Projekt ustawy kibiców gotowy!

Obrazek użytkownika zpierwszejpilki.pl
Sport

Kibice zrzeszeni w OZSK przy współpracy z Fundacją Republikańską zdecydowali się ujawnić swój projekt zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Aktualnie trwać będzie zbieranie podpisów - by trafiła do Sejmu, potrzebnych będzie 100 000 podpisów.

USTAWA
z dnia ……………. 2011 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 14

2) w art. 22 ust. 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) osobie nieposiadającej karty kibica”.

3) W art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 4), materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych”

4) W art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa”

5) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organizator masowej imprezy sportowej może zezwolić na użycie materiałów pirotechnicznych pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia majątkowego przez odpowiednie stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping, które ulega przepadkowi w razie spowodowania przez te materiały szkody o charakterze majątkowym w celu pokrycia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych”

6) w art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeśli istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach w związku z przeprowadzoną planowaną imprezą masową planowaną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może zobowiązać organizatora takiej planowanej imprezy masowej imprezy do przedsięwzięcia czynności lub środków niezbędnych do zapewnienia w jej trakcie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 określać będzie szczegółowo rodzaj i zakres czynności lub środków uzasadnionych i niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których podjęcia zobowiązany jest organizator imprezy masowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że organizator przeprowadzając imprezę masową nie podjął czynności lub środków określonych w decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.

4. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, niezwłocznie po ich wydaniu wojewoda przesyła podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1”.

5. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpoznaje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

6. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, nie wstrzymuje ich wykonania”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 181 b dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§2. W uzasadnionych wypadkach sąd może na wniosek skazanego, wobec którego orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową, skrócić ten środek karny po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Założenia projektu Ustawy

* Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji
* Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”.
* Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne.
* Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej.
* Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa.
* Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
* Wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Dyskusja na temat ustawy w serwisie zpierwszejpilki.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Xenia
przestrzegali ten projekt i nie było na nich "haka". To zależy już tylko od kibiców.
Mój ulubiony klub to Cracovia i kiedyś chodziłam na każdy mecz. Teraz mieszkam gdzie indziej ale sercem jestem zawsze z nimi.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Xenia

#173999

Xeniu, niez zrozumialas tego o co chodzi tworcom projektu..Chodzi o to, aby wadza herr Tuska nie mogla wsadzic do jednego worka kibicow i tych ktorzy nie koniecznie sa kibicami..Dzis w wyniku akcji propagandowej GW, TVN wszyscy sa kibolami ktorzy  chodza na stadiony" li tylko po to, aby robic burdy"..Starsze pokolenie bardzo dobrze pamieta mecze Legii czy Gornika Zabrze w latach 70tych..Nikt wtedy nie slyszal o bandyckich wybrykach, burdach i temu podobne..Ten stan zachowania pojawil sie...w latach 80tych po stanie wojennym! Nie mam watpliwosci iz byl celowo zorganizowany przez SB w celu odwrocenia uwagi opnii spolecznej od panujacej sytuacji , jak rowniez stworzenie zagrozenia przez "rozwydrzona mlodziez"..A potem juz poszlo...powstaly pewne wzorce i mozliwosci ktore potem wytworzyly pewna patologie rowniez zaczerpnieta z krajow zachodnich.I o to wadzy bolszewickiej chodzilo aby ludzie widzieli "czym grozi tzw demokracja". Po 1989 rzeczywiscie zachowania pewnych grup na stadionach byly zenujace...ale tak bylo od ponad 20 lat! Wadzy Tuska na poczatku to nie przeszkadzalo, do czsu kiedy kibice wywiesili facyjate Michnika i zapytali o jego slynna  bolszewicka rodzinke..I tu zaczal sie problem..Gdyby tzw kibole wywiesili podobizne J.Kaczynskiego a nawet Jana Pawla 2,  byloby wszystko OK, a nawet bylibysmy swiadkami pochlepnych tekstow dla tworcow tych POmyslow.

Reasumujac, cieszy mnie ta inicjartywa ustawodawcza kibicow, bo ona utraca pole dzialania dla tzw.kiboli ktorzy za Jaruzela jak i za Tuska ponad wszelka watpliwosc zostaly wykreowane przez suzby specjalne rezimu.

Ta inicjatywa ustawodawcza utraca mit kibica burdziarza, zadymiarza zwanego potocznie 'kibolem". Nie pozwala na takie zachowania ktore moga kreowac chuliganskie ekscesy nie koniecznie powodowane przez kibicow a wlasnie przez WLADZE CELEM SPACYFIKOWANIA LUDZI NIEPRZYCHYLNYCH TEJ WLADZY!Celem zohydzenia pewnej grupy spolecznej reszcie spoleczenstwa! To jest typowae bolszewickie napuszczanie brata na brata, syna na ojca stosowane juz od kilkudziesieciu lat przez bolszewie , niestety z POwodzeniem!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#174024