Prokuratura - organ niekonstytucyjny. O wyższość Rzecznika Praw Dziecka nad Prokuratorią

Obrazek użytkownika Milton
Idee

W obowiązującej obecnie Konstytucji RP słowo "prokurator" występuje chyba tylko raz w art.132.2, gdy wylicza się funkcje, których nie wolno łączyć z mandatem parlamentarzysty.

Ojcowie Konstytucji "zapomnieli" o tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji. To właśnie Prokurator styka się z sytuacjami, gdzie następuje naruszenie praw i wolności taksatywnie wyliczonych w tejże Konstytucji. Nie zapomnieli jednak o Rzeczniku Praw Dziecka ! - który na mocy art. 72.4 jest organem konstytucyjnym, czyli ma pozycję zdecydowanie wyższą od Prokuratora.

Obecna ustawa o prokuraturze jest "pod-liftingowaną demokratycznie" ustawą PRL-owską. Co jakiś czas głośno jest o Prokuraturze, gdy usiłuje się uniezależnić ją od Ministra Sprawiedliwości. Obecnie szykuje się zmiana tej ustawy.

Rozmawiałem z wieloma VIP-ami na ten temat. Wydawało się, że każdy był tym zaskoczony i nabierał wody w usta. Jeden z jej twórców przekonywał mnie, że wszystko jest dobrze - no, ale to adwokat.
Gdybym był przestępcą i gdybym znalazł się w trudnej sytuacji, to żądałbym, żeby śledztwo prowadził sędzia, a nie prokurator, który w świetle obecnej sytuacji jest urzędnikiem bardzo niskiej rangi.

pzdr
Milton

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W obecnej Konstytucji jest artykuł mówiący o usytuowaniu Prokuratora Generalnego. Cytuję;

Art. 191.
1.Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:
1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2)....

Dla przypomnienia treść artykułu 188:

Art. 188.
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29729

Rzecznik Praw Dziecka nie jest organem konstytucyjnym w takim znaczeniu jak RPO, NIK czy KRRIT /rozdział IX. Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa/.

Przypomnijmy;
Art. 72 /rozdział II Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela/

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.

Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29730

Prokuratoria to nie prokuratura.

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Art. 1 stanowi;

Art. 1. 1. W celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa tworzy się Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, zwaną dalej "Prokuratorią Generalną".

2. Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną.

3. Nadzór nad Prokuratorią Generalną sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29731

Prokuratoria to nie prokuratura.

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Art. 1 stanowi;

Art. 1. 1. W celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa tworzy się Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, zwaną dalej "Prokuratorią Generalną".

2. Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną.

3. Nadzór nad Prokuratorią Generalną sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29732

Jestem przeciw wprowadzaniu do Konstytucji prokuratury jako urzędu konstytucyjnego.

Jest to zbędne, a nawet szkodliwe. Nadawanie prokuraturze statusu organu konstytucyjnego przy wprowadzanej właśnie Ustawie o prokuraturze, nadawałoby temu - w dużej mierze - niekompetentnemu i zdemoralizowanemu środowisku niczym nie uzasadnioną rangę. Być może nawet utrudniałoby w przyszłości niezbędną zmianę Ustawy o prokuraturze.

Jestem za wprowadzeniem do Konstytucji wyborów powszechnych na stanowiska prokuratorów funkcyjnych.

Poniżej do dyskusji projekt konstytucji obywatelskiej:

http://www.konstytucja-obywatelska.pl/Konstytucja.doc

Niektóre ważne artykuły:

Sejm liczy 460 posłów wybieranych przez Naród w jednomandatowych okręgach wyborczych, w jednej turze, na okres 4 lat.

Senat liczy 100 senatorów wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych , w jednej turze, na kadencję 5 letnią.

Prawo inicjatywy ustawodawczej ma Prezydent RP, grupa 5 posłów, grupa 3 senatorów, samorządy terytorialne, a także grupa 1000 obywateli.

W sprawach szczególnie ważnych dla obywateli może być przeprowadzone ogólnonarodowe referendum.

Referendum zarządza Prezes Sądu Najwyższego na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.

Referendum jest ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej tylu uprawnionych do głosowania obywateli ilu wzięło udział w wyborach do parlamentu krajowego lub europejskiego, w których frekwencja w ciągu ostatnich 10 lat była najniższa. Ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy.

Wynik ważnego referendum jest wiążący i Sejm w ciągu sześciu miesięcy od daty przeprowadzenia referendum wprowadzi niezbędne zmiany w prawie.

Jeśli Sejm w terminie 6 miesięcy od referendum nie wprowadzi wynikających z referendum ustaw, ulega rozwiązaniu.

Władza wykonawcza należy do prezydenta RP, wybieranego w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję, przez wszystkich obywateli którzy mają prawo głosować w wyborach do Sejmu.

Najwyższą władzę sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy, złożony z sędziów mianowanych dożywotnio przez Prezydenta RP, na wniosek Senatu. Senat wskazuje Prezydentowi kandydatów na sędziów Sądu najwyższego spośród sędziów Sądów Okręgowych, którzy orzekali co najmniej 5 lat i cieszą się nienaganna opinią;

Sąd Najwyższy rozpatruje odwołania od wyroków Sądów Wojewódzkich, orzeka o zgodności ustaw z Konstytucją RP, a także orzeka w przypadku zdrady głównej.

Wniosek o rozstrzygnięcie zgodności ustawy z Konstytucją może złożyć każdy obywatel;

Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego są wiążące dla sądów niższych instancji.

Sądy Wojewódzkie rozpatrują odwołania od wyroków Sądów Powiatowych.

Sędziów Sądów Wojewódzkich mianuje Prezydent na wniosek Senatu. Senat wskazuje kandydatów na sędziów Sądów Wojewódzkich spośród sędziów Sądów Powiatowych, którzy orzekali co najmniej 5 lat;

Sędziowie są w swym orzekaniu niezawiśli i kierują się jedynie ustawami i dobrem wymiaru sprawiedliwości. Orzeczenia musza być zgodne z wcześniej wydanymi orzeczeniami innych sądów w takich samych przypadkach. W przypadku niezgodności orzeczeń w identycznych sprawach, rozstrzyga Sąd Najwyższy.

Sądy Powiatowe są sądami pierwszej instancji. Sędziowie sądów Powiatowych są wybierani przez mieszkańców powiatu w wyborach powszechnych, spośród osób cieszących się nienaganną opinią, posiadających wykształcenie prawnicze oraz wykonujących zawód prawnika co najmniej przez 5 lat;

Sędziowie Sądów Powiatowych są wybierani na 5 letnią kadencję. Jeśli sędzia zostanie wybrany po raz drugi uzyskuje status sędziego mianowanego dożywotnio.

Sędziowie są nieusuwalni z wyjątkiem popełnienia zdrady Rzeczypospolitej lub udowodnionego działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości, lub popełnienia przestępstwa pospolitego. Sędziego może usunąć Senat podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Procedura usunięcia sędziego Senat rozpoczyna po złożeniu wniosku w tej sprawie przez 3 senatorów.

W sprawach zagrożonych wyrokiem pozbawienia wolności powyżej lat 3 lub w sprawach cywilnych, których przedmiot sporu przekracza wartość 100 tys. złotych przewód sądowy będzie się odbywał przed ławą przysięgłych.

Ustawa określi warunki jakie muszą spełniać przysięgli, sposób ich wyboru oraz wynagrodzenie, jakie mają otrzymywać.

Prezesa Sądu Najwyższego mianuje Prezydent spośród sędziów tego sądu;

Prokuratora wojewódzkiego wybierają, posiadający prawa wyborcze do Senatu, mieszkańcy województwa w głosowaniu powszechnym na 5 letnią kadencję, spośród kandydatów cieszących się nienaganną opinią i posiadającym co najmniej 5 letni staż w wykonywaniu zawodu prawnika;

Prokuratora powiatowego wybierają mieszkańcy powiatu w głosowaniu powszechnym na 5 letnią kadencję, spośród kandydatów cieszących się nienaganną opinią i posiadającym co najmniej 5 letni staż w wykonywaniu zawodu prawnika;

Prokuratora krajowego mianuje Prezydent na kadencję 5-cio letnią.

Sposób organizacji pracy prokuratury i sądów określi ustawa.
___________

Konstytucja powinna być zwięzła. Każdy obywatel powinien móc nauczyć się jej na pamięć. Z tego powodu – moim zdaniem – zbędny jest Rozdział IX obecnej Konstytucji i mnożenie różnej maści organów konstytucyjnych.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29734

1. Co do Prokuratora Generalnego masz rację, bo jest to druga wzmianka o tej instytucji, prócz cytowanej przeze mnie. Jest to zapis "przy okazji", bo rzecz dotyczy Trybunału Konstytucyjnego.

2. Jeżeli chcesz traktować swój tekst jako polemikę ze mną, to wskaż zdanie w którym stwierdzam równość wymienionych przez Ciebie organów ? Rzecznik Praw Dziecka jest organem konstytucyjnym o określonym zakresie zadań, czego nie można powiedzieć o prokuraturze. W prostym podziale instytucji państwowych na konstytucyjne - nie-konstytucyjne, ważniejsze są te pierwsze. M.in. dlatego, że trudniej jest je zlikwidować, czy zmienić, wymagana jest tu większość kwalifikowana.

3.Masz rację, jest to moje przejęzyczenie.

4. Uważasz, że "wprowadzanie do Konstytucji prokuratury jako urzędu konstytucyjnego." - bo "Jest to zbędne,
a nawet szkodliwe. (1)Nadawanie prokuraturze statusu organu konstytucyjnego przy wprowadzanej właśnie Ustawie
o prokuraturze, nadawałoby temu - w dużej mierze - niekompetentnemu i zdemoralizowanemu środowisku niczym
nie uzasadnioną rangę. (2) Być może nawet utrudniałoby
w przyszłości niezbędną zmianę Ustawy o prokuraturze."

Mylisz zapis o celach instytucji, z oceną moralną. Zapis konstytucyjny jest potrzebny z uwagi na ochronę obywatela
i ochronę prokuratorów przed politykami.

5. W projekcie podanej przez Ciebie konstytucji proponuję uniwersalną preambułę:
KAŻDEMU WOLNO BYĆ IDIOTĄ
Zapis ten pozwalałby każdemu zachować twarz.
[tylko broń Boże nie bierz tego do Siebie]

pzdr
Milton

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#29776

Nie wiem o co Ci chodzi w tym akapicie.

Być może nie wiesz, że w Polsce rządzą sędziowie, prokuratorzy i tzw. anonimowi mocodawcy.

Zapewniam Cię, że prokuratorzy boją się tylko innych prokuratorów, a nie polityków.

Politycy prokuratorom nic nie mogą zrobić. Żeby to wiedzieć, trzeba przeczytać ustawę o prokuraturze, a nie wciskać propagandowy kit.

Pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#29814