Wniebowzięcie NMP-Matki Boskiej Zielnej. Dzień Chwały polskiego żołnierza. Ks. P. Skarga modli się za Ojczyznę. Chleb.

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Uroczystość 15 sierpnia przepełniona bogactwem liturgii, chwałą polskiego oręża i spichlerzami z zebranymi plonami.
Ten rok był i jest wyjątkowo trudny dla polskich rolników!
Czy starczy dla wszystkich, gdy gospodarz lichy!?

W dzisiejszej Ewangelii Bóg wywyższa co prawda pokornych, ale Niepoprawnym chyba wybaczy tę niepokorność wobec fatalnych władców III RP!

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w tradycji ludowej Matki Boskiej Zielnej.

Pierwsze czytanie

Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła;
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Psalm responsoryjny
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Refren
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren
Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren
Ps 45,7.10-12.14-15

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian;
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
1 Kor 15,20-26

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Łk 1,39-56

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi na Dzień Szczególny jakim jest dla nas, Polaków 15 sierpnia.

"Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

I trochę z bogactwa "Rok Polski" Z. Glogera"cyt.:

" Uwielbiamy Króla królów, który dzisiaj swą Matkę Dziewicę wziął do nieba/ Ant./...
Ku szczytom nieba podąża
Maryja, jasna jutrzenka,
Wspanialsza blaskiem od słońca
I od księżyca piękniejsza.
.....
Ogląda władzę monarszą
Swego Pana i Stwórcy,
Którego w łonie nosiła
I w żłób złożyła ubogi./ Hymn/

Słońca promienie jak szatą Cię stroją,
Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu,
Księżyc swe blaski pod stopy Twe ściele,
Panno przeczysta!/ Jutrznia, hymn/ "
z Zygmunt Gloger, Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni, wydanie drugie, Warszawa rok chyba 1918, bo brak daty, a jedynie " dedykacja o treści "W dniu Imienin kochanej Talci na pamiątkę Rodzice, Lwów dnia 27 lipca 1918", co robiła moja b. bliska krewna Talcia, wtedy gimnazjalistka /dzisiaj miałaby ze 108-110 lat!!!/ we Lwowie w tym dniu z rodzicami, skoro mieszkali na pograniczu wileńszczyzny- grodzieńszczyzny?
Wszak trwała jeszcze I wojna światowa!

"W dniu 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wszystkich świąt ku czci Bogurodzicy najdawniejsza, bo sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie obchodzona....
łączy w naszym kraju starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyni.... W Krakowskiem niosą do poświęcenia dwanaście roślin...
Z tych to kłosów błogosławionych przed ołtarzem, wykruszają potem ziarna do pierwszego siewu na zagonie swych ojców...."

Ileż to ja i moje rodzeństwo nasłuchaliśmy się opowieści pradziadków, dziadków, rodziców o Cudzie nad Wisłą. Pamiętam do dzisiaj przedwojenną książkę z ilustracją księdza Skorupki idącego z krzyżem uniesionym wysoko do góry na czele polskiego kontrataku.
Te opowieści i obrazki z edukacji Polaka kresowego na zawsze mi utkwiły, zapadły w pamięć!
Potem historie z wojny przeciw bolszewikom, bitwa w okolicy Grodna, tak samo krwawa, wielka i ważna jak ta warszawska.
Całe długie wieczory, w jesienne słotne dni słuchaliśmy opowieści uczestników tamtych dni pradziadów i dziadków. I to mi pozostało do dzisiaj.
Swoje dzieci podobnie edukowałem i dlatego żadna bolszewia, kacapia , Michniki, Tuski, Halle, Paradowska czy Majcherek oraz inne porąbane antypolskie typki nie mają szans już ich przekabacić !!

"Niwo ma, niwo! skibo ziemie plennej.
Ty co raz wieniec żytni, także pszenny,
Spokojnie na mej gdy położysz głowie, .....
Za fraszkę wasze korony królowie".
Tak powiadał w wieku XVII Wespazyan Kochowski w Psalmodii polskiej!

Żniwa, czas ciężkiej pracy, ale i czas satysfakcji bo spichlerze wypełniają się tym szczerym złotem z pól zwożonym!

"Rok wszystkorodny wieniec znakomity
Niesie na głowie, łaska Twoja wity;
Pustynie kwitną, góry się radują.
W polach stad mnóstwo, zbożem obfitują
Niskie doliny, a pełen nadzieje
Oracz się śmieje.

...
Oracz pługiem zarznie ziemię,
Stąd i siebie i swe plemię,
Stąd roczną czeladź, stąd wszystek
Opatruje swój dobytek."
/Jan Kochanowski/

Polski rolnik przez wieki weselił się i błogosławił ziemię karmicielkę i ludziom dziękował za pomoc przy zbiorach.
Po zbiorach rolnik dziękował pieśnią za dary boże.
Żniwa ukończone to wieniec z kłosów w kształcie korony był wity.
Ten wieniec tradycyjnie mogła nieść tylko dziewica, a do tego najpracowitsza z nich żniwiarka.
Tylko taka co przodowała przez całe żniwa.
Tak w drzewnej Polszcze kończono czas żniw.

A w dzień Wniebowzięcia Najświęższej M.Panny Polacy podążali do kościoła z bukietami zrobionymi z kwiatów, kłosów zbóż gałązek z owocami aby podziękować Bogu za plony.
...
Zboże wysokie jak pułk żołnierzy,
Ej była u nas wojna odkryta,
Wojsko pszenicy i wojsko żyta!
Żeńcy sierpami ścięli szczęśliwie,
I kłos nie został na pańskiej niwie,
...
Białym obrusem stoły zaściele,
Przyjmie w gościnę swoje żniwiarze,
Miodu i wina zastawić każe;
Przepije czarę na nasze zdrowie,
I dobre słówko swym gościom powie."
/Syrokomla, r.1852/

" Uwielbiamy Króla królów, który dzisiaj swą Matkę Dziewicę wziął do nieba/ Ant./...
Ku szczytom nieba podąża
Maryja, jasna jutrzenka,
Wspanialsza blaskiem od słońca
I od księżyca piękniejsza.
.....
Ogląda władzę monarszą
Swego Pana i Stwórcy,
Którego w łonie nosiła
I w żłób złożyła ubogi./ Hymn/

Słońca promienie jak szatą Cię stroją,
Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu,
Księżyc swe blaski pod stopy Twe ściele,
Panno przeczysta!
/ Jutrznia, hymn/ "

"Niwo ma, niwo! skibo ziemie plennej. Ty co raz wieniec żytni, także pszenny, Spokojnie na mej gdy położysz głowie, .....

Za fraszkę wasze korony królowie". Tak powiadał w wieku XVII Wespazyan Kochowski w Psalmodii polskiej!
Żniwa, czas ciężkiej pracy, ale i czas satysfakcji bo spichlerze wypełniają się tym szczerym złotem z pól zwożonym!

"Rok wszystkorodny wieniec znakomity
Niesie na głowie, łaska Twoja wity;
Pustynie kwitną, góry się radują.
W polach stad mnóstwo, zbożem obfitują
Niskie doliny, a pełen nadzieje
Oracz się śmieje.

...
Oracz pługiem zarznie ziemię,
Stąd i siebie i swe plemię,
Stąd roczną czeladź, stąd wszystek
Opatruje swój dobytek."
/Jan Kochanowski/

Miodu i wina zastawić każe;
Przepije czarę na nasze zdrowie,
I dobre słówko swym gościom powie."
/Syrokomla, r.1852/

pzdr

p.s.
1.Wymieszałem różne wątki.
2.Purystów języka polskiego informuję, że zachowałem pisownię oryginalną za Z. Glogerem.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

 Dziękuje że podparłeś swój tekst właśnie Władysławem Syrokomlą.

Mimo że jest wielu innych wieszczy.

W mojej rodzinie W.Syrokomla zajmuje zawsze poczesne miejsce.

I na Jego Poezji teraz własnie wnukom przekazuje ducha polskiego.

Dziękuje.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#176988

gość z drogi

zachowawszy oryginalną pisownie,zapodaję:

  BRZOZA GRAŻYŃSKA 

/Franc,Morawskiego/

Lubisz urocze wiejskich marzeń kwiaty,

    przyjmij więc jeden w ofierze:

Pierwsza to gadka Wielkiej Polskiej chaty

    w szaty się rymu przybierze

Nie żądaj od niej świetnego ubrania

     w proste się barwy przystroi,

Skromny im wierszyk przystoi/.../"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#177012