MSZ i estetyka. Na co rząd wydaje kasę?

Obrazek użytkownika Kowalsky
Kraj

Szczęście niepomierne, po dwóch latach MSZ zlikwidował pełnomocnika do spraw estetyki wnętrz budynków. Czytasz i nie wierzysz oczom? Tak, tak. Pełnomocnik do spraw estetyki.

W zarządzeniu MSZ czytamy:

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynacja i nadzór nad standaryzacją procesów organizacyjnych, systemowych i projektowych w kształtowaniu estetyki wnętrz budynków resortu;

2) pełnienie nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem w ramach "Resortowych standardów do projektowania budynków na potrzeby polskiej służby zagranicznej", standardów i metodyki działań dedykowanych estetyce wnętrz budynków; (...)”

 

Wygląda na to że owe priorytety służby dyplomatycznej zostały osiągnięte.

Oto bowiem 27 listopada 2014 r. szef dyplomacji  wydał zarządzenie w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw estetyki wnętrz budynków MSZ.

 

Wspomniany pełnomocnik do spraw estetyki wnętrz budynków został powołany na mocy zarządzenia z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw estetyki wnętrz budynków MSZ.

Zatem dwa lata ciężko pełnomocnik tyrał dla dobra naszej dyplomacji.

W MSZ było zatrudnionych 7 pełnomocników. Ich zarobki i wydatki związane z ich działalnością powalają na kolana.

 

Krzysztof Augustin – pełnomocnik MSZ ds. estetyki wnętrz budynków zarabiał - 195 691,30 zł, koszty jego delegacji to 107 090,52 zł.  Estetyka popłaca.

Jest nawet pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

Justyna Chrzanowska jako pełnomocnik ministra ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zarabiała  385 062,84 zł Dużo? To nic.

 

Wojciech Kowalski został zatrudniony na stanowisku  pełnomocnik ministra  ds. restytucji dóbr kultury. Koszty wynagrodzenia?  1 065 339,86 zł .

Koszty delegacji to marne 208 235,07 zł.

 

Maciej Wnuk ( z wykształcenia astronom) jest pełnomocnikiem ministra ds. kontroli zarządczej i procedur antykorupcyjnych.

Jak widać astronomii i działania antykorupcyjne są ze sobą bardzo związane. Faktycznie, niezły kosmos. Jak dla mnie to nawet czarna dziura.

 

Oto odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie bilansu osiągnięć i kosztów utrzymania pełnomocników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych:

]]>http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=59EC45FA]]>

Pełnomocnicy MSZ, tabela z wynagrodzeniem :

]]>http://orka2.sejm.gov.pl/INT7.nsf/klucz/750C01AA/$FILE/oz6204tab.pdf]]>

 

Weź leki na uspokojenie i zobacz co robił ów Pan za pieniądze podatników. Poniżej tekst zarządzenia MSZ w sprawie powołania pełnomocnika.

 

]]>https://dziennikurzedowy.msz.gov.pl/download/files/dokumenty/Dziennik_Urzedowy_MSZ,_poz._22,_2012.pdf]]>

Dz.Urz.MSZ.2012.22

 

ZARZĄDZENIE Nr 23

 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

 

z dnia 3 lipca 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw estetyki wnętrz budynków MSZ

 

(Dz. Urz. MSZ z dnia 6 lipca 2012 r.)

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2011 r. Nr 1, poz. 1, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw estetyki wnętrz budynków MSZ, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.

3. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych udzielają Pełnomocnikowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.

 

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy:

 

1) koordynacja i nadzór nad standaryzacją procesów organizacyjnych, systemowych i projektowych w kształtowaniu estetyki wnętrz budynków resortu;

2) pełnienie nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem w ramach "Resortowych standardów do projektowania budynków na potrzeby polskiej służby zagranicznej", standardów i metodyki działań dedykowanych estetyce wnętrz budynków;

3) koordynacja i nadzór procesu zarządzania wizerunkiem budynków przeznaczonych na potrzeby polskiej służby zagranicznej wyrażonym poprzez estetykę ich wnętrz;

4) koordynacja prac wewnątrzresortowego zespołu doradczego powoływanego przez Ministra Spraw Zagranicznych na wniosek Pełnomocnika, złożonego ze specjalistów wewnętrznych;

5) koordynacja prac powołanego przez Ministra Spraw Zagranicznych na wniosek Pełnomocnika zewnętrznego zespołu doradczego, złożonego ze specjalistów zewnętrznych;

6) koordynacja procesu sporządzania przez wewnętrzny i zewnętrzny zespół doradczy wytycznych dotyczących wizerunku nowoprojektowanych lub modernizowanych budynków resortu;

7) nadzorowanie procesu sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie wdrażania estetyki wnętrz budynków, prowadzonych przez komórkę właściwą do spraw infrastruktury;

8) nadzorowanie procesu prowadzenia budowy w zakresie wdrażania estetyki wnętrz budynków, prowadzonych przez komórkę właściwą do spraw infrastruktury;

9) utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, która może mieć wpływ opiniujący i/lub uczestniczący w kształtowaniu wizerunku estetycznego budynków MSZ.

2. Pełnomocnik podpisuje korespondencję urzędową w zakresie swojego działania.

 

§ 3. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Biuro Infrastruktury.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji Biura Infrastruktury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (7 głosów)

Komentarze

Tu widać czarno na białym jak prywatyzuje się nasze pieniądze, no i wiemy dlaczego Szpadel powołuje coraz to nowych pełnomocników.

http://wpolityce.pl/polityka/230320-pani-premier-ile-mozna-ewa-kopacz-zapowiada-bedzie-specjalny-pelnomocnik-pelnomocniczka-tym-razem-ds-ukrainy

 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1461703