Metoda zdobycia i utrzymania władzy i rządu dusz za pomocą podmiany i fałszowania idei

Obrazek użytkownika wawel24
Idee

Wiedza to władza. Modelując i moderując w danej wspólnocie zespół naczelnych kategorii organizujących życie społeczne możemy przejąć nad nią władzę. Multiplikując ów zespół kierowniczych idei i wpajając go danemu społeczeństwu za pomocą polityków, mediów i oświaty oraz zawarowując go stopniowo w systemie prawnym - posługująca się nim władza utwierdzać może swoje rządy nad dowolnym narodem na dowolny okres czasu i z minimalnym, lub bez żadnego związku z interesem narodu i państwa.

Utylitarystyczne posługiwanie się zespołem fałszywych idei jest proste. Przy braku autentycznych i silnych elit, przy umiejętnym zablokowaniu wzrostu świadomości społecznej i przy szczelnej kontroli systemu nauczania od podstawowego do wyższego oraz przy silnym sprofilowaniu mediów - kilka organizacji za pomocą retoryki i sofistyki posługujących się siatką fałszywych pojęć naczelnych jest w stanie sprawować władzę i eksploatować dowolnie duże społeczeństwo.

Dzisiaj wszyscy mówią o wojnach kulturowych i ich odmianach, ale nikt nie pokazuje jak przebiega owa wojna, jakimi metodami się posługuje. Wojna kulturowa jest nie tylko skuteczna, niewidzialna, ale i opłacalna ekonomicznie, oszczędna, gdyż nie potrzebuje armii i uzbrojenia. Jej efektywność bywa większa niż wojen klasycznych, gdyż przemienia mentalność, sposoby myślenia i odruchowe reakcje podbijanych narodów i państw. Wojna klasyczna zawsze musi się liczyć z intensywną reakcją obronną zaatakowanego państwa, reakcją pod postacią ruchu oporu, partyzantki. Wojna kulturowa zablokowuje możliwe ruchy oporu w zalążku. Wiedza o fenomenie wojny kulturowej, jego formach i metodach powinna być przekazywana już w nauczaniu podstawowym, w przeciwnym razie nieprzygotowane społeczeństwa będą padały łatwym łupem agresorów kulturowych i cywilizacyjnych. Dobry fundament i punkt wyjścia do nauki o współczesnych wojnach kulturowych może stanowić opis konfliktu cywilizacji oraz koncepcja praw dziejowych i ewolucji etyki Feliksa Konecznego.

Narody, kultury i cywilizacje o charakterach nieraz przeciwstawnych - używają tych samych słów na oznaczenie krańcowo odmiennych i niesprowadzalnych do siebie wzorców zachowań i wzorców myślenia, co stwarza wrażenie, że gdy mówią “etyka”, “moralność”, “religia”, “sprawiedliwość”, “prawo” - to myślą o tym samym. Dlatego by zrekonstruować system kategorii organizujących życie danej grupy, organizacji, partii, wspólnoty i zdekonstruować zbiór szczytnych haseł, którymi ona sama nazywa specyfikę swojej strategii etnicznej lub cywilizacyjnej - konieczne jest spojrzenie z zewnątrz oraz analiza porównawcza.

Przy badaniu zasad organizujących życie polityczne, życie wspólnotowe - idąc za wzorem Arystotelesa - najlepiej jest na podstawie indukcji opartej o badanie stosunkowo licznej reprezentacji różnorakich wspólnot formułować uogólnienia. Tego typu syntezą pewnej ściśle określonej i w obecnych czasach łatwo rozpoznawalnej strategii wojny kulturowej lub linii frontu w konfliktach cywilizacji łacińskiej z niełacińską jest poniższy schemat zespołu idei przewodnich używanych przez tę drugą w walce z konkurencyjnym, zachodnim modelem cywilizacyjnym.

image

Ilustracja nr 2. System 10 + 1 fałszywych idei (decathlon władzy) używanych do wojny kulturowej z cywilizacją łacińską.

 

Legenda opisu: 

czcionka czerwona - takie "idee" głoszą

czcionka czarna - faktyczne znaczenie głoszonych, fałszywych idei

czcionka niebieska - nazwa danej idei w kabalistycznym drzewie życia

 

1. (Korona) - Tolerancja 

Państwo oparte na prymacie tolerancji nad interesem narodu - zwłaszcza gdy łączy się tę ideę z dwiema dopełniającymi “ideami”, czyli z “równością” i “wolnością” otwiera się na ofensywę grup pasożytniczych i tym samym przegrywa pierwszą, najważniejszą bitwę wojny kulturowej otwierając drogę do kolejnych, logicznie koniecznych porażek pozbawiających państwo mocy i suwerenności. Prymat tolerancji jest otwarciem bram dla stosowania zasady “dziel i rządź”, gdyż “open society” inkorporuje oraz wzmacnia coraz to większą liczbę mniejszości i kast, które konfliktując się wzajemnie ze sobą wytwarzają przestrzeń dla niby pojednawczych i zabezpieczających działań grupy rządzącej. Jak wiadomo najczęstszym i archetypowym sposobem działania przestępców jest reket, haracz, czyli obiecanie ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w zamian za opłatę. Płacić danej grupie rządzącej poparciem wyborczym i apanażami za prawo do niezakłóconej egzystencji staje się losem obywateli państwa zbudowanego na tyranii tolerancji (przykład takiej państwowej perwersji funkcjonalnej: obecne państwo polskie, które zamiast bronić za pomocą środków prawnych profil i tożsamość kulturową narodu - szczyci się tym, że zapewnia ochronę i demonstracjom LGBT i demonstracjom anty-LGBT. Z dużą dozą słuszności możemy takie państwo kultywujące zbędne konflikty w imię apoteozy tolerancji nazwać “tolerancyjnym państwem reketierskim”. Tolerancja to kluczowa pseudoidea używana do walki z państwem narodowym, groźna niezwykle, gdyż otwierająca drogę dla marszu przez instytucje kolejnych fałszywych idei osłabiających i rozkładających państwo. Godne uwagi jest, iż tolerancja religijna była cechą konstytutywną imperialnej doktryny klasycznego tworu mesjanizmu stepowego, czyli imperium Czyngis Chana a także to, iż brak tolerancji (zakaz kultów prywatnych, niepaństwowych) cechował początki naszej klasycznej tradycji, czyli ustrój greckich państw-miast.

 

2. (Inteligencja) - Wolność

Wolność to pojęcie o tak rozmytych granicach semantycznych, iż wydaje się być stworzone dla wszelkiej maści demagogów. W rozumieniu tzw. opinii publicznej jest utożsamiane z samowolą. Z wolnością związane jest genetycznie tzw. wolnomyślicielstwo, czyli myśl nie związana wartościami duchowymi, spryt, sofistyka zdolna wszystkie żądania “wolności”, czyli samowoli uzasadnić inteligentnie.

 

3. (Mądrość), Łże-mądrość - Równość

Gdy nie ma dostępu do mądrości ustanawia się rządy równości. Mądrość plemienna, mądrość taboru, mądrość socjalizmu, kołchozu i kibucu jest oparta na równości. Mądrość duchowa na hierarchizacji, zawiązywaniu proporcji, na pojęciu zasługi i znakomitości oraz na koncepcji arete (dzielności).

 

4. (Łaska, Miłość) - Szantaż, Dyktat, Tyrania - Wiarygodność - Uzależnienie - Wymuszenie miłości

Dawanie "z łaski" zastępuje szczery dar. Albo jałmużna (pozorna), albo handel wymienny, czyli propozycja nie do odrzucenia, tzn. szantaż obiecujący zapewnienie bezpieczeństwa, czyli uzależnienie od daniny, czyli niewola. Symulacja miłości. Miłość autentyczna nie szuka swego i nie występuje w świetle ramp politycznych. Kupują miłość ci, którzy nie są w stanie ją wzbudzić.

 

5.(Siła) - Demokracja - Siła Większości, czyli Przemoc.

Siła masy jako legitymizacja władzy, panowania. Sondaż, Lud. Demokracja oparta na sile, nie na jakości. Wyszukiwanie ludzi niezorientowanych, uwodzenie ich daninami i wykorzystywanie ich dla podtrzymywania swojego mandatu ludowej władzy.

 

6. ("Piękno") - Wskazanie Drogi do “Prawdy”- Zbawienie - Pośrednik do “Prawdy”, Mesjasz - Mesjanizm, frankiści. Powoływanie się na “boskie” objawienie i zleconą przez siły wyższe misję. Fałszywe objawienie, ersatz chrześcijaństwa. Fałszywy “Chrystus”. Religia uniwersalna (wolnomularska religia najwyższej istoty lub frankistowska synteza trzech religii, chrześcijaństwa, judaizmu i islamu). Rozmycie różnicy między dobrem i złem. Dezorientacja. “Piękno”, które zamiast wskazywać na prawdę - odwraca od niej. Socrealizm i hagiografia autokratów i przywódców sekt.

 

7. (Zwycięstwo) - Walka Realna - Walka z Ekstremą, ze Skrajnościami - Walka z Nacjonalizmem - Walka z “Nienawiścią” (= Rozdzieleniem Dobra i Zła) - Nienawiść do “Nienawiści” (por. dwie nienawiści J.J.Lipskiego, czyli nienawiść do komunizmu i nienawiść do nacjonalizmu)- Bóg Wojny, Jahwe. Walka z Narodem, czyli Kosmopolityzm, Imperializm, Wielokulturowość, Otwartość, Chaos.

 

8. (Chwała, Sława) - Zmyślony powód do Chwały - Antykomunizm - Legenda o walce z komunizmem - Ikony Opozycji Demokratycznej. Szatan Wirtualny - Walka z Nihilizmem, czyli z… Niczym - Podnoszenie Standardów czyli pozorowana walka z szatanem we własnym obozie mająca dać drugi powód do Chwały.

 

9. (Fundament) - Obrona Tradycji, Tradycjonalizm - tradycyjne wartości (lamentujące, warunkowe i tymczasowe poparcie dla rodziny i “tożsamości narodowej”, czyli typowa strategia socjalistyczna, porównywalna do znanego z islamu pojęcia takijja ) - Wybrana  Tradycja (na przykładzie obecnego rządu będą to: masoneria, Marks, sanacja, Schuman i... Traktat Lizboński)- anachroniczna tradycja tolerancji, wielokulturowego państwa i socjalistycznego ruchu - Fundament, czyli warunek sine qua non (czyli tradycja, czyli… kabała, por. hebr. qabbālā – tradycja). Realizują swoje, ukryte tradycje (masońskie, socjalistyczne) a symulują realizację i obronę tradycji narodowych.

 

10. (Królestwo) - Królowanie - Władza - Żądza Władzy.

 

0. Sefira ukryta - (Wiedza) - Partia. Wiedza dwojaka: 1. technika, technologia władzy. W jaki sposób i przy pomocy jakich ludzi można podbić dany kraj 2. wiedza o tym, kto należy do kasty. Kasta, Partia, Plemię, Totem plemienny - Dobra Zmiana, Zjednoczona Prawica. Dziedzina totemów, czyli konieczność przybrania przez jakąś sektę nazwy wprowadzającej całkowicie w błąd (np. filantropia, humanitaryzm, “nauka” gender). Nepotyzm, “rodzina”, bezkarność, nietykalność.

 

image

Ilustracja nr 3.  Kabalistyczny system dziesięciu sefir i jednej ukrytej.

image

Ilustracja nr 4. Quincunx Konecznego (2 wartości duchowe i 2 materialne oraz Piękno jako łącznik pomiędzy nimi, dla porównania: w drzewie kabalistycznym z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej nie mamy ani jednej "idei" z poziomu duchowego, niematerialnego). Można powiedzieć, że grafika obrazuje mózg nieokupowany zdolny przeciwstawić się fałszywej wiedzy.

 

Prof. Koneczny do analizy porównawczej cywilizacji stosował narzędzie o nazwie quincunx, czyli pięciomian bytu, czyli mówiąc bardziej zrozumiałym językiem: pięć podstawowych kategorii bytu społecznego. Quincunx stanowi probierz do określania stopnia niezgodności cywilizacji niełacińskich z cywilizacją łacińską. Opisane przez mnie powyżej “drzewo dziesięciu fałszywych idei” nazywam “decathlon władzy” (dziesięciobój władzy). Pomiędzy decathlonem władzy a quincunxem bytu toczy się bezustanna walka, zarówno na szczeblu cywilizacji, kultur i narodów, jak i w skali mikro na poziomie jednostek.

 

image

Ilustracja nr 5. Mózg okupowany, przechwycony przez system fałszywej wiedzy.

 

 

]]>https://rzadwygnanyrp.wordpress.com/2019/06/11/tradycje-ue-czyli-mesjanizm-stepowy/]]>

]]>https://www.salon24.pl/u/wawel/970022,o-demokracji-prawie-sprawiedliwosc...]]>        

 ]]>https://rzadwygnanyrp.wordpress.com/2018/10/30/ojkofobia-kalmuki-stepowe-i-rekonstrukcja-wikipedii/]]>

]]>https://www.salon24.pl/u/wawel/714561,kto-pisze-polska-wikipedie-germano...]]>

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (9 głosów)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1610606