b a l e n i e t e g o b e z b o ż n e g o p a ń s t w a t. j. n a zniszczenie państwa rzymskiego, i wszystkich rządow chrześcijańskich, k tore p a n u ją nad żydami. »    J. B u x t o r f : Synagoga Iudaica, rozdz. X, n a str. 212.

 

str. 164

W tym samym czasie Książę owego pysznego Imperjum, t,ak się modli i nakazuje się modlić wszystkim swoim, po całym świecie rozsianym, „zgubionym“ i „heretykom”:

Modlmy się leż i za wiarołomnych żydow: niech Pan i Bog nasz zedrze zasłonę z serc ich, aby z nami poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wszechmogący, wieczny Boże. ktory w miłosierdziu swojem nikomu, nawet wiarołomnym żydom. przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud len zaślepiony, aby wreszcie poznał światło prawdy, klorem jest Chrystus

i z ciemności został wybawion. Przez tegoż Pana...

_____________________________________________________________

 

Przeczytaj książkę "„ Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim” a poznasz prawdę.

Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. prof. Justyn Bonawentura Pranajtis!

Vote up!
5
Vote down!
-2

panMarek

#1599561

-trzeba ich demaskować i wskazywać Polakom skąd idzie zagożenie i gdzie jest zawoalowany śmiertelny wróg który z antysemityzmu zrobił sobie tarczę ochronną i zarazem maczugę do walenia Polaków w głowę.

Osobiście uważam że to Żydzi zamordowli naszego Prezydenta jak przed laty J.F.Kennedyego aby zniewolić i naszą Ojczyznę jak to zrobili z USA. Brali w tym udział "nasi" inni ukryci wrogowie bo im też było to "na rękę".

Te wściełe, zbrodnicze q**wy Polski nienawidzą a szczególnie ten rudy potwór i bandyta.
Mam nadzieję że go Amerykanie pojmają i wypatroszą mu flaki i rzucą sępom na pożarcie bo to przeklęty gad i ludobójca.

Las smoleński idzie po ciebie rudy morderco !

Vote up!
5
Vote down!
-5

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".
Konto zawieszam do czasu zmiany lub zgonu admina.

#1599562

...À propos Mackiewiczów...

Stanisław Cat-Mackiewicz, miał do dam już nawet nie skłonność, ale prawdziwą zapamiętałość, z czego skwapliwie korzystali ubecy i narobili mu mnóstwo tak zwanych „kompromitujących” fotografii.

Kiedy mu je pokazali w nadziei, że na taki widok zmięknie i będzie w podskokach współpracował, obejrzał je uważnie, po czym zapytał, czy może pokazać te fotografie Melchiorowi Wańkowiczowi - „bo jak mu opowiadam, to nie wierzy”.

Tymczasem jeden z „pasterzy” tłumaczył się, że milicja znalazła u niego puszkę szynki z „Baltony”, co go tak wystraszyło, że został konfidentem – oczywiście „bez swojej wiedzy i zgody”.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25839&Itemid=119

Vote up!
3
Vote down!
-3

Verita

#1599565

Uprasza się o merytoryczne komentowanie i komentowanie zgodne z metodologią naukową i niewygłaszanie kazań.

Zjawiska społeczne bada się poprzez analizę wielopoziomowych relacji społecznych, układających sie w określone struktury, pokazujące zależności między rozmaitymi, konkretnymi czynnikami sprawczymi. Takim czynnikiem jest określona struktura władzy politycznej, która powiązana jest z czynnikiem wpływów formalnych lub nieformalnych w strukturze państwa, takim czynnikiem jest też struktura gospodarcza, która oparta jest na konkretnym modelu gospodarowania i na zakesie dominacji poszczególnych sił społeczno-biznesowych. Innym czynnikiem jest  zbiór idei będących w obiegu publicznym.

I o to chodzi, żeby te czynniki konkretnie powiązać w spójną całość.

 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1599596

co poprzednicy :)

Do wymienionych powyżej i dokładnie opisanych nikczemnych i antychrześcijańskich, a w szczególności antypolskich szydów należałoby dołączyć miejscowych zaprzańców i nikczemników, wśród których oczywiście są nadmiernie reprezentowani owi szydzi, ale sa też miejscowi oraz inne nacje.

Chodzi o polskie, a właściwe działające w Polsce "chamelity", jak je kiedyś słusznie określił ups - ich przedstawiciel!
To przede wszystkim kasta polityków, których zdecydowana większość, ponad 95% to niestety "mierzwa ludzka", to ludzie pozbawieni wszelkich zasad, w tym moralnych! Pomimo nawiązania umowy, poprzez uzyskanie mandatu, czy stanowiska w strukturach rządowych i pobieranie pensji z naszych, polskich podatków i wynikającego stąd zobowiązania do działania dla dobra suwerena, czyli Polaków i Polski, politycy przedkładają zawsze własny interes, własne dobro i dobro własnych rodzin ponad dobro ogólne, to ludzie którzy nie cofają się przed prawie żadną nikczemnością, aby uzyskać korzyść dla siebie i swoich!

Żadne świństwo, podłość, czy łajdactwo nie jest im obce, aby skorzystać jak najwięcej, aby pomnożyć swoje i swoich rodzin zasoby, aby użyć "na maksa".
Zarówno wydarzenia ostatnich tygodni, jak i ostatnich 30 lat PRL bis, przez niektórych kłamliwie nazywanej III RP, stanowią jasny i niepodważalny dowód.

Uczciwych polityków obecnie można policzyć na palcach jednej reki i nie są to ci, którzy rządzili kiedyś, albo rządzą obecnie! Cała PRL bis, dzięki zdradzie okrągłostołowej, w której wzięli udział zdrajcy, w tym ww. szydostwo, to jedno wielkie pasmo nikczemności, okłamywania, okradania, ogłupiania i manipulowania Polakami!

Polska to dla tych śmieci ludzkich to "postaw czerwonego sukna", które konsekwentnie rozdzierają pomiędzy siebie oraz rozdają obcym, raz ruskim, raz pruskim a teraz szydo-hamerykańskim!

Trybunał Prawdziwej Sprawiedliwości, gdyby taki istniał i nie był zawłaszczony przez szydów i potomków szydo-stalinowskich funkcyjnych powinien tych ludzi osądzić i z pewnością skazać!

Zbliżają się wybory i jeśli nie pojawi się czynnik patriotyczno-narodowy, to mamy wybór między bagnem, a g***nem?
Nie warto w tym uczestniczyć i brudzić sobie rąk!!!

Vote up!
4
Vote down!
-1

Serce słowianki nie zna łez ...

#1599844

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika zwykły polak nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

- i atakuje Polaków uparcie minusując wybraną osobę tak jak i w realnym życiu. Uważam że nie ma ich dużo ale mają zdublowane (lub więcej) - konta na różnych adresach e-mail. Jeśli nie odróżniasz obecnego Rządu PiS-u od poprzedników którzy rządzili 1991 do 2015 roku pod bolkowym patronatem to nie zajmuj sie polityką.

Oni -platformiane zbóje ze swoimi licznymi PO-miotami nie mają szacunku dla naszych wartości i naszej Ojczyzny i traktują ją jak międzynarodowy kibel.

Vote up!
3
Vote down!
-4

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".
Konto zawieszam do czasu zmiany lub zgonu admina.

#1599936

zjednoczenie

 

to czerwone bydło

w dupie ma oczy

dlatego przez odbyt

się jednoczy

Vote up!
2
Vote down!
-1

jan patmo

#1599943