Ostre oświadczenie III Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy Literatury w Moskwie

Obrazek użytkownika Mind Service
Idee
 


Wyrażamy mocny protest przeciwko polityce rządu rosyjskiego, przeciwko interwencji wojskowej na Ukrainie i wobec propagandy nienawiści, która zniekształca rzeczywistość, i zachęca ludzi do przemocy.

 Trzeci Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Literatury Pięknej odbył się pod hasłem „tłumaczenie literackie jako środek w dyplomacji kulturalnej”. W obecnej sytuacji, gdy istnieniu kultury i dyplomacji zagraża niespotykane niebezpieczeństwo, my tłumacze, przedstawiciele dyplomacji kulturalnej, doskonale zdając sobie z tego sprawę, czujemy się w obowiązku wyrazić swoją opinię.

 

Wyrażamy nasze przerażenie i ból spowodowane wydarzeniami na Ukrainie i udziałem Rosji w tych wydarzeniach- zarówno wojskowych i propagandowych. Wyrażamy mocny protest przeciwko polityce rządu rosyjskiego, przeciwko interwencji wojskowej na Ukrainie i wobec propagandy nienawiści, która zniekształca rzeczywistość, i zachęca ludzi do przemocy.

 Nie możemy uwierzyć, że próbuje się osiągnąć wielkość Rosji jako narodu kulturowego, z pomocą wyimaginowanej agresji, aneksji i walki ideologicznej. To nie może być tak, że bratobójcza wojna, niosąca śmierć, cierpienia, zniszczenia i alienację, odzwierciedla interesy społeczeństwa rosyjskiego.

 

Ukraina i Rosja mają długą wspólną historię, są ściśle związane językiem, religią, tradycją, i powiązanymi z nimi relacjami zawodowymi. Wiele miesięcy, rosyjskie media zaprzeczają i podważają tę wspólną historię, kopią głębokie rowy między dwoma narodami. Wojna między Rosją a Ukrainą grozi nieprzewidywalnymi skutkami w dłuższej perspektywie i całkowicie zniszczy wszelkie poczucie wspólnoty.

 

Powinność tłumacza jako mediatora między kulturami – to wspieranie pokoju, wolności słowa; wypowiadanie się przeciwko przemocy i kłamstwu. Tłumaczenie jest możliwe tylko jako wolny transfer języków, kultur, idei i postaw.

 

Wszyscy zebrani się na kongresie tłumacze literatury rosyjskiej, związani są z kulturą rosyjską długoterminowymi relacjami serca i miłością. Zgromadziliśmy się tutaj, ponieważ chcemy, aby kontynuowany był dialog z kolegami z całego świata. My, niżej podpisani, wyrażamy protest, ponieważ uważamy, że obecna polityka państwa rosyjskiego szkodzi spokojnej wymianie kulturowej, wolności słowa i dyplomacji politycznej, a tym samym zaszkodzi interesom całego społeczeństwa rosyjskiego.

 

tłumaczył jak umiał Cezary Krysztopa

źródło: http://avmalgin.livejournal.com/4894521.html

(za: http://blogpublika.com/2014/09/19/ostre-oswiadczenie-iii-miedzynarodowego-kongresu-tlumaczy-literatury-w-moskwie-wyrazamy-mocny-protest-przeciwko-polityce-rzadu-rosyjskiego-przeciwko-interwencji-wojskowej-na-ukrainie-i-wobec-propaga/)

 

 Tekst rosyjski:

 

***
Третий международный конгресс переводчиков художественной литературы проходит под лозунгом «Литературный перевод как средство культурной дипломатии». В сегодняшней ситуации, когда существованию культуры и дипломатии угрожает невиданная ранее опасность, мы, переводчики как представители культурной дипломатии, остро сознаем обязанность высказать свое отношение к происходящему.
 
Мы выражаем ужас и боль по поводу событий на Украине и по поводу участия России в этих событиях– как военного, так и пропагандистского. Мы выражаем решительный протест против политики российского руководства, против военного вторжения в Украину, против пропаганды ненависти, которая искажает реальность и призывает людей к насилию.
 
Невозможно поверить, что попытки добиться мнимого величия с помощью агрессии, аннексии и идеологической борьбы отражают интересы России как культурной нации. Не может быть, чтобы братоубийственная война, несущая лишь смерть, страдания, разрушение и отчуждение, отражала интересы российского общества.
 
Украина и Россия имеют многовековую общую историю, тесно связаны языком, религией, традициями, родственными и профессиональными отношениями. Многие месяцы российские CМИ отрицают и подрывают эту совместную историю, роют глубокие рвы между двумя народами. Война между Россией и Украиной грозит на непредсказуемо долгий срок полностью уничтожить всякое чувство общности.
 
Долг переводчика как посредника между культурами – содействовать миру, свободе слова; открыто выступать против насилия и лжи. Перевод возможен лишь как свободный трансфер языков, идей, культур и мировоззренческих установок.
 
Мы все, как приехавшие на конгресс переводчики-русисты, связанные с русской культурой многолетними отношениями сердечной привязанности и любви, так и российские переводчики с разных языков, собрались здесь, потому что хотим и впредь продолжать диалог с коллегами всего мира. Мы, нижеподписавшиеся, выражаем свой протест, ибо считаем, что сегодняшняя политика российского государства вредит мирному культурному обмену, свободе высказывания и политике дипломатии, а тем самым вредит интересам всего российского общества.
Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.3 (głosów:17)

Komentarze

tekst Janusza Górzyńskiego zamieszczony pod tym linkiem:

http://niepoprawni.pl/blog/477/antysemici-rzucili-klatwe-na-putina-z-blogu-janusza-gorzynskiego

Nie uzyskał Pan zgody na skopiowanie tego tekstu, a tym bardziej na dokonywanie na nim jakichkolwiek zmian i poprawek.

 

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1442796

zajmie stanowisko wobec takiego niegodnego postępowania.

Przypominam, że Mind Service został poproszony o opuszczenie Neonu24 m.in. z powodu zamieszczania na swoim blogu tam zlokalizowanym cudzych tekstów bez zgody ich autorów. Od czasu tej przymusowej absencji zachowuje się agresywnie wobec blogerów piszących na NE, formułując różnorodne insynuacje i nierzadko obelgi.

Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne łamanie netykiety.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1442797

Przeciez kopiowanie i wklejanie to specjalnosc kilku tutaj.  Co Pani od biednego czlowieka chce?

PS.  Dlaczego tym razem ci tlumacze nie namawiaja do wyslania broni na Ukraine?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Bogdan

#1442798