Pod sztandarem Swarożyca

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Historia

Historia, jaką poznajemy w szkole, pozostawia w nas wrażenie, że wprowadzenie chrześcijaństwa w krajach słowiańskich było postępem zapewniającym rozwój naszych ojców. Fakty historyczne pokazują, że proces ten na pewno nie był bezkonfliktowy.

Katolicyzm czyli chrześcijaństwo w wersji niemieckiej?

 

Jeżeli dokładniej przyjrzymy się założeniom chrześcijaństwa i katolicyzmu, szczególnie średniowiecznego, to zobaczymy, że są to religie wyznaczające sobie zupełnie odmienne cele.


Chrześcijaństwo jest religią ludzi biednych, wspomagających siebie i oczekujących nagrody w życiu przyszłym. Tam kapłan, diakon jest nauczycielem, człowiekiem, który wyróżnia się wśród wiernych tylko swą mądrością.

 

Katolicyzm zaś jest podstawą założeń państwa feudalnego - państwa o podwójnej władzy, świeckiej (księcia, króla czy cesarza) i kościelnej (biskupów). I choć katolicyzm również mówi o równości wszystkich ludzi, to nikt z wiernych nie ma wątpliwości, że biskup czy też papież to człowiek lepiej znający myśli Boga, a zdanie odmienne od biskupa jest atakiem na całą powagę Kościoła. Katolicyzm średniowieczny wprowadza bezwzględną władzę „pomazańca bożego” nad resztą ludu. A władza ta wymuszana jest oddziałami zbrojnymi, jakimi dysponują zarówno władcy świeccy, jak i biskupi. Temu celowi mają służyć również ogromne świątynie, mające pokazywać nicość człowieka względem Boga oraz jego „pomazańców”, i liturgia w języku niezrozumiałym dla prostego ludu.

 

Już na początku 2 poł. IX wieku w łonie Kościoła, za sprawą Metodego i jego uczniów, powstał spór o to, w jakich językach można odprawiać liturgię. Wówczas spór ten został rozstrzygnięty z orzeczeniem, iż Pana należy chwalić we wszystkich językach świata, i w roku 867 papież Hadrian II posłał Metodego do ludów słowiańskich z poświęconymi słowiańskimi księgami, aby nauczał ich w języku dla nich zrozumiałym. Godziło to jednakże w interesy biskupów niemieckich, więc sprzeciwili się woli papieża, zaaresztowali powracającego Metodego i po procesie osadzili w klasztorze na kilka lat. Wprawdzie interwencja nowego papieża kontynuującego misję Hadriana II uwolniła arcybiskupa Moraw, ale niezadowolenie części duchowieństwa przeciwnej liturgii w językach słowiańskich doprowadziło w 885 roku do ogłoszenia przez następnego papieża Stefana V bulli potępiającej obrządek słowiański jako heretycki. W liturgii rzymskokatolickiej nadal językiem oficjalnym jest łacina, ale w XX w. na II Soborze Watykańskim wreszcie dozwolono na liturgię w językach narodowych „w drodze wyjątku”. Wyjątek szybko stał się regułą, co najlepiej świadczy o potrzebie wiernych rozumienia obrządku. Wciąż jednak liturgia w języku łacińskim ma wielu zwolenników, a nawet ostatnio wydaje się być promowana (poprzez oficjalną nazwę „Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego” oraz udzielenie zezwolenia przez Benedykta XVI (w 2007 r.) każdemu kapłanowi na odprawianie liturgii w starej formie bez zgody biskupa). W Polsce coraz więcej parafii wprowadza msze łacińskie – czyżby była to nowa polityka Kościoła?

 

Czym było chrześcijaństwo dla ówczesnych Słowian?

 

Otóż, jak nawet w swojej Kronice przyznaje Thietmar (biskup i kronikarz niemiecki), mówiąc o błędach popełnionych w czasie nawracania Słowian, katolicyzm kojarzy się Słowianom z niezrozumiałą liturgią, ogniem, mieczem, podatkami i cierpieniem. Biskup w X-XI wieku znacznie częściej posługuje się w nawracaniu mieczem niż miłością, jaką nakazuje wobec drugiego człowieka Chrystus. W roku 983 na terenach między Odrą a Łabą, zamieszkiwanych w znaczącej większości przez Słowian połabskich (Obodrzyce, Wieleci, inaczej Lucice/Lutycy (m.in. Redarowie, Sprewianie), Serbowie połabscy (m.in. Łużyczanie), Stodoranie, Ranowie) uczucie zniewolenia osiągnęło taki poziom, iż mieszkańcy postanowili zrzucić z siebie niewolę, powracając do wiary ojców. Nie było to trudne, gdyż wtedy na tych terenach tylko część Słowian przeszła na chrześcijaństwo. Działały nadal prężnie świątynie Swarożyca w Radogoszczy i Świętowita w Arkonie na wyspie Rugii.

 

Ludy słowiańskie chwyciły za broń jak jeden mąż

 

Trudno powiedzieć, co było zapalnikiem tego powstania. Historycy mówią o klęsce cesarza Ottona II w bitwie z Arabami pod Cotrone, tyle, że to wydarzenie z 13 lipca 982 roku. Inni chcą widzieć w tej roli śmierć Ottona II. Jednak walki rozpoczęły się już na 5 miesięcy przed jego śmiercią.

 

Faktem jest, że na ziemie Sasów, pod sztandarem Swarożyca, ruszyło 30 legionów słowiańskich. 29 czerwca 983 roku cała Saksonia stanęła zdumiona. Zdarzyło się coś, co zdarzyć się nie mogło. Leżący nad Łabą gród Hobolin zamieszkały przez wydawałoby się całkowicie schrystianizowanych Stodoran, stanął w płomieniach, spalono całkowicie działającą tam od roku 948 katedrę. Wymordowano całą niemiecką załogę, zaś napastnicy byli przez mieszkańców witani z radością. 2 lipca Wieleci i Stodoranie w czasie dzwonienia jutrzni napadli na katedrę brenneńską, jej obrońca Teodoryk wraz z rycerzami ledwo uciekł z życiem. Miasto Brenna dostało się w ręce napastników, zaś sama katedra zniszczona. Atakujący wyrzucili z sarkofagu zwłoki znienawidzonego biskupa Dodila, który trzy lata wcześniej został uduszony przez słowiańskich diecezjan. W roku 990 w wyniku ataku słowiańskiego księcia Mściwoja (chrześcijanina) zniszczony zostaje Hamburg.

 

Dzieło ponad 40 letniej chrystianizacji tych ziem rozpadło się w pył. Kronikarz Thietmar, z pewnością nieprzychylny Słowianom, pisząc o przyczynach tych zajść mówi z żalem, iż ludy te „doznawały wielkiego ucisku wskutek samowoli księcia Teodoryka”.

 

Praktycznie wszystko, co mogło być niemieckie lub chrześcijańskie na wschód od Łaby, zostało zniszczone. Wojska stanęły na przeciwnych brzegach Łaby. Odbyło się kilka potyczek, które kronikarze niemieccy chcieli pokazać jako zwycięstwa, gdyż po nich wojska słowiańskie odeszły. Lecz zbliżała się zima, a Słowianie uzyskali wszystko, co chcieli, przejęli władzę, a na ich ziemie wróciła wiara ojców. Niemcy zaś utracili wszystko, co posiadali na wschód od Łaby.

 

Lata 991-998

 

W roku 991 zwycięstwo powstania antychrześcijańskiego wydaje się absolutne. Sasi podejmują wszakże wyprawy za Łabę, które kończą się zawsze tak samo, sromotną ucieczką. W tym okresie na arenę wydarzeń wkracza nasz książę Mieszko I oraz książę czeski Bolesław Pobożny. O ile Mieszko I jest stałym sojusznikiem młodego następcy Ottona II, Ottona III, o tyle Bolesław zawiera sojusz z Wieletami. Związek państwa chrześcijańskiego, jakim były Czechy, z poganami, w przypadku zwycięstwa sojuszu polsko – niemieckiego stanowił dla Bolesława krok samobójczy. Ten krok zauważa Mieszko. Zajmuje Kraków, a następnie po rozpoczęciu działań zbrojnych przez Bolesława uderza na Śląsk, zajęty w roku 875 przez Czechów*, z takim samym skutkiem. W roku 991 Mieszko posiłkuje Sasów w ataku na ziemie Stodoran pod Brenną, lecz po wielu zmiennych kolejach losu cesarstwo miasta nie odzyskuje. Próby odzyskania tej ziemi będą kontynuowane w późniejszym okresie między innymi przy wsparciu Bolesława Chrobrego. W roku 992 nad Łabą doszło do koncentracji armii Sasów, która dwukrotnie w czerwcu i sierpniu przekracza rzekę z takim samym skutkiem, czyli zerowym. Kolejny rok kończy się z takim samym wynikiem. W roku 995 cesarz zmienia politykę, przekształca wojnę między Słowianami i Sasami w wojnę religijną. Przywołuje na pomoc Polaków i Czechów. Jest to krok rozpaczy, bo jak podaje historyk saski Helmold (1125-1177), Polaków i Czechów przywołuje się w ostateczności, bo są mężni w bitwie, ale okrutni w grabieżach, nie szczędząc klasztorów ani kościołów.

 

W sierpniu roku 995 następuje koncentracja połączonych wojsk saskich, polskich i czeskich, które przechodzą przez ziemię Obodrytów ze skutkiem takim, iż w rok później podpisany zostaje pokój na warunkach korzystnych dla obu stron (do roku 1018 nie było tam poważniejszych konfliktów). Główne uderzenie następuje na ziemie Wieletów, które są pustoszone. To jednak nie zraża Wieletów, tak więc rok 997 to czas wojny, w której częściej porażki doznają Sasi.

 

Upadek państwa Słowian Zachodnich

 

Powstanie staje się pełnym sukcesem, od 995 roku tereny między Łabą i Odrą są wolne od wpływów niemieckich. Równocześnie przekonanie o tym, że za zwycięstwem tym stoi Swarożyc wynosi na piedestał świątynię w Radogoszczy i jej kapłanów. I po części jest to prawdą, to zasługą Swarożyca oraz Sasów było, że Słowianie porzucili stałe waśnie, stanęli pod jego sztandarami, aby zrzucić jarzmo niemieckie, w sensie religijnym widziane jako chrześcijaństwo. Powstaje zalążek niezależnego państwa, lecz jak to z nami bywa, gdy wróg przestał zagrażać, powróciły dawne swary. Między innymi na skutek działania kapłanów, bo Słowianin nie wyruszał na wojnę bez uzyskania korzystnej przepowiedni, ludność tych terenów uwikłała się w bezsensowne wojny z sąsiadami i przeciw sobie np. z Obodrytami, skupiając wreszcie na sobie działania Niemców i Duńczyków, które w niecałe 200 lat później doprowadzą do ich upadku i wchłonięcia przez Germanów. Dziś mało kto nawet pomyśli, że w żyłach wschodnich Niemców płynie krew Słowian połabskich.

 

Arkona – wyspa Rugia (świątynia Świętowita na ziemiach Ranów) pada pod ciosami Duńczyków w roku 1168. Radogoszcz (świątynia Swarożyca na ziemiach Redarów) pada po rozbiciu Wieletów w roku 1125. W roku 1200 pada Kopanica, gród Sprewian, stanowiąca pierwsze miejskie zabudowy dzisiejszego Berlina (dziś dzielnica Köpenick).

 

Nie można tu przemilczeć faktu, że do upadku Połabian przyczynili się również nasi i czescy władcy, którzy wydatnie wspierali swoich braci w wierze - Niemców, dla zwalczania pogaństwa w Europie. Tak więc sprowadzenie Krzyżaków nie było pierwszym przypadkiem, gdy w imię wspólnoty religijnej zwalczaliśmy mniejsze niebezpieczeństwo ściągając sobie na głowę znacznie większe.

 

Faktem historycznym jest, że ludy środkowej Europy przyjęły chrześcijaństwo w wersji niemieckiej nie z przekonania, lecz pod naciskiem miecza. Chrześcijaństwo w tym okresie zapewniało silną władzę pozwalającą na skupianie mniejszych organizmów społecznych i wymuszanie posłuszeństwa krzyżem i mieczem. Przetrwały tylko organizmy, które przyjęły tę drogę. Inne jak na przykład ludy bałtyckie (Prusowie czy Jadźwingowie) odeszły do historii. Religia katolicka została nam narzucona, jako jedyna szansa narodowego istnienia. Wraz z nią powstały instytucje zapewniające niemieckim ośrodkom kontrolę. Są to niezależne od narodowych organizacji kościelnych, podlegające ówcześnie cesarzowi Niemiec, a dziś papieżowi zakony. Po dziś dzień realizują one własną politykę nie zawsze zgodną z potrzebami państwa. Nie trzeba daleko patrzeć, zakonem takim są redemptoryści, zakon, który ma swoje prowincje na całym świecie, a przełożonym generalnym zakonu redemptorystów jest Kanadyjczyk Michael Brehl.

 

W latach 1037-1039 podobne antychrześcijańskie powstanie wybucha w Polsce. Jednak zostaje ono utopione w krwi poprzez najazd Czechów, a następnie wygnanego Kazimierza Mnicha (Odnowiciela), który powrócił do Polski na czele oddziałów niemieckich. Lecz to już zupełnie inna opowieść.

_______

Literatura: Witold Chrzanowski "Słowianie i wikingowie" [2007]

* Świętopełek I, który podporządkował sobie zarówno Śląsk, jak i na znacznie krótszy czas ziemię Wiślan z Krakowem, był księciem wielkomorawskim, w artykule tym posługuję się pojęciem Czech, stąd też nie wprowadzam już pojęcia Wielkomoraw, protoplasty Czech.

 

prawa autorskie: jestem autorem tekstu i zdjęcia, tekst ten był już publikowany kilka lat temu.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.6 (głosów:12)

Komentarze

po Putina

 

Belzebub bać się zaczyna...

szaman idzie po Putina!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1596420

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Belzebub zostal za progiem,

gdy w komnaty weszli z Bogiem.

Belzabuba pogonili,

gdy po wiedzę wnet ruszyli.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-6
#1596424

Z wyrazami współczucia

Przykro nam tu

Przykro

R.I.P

        

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1596423

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nigdy nie miałem wątpliwości, 

że tekst ten przekroczy twe możliwości. 

Humpty Dumptego uczyć nam trzeba

Jego nieuctwo sięga dziś nieba.

Jak wiesz ja trollików się nie boję. Jak Flecista z Hameln szczury ja trolle z portalów wyprowadzam. Mądry Polak wie, że nie dzieli się skóry na niedźwiedziu. A, że żałobę po swym rozumie ogłosiłeś? Mądre to posunięcie. 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-7
#1596425

Analfabeto funkcjonalny, ty się najpierw naucz czytac ze zrozumieniem. A potem pitol. ;)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1596426

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nawet jeśli to dorosly facet o rozumie 4-klasisty, którego bawią przezywanki, którego wiedza na poziomie 4 klasy podstawówki została, jakim bezsprzecznie dziś jesteś. Dziś nie czas na romatyczne uniesienia, czas na pozytywizm, pracę u podstaw. Chodź Humpty Dympty, ja cię uczyć każę. Czytaj, dziś dla ciebie lekcja o Słowianach Zachodnich, jak ostatnio wykazałeś, że nie masz o nich żadnego pojęcia. Wiem, że myślenie dla niektórych jest bolesne, stąd się buntujesz, ośmieszając się jeszcze bardziej. Pamiętaj, na naukę nigdy za późno. Dostarczę ci jeszcze kilka tekstów uzupełniających twe braki w wiedzy podstawowej.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-7
#1596433

Zrozum, niedojdo intelektualna (a pewni i fizyczna), że pisanie nie jest dla ciebie. Nie masz ani wiedzy, ani talentu. Robisz z siebie wyłącznie posmiewisko.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596434

Muszę jednak oddać tobie to co należne,.czyli wielki plus że nie dałeś się wciągnąć w ten cyrk Astry,kapłona i pomidorka
Tera faceto namów na adminowanie psiaka, będzie fajny duet i nie będziecie się straszyc wtedy banami.
Jak myślisz , nieźle by to dla wiarygodności portalu wyglądało.
Rycerz z psem na smyczy

Howgh

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1596429

Doprawdy pomyśl czasem, nim coś opublikujesz. Myślenie nie boli przecież, uwierz na słowo. Zżynasz z jednej książki i pewnie nie wiesz, że autor beletryzuje naszą przeszłość, bowiem historykiem nie jest. Ot, pedagog po WSP w Krakowie z tytułem magistra. Ja wiem, że to dla ciebie szczyt tonący w chmurach, ale uwierz mi na słowo - są lepsi od niego. ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596428

Kolego
Szanuj admina Zawisze

Dzięki niemu masz otwarte konto na Leonku. To dobry człowiek.
Podziękuj

Howgh

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1596430

Przez lata pracowali nad tym, by ściana w byle ubikacji dworcowej miała większą oglądalność. No i udało im się. ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596431

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jesteś w stanie cokolwiek w temacie napisać? Jak widać, nic.

Swoją próżnią mózgową już się wykazałeś. Raz próbowałeś przedstawić "argumenty", gdy odpowiedziałem faktami historycznym zwiewałeś jak Kaczyński, gdy  stoczni usłyszał "Jarku tu cię nie było". Przeszedłeś na język trolli, głupotę swą na forum jeszcze bardziej obnażając. Miłej nocy, myślę, że dziś wystarczająco się już ośmieszyłeś. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-7
#1596436

Nie rozśmieszaj mnie. Ty nawet z wikipedii nie umiesz korzystać. Argumenty..... U was na leonie więcej takich pajaców? ;)

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596438

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Jak nie możesz spać, poczytaj mój tekst, może coś się nauczysz. Ja wiem, że tekst trudny, ale spróbuj. :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596439

Wtedy dopiero będzie to prawdą wg Goebbelsa. ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596441

Tekst jest próbą stworzenia obrazu czy rzeżby przy użyciu środków znalezionych na śmietniku.

Zupełny brak wiedzy naukowej i zupełny brak znajomości wiary katolickiej.

Wiedza naukowa pokazuje nam kształt natury ludzkiej ukształtowanej przez ewolucję i zachodzące w jej toku interakcje w dużych grupach, promujące określone relacje międzyludzkie i selekcjonujące ludzi potrafiących współpracować i ograniczających swoje egostyczne rywalizacyjne skłonności. Historia dostarcza nam świadectw jak ten proces przebiegał w ostatnich trzech tysiacack lat.

Wiara katolicka wskazuje na łączącą człowieka z Bogiem relację zaufania, z której wynika uniwersalne zaufanie do innych ludzi, umozliwiające współpracę z coraz liczniejszymi grupami bliźnich i redukujące egoizm.

Autor zastąpił naukę i wiarę swoistą, śmietnikową socjologią i historiozofią.

.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1596459

Opinia zetjot dość ostra...ale niestety zbieżna z moją.

Wprawdzie pisać każdy może....tylko po co?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1596460

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Matematyki nie da się opisać wiarą, zaś wiary matematyką. To zupełnie odmienne dziedziny, nauka i wiara. Historia pisana jest przez tych, co wymordowali bohaterów ale jednak to nauka a nie wiara. Ten co historię tłumaczy wiarą jest fałszywym prorokiem. Coś było, coś się zdarzyło, nie wiarą to opisywać, a dokumentami tamtych czasów.

Czy prawa Boga są mądre? Jeśli popatrzysz na Biologię, Chemię, Fizykę są genialne. Więc czy Bóg chce zmienić swoje genialne prawa na potrzeby hochsztaplera, co głosi się nowym „Chrystusem”, wykładowcą wiary? To co opisałem zapisano w ówczesnych dokumentach.

Zupełny brak wiedzy historycznej zatjot nazwałeś znajomością wiary katolickiej. Tak ludziom mąci się w głowach, tak złoczyńcy świętymi się mienią.Dzięki znajomości jedynej prawdziwej wykładni wiary ludzi w bestialski sposób mordowano.

Proszę bardzo, zaprzecz dokumentom, powołaj się na inne a nie opowiadaj o wierze katolickiej, bo wiara katolicka nieuctwa nie popiera. W imię wiary palono ludzi na stosach, bo twierdzili, że słońce jest centrum naszego układu planetarnego. Znajomością wiary katolickiej potwierdzano herezję iż to ziemia jest centrum układu. Przykro, że w XXI wieku są jeszcze myślowi potomkowie tamtych "uczonych".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-8
#1596515

Ziemia obiega Słońce?  No śmiało. Pokaż, jakiś to "óczony". 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1596517

Kto został spalony na stosie za to, że twierdził, iż Słońce znajduje się w centrum naszego układu planetarnego?

Znowu nie umiesz odpowiedzieć na proste pytanie, neonowy dzbanie? ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596518

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Naprawdę nie wiem czemu ci jakiś zawisiak, jakiś dzbanek czy też doniczka nie odpowiada. :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-8
#1596533

Na twoim miejscu pisałbym, że HD to przynajmniej dr hab. A tak sam wychodzisz na jeszcze większego durnia, niż jesteś.

I ponawiam pytanie, przed którym uciekasz. Kto został spalony na stosie za twierdzenie, że Ziemia kręci się wokół Słońca?

Albo powiedz uczciwie, że znowu palnąłeś jak łysy o beton albo jak Rychard w AMEN. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596539

Niech zgadnę
To jak nic był Ruszkiewicz lub Trybeus
Nie ma już ich w sieci

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1596540

..."co autor miał na myśli" pisząc o Swarożycu... Natomiast pisząc o prawach  Boga w odniesieniu do fizyki ...całkiem zagmatwałeś temat.

O jakim hochsztaplerze piszesz? Kto ma  być nowym wykładowcą wiary?

Zmartwychwstanie  Chrystusa to był fakt historyczny. Czego nie rozumiesz w wierze katolickiej?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1596522

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Na zasadzie przeniesienia tego, co na sztandarach umieszczali rycerze średniowieczni, Matka Boska, Święci. tekst przecież opisuje historię zrywu pogańskich Słowian z chrześcijańskim królestwem wschodniofrankońskim a nie walki Boga chrześcijan z Swarożycem. To jest tekst historyczny a nie teologiczny. O wierze przedchrześcijańskiej naszych ojców wiele mógłbym napisać, choć traktuję to jako element naszej kultury.

Hochsztaplerem jest każdy kto swoją teorię próbuje uprawdopodobnić wiarą, Bogiem, czy to w nauce, czy to w polityce. Nie ma partii chrześcijańskich, bo Bóg żadnej partii nie popiera. O ile Bóg jest prawdą o tyle polityka jest w dużej części kłamstwem.

Zmartwychwstanie Jezusa nie można określać historycznym, nie ma dokumentów historycznych, poza chrześcijańskimi potwierdzającego nie tylko zmartwychwstanie ale nawet istnienie Jezusa. Historycznie potwierdzone jest tylko powstanie sekty w judaizmie pod wodzą Jakuba Sprawiedliwego, brata pańskiego. Zmartwychwstanie należy przyjąć jako element naszej wiary, nie fakt historyczny.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-7
#1596532

Wydaje mi się, że Zawisza ma problem nie tylko z wiarą ale i z tożsamością...to bardzo źle.

To problem racjonalistów. Chcą być jak Bóg-

https://milujciesie.org.pl/historyczny-fakt-zmartwychwstania.html https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/zmartwychwstanie_fakt0.html

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1596541

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

informują wyłącznie źródła chrześcijańskie i temu nigdy nie przeczyłem. Badanie Biblii, religioznawstwo nie jest objawem braku wiary, bo tematami zajmują się zarówno kapłani, zakonnicy. w tekście, który podesłałaś jest wiele informacji nieprawdziwych, albo przyjmowanie skrajnych, korzystnych dla danej tezy dat. Ewangelia Jana powstaje po roku 70, czy po zburzeniu  Świątyni. informują wyłącznie źródła chrześcijańskie i temu nigdy nie przeczyłem. Ja badaniem Biblii i początkiem chrześcijaństwa zająłem się jeszcze w czasie liceum. Mam maturę z religii i w czasie studiów również chodziłem na religię dla studentów, wtedy inaczej już rozważaliśmy Biblię niż ma to miejsce w szkole. Badanie Biblii, religioznawstwo nie jest objawem braku wiary, bo tematami zajmują się zarówno kapłani, zakonnicy. w tekście, który podesłałaś jest wiele informacji nieprawdziwych, albo przyjmowanie skrajnych, korzystnych dla danej tezy dat. Ewangelia Jana powstaje po roku 70, czy po zburzeniu Świątyni. NT nawet w sprawie śmierci i zmartwychwstania zawiera różnice. Ciągle się zbieram do tego, by to opisać, wykazując to bezpośrednimi tekstami biblijnymi. Uwierz, że nie każdy kto czyta Biblię czyta ją, by podważać wiarę. Jest wielu takich, co chcąc poznać zawartą w niej prawdę, a dla takich nawet fakt iż wiele listów nawet kanonicznych było przypisanych autorom, a nie wyszło spod ich ręki. Przykład II list św. Piotra, w którym zawarte są informacje o których św. Piotr nie mógł wiedzieć. Ja osobiście wierzę w Jezusa, Jego naukę, ale nie zamierzam pozostać tylko na tym co ksiądz głosi z ambony.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-7
#1596545

A katechizm KK znasz?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1596546

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nie tylko Katechizm KRK ale również Główne Prawdy Wiary znam, a co najważniejsze dwa Przykazania Miłości :), niech się Pani o to nie martwi, co więcej w wielu przypadkach wiem skąd co się wzięło i co więcej to co w Katechizmie różni się od Biblii. a to już wiedza wielu katolikom obca. :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-7
#1596548

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

szkolnictwa, Humptyu Dumpty, który uskarża się, że mu ciągle coś zwisa. Przez wrodzoną skromność a także ze względu na obecność dam nie będę pytał, czy to nieużywany mózg, czy też coś innego, choć nie wierzę, by nasze szkolnictwo aż takiego głąba wypuściło, max 4 klasy podstawówki, nic więcej, Musi być importowany, ale gdzie aż tak ograniczeni mogą się rodzić? Nie wiem. Może ofiara Czernobyla?

Opowiem na czym polegała matura za moich czasów. Niby PRL próbował ustawami określić zasady nauki religii i kontroli tejże nauki, Episkopat nigdy na to nie przystał i sam określał zasady nauczania. Nauka religii odbywała się w salach katechetycznych, przykościelnych, na trzech poziomach, szkoła podstawowa, szkoła średnia i nauczanie akademickie. Największym centrum nauczania akademickiego w Warszawie był Kościół Świętej Anny, ale w parafiach również to nauczanie się odbywało. Ci, którzy chodzili na lekcje religii do matury otrzymywali tzw. maturę z religii. Była to książeczka w sztywnej okładce z jedną wklejką w środku. Upoważniała ona do ubiegania się o przyjęcie do seminarium duchownego, zwalniała z zajęć przedmałżeńskich, była świadectwem pozwalającym na bycie rodzicem chrzestnym a także świadkiem przy bierzmowaniu a  również była świadectwem posiadania odpowiedniej wiedzy z religii i wiary. Taką maturę zdobyłem, choć korzystałem z niej tylko w zakresie bycia rodzicem chrzestnym a także świadkiem bierzmowania. W szkołach, gdzie uczono głównie sprawnego pałowania tego nie wykładano, więc skąd Humpty Dumpty mógł o tym wiedzieć? On to tylko zdobywał świadectwa z czerwonym paskiem... na tyłku. Ten człowiek nie ma litości nad sobą, nie ma dnia, by się nie zaorał tak, że śmiech niesie po lesie.

Zamiast opowiadać bzdury Humpty Dumpty winien czytać to co mu przygotowałem, bo jak napiszę kolejny tekst, to może mu się materiał nawarstwić i znów będą braki w wykształceniu. Przy jego inteligencji to bardzo możliwe.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596556

"Nauka religii odbywała się w salach katechetycznych, przykościelnych, na trzech poziomach, szkoła podstawowa, szkoła średnia i nauczanie akademickie."

Takie wyobrażenie mieliście chyba w komendzie na dołku, jak wam się znudziło bicie osadzonych dzieci.

Poszukaj, durniu, w necie, co to było i czym się zajmowało (i zajmuje) Duszpasterstwo Akademickie. Rozumiem, że na szkoleniu lektor z komitetu o tym nie wspomniał i dlatego fantazjujesz

"Ci, którzy chodzili na lekcje religii do matury otrzymywali tzw. maturę z religii. Była to książeczka w sztywnej okładce z jedną wklejką w środku."

Młodzież w czasach PRL dostawała na zakończenie nauki religii zaświadczenie z okrągłą pieczęcią parafii, podpisem proboszcza i katechett, idioto. Mylisz religię z kursem na WUML-u. Tak jak opisujesz wyglądały właśnie "dyplomy" tej "óczelni".

I ponawiam pytanie, przed którym uciekasz. Kto został spalony na stosie za twierdzenie, że Ziemia krąży dookoła Słońca?

Skoro tak stwierdziłeś, to podaj choćby jeden przykład.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596566

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Brak rozumu, zwisła pała
Po młodości mu została.

Rzeczywiście w 4 klasie szkoły podstawowej tak świadectwa z religii wyglądały. Do tego jeszcze obrazek "święty" dołączano. 

Popatrz, ani Zwisak, ani dzban ani doniczka ci nie odpowiedzieli, wredne typy. Widocznie uznali, że za głupi jesteś by z nimi rozmawiać? Ucz się dziecię, ja cię uczyć każę. :) Wyrośnij z dziecinady przezwisk, może ktoś uzna, żeś godny tego by z tobą zdanie zamienić.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596570

Co z tymi stosami?

Ps. A co do przezwisk to powiem ci krótko. Zawisza Czarny dla mnie, jak dla każdego Polaka, jest symbolem dawnej Polski. Przywłaszczyłeś sobie, bolszewicka pokrako, jego imię. To typowe dla was, potomku bolszewików przywiezionych do Polski na sowieckich tankach.

Ale nie dlatego będę cie targał za pejsy.

Doprowadziliście do totalnego ogłupienia Narodu i dlatego będę prostował każdą nieścisłość, jaką popełniasz. Dla dobra innych, nie dla ciebie.

Bo może ktoś ci uwierzy.

Jesteś tylko bolszewickim żulikiem intelektualnym którego nie sposób zmusić do myślenia. Nie sposób także obrazić, bo nie wiesz, co to jest duma i cześć.

 

Paniał?

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596574

"Mam maturę z religii i w czasie studiów również chodziłem na religię dla studentów(...)."

Nikt, kto podczas studiów uczestniczył w spotkaniach dla studentów tak nie powie. Poza tym matura z religii będzie możliwa od 2021 roku. O ile nic sie w tym czasie nie zmieni.

Kolejny raz kłamiesz, neonowy dzbanie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596552

Proponuję niekoniecznie podręczniki historii, ale może wpierw świadectwo Josha McDowella:

https://www.youtube.com/watch?v=g0pskGNxIaQ

a potem - jego książkę (króciutką): Więcej niż cieśla

Josh odbył podróż, m.in. na Bliski Wschód, by udowodnić, że nie ma historycznych ani materialnych dowodów na fakt życia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Po czym - "doszedł" do wniosku całkowicie przeciwnego.

A ostatnie badania Całunu Turyńskiego i chusty z Manopello są materialnymi dowodami autentyzmu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Josh zresztą kwestionuje prawdziwość Całunu Turyńskiego jako płótna pogrzebowego Chrystusa Pana.

Nie mniej - chusta i całun - wizerunki "nie ręką ludzką uczynione" - zmuszają do intelektualnej refleksji, a świadectwo przemiany życia wielu ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako własnego Pana i Zbawiciela - prowokuje do rozważenia słuszności tego pseudonaukowego sceptycyzmu co do "historyczności" Osoby Jezusa Chrystusa.

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1596558

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

iż Jezus historyczny nie istniał, wręcz podziwiam mądrość Jego nauki. Postaram się bazując na moich poprzednich tekstach udowodnić iż Jezus istniał, choć dla prawdziwego zrozumienia Jezusa trzeba dużej wiedzy o tamtych czasach. Dziś czytając Biblię wiele pojęć zupełnie opacznie rozumiemy. Aby trolle nie zabagniły moich wypowiedzi i intencji, co na razie nieudolnie próbują ośmieszając się, proszę przyjąć iż jestem chrześcijaninem, katolikiem, osobą szanującą kulturę ojców, w tym przedchrześcijańską. A, że nauki Jezusa nie chcę przyjmować na wiarę, a ją zrozumieć, czy to grzech?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596561

Najwyraźniej masz jakiś poważny problem. Powinieneś zgłosić się do lekarza, a nie zatruwac forum. Chyba, że starasz się o rentę, to co innego. Jak wydrukujesz swoje teksty i pokażesz komisji z miejsca masz pierwszą grupę. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1596568

Odpowiedź nie na temat.

Zakwestionowałem autora znajomość nauki jak i znajomość wiary.

A mógłbym jeszcze dodać,że istnieje zbieżność w pewnych punktach między nauką a wiarą.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1596543

Niesamowite bzdury, mimo zrzynania od innych. Nie rozumiem, jak można nie mieć żadnego samokrytycyzmu i robić z siebie takie pośmiewisko. Zapewne to taka komunistyczna, antykatolicka misja własna z dawnym podejściem, że starczy być wyszczekanym wśród prymitywów i już się jest geniuszem. No niestety, tendencyjne przepisywanie ze śmietnikowych książek nie uczyni z nikogo mędrca.

Więcej bzdetów:

https://wolnemedia.net/?s=faral

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1596763

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nie sądzę, byś kiedykolwiek słyszał o Słowianach Zachodnich. Oporność mózgu na wiedzą ogromna. Ale brak twojej wiedzy jeszcze nie oznacza iż są to bzdury. Choć jeden przykład bzdur? 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-5
#1596784

Zawisza skąd skopiowałeś te bzdury, że oddzielasz chrześcijaństwo od katolicyzmu? Przecież każdy katolik, jest jednocześnie chrześcijaninem. Katolicyzm, to jest odłam chrześcijaństwa, tak jak Prawosławie jest innym odłamem chrześcijaństwa.

Dalej juz nie czytałem - wystarczyło mi tyle...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1596775

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

że wielu wiedzę traktuje jako grzech, zobaczy gdzieś myśl, inną niż usłyszał w czasie kazania i dalej już nie czyta. Tak jak i czytanie Biblii kiedyś było grzechem. Sam sobie dałeś odpowiedź ale nie pomyślałeś. O ile każdy katolik jest chrześcijaninem nie każdy chrześcijanin jest katolikiem. Katolicyzm jest bardzo szerokim ale jednak jednym z nurtów dzisiejszego chrześcijaństwa. Wywodzi się on z frankońskiej (niemieckiej) koncepcji chrześcijaństwa. Wierny ma się Boga bać, nie go rozumieć, stąd ogromne katedry wzbudzające wśród mieszkańców ziemianek strach, jak potężny musi być Bóg gdy w tak ogromnym gmachu bo wyznają. Stąd zakaz tłumaczenia Biblii, by kapłan był nieodzownym pośrednikiem do Boga. Pomyśl trochę, zrozumiesz. Nikt nie oddziela katolicyzmu od chrześcijaństwa, za to masz wyłożoną tu prawdę, katolicyzm jest jednym z nurtów chrześcijaństwa nie całym chrześcijaństwem.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6
#1596783

Nie oddzielasz katolicyzmu od chrześcijaństwa? To chyba jednak sam nie czytałeś tego co kopiowałeś.

Ps. to, że nie każdy chrześcijanin jest katolikiem, to sam napisałem ale nie oddzielałem katolicyzmu od chrześcijaństwa jak to zrobiłeś na górze.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1596785

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

ja wiem, że są tu tacy, co jak nie skopiują to nic nie napiszą, To co napisałeś, na początku tekstu oddzielam chrześcijaństwo od katolicyzmu, to nie jest rozdzielanie, a pokazanie ewolucji chrześcijaństwa. Mamy chrześcijaństwo uczniów Jezusa, pod przywództwem Jakuba brata Pańskiego będącego sektą w judaizmie określane jako judeochrześcijaństwo, mamy wywodzący się z myśli Ankony chrześcijaństwo nawróconych z pogaństwa (poganochrześcijaństwo), to była religia skierowana do ludzi ubogich. Mamy reformę chrześcijaństwa za Konstantyna, gdzie chrześcijaństwo staje się religią państwową, na wzór Cesarstwa Rzymskiego. Z tego powstały dwa odłamy prawosławie i katolicyzm, później mamy religie postreformacyjne (nie mówię o różnych innych odłamach, jak gnostycyzm, jak Marcjonizm i wiele innych, które w czasie zaginęły). To wszystko jest ewolucja chrześcijaństwa w ciągu wieków a nie oddzielanie katolicyzmu od chrześcijaństwa. Dlatego napisałem ci "Sam sobie dałeś odpowiedź ale nie pomyślałeś."  

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-5
#1596790