Polski wątek zbrodni smoleńskiej: Zawiadomienie

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

Warszawa, 2010-09-13

 

Nadawca:  (imię, nazwisko, adres)

 

Odbiorca:

Prokuratura Rejonowa

Warszawa Śródmieście

ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa


                                 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

Realizując społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu zawarty w art. 304 § l k.p.k. oraz realizując obowiązek prawny zawarty w art. 240 § l k.k. który stanowi:

„Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189a § 1, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przez Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego – aktualnego Prezydenta RP a byłego Marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego – Ministra Spraw Zagranicznych RP w rządzie Donalda Tuska, Bogdana Klicha - Ministra Obrony Narodowej RP w rządzie Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego – Szefa Kancelarii Premiera RP w rządzie Donalda Tuska zbrodni ZAMACHU STANU określonej w art. 128 Kodeksu karnego,

[Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]

 

a także, przestępstwa zdrady dyplomatycznej określonego w art. 129 kk,

[Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10].

przestępstwa szpiegostwa zawartego w art. 130 § 1 i zbrodni szpiegostwa zawartej w art. 130 § 2 Kodeksu Karnego,

[Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.]

zbrodni zamachu na życie Prezydenta RP zawartej w art. 134 Kodeksu karnego,

[Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.]

przestępstwa przygotowywania do zamachu przeciwko obronności Rzeczpospolitej Polskiej spenalizowanego w art. 140 kk,

[Art. 140. § 1. Kto, w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]

przestępstwa sabotażu działań ochronnych, o którym mowa w art. 172 kk,

[Art. 172. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]

przestępstwa sprowadzenia katastrofy lotniczej i sprowadzenia zagrożenia katastrofy lotniczej określone odpowiednio w art. 173 i 174 kk oraz udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym skodyfikowanego w art. 258 kk..

Art. 258. (§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wnoszę o wszczęcie śledztwa w tej sprawie oraz o ściganie wymienionych osób.

Osobom tym zarzucam także mataczenie w kwestii śledztwa mającego na celu ustalenie sprawców tzw Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10.04.2010 r. w której to zginęło 96 osób, w tym Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo wnoszę także o ustalenie, czy w mataczeniu i zastraszaniu mogących świadków zeznawać przeciwko Tuskowi, Arabskiemu, Komorowskiemu, Klichowi lub Sikorskiemu (grożąc procesami cywilnymi i karnymi o zniesławienie) nie barał także udziału Poseł Janusz Palikot przyjaciel Bronisława Komorowskiego i podwładny Donalda Tuska.

Jeżeli część z tych zarzutów jest już badana przy okazji tzw. śledztwa dotyczącego Katastrofy Smoleńskiej, działając jako Obywatel Polski, pokrzywdzony przez śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na którego miałem zamiar głosować w następnych wyborach i którego wspierałem, wnoszę – ze względu na zasadę ekonomiki śledztwa – o wyłącznie postępowania przeciwko wymienionym osobom i dotyczącego podejrzenia popełnienia przez nich ww. przestępstw do postępowania odrębnego, jako nie uzależnionego od pomocy prawnej strony rosyjskiej.


Uzasadnienie

 

W dniu wczorajszym zapoznałem się z Memoriałem pt. „Polityczne tło katastrofy smoleńskiej” przygotowanego na zgromadzenie obywatelskie w dniu 10 września 2010 r., zawierającym szczegółowy opis przygotowań, działań i zaniechań podjętych przez Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego, Radosława Sikorskiego, Bronisława Komorowskiego i Bogdana Klicha w których konsekwencji doszło do Katastrofy Smoleńskiej i którzy są także sprawcami sabotowania i uniemożliwienia prowadzenia skutecznego śledztwa w tej sprawie przez Prokuraturę Polską.

Memoriał znajduje się na stronie internetowej http://gazetapolska.pl/pub/02_SRODEK_01-48.pdf

Przekazana w tym dokumencie dogłębna analiza działań sprawców oparta na powszechnie dostępnej dokumentacji, korespondencji i enuncjacjach jest bardzo przekonywująca i zawiera następującą konkluzję:

Nie doszłoby do smoleńskiej tragedii, gdyby nie dwojaka polityka prowadzona przez premiera Donalda Tuska i jego środowisko: systematyczne marginalizowanie oraz propagandowe dyskredytowanie i zniesławianie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego a jednocześnie populistyczne oszczędzanie na bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie.

Nie doszłoby do tej tragedii, gdyby w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej udała się na jej miejsce jedna polska delegacja z prezydentem Rzeczypospolitej na czele i z udziałem premiera polskiego rządu, gdyby ten ostatni nie prowadził przedtem wspólnie z czynnikami rosyjskimi gry wykorzystującej narodową rocznicę przeciwko głowie własnego państwa.

Jako praworządny obywatel Polski, mając na uwadze dobro publiczne, oraz obowiązek nałożony przezart. 240 § l k.k. nałożony pod rygorem odpowiedzialności karnej na każdego, kto o większości wymienionych przestępstw się dowiedział i uznał tą wiadomość za wysoce wiarygodną czuję się zobowiązany do złożenia niniejszego zawiadomienia, celem zbadania zawartych w tym dokumencie informacji dotyczących okoliczności popełnienia jednej z największych zbrodni w historii Polski. Oraz celem podjęcia śledztwa, czy udziału w tej zbrodni nie można przypisać najwyższym urzędnikom i reprezentantom Rzeczpospolitej Polskiej i czy nie zostały popełnione przy tej okazji także inne wymienione przestępstwa.

W szczególności:

  1. Zbrodnia zamachu stanu popełnione przez wymienione osoby polegające na podjęciu przygotowań i realizacji działań (oraz zaniechań) zmierzających do opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w trybie nadzwyczajnym i wstąpienia w jego obowiązki Marszałka Sejmu bez zachowania trybu zawartego w art. 131 ust 1 Konstytucji.Bronisław Komorowski ok godz. 10.00 w dniu 10.04.2010 przejął obowiązki Głowy Państwa na powołując się na art. 131 ust. 2 pkt 1) mimo, iż w tym samym czasie Rzecznik MSZ na konferencji prasowej mówił o tym, że prawdopodobnie 3 osoby przeżyły i są ranne, i że ta informacja będzie dopiero sprawdzana.W chwili, gdy Komorowski przejmował obowiązki Prezydenta RP nie było można mówić o śmierci Prezydenta ( w rozumieniu polskiego prawa) gdyż nie odnaleziono wtedy jeszcze jego ciała, nie dokonano identyfikacji i nie stwierdzono zgonu (co można było zrobić dopiero po rozpoznaniu ciała przez brata - a brat doleciał wieczorem) - wobec powyższego Prezydent RP do czasu wystawienia świadectwa zgonu lub sądownego uznania za zmarłego, mógł być wtedy, co najwyżej uznany za zaginionego* (zgodnie z art. 10 ust 3 Ustawy o Aktach Stanu Cywilnego i art. 30 Kodeksu Cywilnego). A zaginiecie Prezydenta nie upoważnia Marszałka Sejmu do takich działań do czasu potwierdzenia tego stanu przez Trybunał Konstytucyjny. Działanie to więc łamało porządek konstytucyjny, a błyskawiczna na nie zgoda Premiera Donalda Tuska i wymienionych jego podwładnych każe domniemywać, że takie działanie było wcześniej planowane jako umożliwiające przejęcie całkowitej władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską.
  2. Przestępstwo zdrady dyplomatycznej – działanie Donalda Tuska, upoważnionego przez niego do rozmów międzynarodowych Tomasza Arabskiego oraz Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych wskazują na współpracę tych osób z Rządem Rosyjskim przeciwko Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest Głową Państwa Polskiego, reprezentuje Majestat Rzeczpospolitej,jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, oraz gwarantem ciągłości polskiej władzy państwowej. W powyższym przestępstwie także prawdopodobnie brał udział Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski – reprezentujący polską władzę ustawodawczą. Na współpracę tych osób z rządem innego państwa przeciwko Polskiej Rzeczpospolitej wskazuje szereg korespondencji, mijanie się z prawdą przez Premiera, który kłamał opinii publicznej i Prezydentowi RP odnośnie tematu, stanu i zaawansowania rozmów toczonych z Premierem Rosji Władimirem Putinem, a także ciąg przyczynowo-skutkowy zmierzający do wspólnego z władzami Rosji wykluczenia Prezydenta RP ze wspólnych obchodów uroczystości katyńskich w dniu (7.04.2010 lub 10.04.2010 r.) i spowodowanie jego osobny wylot samolotem do Smoleńska na uroczystości w dniu 10.04.2010 kłamliwie przedstawiony przez rząd Donalda Tuska (min. R. Sikorskiego oraz Min. B. Klicha) jako wizyta prywatna.
  3. W związku z podejrzeniem o przestępstwo szpiegostwa,wnoszę o zbadanie czy Bronisław Komorowski nie współpracował przy okazji działań związanych z Katastrofą Smoleńską (w okresie realizacji zdrady dyplomatycznej, zamachu stanu lub mataczenia w śledztwie) z byłymi funkcjonariuszami WSI lub innymi osobami, powiązanymi z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, lub cywilnym, oraz czy nie zarówno Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Tomasz Arabski i Radosław Sikorski nie byli przez rosyjski (bądź niemiecki) wywiad inspirowani i czy nie przekazywali mu informacji mających doprowadzić do śmierci Prezydenta RP i towarzyszących mu osób, przejęcia całej władzy przez jedną formację polityczną lub do uzależnienia energetycznego Polski od Rosji.
  4. Zbrodnia zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej –Wnoszę o zbadanie, czy dokumenty i analizy zawarte w wymienionym Memoriale są zgodne z prawdą i czy nie wskazują na udział wymienionych podejrzanych w spisku przeciwko życiu Prezydenta Lacha Kaczyńskiego. Zgodnie z komentarzem do art. 134 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), autorów: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, (Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.) przestępstwo zamachu na życie Prezydenta zamieszczone zostało w rozdziale grupującym "Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej", jego celem jest, bowiem ochrona życia i majestatu Prezydenta RP, jako "najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. Z uwagi na pominięcie w jurydycznym opisie przestępstwa zamachu na Prezydenta RP znamienia "gwałtowny" odnoszonego do pojęcia zamachu, należy stwierdzić, iż obecnie brak jest podstaw do ograniczania pojęcia zamachu jedynie do zachowań polegających na użyciu przemocy. Zamachem w rozumieniu art. 134 może być zatem każde zachowanie godzące w dobro, jakim jest życie Prezydenta RP, a więc także takie, które nie polega na użyciu przemocy, lecz przejawia się w zastosowaniu innego sposobu lub środka mogącego prowadzić do naruszenia tego dobra prawnego. Mam podejrzenie ,że wymienione osoby poprzez działania i zaniechania dopuściły się tej zbrodni, dokonując „wystawienia” ofiary zabójcom bezpośrednim. Wskazuje na to także ich późniejsze postępowanie jako osób, które na śmierci Prezydenta najbardziej skorzystały osobiście i politycznie, oraz które współdziałały w uniemożliwianiu prowadzenia skutecznego śledztwa prokuraturze.
  5. Przestępstwo zamachu przeciwko obronności Polski –podobnie jak w przypadku zamachu na Prezydenta RP z faktów zestawionych w Memoriale wynika, że wymienione osoby mogły w przygotowywaniu zamachu na samolot rządowy należący do Polskich Sił Zbrojnych i na Szefów Polskich Sił Zbrojnych znajdujących się na jego pokładzie poprzez działania i zaniechania Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej, który doprowadził do złamania wszelkich procedur bezpieczeństwa, a także, wyraził zgodę na przelot wszystkich generałów jednym samolotem. Jak wynika z analizy korespondencji oraz publicznych wypowiedzi, miał on na to przyzwolenie Donalda Tuska oraz Radosława Sikorskiego. Należy zauważyć, że zgodnie z komentarzem Zbigniewa Ćwiąkalskiego (Zakamycze 2006, Komentarz do art. 140 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.)przedmiotem bezpośredniego działania przy tym przestępstwie będą zawsze ludzie lub mienie. Ustawodawca chce podkreślić jednak, że chodzi o pewną zbiorowość, na którą składają się zarówno ludzie, jak i mienie ("jednostka Sił Zbrojnych"), ale także o indywidualne przedmioty i osoby ("obiekt", "urządzenie", "śmierć człowieka", "ciężki uszczerbek na zdrowiu"). "Niszczenie" lub "uszkodzenie" polegać może również na zaniechaniu. Jeżeli bowiem do obowiązków sprawcy należało konserwowanie obiektu albo urządzenia o znaczeniu obronnym, ten zaś w celu popełnienia przestępstwa zaniechał wykonania odpowiednich czynności, popełni on przestępstwo przez zaniechanie. Dlatego proszę o zbadanie, czy należyte serwisowanie i sprawdzenie przed wylotem samolotu TU-154 (tego, który się rozbił w dniu 10.04.2010) było przedmiotem zainteresowania Bogdana Klicha i czy został przekazany przez niego Generałom rozkaz przeniesienia się z innego samolotu do samolotu rządowego, którym leciał Prezydent RP Lech Kaczyński.
  6. Sabotaż działań ochronnychprzez wymienione osoby wydaje się wysoce prawdopodobny, gdyż podejrzani komunikowali opinii publicznej – niezgodnie z prawdą – iż lot Prezydenta RP do Smoleńska był prywatny i nie zasługuje na zabezpieczenie rządowe. Fakty ujawnione w Memoriale, oraz szereg innych o których już wie opinia publiczna wskazują, że Donald Tusk, Radosław Sikorski, Bogdan Klich i Tomasz Arabski niemożliwili zapobieżenie katastrofy gdyż nie wyznaczyli temu lotowi należytego zabezpieczenia wojskowego, kontrwywiadowczego, meteorologicznego i dyplomatycznego, nie dokonali nawet sprawdzenia stanu lotniska oraz wieży kontrolnej w Smoleńsku oraz zrezygnowali, z rosyjskiego nawigatora.
  7. Wyżej wymienione działania wypełniają także znamiona sprowadzenia zagrożenia i doprowadzenia do katastrofy lotniczej. Zgodnie z doktryna, zachowanie sprawcy (sprawców) tych przestępstw polegać wprawdzie może na intencjonalnym ataku na dobro prawne, co jednak w praktyce nie jest sytuacją zbyt częstą. Zdecydowanie częściej zdarza się, że znamiona sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy realizowane są nieumyślnie, co wiąże się z naruszeniem reguły ostrożnego postępowania z dobrem prawnym, w szczególności z naruszeniem szerokiego spektrum reguł zachowania chroniących bezpieczeństwo w komunikacji publicznej (G. Bogdan, Zakamycze 2006 Komentarz do art. 174 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.)
  8. Wnoszę o sprawdzenie, czy działanie tych osób wspólnie i w porozumieniu, z wykorzystaniem Polskich Sił Zbrojnych celem doprowadzenia do realizacji szeregu zbrodni i partykularnych interesów, nie było udziałem w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, działającej wtedy i do tej pory pod osłoną Premiera RP Donalda Tuska I Bronisława Komorowskiego obecnego Prezydenta RP (a wcześniej Marszałka Sejmu RP) i czy zamiarem tej grupy nie była, i nie jest, także fizyczna likwidacja Jarosława Kaczyńskiego, szefa największej partii opozycyjnej i oraz brata zabitego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wnoszę o sprawdzenie zasadności moich podejrzeń, wszczęcie śledztwa w wymienionej sprawie, ustalenie innych dokumentów w sprawie, zbadanie dowodów, ciagu przyczynowo skutkowego i przesłuchanie podejrzanych oraz świadków.

Załącznik 1: wydruk Memoriału

ŁŁ

[mój komentarz: wszyscy, których przekonują argumenty zawarte w Memoriale, lub inne znajdujące się w Internecie, bądź w prasie mogą skorzystać z tego wzoru, realizując swoja powinność wynikającą z art. 240 §1 kk i 304 §1 kpk]

 

Brak głosów

Komentarze

Czytając "Memoriał", zmroziła mnie informacja o odrzuceniu przez Komorowskiego prośby Marka Kuchcińskiego o przeniesienie bloku głosowań z piątku 9 kwietnia na czwartek 8 kwietnia. Posłowie, którzy mieli jechać 09.04 pociągiem do Katynia zostają i decydują się lecieć razem z prezydentem następnego dnia.

Straszne, że przez taką gnidę zginęli ludzie, którzy mogli żyć.

Vote up!
0
Vote down!
0
#85881

Zawiadomienie wysyłamy wedle właściwości czy według miejsca zamieszkania ? (nie chce mi się szukać, a nie chciałbym dać powodów do odrzucenia zawiadomienia ze względów "formalnych")

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#85888

Miejscem popełnienie jest Warszawa (tam zapadały decyzje) więc na adres podany.
Wysyłamy pocztą poleconą (może być z poświadczeniem odbioru - żółty kartonik - ale nie musi).
Dołączmy wydrukowany Memoriał.
Składają tylko Ci których Memoriał i inne fakty zgromadzone w internecie przekonały o uzasadnionym podejrzeniu. Można dodać dodatkowe linki do analiz internetowych lub je wydrukować i dołączyć. 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#85895

Masz moją prawicę Panie Bracie, nie wolno się bać, a trzeba być wiernym prawdzie i samemu sobie. Tylko dlatego warto żyć, bo lepiej żyć jeden dzień będąc lwem, niż 100 lat będąc szczurem.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#85897

-temat zgłoszenia do prokuratury-indywidualnia-acz masowo-widzę..w ciemnych barwach..Prokuratura może wszystko odrzucić;może zignorować-a my dowodami wysłania listu poleconego..możemy się..powachlować;sensowne byłoby złożenie osobiste w masowej ilości-indywidualnie przez każdego"na dziennik"-z poświadczeniem na kopii pisma..Ale-prokuratura może odrzucić-jak odrzuciła Jarosławowi Kaczyńskiemu..Jeśli nie odrzuci-na te-choćby złożone "na dziennik"-może odpowiedzieć,że są..bezzasadne-bądż"w toku postępowania wyjaśniającego nie znaleziono.."itd..Ważne będą TE ODMOWY I ZAPRZECZENIA!!Bo otwierają nam drogę do Trybunału w Strasburgu-i zobaczymy,czy Unii..zależy na prawdzie o Katastrofie Smoleńskiej-czy Lech Kaczyński był na tyle..Polakiem i Patriotą-by Unia nabrała wody w usta;przymknęła oczy na ewidentny mord polityczny--i śmierć Naszego Prezydenta-pozostała dla Unii..ulgą..Bardzo..nie ufam już nikomu..Co do..życia"jak lwy-czy szczury"-niech szanowny przedmówca się tak nie rozpędza;ponieważ ..szczury..mają społeczność i hierarchizację na takim poziomie..ucywilizowania i mądrości-że często przewyższają organizację społeczności tych,którzy puszą się "na szczycie tego łańcucha"..I..polecam ewenement w skali światowej-film uznany za "video wszechczasów"na you tube..Dowód,jaką siłę ma..masa!!Gdy jest solidarna i zorganizowana!!Rozgromienie 4-5-ciu polujących lwic-przez stadio bawołów afrykańśkich,zaatakowanych w drodze do wodopoju.."Battle at Kruger"..Kilkadziesiąt milionów widzów już obejrzało ten film-i..lew nie zawsze okazuje się być"lwem";szczur-nie zawsze pozostaje szczurem..Dzięki;Łazarzu-za Twoje mądre i piękne wpisy..Rozsyłam je wszędzie-i mam odzew w postaci zgłaszania chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu..Pozdrawiam!!

Vote up!
0
Vote down!
0

Patria Opressa

#86176

Link:

http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM

Vote up!
0
Vote down!
0

Patria Opressa

#86177

Dziś, dyżurni czytelnicy tego forum z ramienia ABW, przykleją nam łatę moherów i oszołomów. Zrobią z nas wariatów tak, jak usiłują zrobić z J. Kaczyńskiego. Nie wiedzą, że dla nas to zaszczyt!. A jutro?. Czyż nie przypomną sobie, o pozostałym po Michniewiczu kablu do odkurzacza, w biurze premiera?. A może spotkamy na drodze, jadącą na czołowo, białoruską ciężarówkę?. Walczymy z nimi, za pomocą palców rąk i głowy. Nierówna to walka. Zapominamy, że nie mają nic do stracenia i wyspecjalizowanych morderców na każde skinienie. Gdyby Jarosław Kaczyński, był choć w części Marszałkiem, porwał by ludzi i wzniecił powstanie dziś jeszcze!. Albo my, albo oni!. Innej drogi nie mamy. Jutro natomiast, może być za późno. Pluta codziennie, jadowita żydowska propaganda, otępiła ten naród bezwolny i strachliwy. A bratnia pomoc, od przyjaciół naszych wrogów?. To już prawie trzydziestolecie stanu wojennego?. Pozdrawiam optymistycznie, życząc kanaliom rychłego końca.

Vote up!
0
Vote down!
0
#85894

Oni nie mają nic do stracenia, a my to niby mamy ? ;)

Odnośnie plagi która nas stacza to właśnie dziś zamieściłem na NP info o zablokowaniu jednej ze stron właśnie z tego powodu ( "..to se ne vrati .. )"

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#85899

Zaliczanie nas do moherów, albo Rydzyków to stara esbecka metoda. Trzeba przypomnieć sobie historię, kiedy to ludzi mówiących prawdę i krytykujących poczynania władzy wysyłano do czubków, uznawano za chorych albo zaszczuwano ich w pracy. Niestety, do władzy doszło podobne tałatajstwo i trzeba z nimi walczyć bez skrupułów, bo tworzone przez nich bezprawie będzie władne przypisywać nam choroby psychiczne albo będzie stawiać prokuratorskie zarzuty tylko dlatego, że śmiemy mówić prawdę!

Vote up!
0
Vote down!
0
#87092

Jak zwykle konkrety.

Vote up!
0
Vote down!
0
#85886

przeczytam Memoriał i moze coś sie da zrobić................

serd pozdr

a co z ARESZTOWANYM CHŁOPCEM pod Krzyzem.....?

MOZE  jakies obywatelskie zapytania:?przynajmniej niech nie myslą,ze im to ujdzie na sucho.....

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#85904

Wysyłać i już! Ja się zdaję na kompetencję Łazarza i jutro posyłam.
Pozdrawiam.

contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#85907

Popieram. Nawet kompetencja Łazarza nie zwalnia z podejmowania WŁASNYCH decyzji. ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#86005

Kolejny raz konkret.

Teraz pytanie - robimy to indywidualnie, niezależnie?

Czy zbieramy podpisy i idziemy z tym jako grupa obywateli?

Pozdrawiam.

Uczciwy człowiek po to żyje, aby mieć wrogów.

Vote up!
0
Vote down!
0

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

#85906

[quote=Błąd w systemie]
Teraz pytanie - robimy to indywidualnie, niezależnie?
Czy zbieramy podpisy i idziemy z tym jako grupa obywateli?
[/quote]
Co ma więcej sensu - wpłynięcie 100 takich zawiadomień czy jednego z setką podpisów ?
Bo jeśli każde ze stu musi być rozpatrzone osobno to działa to niejako przeciwskutecznie - blokuje komórkę prokuratury.
Chyba, że źle myślę ?

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#85910

Zdaje się, że ŁŁ ma dobre kontakty ze środowiskiem prawniczym, więc poczekajmy na jego opinię.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#85911

Bez przesadyzmu :)
Jeżeli będzie nawet 10 000 takich zawiadomień, a będą takie same w treści i co do meritum praktycznie nie będą sie różnić. To czy przypuszczasz, że ktoś zada sobie trud przeczytania już nawet trzeciego czy czwartego ? Nie przypuszczam by pracownicy naszego systemu sprawiedliwości wykazywali się tak dalece idącą pracowitością ;)
Moim zdaniem jedyną kwestią jest tu tylko to, by te zawiadomienia nie trafiły na przechowanie do sejfu w .."szuflandii". A czy wysyłać ? Moim zdaniem koniecznie. Pojedynczo, grupowo, zbiorowo (jak kto lubi ;) ) Kiedyś był taki film: "Nie zaznasz spokoju". I moim zdaniem należy im to uświadomić. A te zawiadomienia bardzo dobrze do tego się nadają. Tym bardziej że coraz wyraziściej rysuje się perspektywa rozwodnienia i umorzenia sprawy , oraz schowania jej głęboko pod poduszką obecnej "1-ej pary".

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#85920

Wysyłać, ja zamienię punkty i dopiszę jakiś od siebie, żebym nie dostał odpowiedzi z automatu. Prokuratura miała 5 miesięcy na podjęcie pracy i pochwalenie się wynikami.

Vote up!
0
Vote down!
0
#85925

[quote=w.red]Bez przesadyzmu :)
Jeżeli będzie nawet 10 000 takich zawiadomień, a będą takie same w treści i co do meritum praktycznie nie będą sie różnić. To czy przypuszczasz, że ktoś zada sobie trud przeczytania już nawet trzeciego czy czwartego ? Nie przypuszczam by pracownicy naszego systemu sprawiedliwości wykazywali się tak dalece idącą pracowitością ;)[/quote]
: )))))))))
Ależ oczywiście, że tak.
Tyle, że każdemu pismu należy nadać tzw. bieg. Co jeśli takich pism wpływa 1000 ?
Z czytaniem też nie byłbym taki pewny - założenie, że wszystkie są jednobrzmiące mogło by wywołać kompromitujące i prawnie wątpliwe skutki przy formułowaniu zbiorczej odpowiedzi.
O ile oczywiście cokolwiek jest w stanie skompromitować "niezawisłą" prokuraturę 3RP ; )

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#85959

[/quote]
O ile oczywiście cokolwiek jest w stanie skompromitować "niezawisłą" prokuraturę 3RP ; )
[/quote]

Choć ja bym to rozciągnął przynajmniej na cały wymiar sprawiedliwości ;)
No, ale je jestem upierdliwym prawicowym faszystą, antysyjonistą i "lewakiem" w ciemnogrodzie z moherem na główce :) A moje zdanie jest jak zwykle stronnicze, oraz stanowi "wodę na młyn" "określonych sił".

Ach.., jak ja lubię barwne życiorysy ;)

pozdrawiam

W. red

Vote up!
0
Vote down!
0

W. red

#85985

Dlatego dobrze jest by ludzie troszke modyfikowali ten tekst dodając także inne, dostępne źródła. 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#85986

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

Duża sprawa :) Nie każdy może sobie na to pozwolić i po prostu chce zaryzykować - w czasach względnej stabilizacji i pokoju trzeba przecież szanować posadkę kelnerki w sejmowej restauracji, itp. Stary dylemat. Pisał już o tym za najczarniejszych czasów komuny sprzedajny autor (onegdaj sprzedajni autorzy przynajmniej dawali się czytać), alkoholik, genialny poeta.. Przepraszam, że zajmuję w tym ważnym wątku aż tyle miejsca, ale myślę, że warto je poświęcić na ten cytat. Swój wpis dedykuję rozmaitym przemądrzałym, którzy często krytykują innych i narzekają (głównie na Żydokomunę, itp), a tak naprawdę powinni się pod tym podpisać, ale oczywiście, nigdy się do tego nie przyznają:

 

""Ziemia i niebo przemijają,

lecz słowo Moje nie przeminie";

kto to powiedział? kto powiedział?

Zapomniałem.

 

Zapomnieć snadniej. Przebacz, Panie:

za duży wiatr na moją wełnę;

ach, odsuń swoją straszną pełnię;

powstrzymaj flukty w oceanie;

 

toć widzisz: jestem słaby, chory,

jeden z Sodomy i Gomory;

 

toć widzisz: trędowaty, chromy,

jeden z Gomory i Sodomy,

 

pełna "problemów", niepokoju,

z zegarkiem wielka kupa gnoju.

 

Nie mogę. Zrozum. Jestem mały

urzędnik w wielkim biurze świata,

a Ty byś chciał, żebym ja latał

i wiarą mą przenosił skały.

 

Nie mogę. Popatrz: to me dzieci,

śliczna kanapa i dywanik,

i lampa z abażurem świeci,

i gwiazdka malowana na nim,

 

gwiazdka normalna, świeci ziemsko -

a Ty byś zaraz - betlejemską!

 

Posadę przecież mam w tej firmie

kłamstwa, żelaza i papieru.

 

Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie?

Kto mi da jeść? Serafin? Cherub?

 

A tu do wyższych pnę się grządek

w mej firmie "Trwoga & żołądek".

 

Lecz wiem, że jednak on się stanie,

ten wielki wichr: na noc szatańską

odpowie nocą mediolańską

święty Augustyn w Mediolanie!

 

A kiedy minie Twoja burza,

czy przyjmiesz do Twych rajów tchórza?

 

O nocy słodka, nocy letnia...

Za oknem galilejska fletnia." 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

#85924

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

Co tak cichutko w kontekście tego zawiadomienia? Ktoś podpisuje i wysyła?czy jednak Panowie tylko anonimowo?kupą? Nikt z żelaznych krytyków mnie tu nawet nie skrytykował tym razem, o dziwo, he he he

Vote up!
0
Vote down!
0

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

#85955

Podpisze i wyśle tylko czekam na decyzje razem czy osobno.

Jeśli do czwartku nic się nie zmieni to wysyłam samodzielnie.

germario

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#85960

Nie wiem jak żelaznych krytyków, ale mnie zamurowało i dopiero zbieram szczękę z podłogi. ;-P

Vote up!
0
Vote down!
0
#85961

zbieraj ją zatem czym prędzej i wysyłaj zawiadomienie... jako zaprzysięgły sympatyk braci Kaczyńskich. ;-)

ŁŁ - jak zwykle ciekawie i precyzyjnie.

Pozdrawiam ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#86002

Vote up!
0
Vote down!
0

Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje

#85913

http://niepoprawni.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=464

polecam i zapraszam do współpracy

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje

#85916

Popieram i wnoszę apel do "polactwa", o zbudzenie się z łap kłamstwa i własnej bierności. Mordercy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego są na wolności ! Wyrok za tę zbrodnie jest tylko jeden - nie więzienie, nie inna kara -jedynie kara Narodu Polskiego, wymierzona za zdradę Polski, kara najwyższa !!!

ps. "polactwo" - primitywni -rządzący-leniwi...

Bóg-Honor-Ojczyzna

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg-Honor-Ojczyzna

#85972

bysmy wyszli z cienia,piszmy więc,tak kiedyś budził sie Narod

mam nadzieję,ze teraz jest podobnie

bądzmy SOLIDARNI,z tymi,ktorzy juz sami nie mogą sie

bronic ani udawadniać,ze są NIEWINNI,ze nie chcieli popełnic zbiorowego samobojstwa

          jak to mowia i piszą  idioci z rozowego 'salonu"

DYCHA za pomysł,bo tylko tak moge wyrazić moje uznanie dla AKCJI

ps zastanawiam sie jak "ugryżc" temat samowolnej zamiany wizyty Głowy Panstwa

na nieoficjalną,dokonany podobno przez Tomasza Arabskiego

i jaki ma to zwiazek z wczesniejszą "dziwną smiercią" Grzegorza Michniewicza

grudzien 2009 ,ktory uwazam osobiscie za początek Dramatu Smolenskiego

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#85996

 nie jestem dokumentalistą w/w  tematu ale czytając Memoriał  przypomniałem sobie słowa p.Pawła Deresza który nazwał obrońców Krzyża warchołami , otóż teraz panie Deresz dowiedział się pan jacy warchoły zamordowali pańską żonę komunistkę  , popierającą PO.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86003

To nieporozumienie. Nie wiem kto go przygotował. Był rozdawany na spotkaniu z JK 10.09. - ja tylko na jego podstawie przygotowałem zawiadomienie. 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#86017

Ręce opadają czytając wypowiedzi ludzi zgromadzonych na tym forum-blogu. Nienawiść, ksenofobia, zawiść oraz zaślepienie pustymi ideałami. Mówicie "śmierć zdrajcą", a sami nie potraficie wnieść niczego konstruktywnego. Wasza nienawiść rodzi inną. I tak błędne koło się zamyka.
Tak, jestem zwolennikiem D. Tuska ale nie zamierzam namawiać nikogo do zmiany swoich poglądów. Chcę tylko aby polemika waszych argumentów się zmieniła. Grożenie śmiercią, albo przypisywanie komukolwiek takich cech jak "głupi", "idiota", "zdrajca" lub też bardziej wymyślnych i wypaczonych przydomków raczej nie spełnia swojego zadania...

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86008

Masz tak pretensjonalny nick, a tak mało do zaoferowania innym. My nie mówimy "Śmierć Zdrajcą". Przenigdy. Jesteśmy starą inteligencją i nigdy nikt z nas, nie splami się takim zwrotem godnym analfabety. To tylko potwierdza, kto należy do zwolenników platformy. Nie mów, że to literówka. To po prostu prostactwo. My mohery, jesteśmy starannie wykształceni i kochający polszczyznę. Nie tylko ją. Polskę, PiS i Kaczyńskich, bo ich idee, to nasze idee. To na tyle. Śmierć Zdrajcom!...

Vote up!
0
Vote down!
0
#86014

Masz racje to nie literówka. To cytat z tego forum-blogu.

Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86018

"polemika argumentów" też cytat?
czy "Nienawiść, ksenofobia, zawiść oraz zaślepienie pustymi ideałami." spełniło swoje zadanie?

Vote up!
0
Vote down!
0
#86055

i zwrot "śmierć zdrajcą" znalazłem tylko w Twoim komentarzu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86441

Przy czym ja akurat do bycia prawdziwym moherem co najwyżej aspiruję, wykształcony nie jestem, PiSu ani Kaczyńskich nie kocham, a ich idee nie są moimi ideami.
Reszta się z grubsza zgadza ;-)

A ten fan PO - miło, że tu zajrzał. Odważny, trzeba docenić, szczególnie że nie wypuszcza kota na spacery po klawiaturze jak ten egzemplarz sprzed paru dni ;-)

Pozdrawiam promieniście.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86061

Hłe, hłe..
Z tym kotem to Ci się udało. Uśmiałem się "całą przeponą".
Dzięki!
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#86067

Przeczytałeś również wpis ŁŁ czy same komentarze?
Być może gniew komentatorów nie bierze się z niczego?

Co ma do tego ksenofobia, zawiść (??) i co uważasz za zaślepienie pustymi ideałami - próbę wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i chęć, by winni ponieśli karę?

I jeszcze jedno pytanie na koniec, jeśli to nie tajemnica:
z jakich powodów jesteś zwolennikiem D.Tuska?

Vote up!
0
Vote down!
0
#86020

Przeczytałem zarówno list i komentarze...Nie tylko z tego tematu.

Ja rozumiem, że część społeczeństwa wraża swoje niezadowolenie. Gniew i niezadowolenie kultywowane są w zasadzie od początku lat 90. AWS, SLD, PIS teraz PO. Koło się zamyka. To już chyba taka tradycja narodowa. A co mam na myśli mówiąc o ksenofobicznych zachowaniach? Najogólniej chodzi mi o tą przereklamowaną nagonkę na Niemcy, Rosję i Izrael. Ciągłe życie przeszłością i rozpamiętywanie "co by było gdyby". Zawiść...hmmm w sumie to akurat może było niepotrzebne bo jakoś nie potrafię tego przyporządkować w logiczny ciąg. A co do tej całej sprawy w okół Smoleńska. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że był to zamach lub innego rodzaju działanie. Byłoby to z politycznego punktu widzenia niekorzystne dla PO. Z resztą przez to prawie przegrali wybory prezydenckie.
A teraz odpowiedź na ostatnie pytanie. Czemu jestem zwolennikiem D. Tuska? Może stwierdzenie "zwolennik" to za dużo powiedziane. Nie dam się pokroić za polityka. Jednak analizując lata 2005-2007, te wszystkie afery, szalejące ABW, CBŚ, ujawnianie list tajnych agentów pracujących dla Polski i na sam koniec IPN próbujący za wszelką cenę przypisać komuś na siłę współpracę ze służbami PRL-u... Powiedzmy, że wybrałem mniejsze zło. Osobiście uważam, że w Polsce potrzebna jest partia socjal-demokratyczna. Partia z krwi i kości, która skutecznie realizowałaby swoje ideały. Odciąć koryto senatu. Zmniejszyć pensje parlamentarzystów do średniej krajowej lub całkowicie zlikwidować im dochód, dać im możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zmienić immunitet tak by nie chronił przestępców. Oraz szereg innych zmian. Czemu tego nie robi PIS ani PO? Odpowiedź jest prosta - bo obie partie są z tej samej piaskownicy.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86024

Naprawdę myśli Pan, że byłoby to "z politycznego punktu widzenia niekorzystne dla PO"? Przecież w tej chwili mogą robić, cokolwiek zechcą, i skapliwie z tego korzystają.
Rzeczywiści, "prawie" przegrali przez to wybory prezydenckie - co było zaskoczeniem nie tylko dla nich, ale i np. dla mnie - któż mógł przewidzieć nagłą sympatię wielu osób dla wyszydzanego śp. prezydenta, a nawet (!) dla jego znienawidzonego brata?

"Jakoś nie chce się Panu wierzyć", że był to zamach lub innego rodzaju działanie. Czy to oznacza, że to nie był zamach lub innego rodzaju działanie czy raczej, że z jakichś powodów po prostu wyklucza Pan tę możliwość... „bo tak!”?

Uważa Pan, że lepiej ukręcić łeb aferom czy aferzystom? Wygląda na to, że to pierwsze. Ja jednak wolałabym, żeby np. osoby zawieszone za swoje działania w sprawie afery hazardowej poniosły konsekwencje tych działań, zamiast brylować jako, dajmy na to, marszałek sejmu bądź "najpoważniejszy kandydat" do objęcia stanowiska prezesa PKOL-u...

IPN… czy aby na pewno „na siłę” próbował przypisać komuś współpracę ze służbami PRL-u? Co daje Panu taką pewność?

Z Pana komentarza rozumiem, że wyznaje Pan zasadę bliską dużej części naszego społeczeństwa, którą można by streścić w słowach, przepraszam za wyrażenie, lepiej nie ruszać gówna, bo bardziej śmierdzi ale, podczas gdy można by się spierać o to czy puścić pewne sprawy w niepamieć czy nie (o ile ktokolwiek z nas ma do tego prawo), to jeśli ci, którzy przyczynili się do sytuacji, jaka obecnie panuje w naszym kraju, czerpią z tego obecnie profity (naszym kosztem!), to nawet nie jest kwestia wybaczenia, to podstawowy odruch obronny.

To, czy obie partie są „z tej samej piaskownicy” to temat osobny, w niczym nie umniejszający wagi działań PO wbrew interesom Polaków.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86034

Jakoś nie chce mi się wierzyć, że był to zamach lub innego rodzaju działanie.

Nieważne czy chce czy nie chce Ci się wierzyć. Fakty i analiza przeprowadzona przez ekspertów, którzy to przeprowadzali tego typu analizy niejednokrotnie, mówią wyraźnie, że był to zamach. Pytanie tylko kto jest w to umoczony. Odpowiedź. Ten komu zależy aby to wszystko zamieść pod dywan. Komu zależy aby to wszystko zamieść pod dywan?  Pomyśl trochę, a odpowiedź znajdziesz natychmiast. 

Jednak analizując lata 2005-2007, te wszystkie afery, szalejące ABW, CBŚ, ujawnianie list tajnych agentów pracujących dla Polski i na sam koniec IPN próbujący za wszelką cenę przypisać komuś na siłę współpracę ze służbami PRL-u...

Bardzo dramatycznie to opisałeś. Szkoda tylko, że znowu ma to się na bakier z faktami. A fakty są takie, że ABW i CBŚ prowadziły działalność taką samą jak wszystkie policje świata. Ładnie to brzmi, że zwalczały patologie społeczne, a normalnie, że wsadzały za kraty złodziei i bandytów. Jeśli chodzi o prowokacje. To ten system walki z patologiami jest w arsenale WSZYSTKICH policji na całym świecie, Ujawnianie tajnych list, hm a może zechcesz podać fakt kiedy i kto to zrobił. I jeszcze jedna drobnostka. Czy "ujawnieni agenci" pracowali dla Polski i w polskim interesie narodowym czy dla KGB i GRU. I tu pytanie czy KGB i GRU to polskie służby?

 

Osobiście uważam, że w Polsce potrzebna jest partia socjal-demokratyczna. Partia z krwi i kości, która skutecznie realizowałaby swoje ideały. Odciąć koryto senatu. Zmniejszyć pensje parlamentarzystów do średniej krajowej lub całkowicie zlikwidować im dochód, dać im możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zmienić immunitet tak by nie chronił przestępców. Oraz szereg innych zmian.

Drobne uwagi. Jeśli wierzysz, że Twoje postulaty zaspokoi partia typu socjal-demokracji. To naprawdę nieiele wiesz o partiach socjal-demokratycznych. Tego typu partie NA CAŁYM ŚWIECIE robia właśnie cos odwrotnego. Jeśli nie wierzysz mnie, prześledź działalność tych partii na świecie, a odpowiedź będziesz miał gotową.

Czy różni się PO od PiS?  Wystarczy przejrzeć alternatywne źródła informacji. Nic więcej.

Życzę miłej lektury!

______________________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#86101

..."...jakoś nie potrafię tego uporządkować w jakiś logiczny ciąg..."  To..widać;słychać i czuć..".Nie chce mi się z Tobą gadać.."-"Psy"..I gwoli ścisłości-..żadna "zawiść"..godny litości człowieczku..Nie zawiść-tylko..znajomość historii.. O zawiść nas POmawiają osoby..właśnie nie znające historii  i te.."..jakoś nie potrafiące tego uporządkować w jakiś logiczny ciąg.."Jeżeli w wypowiedziach Łażącego Łazarza-nie widzisz logiki-to..nie zobaczysz jej nigdzie..Ja też nie będę nigdy primabaleriną genialnego Teatru tańca Eiffmana....

Patria Opressa

Vote up!
0
Vote down!
0

Patria Opressa

#86178

Vote up!
0
Vote down!
0
#86686

To Twój patron otworzył puszkę Pandory.
Nie szukaj winnych na zewnątrz.

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#86045

"Ręce opadają czytając wypowiedzi ludzi zgromadzonych na tym forum-blogu. Nienawiść, ksenofobia, zawiść oraz zaślepienie pustymi ideałami. Mówicie "śmierć zdrajcą", a sami nie potraficie wnieść niczego konstruktywnego. Wasza nienawiść rodzi inną. I tak błędne koło się zamyka.
Tak, jestem zwolennikiem D. Tuska ale nie zamierzam namawiać nikogo do zmiany swoich poglądów. Chcę tylko aby polemika waszych argumentów się zmieniła. Grożenie śmiercią, albo przypisywanie komukolwiek takich cech jak "głupi", "idiota", "zdrajca" lub też bardziej wymyślnych i wypaczonych przydomków raczej nie spełnia swojego zadania..."

Czy pochwaliłeś się swoim znajomym, albo przełożonym jak nawracasz niepoprawnych na "właściwą drogę".

Czy twoje słowa o nienawiści, ksenofobi, zawiści maja jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości? Tej realnej a nie tvn-owej!

Czy ręce opadaja Ci od czytania, czy ktoś tak kazał Ci napisać?

Same slogany, pustosłowie i nic więcej

Może uda Ci się kogoś naciągnąć na pustą dyskusję, może.....

germario

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#87003

Coz , podpisze i wysle. Boje sie. Kiedy czytam te komentarze miedzy zapisanymi slowami tez widze strach...i to jest zrozumiale. ..Nie boja sie tylko glupcy...Pozdrawiam Vito

Vote up!
0
Vote down!
0

wito1111

#86016

:)

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86019

Ciekawe, czy w ogóle dojdzie do wszczęcia. Nie zdziwiłbym się, gdyby odmówili ze względu na znikomą szkodliwość społeczną.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86036

spełniłem swój obywatelski obowiązek i złożyłem takowe doniesienie. Takie inicjatywy jak ŁŁ są tak dzisiaj niezbędne, że aż się o to prosi. Propaguję tekst na NK i innych portalach społecznościowych oraz po znajomych. Coś musi się w tej materii ruszyć. Tylko myślę,że ten memoriał powinien wypłynąć trochę wcześniej. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

halibuter

#86043

Ja nie widzę własnych literówek i innych potknięć, dlatego przeczytajcie uważnie tekst przed wydrukowaniem i skorygujcie.
Ponadto możecie załączyć jako dowody wycinki prasowe, teksty analityczne i przywołane wypowiedzi, które was szczególnie przekonały o udziale tych sprawców a potem na końcu w dwóch słowach to napiszcie powołując się także na te pozostałe dowody.
Zawiadomienie powinno być indywidualne, zgodnie z sercem każdego i rozumem, oraz w miarę możliwości różniące się czymś od mojego przykładu. To pozwoli na skuteczniejsze zaskarżenie ew. decyzji o odmowie śledztwa jeżeli wszyscy dostaną gotowca na ten temat. 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#86049

kilka uchybień jest - zabierałem się za to już dwa razy, ale za długie... ;)

pozdr

Vote up!
0
Vote down!
0
#86080

Dość znamiennym komentarzem do sytuacji w Polsce jest fakt, że osoby, które mają odwagę przyznać się do głosowania na PO przestały już praktycznie polemizować na temat kompetencji i osiągnięć rządu Tuska.
Natomiast podnoszą argument "wyboru mniejszego zła", tudzież powielają stare kombatanckie kalki z lat 2005-2007, kiedy to toczyła się nasilona walka z tyranią kaczystowską.
Cóż, "hasta siempre comandante Che Guevara..." - od 2007 PiS nie rządzi, rewolucja skończona.

Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać od ironizowania, to taki odruch samoobrony wobec wszechobecnego matrixu :)

Ale ja mam inną propozycję dla naszego Gościa - całkiem na serio.
Proszę spróbować mnie przekonać dlaczego miałbym zmienić swoje poglądy polityczne (nie są one zbieżne z linią oficjalną, jak nietrudno wywnioskować) i skłonić mnie do oddania głosu na PO w nadchodzących wyborach samorządowych, czy też parlamentarnych.
Prosiłbym również, abyśmy w naszej rozmowie (o ile rękawica zostanie podjęta) ominęli w ogóle wątek PiS.
Chciałbym zostać postawiony wobec argumentów bazujących na dotychczasowych osiągnięciach PO, chciałbym wiedzieć dlaczego mam ufać politykom tego ugrupowania, nie od rzeczy byłoby również poparcie tej tezy danymi ekonomicznymi, które świadczą o tym , że do tej pory rządy PO przyniosły Polsce wymierne korzyści. Oraz, że przyniosły korzyści mojej skromnej osobie, rzecz jasna.

Ze swojej strony obiecuję solennie, nie posługiwać się napiętnowaną wyżej "retoryką nienawiści" i stronić od emocji.

I jak? Spróbujemy?
Tutaj bądź używając wiadomości prywatnych - mnie jest wszystko jedno.

pozdrawiam

_____
PS. Jutro ja z kolei podpiszę i wyślę tekst przytoczony przez Autora.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86068

Panowie, ależ tutaj! Inni też się być może czegoś nauczą.
Pozdrawiam niezauważalnie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86072

Gość chyba zrejterował i nie podjął rękawicy :-) Chyba,że poszedł się przygotowywać merytorycznie;-)

Vote up!
0
Vote down!
0

<p>strychninka</p>

#86078

[quote=Max][...]I jak? Spróbujemy?
Tutaj bądź używając wiadomości prywatnych - mnie jest wszystko jedno.[/quote]
Nie bądź pisior, wszyscy chcą się pośmiać ; )))))))

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#86077

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

Brawo, brawo, brawo!  Sądzę, że Pana wypowiedź powinna zostać rozpowszechniona jako przykład i wzór! Sama spróbuję (nie pamiętam jak to się robi) umieścić ją w polecankach

 

P.S. Jednak nie wiem, jak zrobić, żeby ten komentarz pojawił się w polecankach-a strasznie jestem skonana i muszę iść spać, bo od rana pracuję.bb

Vote up!
0
Vote down!
0

Sympatyczka p.p. Kaczyńskich

#86158

umieszczanie najlepszych komentarzy w polecankach to niezły pomysł.
pobieramy adres odnośnika komentarza (tytuł) i wklejamy do
polecanki. możemy także dodatkowo przekopiować tekst.
samą polecankę wybieramy z "Dodaj zawartość"

to nie jest trudne i czasochłonne - zachęcam do podejmowania samodzielnych prób (one nie są groźne dla strony - bez obaw)

Vote up!
0
Vote down!
0
#86198

 "mniejszego zła"Jaruzelski ma dziś proces..I..Katharsis-ie-tu masz pokaz tak Ci bliskiej-ale nieosiągalnej-logiki!Jaruzelski;Miller;Urban;Kwaśniewski-i reszta naszych "umiłowanych aniołków"-głosowała na Kamorrę!!!Kamorra-strasznie więziona za ich rządów-dziś..przez nich wybierana na prezydenta!!TU masz pokazówkę z "logiki";aż..trąci rozkładem !!!

Vote up!
0
Vote down!
0

Patria Opressa

#86179

Mam inną propozycję. W związku z tym, że nie kryje swoich poglądów i jestem na tym forum w zdecydowanej mniejszości, wydaje mi się, że wpadłem na lepszy pomysł. Ja jako sympatyk PO postaram się przygotować argumenty sugerujące, iż powinien Pan mimo wszystko głosować na PIS, a Pan jako sympatyk PIS postara się przygotować argumenty, które przekonają mnie do zagłosowania na PO. Czy jest Pan zdolny do takiej wymiany argumentów?

A co do reszty: Postaram się odpowiedzieć na resztę zadawanych do mojej osoby pytań jak najszybciej. Niestety posiadam w miarę odpowiedzialną pracę i nie zawsze jestem zdolny do przeczytania wszystkich wypowiedzi, a tym bardziej odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86216

Żądasz Pan rzeczy niemożliwych, bo dajesz sobie nieprawdopodobne fory!
Co ma niby ten nasz biedny Max wymyślić? ;P
Że Donek przystojny jest? Żeby chociaż był, cholera! ;D

Vote up!
0
Vote down!
0
#86290

Sprytny jegomość ..

Jego odpowiedź , ba propozycja ma niby polegać na obopólnym "lukrowaniu"..Ale heca..

To ma przypominać quiz czy dyskurs na poważne tematy. I mnie nie przypada do gustu coś tak cudacznego jak ..kadzenie pod adresem jegomości D.Tuska i jego skorumpowanej do szpiku wierchuszki PO ..

Jeśli więc podjął polemikę , nie może jednostronnie zmieniać warunków dyskursu chyba że nasz Max odnajdzie w tym jakąś wspólną "platformę POrozumienia" ..

Należy również docenić ów spryt i przebiegłość w przerzucaniu "gorącego kartofelka" go ogródka adwersarza

pozdrawiam

............................

"Pozwól mi Panie bym stał się narzędziem Twej sprawiedliwości"
http://andruch.blogspot.com/
/Klub GP w Opolu/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#86299

Socjotechnika jak z tefałenu. "Jeśli nie można zwyciężyć w otwartej bitwie, to trzeba szukać podstępu."

SUN TZU "Sztuka Wojny".

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#86301

E tam, spryciarz. Gość się po prostu zorientował, że nie wymyśli nawet jednego konkretnego argumentu na rzecz peło i szuka jelenia (hmmm... Max, nie bierz tego do siebie ;-) od czarnej roboty, ot co!

Pozdrawiam ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#86309

 Zadałeś axis ciekawe i chyba najłatwiejsze zadanie do wykonania. Nie ma nic, nawet najmniejszego argumentu przekonywującego mnie dlaczego miałbym głosować na PO-Targowicę czy Donalda Tuska. jest natomiast ogrom faktów mówiących,  aby imć Donalda, i nie tylko jego, postawić przed Trybunał Stanu.

I moja propozycja brzmi, aby pan powiedział dlaczego ja , jakiś tam Malinowski miałbym tego nie zrobić.

________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#86317

Drukuję i wysyłam! Nie można im odpuścić ani na chwilę. Jak mówił Edmund Burke: "Wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje."

Vote up!
0
Vote down!
0
#86105

dodatkowo
dzisiaj widziałam zapowiedź misji specjalnej.koniecznie za tydzień oglądać
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna

Vote up!
0
Vote down!
0
#86154

:)

No, poczekam jeszcze chwilę, może będzie dyskusja...

Komentarz pisałem dosłownie kilka minut, zanim wybiegłem z pracy, zakończywszy codzienny trud ku chwale II Irl... o przepraszam III RP. ;)

"Nie bądź pisior!" - w zamian ja sobie "wypożyczę" to sformułowanie :)

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#86211

[quote=Max]"Nie bądź pisior!" - w zamian ja sobie "wypożyczę" to sformułowanie :)[/quote]
To jest licencja open source ; )

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#86234

http://szachimat.bloog.pl/?pod=1&ticaid=6ae57 "Słowa Sikorskiego są odrażające, brudne i złe" >>>

http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smo...

Pamietajmy...!

Za bezpieczenstwo kraju i obywateli odpowiedzialny jest RZAD. Szczegolna odpowiedzialnosc spoczywa na Rzadzie za zapewnienie bezpieczenstwa i godnych warunkow pracy Pierwszemu Obywatelowi - PREZYDENTOWI.

Tych warunkow Prezydentowi, prof.Lechowi Kaczynskiemu Rzad p.Tuska podczas wyjazdu do Smolenska nie zapewnil. Wrecz odwrotnie...

Tak wiec moralnie i politycznie p.Tusk i Jego Rzad/Urzednicy sa odpowiedzialni za skutki katastrofy w Smolensku 10 kwietnia 2010.

Kibic z Reims, 15.09.2010

Vote up!
0
Vote down!
0

http://szachimat.bloog.pl/?pod=1&amp;ticaid=6ae57

#86449

Ł.Ł przesyłam wyrazy szacunku i pozdrowienia
Janusz Krzemiński

Donos , czy doniesienie wypełniające OBYWATELSKI OBOWIAZEK? - w trosce o dobro wspólne Ojczyznę ! ... oj czy zna My Doniesienia _> DO NIESIENIA duchowego budulca państwa, dla tubylców ofiarnych ... Do niesienia wartościowego daru rozwagi wagi Temidy jako patrioEtyczny KRZYŻ życiowy - maniFESTujący solidność soliDARnEGO kręgosłupa moralnEGO z naszych atoMÓW ~~ przez minerały do stworzeń myślących nie tylko o sobie ~~ osobach ewolucyjnie cywilizowanych w organizmAch zdolnych do praworządnEGO współtworzenia ludzkich warunków - do życia narodów na globie ojczystym ...

Codzienne życiowe działania pozagrobowe w pozach pozaGrobowych nie muszą być bezduszne . Atmosferyczne sfery uduchowionych ciał przeciwstawiających się niedemokratycznemu zawłaszczaniu państwa Obywateli Polski przez antypaństwowe przestępcze grupy urzędnicze ( anty-polskie) środowisk skorumpPOwanych strachem przed utratą”pracy” racy cy wylizacji kariery... cywilizacji kar Ery (?) dla aroganckiego ignorowania Obywateli przez nieodpowiedzialny PO- twór „wymiar sprawiedliwości” - „niedostrzegający” różnicy kratek wyborczych 7mm : 8mm = daje oczyWiście 30% przewagi powierzchni wyborczej B.K. - korumpującej tusz zoStawiający ślad krzyża na przemysłowo przemyślnie sfałszowanych kartach wyborczych, puszczonych w obieg niedemokratycznych „ważnych” wyborów -> obywatelskiej ignorancji PRAWD, donoszonych przez prawdziwie odpowiedzialnych za państwo Obywateli odważnie - rozważnie podPiSujących się w doniesieniach PRAWDY do prokuratur, które powinny kurować skorumpowane struktury instytucji państwa. Instytucji angażujących Obywateli funkcyjnych do mataczenia i utajniania ZBRODNI I PRZESTĘPSTW w zorganizowanych grupach przestępczych korumpujących zastraszeniem podwładnych sobie policjantów , prokuratorów, sędziów, aby WAŻNE zawody zawodziły przy „ważnych” wyborach nielegalnych z POwodu POlitycznego fałszerstwa 30 mln. kart wyborczych i wieloletniego politycznego fałszowania dokumentów prokuratorskich -> dowodzących zabójstw medycznych 50 tys. rocznie, NIKCZEMNOŚCI możliwych „dzięki” korupcyjnym umorzeniom śledztw - większości uczciwych policjantów i prokuratorów...( gangstersko skorumPOwanych strachem partyjnym w ramach POlitycznych POgróżek wykluczenia z ”pracy” w „ wymiarze sprawiedliwości” ... POlityczne POdżeganie do olewanie POWINNOŚCI OBYWATELSKICH ROZWIJA patologie antypaństwowe -> aby para urzędnicy byli parawanami urzędniczej przestępczości ukrywającej ZBRODNIE anty obywatelskie - mafijno korpPOracyjnych instytucji standardów korumPOwania antypaństwowego wykluczającego eliminującego , UŚŚMIERCAJĄCEGO Obywateli - w szpitalach 50 tys rocznie ) „legalnie” bo tajnie i formalnie „lekarzami” fałszującymi akty zgonów -> dla realizacji anty polskiego projektu politycznego „dorżnąć watahę patriotów Polski” w szpitalach szpicli prywaty anty-obywatelskiej dziesiątkującej „bydło” rezerVATu ...

Z ważnym DONIESIENIEM dyplomatycznym przyjechał do Polski (1.09.2009r.) Premier Rosji Wł. Putin, który w czasie rocznicowej uroCZYSTOŚCI na Westerplatte wyPOwiedział moralny wytyk dotyczący „POlityków” utajniających współczesne ludobójstwo... cyt. „„ W stosunkach międzynarodowych nie powinniśmy POstępować tak jak „lekarze”- którzy zarażają pacjentów chorobami , aby na leczeniu zarabiać ”” ...

Służby bezpieczeństwa państwa Obywateli - POszły na Bal cer owiec, czy na bal koni ~~> na balkoniku z BARierek - zapór chroniących tych, co zapierają się prawdzie w zaparte w pałacu prezydenckich palców kolegialnych czy legalnych?...

PO projekcie smoleńskim bez podjęcia polskiego profesjonalnego prokuratorskiego śledztwa ( wobec Postaci -> korzystających z niewyjaśnionych przedsięwzięć organizacyjnych drogo wdrożonych w życie - dla śmierci najważniejszych dla Polski, dobrze poinformowanych Obywateli...

„ Donos denuncjacja - poufne lub tajne (anonim) pismo oskarżające daną osobę lub instytucję, skierowane do osoby lub instytucji dysponującej sankcjami wobec oskarżanego w nim. Stanowi gatunek literatury stosowanej. Prócz donosów ściśle poufnych zdarzają się także donosy drukowane w formie artykułu publicystycznego. Drukowanie „donosów” powinno przyczynić się do wywołania należytego użycia praworządnych społecznych sankcji wobec osób oskarżanych. Patriotyczne doniesienia wzmacniają dobroczynny wpływ na opinię publiczną.

„Donosy” (patrzące dalej niż czubek własnego nosa ) pojawiają się w każdej rozwiniętej cywilizacji. W starożytności donosicielstwo przybrało charakter częściowo zinstytucjonalizowany - część greckich sykofantów i rzymskich delatorów trudniła się nim zawodowo. XIX-wieczne listowniki (podręczniki pisania listów) zawierały często wzory listów donosicielskich.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86488

 Tak lub Nie ?, za czasów PRL taki incydent zostałby potraktowany jako zamach stanu, ,tymczasem żyjemy pod butem nie  ZSRR ale UE i ona posiada siłę przebicia !- krzyk się na to na nic nie zda , choć przyznam ślectwo od strony 3 RP jest prowadzone fatalnie , zresztą wszystko to jeden bajzel od  1989 r. BURDEL A NIE PAŃSTWO . 

Vote up!
0
Vote down!
0
#86571

Przeczytaj uważnie 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#86609

[quote=Ra]

  żyjemy pod butem nie  ZSRR ale UE i ona posiada siłę przebicia !- krzyk się na to na nic nie zda. 

[/quote]

Chciałbym przypomnieć drogiemu obywatelowi, że dzięki "butowi UE" możliwy jest rozwój. Takie programy jak RPO, PROW czy B+R w ogóle nie mogłyby ruszyć, gdyby nie dofinansowanie z Unii. Gdyby nie Unia w tym państwie nie byłoby pieniędzy na żadne inwestycje, a co dopiero pomoc dla rolników lub przedsiębiorców. Wtedy dysproporcja byłaby katastrofalna dla nas w skutkach z ekonomicznego punktu widzenia. I proszę nie używać terminów w stylu "jesteśmy pod butem Unii", ponieważ jest to czysto demagogiczne stwierdzenie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86616

Nie jest to demagogiczne stwierdzenie. Wystarczy zdać sobie sprawę gdzie zapdają decyzje choćby o tym, jakie obowiązuje prawo.
Co do finansów, to trzeba popatrzeć dokładniej. Z jednej strony jest tak, że my płacimy do Unii, a potem Unia nam "daje". Póki co daje trochę więcej, niż wpłacamy (inna sprawa ile z tego bierzemy). Ale co z tego? Proszę zauważyć kto decyduje, na co wydajemy.
Proszę Pana, tak to właśnie ma wyglądać, jak Pan pisze. Ale w praktyce, na dłuższą metę to jest elegancki sposób, by w białych rękawiczkach ten, kto pociąga za sznurki robił dobrze przede wszystkim sobie.
Dlatego twierdzenie, że "żyjemy pd butem" jest uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że nie my o sobie decydujemy. Po drugie dlatego, że mimo słodkich hasełek będzie coraz większy zamordyzm.
Chciałbym się mylić.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86641

stwierdzenie "jesteśmy pod butem UE" być może jest demagogiczne. Ale również analizuję sobie stwierdzenie tu cyt.
"Gdyby nie Unia w tym państwie nie byłoby pieniędzy na żadne inwestycje, a co dopiero pomoc dla rolników lub przedsiębiorców."
Przypominam sobie bratnią pomoc ZSRR dla Polski i doszedłem do wniosku, że nic nie jest za darmo- żadna pomoc nie jest za darmo, tak jest i w przypadku pomocy UE. I myślę, że Polska jest na tyle dużym krajem, iż pomocy nie potrzebuje, Polska potrzebuje gospodarza, który o Nią będzie dbał należycie i o dobro Jej Obywateli.I w tym momencie trzeba postawić oto takie pytanie: po co jest UE? Ale to jest temat na szerszą dyskusję.

Ja może jeszcze tylko przypomnę o pożyczce pomocowej z BŚ której był przeciwny śp. prezes Skrzypek. Jego następca z prędkością światła ją przyjął, co powoduje płacenie przez Polskę jak się nie mylę 60 mln. dolarów rocznie za nic. Nie będę się tu rozpisywał, ale można w necie sobie poszukac na czym owa pożyczka pomocowa polega.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

halibuter

#86646

połajanki jak za czasów Breżniewa, rozmnażanie biurokracji, jakieś dziwne stanowiska dla typków, co dostrzegają nawet dyskryminację bakterii i insektów... dziękuję.

Poza tym rolnikom i przedsiębiorcom nikt nie musi pomagać, sami sobie najlepiej poradzą, jeżeli stworzy się odpowiednie warunki. Mam na myśli normalne stosunki wolnorynkowe, a nie jakieś interwencjonistyczne wymysły (von Mises nazywał je dosadnie faszystowskimi).

Gadanie, że umrzemy z głodu bez pieniążków z Brukseli... jakoś Norwegia, Szwajcaria mają się świetnie, a do UE nie należą. Wszystko jest kwestią odpowiedniego gospodarowania się. Bez UE też byśmy sobie poradzili. W ogóle uważam, że z tego molocha należy wystąpić, bo narzucona zostanie nam odgórnie "postępowa" obyczajowość oraz nigdy nie będzie gospodarki wolnorynkowej. Za eurokomunę dziękuję.

A w ogóle sama idea takich ponadpaństwowych molochów jest dziwna. O sile państwa decyduje potęga armii i gospodarki. Gadać, że jesteśmy za mali mogą tylko nasze elity polityczne pozbawione cojones, cierpiące na socjaldemokratyczno-demoliberalny uwiąd moszny i jąder, które przyzwyczaiły się do bicia pokłonów. Najpierw Moskwa, teraz Bruksela.

Na zakończenie polecam swój starszy tekst:

http://kirker-zoologicznieprawicowy.blogspot.com/2008/07/jak-powinnimy-rozmawia-z-eurokomun.html

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Vote up!
0
Vote down!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#86682

Ach, a ja dopiero teraz czytam, niestety praca mnie zeżarła w czasie dni ostatnich (aluzja zamierzona :D).
Nie bardzo wiem, jaki byłby cel takiej sztuczki erystycznej - odwracania ról i argumentacji w drugą stronę.
Wie Pan - tak Aleksander Wielki załatwił Kallistenesa (historyka, ucznia Arystotelesa i uczestnika jego wielkiej wyprawy), kiedy stał się niewygodny. Poprosił go o przemowę w czasie uczty, która miała wykazać jego kunszt. Najpierw miała iść gloryfikacja starych wojaków macedońskich. potem ich krytyka. A był to już moment, kiedy Aleksander starał się wprowadzać w życie politykę unifikacji świeżo podbitego imperium - scalić żywioł macedoński z Persami, którzy byli dla niego bardzo cenni.. sprawa proksinesis i takie tam...
W każdym razie Kallistenes skutecznie pozbawił się (wirtualnego) poparcia starej gwardii, dzięki temu Aleksander mógł już nie obawiać się niezadowolenia kiedy, zgodnie z planem, posłał go na śmierć...

Przepraszam za wtręt, tak mi się przypomniało. :)

@Pp, All
Spróbuję sobie dać radę, jednak :)
Propozycja jest paradoksalna - nie bardzo jestem w stanie znaleźć argumenty na rzecz działalności partii, która, niestety, swoimi posunięciami nie zyskała mojej aprobaty.
Rozumiem, że mój Interlokutor może czuć się atakowany zewsząd, ale też jest to konsekwencja wizyty na portalu o określonym profilu (myślę, że Pan zdaje sobie z tego sprawę).
Na zaproponowany układ trudno mi się zgodzić, ale zaproponuję jeszcze coś innego, rozwijając moją wcześniejszą myśl.
Proszę bardzo, narzucę sobie ten sam kaganiec, który wcześniej zaproponowałem jako formułę wiążącą.
Nie będę używał argumentów krytykujących PO, w ogóle, przedstawię Panu dlaczego uważam PiS za opcję do zaakceptowania.
Prosiłbym o podobne podejście i polemikę na temat, dlaczego powinienem/mógłbym zagłosować na PO.
Myślę, ze to jest podejście fair. Nie będziemy zmuszeni do ekwilibrystyki intelektualnej, która w moich oczach chwały nie przysparza (wbrew pozorom).

Jeśli tak, dopiszę coś do mojego własnego bloga i otworzę dyskusję (to może być ciekawe) i tak już zbyt dużo miejsca zajęliśmy na blogu Łazarza, którego wpis poświęcony był zgoła innej problematyce. Za co przepraszam osobiście, jako, że też walnie się dołożyłem.

Na wszelki wypadek wysyłam również private message z treścią jak wyżej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#86716

Pod innym nickiem występował ...
"Piskiller" mu było ...

Vote up!
0
Vote down!
0
#87035

 Znowu sie pojawil i znowu udalo mu sie zmienic temat dyskusji, znaczy cel osiagnal, teraz pewnie kasuje premie! 

Ladna krzyzowka na zdjeciu, probuje zgadnac: oczka rozbiegane- Premier, wyszczezone zeby- Niesiol, ale co ma symbolizowac to futrkowe zwierzatko?

Vote up!
0
Vote down!
0
#88488

Mi się futerkowe zwierzątko kojarzy z ...kotem, oczywiście ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#88503

Komorowski powiedział w czasie inauguracji ,że po Smoleńsku ‘nasze państwo sprostało tej próbie ,sprostaliśmy wszyscy’
Zaiste , mądre i prawdziwe słowa.
Sprostał z pewnością Tusk , oddając śledztwo Putinowi i mając do niego cały czas zupełne zaufanie ,
Sprostał Klich nie zabezpieczając ani lotu ani lotniska w Smoleńsku i pytając po co nam zdjęcia satelitarne?
Sprostał Sikorski , który 2 godziny po katastrofie stwierdził , że to była wina pilotów , a potem naciskając na Hillary Clinton , żeby nie odwiedziła Wawelu
Sprostał też Arabski organizując lot w taki sposób
Sprostała Kopacz ,która kłamała w sejmie , że ziemia w Smoleńsku została przekopana na metr wgłąb
Sprostał Miller latając do Moskwy jako listonosz po kolejne drugorzędne informacje
Sprostał Graś , przepraszając po rosyjsku za to ,że pomylił formacje ,z której pochodziły smoleńskie hieny
Sprostał i sam Komorowski przejmując w pośpiechu kancelarię prezydenta przed stwierdzeniem zgonu Lecha Kaczyńskiego ,wysyłając pijanych ludzi na grób A. Walentynowicz i mówiąc o profanacji miejsca katastrofy jako o nieznaczącym drobiazgu
sprostał na pewno nasz noblista Bolek obwiniając zaraz po katastrofie prezydenta Kaczyńskiego
sprostał niewątpliwie autorytet moralny “profesor” Bartoszewski żaląc się niemieckiej gazecie na tzw. nekrofilię
w całej rozciągłości sprostał też laureat Oscara Pan Andrzej , organizując przy pomocy francuskiej gazety nagonkę przeciw pochówkowi prezydenckiej pary na Wawelu
sprostał na 100% były rektor i były TW Ziejka blokując pochowanie prof. Kurtyki w kościele św. Piotra
Wszyscy sprostali , to jasne .
Bo gdyby nie sprostali to ustąpiliby i przeprosili , a przecież żadnej dymisji nie było…
http://smolensk-2010.pl/2010-05-14-54-pytania-nadal-aktualne-aktualizacja-13-05-2010.html

Vote up!
0
Vote down!
0
#88073