Sieroty po COVIDZIE

Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Jak wszyscy wiemy, Władimir Putin napadając na Ukrainę zakończył niechcący pandemię COVID.  Po prostu w obliczu prawdziwej krwawej wojny, która grozi przekształceniem się w konflikt nuklearny - zarówno opinia publiczna jak i media straciły zainteresowanie jakimiś tam stosunkowo niegroźnymi wirusami.  W dodatku okazało się, że nowe szczepy wirusa są jeszcze łagodniejsze niż ten pierwotny.  Pojawia się coraz więcej wyników badań naukowych pokazujących, że cała ta "walka z pandemią" - niesłychanie kosztowna - przyniosła znacznie więcej szkód niż sama choroba.

  W efekcie o COVID zrobiło się cicho, a jego miejsce zaczyna zajmować stara poczciwa grypa, na którą obecnie choruje mniej więcej tyle samo osób, co przed pandemią.  Pozostały jednak dwie grupy "sierot po COVIDZIE".  Pierwsza to sanitaryści - ci, którzy udając wszechwiedzących ekspertów narzucali te wszystkie ograniczenia, maseczki, lockdowny, kwarantanny i paszporty covidowe.  Typowa dla ich postawy jest rozmowa z wiceministrem zdrowia W. Kraską zatytułowana "Ubolewam, że zapomniano o COVIDZIE" {]]>TUTAJ]]>(link is external)}.  Zapytany przez dziennikarza, co ma zamiar zrobić z 25 milionami dawek szczepionki zalegającymi w magazynach, podczas gdy obecnie szczepi się najwyżej kilkaset osób dziennie, przyznał w końcu, że trzeba je będzie zutylizować.  Odpowiedzialność za straty zwalał na UE.  Jednocześnie jednak wciąż namawiał do szczepień, przemilczając niewygodny fakt, że stare szczepionki na nowe warianty wirusa zupełnie nie działają.

  Drugą grupę stanowią ci, którzy odważnie walczyli z pandemiczną propagandą, narażając się na rozmaite represje i na opinię "foliarzy" i "antyszczepionkowców".  Obecnie okazuje się, że to właśnie oni mieli rację.  Na przykład Rafał Otoka-Frąckiewicz pisze {]]>TUTAJ]]>(link is external)}:

  "Parę dni temu wybuchła afera korupcyjna związana ze szczepieniami na #covid, pojawiły się zeznania
@pfizer  mówiące o nieskuteczności szczepionek, raport NIK opisujący absurdy polityki pandemicznej która zaowocowała stosami trupów Tymczasem wszyscy grzeją temat pijanego aktorzyny.".

  Bloger GPS stwierdza zaś:

  "Da­li­ście się na­brać wła­dzy i kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym, któ­rym uda­ło się z was ścią­gnąć du­żo ka­sy. Śmie­je­cie się z lu­dzi oszu­ka­ny­ch na wnucz­ka, a sa­mi zo­sta­li­ście oszu­ka­ni w spo­sób jesz­cze bar­dziej pry­mi­tyw­ny i po­ka­zu­ją­cy wa­sze fra­jer­stwo.
  Najnowsze badania naukowe, których preprint można przeczytać tu: Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z podziałem na wiek(link is external) - pokazują, że śmier­tel­no­ść na to no­we prze­zię­bie­nie przed wpro­wa­dze­niem eks­pe­ry­men­tal­ny­ch pre­pa­ra­tów ge­no­wy­ch by­ła du­żo mniej­sza, niż to wy­ni­ka­ło z in­for­ma­cji po­da­wa­ny­ch przez me­dia, któ­re przy­czy­ni­ły się do roz­pę­ta­nia ko­wi­do­we­go prze­krę­tu. (...)  To po­twier­dza, że Co­vid-19 to nie by­ła groź­na cho­ro­ba, wi­rus Sars-CoV-2 to na­stęp­ny z wie­lu wi­ru­sów, któ­ry po­wo­du­je nie­groź­ne prze­zię­bie­nie, a wszel­kie re­stryk­cje, za­mknię­cia wie­lu biz­ne­sów, za­ka­zy wstę­pu w róż­ne miej­sca, obo­wiąz­ki ro­bie­nia te­stów i no­sze­nia ma­se­czek, oraz eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we, by­ły zbęd­ne. Przy tak ni­skim za­gro­że­niu śmier­cią, tak ostre środ­ki wal­ki z wi­ru­sem by­ły sta­now­czo bar­dzo nad­mia­ro­we. 
  A więc znów się oka­za­ło, że wszyst­ko to, co gło­si­li wol­no­ściow­cy w cią­gu po­przed­ni­ch pra­wie trzech lat, do­ty­czą­ce tej hi­ste­rii po­li­tycz­nej zwią­za­nej z pan­de­mią no­we­go wi­ru­sa wy­wo­łu­ją­ce­go prze­zię­bie­nie, by­ło praw­dą, a wszyst­ko to, co ro­bi­li i mó­wi­li rzą­dzą­cy, by­ło kłam­li­we, zbęd­ne i szko­dli­we." {]]>TUTAJ]]>}.

  Trudno jednak mówić o triumfie tej grupy.  Temat COVID zszedł z tapety i już.  Wezwania do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych covidowego przekrętu trafiają, jak na razie, w próżnię.

 

  Moje notki z okresu 12.05.2020 - 3.09.2021 można znaleźć {]]>TUTAJ]]>}.

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (14 głosów)

Komentarze

Niejaki Otoka-Frąckiewicz ostatnio na TT wychwalał urbana, po jego śmierci. Napisałem mu żeby sobie wydrukował portret i powiesił, to mnie zbanował. Wot Gieroj!

Po temacie i treści notki wnoszę, że sierotą po koronawirusie jest autorka. Teraz modny jest hejt na Ukraińców wśród ludzi kucharza putina.

Vote up!
9
Vote down!
-1

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1647788

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika brian nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Może tak krzyknął jeden z cytowanych "altoruf". I dostał natchnienie wprost od Boga prawdomównośći i stałości poglądów.

Już raz pisałem o wstydzie za takiego jednego co odszedł, choć nikt na niego nie napadał.

A stąd pluje na poprzednie miejsce. Tam na prawo i lewo posądzał wszystkich o tzw.denializm.

Teraz bez cienia namysłu pisze odwrotnie. Gratulacje i dyplom niehonorowej chorągiewki na wietrze.

Vote up!
3
Vote down!
-7

brian

#1647789

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Z czego odszedł?

Vote up!
3
Vote down!
-6

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1647795

Akcja szczepionkowa miała przede wszystkim za zadanie przetestować reakcje społeczeństw na psychologię strachu. Widać było ile ludzi gnało po preparaty szczepienne bez wymaganych międzynarodowych atestów, żeby tylko nie umrzeć. A umierało się owszem, nie tylko na brak opieki lekarskiej dla ludzi z innymi schorzeniami. Wiem to z własnej rodziny. Dziwi tylko obsesja na tym punkcie władz lekarskich w stosunku do tych lekarzy, którzy włączyli rozum i za zdanie odrębne byli karani. Za to też powinien ktoś odpowiedzieć.

Vote up!
6
Vote down!
-4

Szpilka

#1647791

    Mój kolega informatyk, okaz zdrowia w sile wieku zachorował z żoną na Covida. Żona jego przeszła chorobę lekko, on niestety ciężko z powikłaniami nerek, wątroby i serca. Dalej się nie zaszczepił i teraz po roku ponownie się zaraził. Leży obecnie w ciężkim stanie w szpitalu. Myślę, że wypada ostrożnie ferować radykalne postrzeganie w sprawie szczepień.

Vote up!
6
Vote down!
0

ronin

#1647800

Znam masę takich przypadków. Wśród rodziny, wśród znajomych. Zmarła w rodzinie duża część  starego pokolenia. 

Antyszczepionkowcy też znają ale u nich działa tak silny mechanizm wyparcia, że nawet gdybyś ich przypalał gorącym żelazem, to będą krzyczeć: "Plandemia!!! Niegroźny wirus!!!". A tego rodzaju wpisy jak komentujemy tylko mają umocnić mechanizm wyparcia. To tak jakbyś próbował przekonać KODziarza, że Tusk to zdrajca :D Nie mówię, że wszyscy są ruskimi agentami, ale w dużej mierze manipulacja trafiła na podatny grunt, do ludzi którym niewiele potrzeba...

Ja z uśmiechem na twarzy zawsze wspominam sobie teorie węgierskich chłopów, którzy niszczyli anteny radiowe:

Vote up!
8
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1647806

   Witaj! My z żoną jesteśmy zaszczepieni 4-ą dawką, tym razem "Omikronem" i jakoś nas to nie zabiło, a być może uniknęliśmy dzięki temu poważnych kłopotów. Jest werwa i tryskamy zdrowiem. Pewnie też zasługa naszej życiowej decyzji, że 20-lat temu podjęliśmy decyzję zamieszkania w górach. Przyroda i powietrze wielce nam sprzyja zdrowotnie. Jesteśmy na "swoim", a nie jak wcześniej w blokowisku. Co do meritum, to wielu nieprzekonanych, doświadczyło to na swojej skórze, lub w gronie swoich najbliższych, co w wielu przypadkach nieodwołalnie. Dzięki za komentarz!

Vote up!
9
Vote down!
0

ronin

#1647817

nie tyle nas nie zabiło przez cały okres po zakończeniu 2 dawki nie chwytał nas nawet katar. Kto ma oczy i rozum ten widzi i myśli.

Vote up!
7
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1647825

Też po dwóch Pfizerach.

Jednakże w temacie Long-COVID bym podyskutował. Ale nie tutaj publicznie.

Powiem tylko - sam działam i wszystko mi się sprawdza.

Vote up!
3
Vote down!
0

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1647827

Wiem. Mój znajomy przeszedł dość ciężko zarażenie i chorobę i bardzo długo miał różne powikłania tego "niegroźnego wirusa". :/

Vote up!
4
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1647847

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Wszyscy pewnie nie, ale większość zwolenników tego przekrętu, a właściwie tych, którzy się na niego nabrali, w dużym stopniu przyczyniła się do wybuchu wojny. Tu to tłumaczę: https://www.salon24.pl/u/gps65/1211354,przekret-kowidowy-wywolal-wojne

Vote up!
2
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1647821

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

To jest dowód anegdotyczny i nie ma kompletnie znaczenia. Tu kiedyś to wytłumaczyłem: https://www.salon24.pl/u/gps65/1199122,dowody-anegdotyczne

Vote up!
2
Vote down!
-5

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1647820

Społeczność oceniła jak oceniła. Widać nawigacja czasem na manowce wyprowadza.

Sama siebie.

Vote up!
2
Vote down!
0

brian

#1647838

Czteroosobowa społeczność ukryła informacje przed swoim piątym członkiem. No to nie ma się co dziwić, że wylądowali na manowcach. Sami sobie.

Vote up!
2
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1647844