Sposób na rządowych złodziei i korupcję? Kula w łeb?

Obrazek użytkownika Nathanel
Blog

Mieliśmy doskonałe prawo które  zapobiegało przestępstwom z chęci zysku popełnianym przez urzędnikom. Niepostrzeżenie zlikwidowano prawo i zniesiono karę śmierci. Komu to przeszkadzało ? Ano łotrom co rozkradli i rozprzedali Polskę.

W skeczu Laskowika " Z tyłu sklepu" stary klient wspomina jak było przed wojną: Tutaj stała beczka z białym kawiorem, tu z czarnym  kawiorem  ( nie mylić z kaszanką)......  Komu to panie , przeszkadzało?

Komu to przeszkadzało można zapytać po przeczytaniu  tej ustawy, której parę milionów Polaków powinno nauczyć się na pamięć i cytować na wyrywki"

   

 

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.
 
                Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniemi z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
                1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczon (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę  majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią  przez rozstrzelanie.
 
                Art. 2. Urzędnik winny:
                1. przyjęcia bądź podarunku  lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych  w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
                2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
 
                Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.
 
                Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
 
                Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 - do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
 Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej - ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
 Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.
 
                Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 - 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.
 
                Art. 7Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.
 
                Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub - wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.
               
                Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).               
                Art. 9.Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)
               
                Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,' które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21;  nie dotyczy  to przestępstwa, przewidzianego w cz.2  art. 5 ustawy niniejszej.
               
                Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału,  przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852
 
                Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności  kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według  ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży  lub przywłaszczenia  (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił  mienie skradzione  lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim  jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania  przestępstw powołaną, - wolny będzie od kary.
 
                Art. 13. Sprawy o  przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania  uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie3 sędziów  państwowych
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są  ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli  przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy€ oskarżonemu
obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.
 
                Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.
 
                Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować€ ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art.  4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.
 
                     Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić€ moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.
 
                Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie  Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust  No€ 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust  No 18, poz. 101)
 
                Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej - do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
 
Marszałek:Trąmpczyński ,  Prezydent Ministrów -Witos, Minister Sprawiedliwości  w z. Dr. J. Morawski
 
Minister b. Dzielnicy Pruskiej W. Kucharski
 
 Dziwicie się że zniesienie kary śmierci ,etosy potraktowały jak własna sprawę życia i śmierci, i ja zniosły.
Na wypadek gdyby komuś przyszło do głowy , z malą kosmetyką, przywrócić gotową ustawę ?
 
PS. na słowa "Trybunał Stanu" wybuchają panicznym nie strachem, a śmiechem.
PS. słownictwo dotyczące dzielnicy pruskiej tez może być jak znalazł.
 
Brak głosów

Komentarze

Bardzo mi się to podoba!

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#337648

i dlatego pierwsze co Kwasnieski zrobil jak byl preziem to zlikwidowal wszelka odpowiedzialnaosc urzednikow panswowych zaz swoje dcyzje.
Kara smierci za zlodziejstwo jest za lekka moim zdaniem lepsze jest dozywotnie splacanie dlugu no chyba ze zloczynca panstwowy chcialby ukrucic swoje cierpienia i zamienic swoja kare na bank czesci zamiennych oczywiscie jezeli by sie nadawal na to.
Zas dla zdrajcow strycezk lub gilotyna w miejscu publicznym, bo rozstrzelanie to za bardzo honorowa smierc.
Juz widze jak by bezrobocie spadlo nagle tyle tysiecy trumien i pochowkow.

Vote up!
0
Vote down!
0
#337652

gość z drogi

więzienny...na kilka lat....jestem ,za 

ale przecież  nie tak dawno POsunęli się dalej w"łagodzeniu" odpowiedzialności za złodziejstwo. a mianowicie tuż

 pod koniec urzędowania tuskowego ministra ,czyli Kwiatkowskiego...

zmiana zapisu w Kodeksie Handlowym  POlegająca na zwolnieniu z odpowiedzialności karnej,za działanie na szkodę własnej spółki...wiadomo pod kogo  i dla kogo zrobiona

pozdr 

PS jestem za przywróceniem dawnego Prawa...

10 dla Autora

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#337670

przywróceniem tej ustawy, gotowej zresztą, przydałaby się jak znalazł teraz.

Dodam, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w projekcie ustawy o CBA usunęła definicję korupcji.
Projektodawcy wyjaśniają, iż "po dokonaniu dogłębnych analiz uznano, że w świetle aktualnego stanu prawnego nie jest możliwe takie sformułowanie definicji, która nie byłaby w dalszym ciągu narażona na zarzut niekonstytucyjności"

Zgrabne prawda. 

 

Pozdrawiam(10)

Polak2013

Vote up!
0
Vote down!
0

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#337657

tworzone dla polityków - by rządziło się im lekko, łatwo i przyjemnie.
Oraz bezkarnie !

Dlatego zniesiono karę najwyższą by żadnemu nie tylko głowa z ramion nie spadła, ale i żaden włos z głowy.

Proponuję jak najszerzej rozprowadzić tekst ustawy z 1921 r., a wycie lewactwa rozlegnie się od Bałtyku do Tatr, że i dalej. Choć... oni na smak kary pręgierza już mieliby mokro w niewymownych dlatego ubolewam, że również została zniesiona, a pręgierze można znaleźć jedynie na starych fotografiach lub w muzeach.

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#337662

bardzo ładny. Jest nieodpowiednio eksploatowany , służy młodzieży jako miejsce spotkań. Taki przydatny obiekt marnuje się.

Vote up!
0
Vote down!
0

Konkubina po polsku

#337775

przykuwano tam niewierne żony. Teraz może sluzyć do przykucia zdrajców aby każdy mógł na nich napluć.

Nathanel

Nie da się iść dwiema drogami na raz.

Vote up!
0
Vote down!
0
#337776

Kapitalny tekst . Nie tak dawno sam wspomniałem w komentarzu dot. "PSL" o powrocie do przepisów sprzed wojny . Miałem na myśli oczywiście właśnie tą ustawę.
http://niepoprawni.pl/blog/6726/wazne-przegrana-ekipy-tuska-w-sejmie#comment-386333

To podstawowa czynność jakiej powinniśmy się domagać od przyszłych ustawodawców , twórców zrębów wolnej i prawdziwie niepodległej "Republiki"...

Sanacja państwa dotyczyć musi także tego przeżartego korupcją i fałszem narzędzia sprawowania władzy bezpośredniej wykonawczej. Mam na myśli oczywiście dział administracji państwowej.

Ustawa , która w całości tu została przypomniana daje nam odpowiedź na od dawna stawiane pytania w tej kwestii .
Czy i w jaki sposób na powrót przywrócić etos przedwojennego urzędnika państwowego.

Odpowiedź nasuwa się sama i jest oczywista jak to że 2 X 2 = 4 ...

pozdrawiam
/10pkt/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#337694

chciało sie tworzyć dobre, skuteczne, mądre prawo.

Ta banda obszczymurków na Wiejskiej nie potrafi nawet napisac instrucji otwierania puszki piwa.

Nathanel

Nie da się iść dwiema drogami na raz.

Vote up!
0
Vote down!
0
#337698

Nathanelu wiesz dobrze , że nie miałem na myśli tej w przeważającej większości hołoty z "gmachu" na Wiejskiej.

Tych kolesi założycieli, utrwalaczy i kontynuatorów "Republiki Okrągłego Stołu" powinna przede wszystkim objąć swoim zasięgiem czyli "ramionami sprawiedliwości" taka właśnie ustawa i w zgodzie z powyższą "wypłacić" należne..

Zgodnie z prawem ,,,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#337703

Wiem też dobrze ,że gdyby ta ustawa obowiązywała mielibyśmy niepodległą, wolną, bogatą Polskę , ktorej przecież przez ponad 20 lat nie udało sie im całkowicie rozkraść.

Nathanel

Nie da się iść dwiema drogami na raz.

Vote up!
0
Vote down!
0
#337740

Trudność współczesności polega również na tym, że wszystko zostało już inaczej nazwane i korzyść majątkowa to dziś np. specjalistyczne szkolenie kadr z pełną wyżerką, które akurat musi się odbyć w kurorcie, bo specjaliści nie wykładają w remizach; albo czy p.A.Grad b.minister skarbu dostał jakąś nieuprawnioną gratyfikację, za swoje prywatyzacyjne działanie? nie. p. Grad jest takim specem od energii jądrowej, że został przesunięty na ten odcinek naszej gospodarki i za swoją ciężką orkę dostaje ok. 100000 zł/mies. Czy ustawa z 1921r dałaby radę dzisiejszym umysłom urzędniczym?

Vote up!
0
Vote down!
0
#337755

gość z drogi

trwa  nieprzerwane gradobicie..

Babcia za pietruszkę idzie do aresztu,mafia wychodzi na wolność...

ot i tuskolandia w całej kracie prawno-POlitycznej...

afery hazardowej nie było,tej z wyciągiem narciarskim ,też nie...więc hulaj dusza ,piekła nie ma...

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#337763

   jak w temacie - i ta forma bezosobowa : "zmieniono". Gramatyka polityczna???     

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#337770

Mało mamy kamieniołomów,kopalń,sypania wałów przeciw powodziowych,pracy na rzec Polski nie zabraknie dla tych gagatków,niech czują na własnej skórze,to co zrobili,i przekaz będzie dla innych,co może czekać delikwenta,a śmierć to jest ich wybawienie,ja chętnie bym popatrzył jak Graś i Tusk,pracują kilofem i młotem w kamieniołomach,a niesioł walczył z taczką.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#337781

jak znam życie to Tusk nagle okaże się słabego zdrowia i niezdatny do udziału w procesie, Grasiowi spreparują słabą szkodliwość czynów, a dziurawy Stefek zostanie dyrektorem kliniki chorób psychicznych i nerwowych im.Stefana Niesiołowskiego.
Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#337802

A niech to szlag ,,,,

Pisałem niemalże przez godzinę , w jednej chwili całą zawartość , że tak to ujmę , szlak trafił ,,,
poszła się paść..

Szkoda , że to gówniane narzędzie jakim jest edytor tekstu nie ma w sobie modułu pamięci podręcznej z możliwością tymczasowego zapisu , do czasu oficjalnej publikacji.

Przekierowanie na inną stronę ( omyłkowo) kasuje wszystko co do tej pory z mozołem "naskrobałem" ...

W tej chwili odechciało mi się dalszej polemiki w tym czy innym temacie.

Muszę na powrót pozbierać do "kupy" to co miałem w głowie i ponownie przelać to wszystko na "papier"//

tymczasem
do następnego kliknięcia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#337900

  A ja myślałam, że to zwyczajnie - łapówka      

Vote up!
0
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#337798

usłyszałem, że tam Żydzi dbają o dobrobyt, a z Polski ich wygoniliśmy.

Odpowiedziałem: że w Polsce Żyd jest prezydentem, Żydzi sa ministrami, Żydzi mają czasopisma opinii, Żydzi mają kancelarie prawne - i jakoś dobrobytu nie ma. W USA to nie Żydzi lecz konstytucja i karabin w każdym domu pilnują dobrobytu mieszkańców, choć Obama - syn Żydówki - już zajmuje się sprawą karabinów...

Vote up!
0
Vote down!
0
#337815