Budowanie domu, wolności na kurzawce, na ruchomych piaskach. Geologiczne szleństwo.

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku!
Proste słowa dzisiejszej Liturgii contra napuszonym, rozmemłanym programom politycznym.
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku!
Niby stoi! ale.......????!!!
Ustrój, porządek III RP antytezą dzisiejszych czytań!
Fasadowa wolność bez fundamentów.
Niektórzy z nas uważają, że można być trochę i mądrym i trochę głupim.
Trochą wolnym, ale po części zniewolonym.
I babrzemy się w takiej mieszaninie pojęć, usiłując wznieść, zbudować naszą przyszłość bez fundamentów; posadowić ją na kurzawce, na ruchomych piaskach.
A potem dziwimy się, że mamy takich Tusków, Millerów czy Buzków!
Liturgia dzisiejszej Niedzieli a rozmemłane programy polityczne.

IX Niedziela Zwykła

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

Z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: „Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie”.
Pwt 11,18.26-28

Psalm responsoryjny
Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Panie, do Ciebie się uciekam:
niech nigdy nie doznam zawodu,
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
Nakłoń ku mnie Twe ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Refren
Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu
Bądźcie dzielni i mężnego serca,
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Refren
Ps 31(30),2-3ab.3bc-4.17 i 25 (R.: por. 3c)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.
Rz 3,21-25a.28

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ps 25(24),4b.5

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: »Pa-nie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?«. Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość«. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek”.
Mt 7,21-27

Ocena wpisu: 
Brak głosów