Konstytucja RP - rozdział 10 - projekt

Obrazek użytkownika bip
Idee

Rozdział 10 projektowanej na bazie Konstytucji Kwietniowej nowej konstytucji RP.

 

X. Administracja państwowa
Art. 72
(1) Administracja państwowa jest służbą publiczną.
(2) Administrację państwową sprawuje:
a) administracja rządowa,
b) samorząd terytorialny.
Art. 73
(1) Dla celów administracji ogólnej Państwo będzie podzielone pod względem terytorialnym na obszary administracyjne, a mianowicie województwa, powiaty oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.
(2) Podział na województwa wymaga aktu ustawodawczego.
(3) Gminy miejskie mogą w warunkach oznaczonych ustawą, zajmować całość terytorium powiatu.
Art. 74 Organizację administracji rządowej, a w szczególności zakres działania jej organów - określi dekret Prezydenta Rzeczypospolitej przy uwzględnieniu zasady, że administracja rządowa zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi całego kraju, jego bezpieczeństwem oraz nadzorem nad samorządem wojewódzkim i gminnym, i zgodnie z zapisem art. 75 ustęp 2 nie będzie nadmiernie ograniczał kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego.
Art. 75
(1) Stosownie do podziału Państwa na obszary administracyjne powołuje się do urzeczywistnienia zadań administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych samorząd wojewódzki, i gminny.
(2) Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami państwowymi.
(3) Samorządy mogą być łączone w związki dla wykonywania zadań szczególnych.
(4) Samorządy gminne znajdujące się na terytorium jednego powiatu mogą łączyć się w związki, wymieniać i przekazywać sobie nawzajem swoje kompetencje i zadania, dowolnie, według własnego uznania uchwałami rad gminnych, z tym że mieszkańcy gminy mają prawo wypowiedzieć się w danej sprawie, a ich zdanie jest dla rady gminy wiążące.
Art. 76
Sprawy sporne miedzy samorządem a administracja rządową rozstrzyga sąd.
Art. 77
Wojewoda ma prawo brać udział w obradach rady (sejmiku) samorządu wojewódzkiego i w sprawach uznanych przez siebie za ważne przemawiać poza kolejnością mówców.
 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

?

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Lotna

 

#313436

Mamy takie obecnie i nie bardzo to działa, zresztą cała masa zapisów z marcowej znajduje się w kwietniowej i projektowanej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#313444

Konstytucja marcowa( wzorowana na francuskiej) dając przewagę władzy ustawodawczej nie była dobra.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

markiza

#313460

Warto uregulować kwestię współpracy z samorządami leżącymi poza granicami Polski.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#1480145