PSL w butach lobby bankowego

Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości

Ryszard Czarnecki, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego,

Jerzy Bielewicz, prezes, Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek


 

Tytułem wstępu

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycję wyeliminowania z obiegu prawnego w Polsce Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE), po tym jak Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym podważył omnipotencję banków, znosząc zapisy Prawa Bankowego o urzędowym statusie dokumentów generowanych na podstawie ksiąg bankowych. Trudno podważyć logikę i zasadność inicjatywy PiS w świetle orzeczenia TK, zwłaszcza, że oba bliźniacze przepisy wywodziły się jeszcze z czasów stalinowskich, kiedy bank państwowy, jako integralny element systemu władzy komunistycznej, miał za zadanie rugowanie obywateli z ich własności prywatnej. Siła BTE wynikała z mocy urzędowej dokumentów generowanych na podstawie ksiąg bankowych. Sądy zatem nie mogły podważać prawdziwości, czy zasadności dokumentów BTE. Co powinno być żenujące dla klasy politycznej rządzącej w III RP to fakt, że wraz z większością banków „sprzedano” obcym niekorzystne dla obywateli Polski i klientów banków zapisy prawa. Wielokrotne próby wyeliminowania BTE w ciągu ćwierćwiecza spaliły jak dotąd na panewce.


 

Przepychanki legislacyjne

Koalicja PO – PSL stara się za wszelką cenę utrzymać przepisy o BTE w obiegu prawnym w Polsce wbrew orzeczeniu TK. Najpierw rząd zaproponował tzw Prawo Restrukturyzacyjne, co była tematem konferencji PiS (ref. nr 5, patrz poniżej: Referencje). Teraz próbę gmatwania prawa w Polsce podjęło PSL, wchodząc w buty lobby bankowego. O jakości propozycji PSL niech świadczy fragment opinii Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) do noweli zaproponowanej przez PSL:


 

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy opiniuje go negatywnie. Przede wszystkim Rada poddaje w wątpliwość cząstkowe nowelizacje kodeksów jak i innych ustaw o charakterze ustrojowym dla określonych podmiotów prawnych. Wątpliwym konstytucyjnie jest regulacja bankowego tytułu egzekucyjnego, w szczególności przy możliwości uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty i takiej klauzuli wykonalności.”


 

Aby pokazać skalę aberracji, niekonsekwencji i braku profesjonalizmu PSL, należy przypomnieć, że koalicja PO – PSL za czasów pana Jarosława Gowina na stanowisku Ministra Sprawiedliwości wprowadziła do prawa zapisy o elektronicznym BTE i elektronicznej klauzuli wykonalności. Wg tego prawa klauzulę wykonalności BTE nadaje w sposób mechaniczny referendarz sądowy, a więc nawet nie sędzia, a urzędnik sądowy. Zatem PSL złożyło propozycje nieadekwatne do obowiązujących za sprawą... PO – PSL przepisów prawa.


 

Udowadniać, że propozycje PSL to kolejny gniot prawny, nie ma najmniejszego sensu. O wiele ważniejszy jest sposób i mechanizmy stanowienia prawa tzn przepychanki legislacyjne. Otóż, propozycje PSL to ustawka mająca na celu odwieść uwagę od faktycznych problemów w systemie bankowym oraz od zaniechania obowiązku, przed którym stoi koalicja PO – PSL w świetle prawa Unii Europejskiej.


 


 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Z dniem 4 lutego 2014 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego dotycząca kredytów hipotecznych (ref. nr 4), dając tym samym krajom członkowskim UE dwa lata na dostosowania krajowego prawa. Wg PiS, podobnie jak miało to miejsce z tzw Dyrektywą MIFID (w sprawie rynku instrumentów finansów) Unii Europejskiej, która ochroniłaby tysiące polskich przedsiębiorców przed nabiciem w opcję walutowe w 2007 roku i później, koalicja PO – PSL chce zwlekać z wprowadzeniem Dyrektywy o kredytach hipotecznych. Nawet wtedy, jeśli Polska będzie musiała zapłacić kary umowne za niedostosowania prawa, jak miało to miejsce w przypadku Dyrektywy MIFID.


 

Obecna Dyrektywa chroniąca klientów banku, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, sprokurowana została nadużyciami na rynku kredytów hipotecznych, które doprowadziły do światowego kryzysu. Niestety opisane nadużycia dotyczą również kredytów hipotecznych opartych na franku szwajcarskim, tak popularnych w Polsce. Oto odnośny fragmenty Dyrektywy:


 

Kryzys finansowy pokazał, że nieodpowiedzialne zachowanie uczestników rynku może naruszyć podstawy systemu finansowego, prowadząc do braku zaufania u wszystkich stron, w szczególności konsumentów, oraz wywierając potencjalnie poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Wielu konsumentów straciło zaufanie do sektora finansowego, a kredytobiorcy mieli coraz większe trudności ze spłatą swoich kredytów, co doprowadziło do wzrostu liczby przypadków zaległości w spłacie i egzekucji z nieruchomości. W związku z tym grupa G-20 zleciła Radzie Stabilności Finansowej ustanowienie zasad dotyczących należytych standardów zawierania umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Chociaż niektóre z najpoważniejszych problemów związanych z kryzysem finansowym wystąpiły poza Unią, konsumenci w Unii są bardzo zadłużeni – ich zadłużenie stanowią w dużej mierze kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi”


 

I dalej:


 

Wskazano szereg problemów występujących na rynkach kredytu hipotecznego w Unii, związanych z nieodpowiedzialnym udzielaniem i zaciąganiem kredytów, oraz potencjalne możliwości występowania nieodpowiedzialnego zachowania uczestników rynku, w tym pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych. Niektóre problemy dotyczyły kredytów denominowanych w walucie obcej, które konsumenci zaciągnęli w danej walucie, aby skorzystać z oferowanej stopy oprocentowania, nie posiadając jednak odpowiednich informacji na temat związanego z tym ryzyka kursowego lub nie rozumiejąc dostatecznie takiego ryzyka. Problemy te wynikają z niedoskonałości rynku i nieprawidłowości regulacyjnych, a także z innych czynników, takich jak ogólny klimat gospodarczy i niski poziom wiedzy finansowej.”


 

Dlaczego koalicja PO – PSL nabrała wody w usta na temat Dyrektywy? Bo Dyrektywa idzie w poprzek interesom sektora bankowego! W praktyce dostosowanie prawa do rzeczonej Dyrektywy z automatu skutkowałoby wyeliminowaniem BTE z obiegu prawnego!


 

Propozycje dla PiS dla „frankowiczów"

PiS podjął temat kredytów hipotecznych opartych o franka szwajcarskiego 13 sierpnia 2013 roku na konferencji prasowej (ref. nr 7) zatytułowanej „Sytuacja "frankowiczów" (osoby z kredytami we frankach) w kontekście zadłużania kraju. Rząd Tuska umywa ręce.” (ref. nr 7), co spotkało się z wrogą krytyką PO i PSL, jak i części mediów. Koalicja PO – PSL ciągle nie podjęła tematu pomimo, że grubo ponad 20 tyś „frankowiczów” zalega już ze spłatami swoich kredytów. Taka sytuacja i zamiatanie problemu pod dywan naraża stabilność systemu bankowego i finansowego Polski.


 

Tymczasem PiS ma dobre propozycje dla „frankowiczów”. Idą daleko dalej niż tylko wyeliminowanie BTE z obiegu prawnego w Polsce i jeśli wprowadzone do krajowego prawa, to zapewnią zgodność z Dyrektywą UE, chroniąc przy tym klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne oparte na franku szwajcarskim. Tak w wywiadzie dla Naszego Dziennika propozycje PiS relacjonuje senator Grzegorz Bierecki (ref. nr 5):


 

Proponuję 5-punktowy plan. Po pierwsze, trzeba znieść bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), który doprowadza do tego, że ludzie, którzy nie spłacą jednej raty, są eksmitowani na bruk i pozbawieni dostatecznej ochrony sądowej. Po drugie, należy ułatwić przeprowadzenie upadłości konsumenckiej, zapewniając jednocześnie ochronę przed bezdomnością. Trzeba znieść przepisy o eksmisji na bruk, bo inaczej wyrosną nam w Polsce slumsy. Po trzecie, trzeba wprowadzić limit roszczeń z tytułu kredytów hipotecznych, ograniczając te roszczenia do obecnej wartości nieruchomości. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie bank może zabrać dom lub mieszkanie, ale nie może ścigać kredytobiorcy w nieskończoność. Po czwarte, należy przyjąć zasadę, że kredyt walutowy zaciągnięty przez konsumenta spłacany jest po kursie z dnia umowy. To nieprawda, że za „frankowiczów” zapłacą inni kredytobiorcy. Koszty poniesie bank i akcjonariusze w postaci obniżenia zysków. Hiszpanie i Chorwaci nie boją się tego rozwiązania. Trzeba wyegzekwować od akcjonariuszy obowiązek dokapitalizowania banku. Powinni przyjąć na siebie część ryzyka, bo w końcu to oni brali dywidendy. Wreszcie po piąte, kredyty mieszkaniowe powinny być zawsze udzielane z oprocentowaniem stałą stopą, a nie zmienną. Jeśli ludzie biorą kredyt na 30 lat, to muszą wiedzieć, jaka będzie w przyszłości rata, aby to sobie zaplanować. Trzeba jednocześnie ułatwić im refinansowanie takiego kredytu na stałą stopę w innych bankach, które taniej kredytują. Tak jak na dojrzałych rynkach, jak rynek amerykański czy kanadyjski: gdy stopy spadają, ludzie udają się do innego banku, aby zrefinansować taniej swój kredyt.”


 

Propozycja PiS zostanie przedstawiona jako nowela prawa jeszcze w maju tego roku.


 

Kilka liczb i faktów z bilansów banków

Kredyty hipoteczne we franków to 170 miliardów złotych (przy aktywach całego sektora rzędu 1000 miliardów złotych). Jest ich ponad 700 tys. Wg oficjalnych danych 20 tys. z nich nie jest obecnie spłacanych. W tym momencie w przypadku 3 banków na polskim rynku kredyty we franków stanowią większość ich aktyw. Zatem pogarszanie portfela kredytów hipotecznych może pociągnąć niewypłacalność szeregu banków działających w Polsce. Rekordzistą w dawaniu frankowych kredytów był Nordea Bank przejęty ostatnio za sowitą zapłatę przez PKO BP - bank kontrolowany przez Skarb Państwa. Zgodę na przejęcie wystawiła Komisja Nadzoru Finansowego nie biorąc pod uwagę, że powiększenie portfela kredytów hipotecznych nie dodaje a ujmuje wartości PKO BP i niepomiernie zwiększa ryzyko finansowe podjęte przez ten bank. W tej chwili w toku są trzy pozwy zbiorowe wniesione przez „frankowiczów”, a problemy z kredytami we franku nie należy, wręcz nie wolno chować pod dywan. W krajach UE, jak Hiszpania, Chorwacja, ale też inne, sądy rozstrzygnęły podobne pozwy zbiorowe na korzyść klientów banków (ref. nr 6) nakazując przeliczenie kredytów na lokalne waluty po kursie z dnia podpisania umów kredytowych. Podczas konferencji prasowej PiS „ Kredyt hipoteczny spłacany do śmierci czyli Targ Niewolników. Propozycje rządu kontra propozycje UE” (ref. nr 6) przedstawiono kolejne „przedsięwzięcia biznesowe” PO i PSL za pieniądze podatników, które mają za cel wspomożenie tzn pomoc publiczną dla zagranicznych deweloperów i banków wg nas niezgodną z polskim i unijnym prawem. Polecamy ten materiał.


 

]]> Tymczasem PSL organizuje przedstawienia i konferencje prasowe, jak i inspiruje materiały prasowe, które miałyby świadczyć o szlachetnych intencjach (ref. nr 11). Pokłady hipokryzji w koalicji PO – PSL są niezmierzone! Niestety, te intencje są w sprzeczności z interesem kraju, obywateli i klientów banków, głównie przecież banków zagranicznych!


 

Referencje:


 

 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B98DBB6142E6D72EC1257CA7003D9793/%24File/2251.pdf]]>

 2. Opinia ZBP, KZBS: ]]>http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/90549F07BAF9759FC1257CB6003C84A3/%24File/2251-002.pdf]]>

 3. Opinia KNF, KRS: ]]>http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/24B4664A6CC4EF78C1257CAC00475445/%24File/2251-001.pdf]]>

 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi: ]]>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0017]]>

 5. Propozycje PiS w/s kredytów hipotecznych (5 punktowy program) - W sidłach kredytu: ]]>http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-finanse/69526,w-sidlach-kredytu.html]]>

 6. Konferencyjna prasowa PiS - Kredyt hipoteczny spłacany do śmierci czyli Targ Niewolników. Propozycje rządu kontra propozycje UE: ]]>http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=068E0F0A08653BB5C1257C5F002E2F1A]]>#

 7. Notatka z konferencji - Kredyt hipoteczny spłacany do śmierci czyli Targ Niewolników. Propozycje rządu kontra propozycje UE: ]]>http://www.radiomaryja.pl/polecamy/kredyt-hipoteczny-splacany-do-smierci-czyli-targ-niewolnikow/]]>

 8. Konferencja prasowa - Sytuacja "Frankowiczów" (osoby z kredytami we frankach) w kontekście zadłużania kraju. Rząd Tuska umywa ręce: ]]>http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=53DB000FDBCD7DF5C1257BC600262C6E]]>#

 9. Frankowicze nabici na opcje. Kolejne karty kredytowe i kredyty na spłacenie starych długów już nie wystarczają…: ]]>http://wpolityce.pl/polityka/163533-frankowicze-nabici-na-opcje-kolejne-karty-kredytowe-i-kredyty-na-splacenie-starych-dlugow-juz-nie-wystarczaja]]>

 10. Cała para poszła w dług: ]]>http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-finanse/66875,cala-para-poszla-w-dlug.html]]>

 11. Bankowy tytuł egzekucyjny ma być łagodniejszy (Rz.): ]]>http://prawo.rp.pl/artykul/2,1104443-Bankowy-tytul-egzekucyjny-ma-byc-lagodniejszy.html]]>

 

Relacja video: ]]>PSL w butach lobby bankowego]]>

]]>Trybunał Europejski o kredytach walutowych: konsument musi być świadom ryzyka]]>

Więcej na: ]]>http://unicreditshareholders.com/bie%C5%BC%C4%85ce_informacje]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

bytów politycznych w Polsce. Jest to partia, której miejsce powinno znajdować się jak najdalej od ośrodków podejmujących decyzje skutkujące dla całego kraju, pozdrawiam.

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1424239