Sataniści a ideologia gender

Obrazek użytkownika miarka
Idee

Ideologia gender - piekielny wynalazek dla zniszczenia rodzaju ludzkiego motywowany satanistycznie.

Ideologia gender wdrażana jest w nasze życie społeczne zbrodniczo - przemocą, terrorem i gwałtem. Wprowadzana jest odgórnie, w sposób typowy dla faszyzmu ustanawiającego faktyczną zwierzchność władzy państwa nad narodem, i to mimo iż formalnie panuje demokracja. Przez praktykę ustrój panujący to już nie demokracja, nie idea sprawiedliwości wspólnotowej, tylko faktyczna demokracja fasadowa, a zafasadowy faszyzm.


 

Rządy faszystów

Jasne, że winę za patologię gender ponosi to iż mamy faktyczne, zafasadowe rządy oligarchii finansowej według klasycznej formuły faszyzmu jako związku korporacji i państwa. Rządy nie tylko że faktycznie uzurpatorskie, dyktatorskie i odgórne, to mające faktyczną satanistyczną ciągłość duchową z rewolucjami francuską, bolszewicką i kulturową.

Są to rządy faktycznie okupacyjne w swoich państwach demokracji fasadowej, w których otumanione i zastraszone społeczności przykładają rękę do cyrków wyborczych powodujących, że i tak wybierani są do władzy ludzie sprzedajni wobec oligarchii, albo i wręcz jej agenci.

Jasne że cały proces przejmowania materialnej władzy przez ludzi o mentalności satanistycznej jest realizowany z ukrycia i ze wsparciem nie tylko finansowym. Zachodzące tu procesy wspierane są mafijnymi konglomeratami zbrodni typu seryjny samobójca, sędzia Tuleja i pancerna brzoza, czyli przez tajne służby, mafię sądowniczą i media.

Wszystko tu funkcjonuje zdradziecko, ale najbardziej tu chyba nadużywają pokładanego w nich zaufania media - nadające swój przekaz na rynek publiczny będący niezbywalną własnością narodu, a jednak na drodze sztuczek prawniczych i korupcji funkcjonujący praktycznie jako zawłaszczony przez posiadaczy ich struktury materialnej, czyli korporacje prywatne. Media właściwie mają być głosem elit narodu upoważnionych do wglądu we wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa i egzekwowania jego służebności narodowi. Tymczasem w faktycznym faszyźmie ich cele są zupełnie odwrotne – kontrola i manipulacja społeczeństwem, oraz niszczenie narodu celem przejęcia przez oligarchię jego dóbr wspólnych i własności indywidualnej.


 

Rola Kanta

Ta ciągłość duchowa satanizmu z rewolucjami francuską, bolszewicką i kulturową to nie tylko ideologia satanizmu, ale i pochodna od niej ideologia prawnictwa. - Ideologia która ma korzenie starożytne, powiązane z niewolnictwem i prawami władcy regulującymi życie niewolników, a która już po rewolucji francuskiej uformowała ideologię protestantyzmu za sprawą jej filozofa Kanta, który wszystkie ludzkie wartości nazwał obyczajami i podał władzy praw państwowych.

To za jego sprawą satanizm mógł być już wynoszony nad religię prawdziwą. Dał potężne narzędzie „usprawiedliwiające” dowolne posunięcia dowolnie niemoralnej władzy, cofnął świat do czasów najgorszego barbarzyństwa – tym razem obłudnie „oświeconego”. I władze rzuciły się na to ochoczo. Pierwszym był Bismarck...

Kant dokonał na gruncie swojej filozofii satanistycznej odwrotki w hierarchii ludzkich wartości. Prawo które ze swojej natury jest wartością polityczną, a więc wewnętrzną tego co społeczne, regulujące życie publiczne społeczności ale wewnątrz jej zasad sprawiedliwości, prawości, moralności, człowieczeństwa i świętości, wyniósł nie tylko do rangi wartości, ale i do rangi wartości nadrzędnej nad wszystkimi ludzkimi wartościami. Oczywiście i samego władcę w państwie uczynił i suwerenem, i dowolnym tyranem, i prawodawcą poza wszelką kontrolą. Samą ideologię protestancką zrobił prowadzącą do zainstalowania w państwach nią objętych cywilizacji turańskiej.

To Kant puścił w ruch ten diabelski młyn, który miele już nie tylko cywilizację łacińską, ale i całą kulturę ludzką - całą tą satanistyczną maszynerię, która spowodowała że to jeszcze to nie wszystko zło które tu może spotykać ludzi.


 

Od ideologii do V i dalszych Kolumn najeźdźcy

Sataniści w ich obłędnym dążeniu do panowania nad światem zmierzają do technicznego zniewolenia ludzkości. To proces długotrwały, a więc sukces ich nie byłby możliwy bez wsparcia ideologii mieszających ludziom w ich poczuciu rzeczywistości.

To po to nam Unia Europejska serwuje marksizm kulturalny, czyli rewolucję antykulturalną. W niej już jest zawarte dążenie do wyzbycia się przez ludzi samozachowawczych barier ochronnych. Oni tu oczekują wchodzenia tej i związanych z nią ideologii w organizmy społeczne jak nanocząsteczki w ciało człowieka (pisałem w poprzedniej notce ]]>http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/140907,satanisci-a-nanotechnologia]]> ) – bez barier ochronnych, bez granic i bez oporów, a wręcz będąc witanymi z entuzjazmem.

Teraz już satanizm spoił się z faszyzmem w jedną ideologię lewactwa. Z niej wyłoniła się szybko jej wewnętrzna ideologia poprawności politycznej, która jest niczym innym jak tworzeniem serii odpowiedników V Kolumny najeźdźczej armii funkcjonującej zdradziecko wewnątrz podbijanego państwa.

Na te V i dalsze Kolumny najeźdźca nie szczędzi środków materialnych. Doprowadza że zwykle działają one już i jako legalne fundacje, oraz „organizacje pozarządowe” i „mniejszości”.

„Mniejszości” - ten diabelski wytrych mający w intencji nie tylko tolerancję tego, co jeśli jest aspołecznym tolerowanym w życiu publicznym nigdy być nie może bo zacznie się destrukcja społeczności, ale i gorzej, bo stopniowo i równouprawnianym, i równanym, i obdarowywanym prawami w faktycznej randze przywilejów, a więc i z konsekwencją dyskryminacji wszystkich, którzy tych przywilejów promowanych i egzekwowanych z całą mocą aparatu państwa nie mają.

Nie mają zdolności do przeżycia społeczności, które choćby tylko tolerują mniejszości aspołeczne.

Tym sposobem wtłaczanymi w życie społeczeństw są bezkarne patologie, choćby zbrodnicze przeciwieństwa dla ludzkich normalności koniecznych ludziom dla życia.

To tu dzieją się już zbrodnie w majestacie „prawa” - np. adopcje dzieci odbieranych normalnym rodzinom pod byle pretekstem a przyznawanych parom homoseksualnym dla ich bestialskich zabaw, a już w najlepszym wypadku wychowywane aspołecznie i progenderowo, albo adopcje zagraniczne, po czym już dzieci zwykle trafiają w ręce najgorszych dewiantów i do domów publicznych (tam trafia 70% polskich dzieci z takich adopcji). To są sprawy, które wymagają intensywnej pracy prokuratorów i sądów – to już nie są sprawy życia prywatnego, a publicznego. Tu sprawy ndobrych, normalnych i niewinnych ludzi muszą być bronione priorytetowo.


 

Narody i społeczeństwa znalazły się w diabelskich kleszczach i wroga zewnętrznego, i wewnętrznego

I to nie tylko wroga wewnętrznego jako typowego zarzewia skłóceń, podziałów, osłabień i destrukcji, a już przez to groźniejszego od wroga zewnętrznego działającego jawnie, ale i wroga wewnętrznego wciąż wspieranego z zewnątrz do tego stopnia, że pozyskał i miejsce w polityce państwa wbrew wszelkiej logice, która politycznym nazywać pozwala tylko to co służy dobru wspólnemu narodu, w tym jego państwa. Tu ma miejsce i satanistyczny twór zwany „totalną opozycją”, którego w życiu politycznym nie ma prawa być.

Dopiero te kleszcze dały satanizmowi całą iście diabelską zbrodniczość. Posiada on teraz i nieograniczone środki materialne, i szowinistyczną ideologię korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu pozwalającą mu uzurpować sobie władzę nad światem. Ma w swojej uzurpacji posiadać i władzę „nad wszystkimi królestwami świata” rozumianą jako otrzymywaną z ręki szatana, który miałby zachować władzę zwierzchnią. Już oferuje zaszczyty „w nowych królestwach”, i to nawet dziedziczne (jak to się dzieje w UE, której elity wyobrażają sobie że będą administracją planowanego rządu światowego).

Nie było by tych V kolumn, gdyby za sprawą protestantyzmu i Kanta tej diabelskiej zbrodniczości w społeczeństwach demokracji fasadowej, ale i w posoborowym Kościele Katolickim nie było już wcześniej, zanim z ideologii poprawności politycznej wyłoniona została ideologia gender, i zanim bez liczenia się z racjami moralnymi i ludzkimi zaczęto ją wdrażać w życie państw.

Te społeczeństwa już były duchowo strute i faktycznie zdemoralizowane, gotowe niewolniczo i na sposób pogański uznawać władzę jaka by nie była, dostosowywać się do dowolnych patologii, jakie by tylko w ich otoczeniu były, będąc pomnymi na historyczne doświadczenia, że takie patologiczne byty, choćby i najsilniejsze cywilizacje - zawsze upadają.


 

Tym razem jest inaczej jak za dawniej upadających cywilizacji

Tym razem nie ma żadnych odniesień do cywilizacji pogańskich, bo ich bogowie byli raz źli, a raz dobrzy; co złe zawsze upadało, ale zawsze znajdowali się ci dobrzy, zdolni do życia według wymogów cywilizacji ludzkiej, jakaś zachowana reszta.

W sataniźmie tego nie ma. Tu zło jest bezwzględne i do końca zbrodnicze. Tu wręcz idzie o zniszczenie człowieczeństwa do spodu, a wielu ludzi w swojej naiwności jeszcze się łudzi że to się może rozmyć i wszystko samo wróci do normy. Nie może.

Tu dążeniem satanistów jest zdetronizowanie Boga na rzecz szatana za to, że powołał do życia człowieka, który nie był tego godzien, uznanie za jedynego boga szatana i duchowa władza jego demonów - upadłych aniołów, a ziemska, materialna władza satanistów (jeśli zdołają przeżyć w świecie którym to oni już będą musieli być odpowiedzialni i dalekowzroczni).


 

Cywilizacje już upadały ...

Do tej pory cywilizacje wywodziły się z kultury, w tym kultury życia. Zawsze dążyły do rozwoju duchowego i dobra człowieka.

Upadały, bo miały swoje wady. Najprostsze mechanizmy upadku to np. wprowadzenie „odwrotek” do przyjętego systemu wartości powodujących, że niszczonymi były wartości wyższego rzędu ważniejsze dla życia duchowego po to, aby przetrwać mogły wartości duchowe niższego rzędu chroniące raczej dobra materialne – typowa to faszyzm, czy ideologia Kanta wynosząca prawo nad ludzkie wartości. Typowe są tu rządy ideologii prawnictwa. Odnoszone są wtedy korzyści konsumpcyjne, uzyskiwane zyski, pozycje czy władza kosztem tego co chroni zdrowie i życie - aż do wyczerpania.

Albo np. że rzeczy które powinny być realizowane w drugiej kolejności, jako np. mniej ważne dla życia wspólnoty były realizowane wcześniej jak te co powinny być realizowane priorytetowo – typowa to indywidualizm z interesami osobistymi realizowanymi wcześniej zanim np. obronione zostaną groźby dla wspólnoty (w rezultacie ktoś może zostać z uzyskanymi dobrami osobistymi dla siebie i swoich najbliższych, a nie będzie miał już wspólnoty, której jedną z funkcji byłaby obrona tych dóbr s(ą dobra, których prawo nie obroni)).

Albo np. gdyby realizował najpierw np. potrzebną obronę wartości wspólnotowych później ma już łatwo wokół nich budować swoje dobra indywidualne. Kiedy postępuje odwrotnie i ma już obfitość dóbr, mogą go już sprawy wspólnotowe nie interesować. I znów w razie potrzeby zostaje sam, nie jest zainteresowany działaniami dla dobra wspólnego, aby organizacja chroniąca bezpieczeństwo, zdrowie i życie społeczności trwała.

Na tym tle Polskę wciągnięto w taką zdradziecką nieodpowiedzialność za dobro wspólne Narodu Polskiego motywowaną ideologią liberalizmu i wynikającym z niej indywidualizmem. Wyszedł z tego wielki sabotaż, zdrada i korupcja, a praktycznie cały majątek Narodu Polskiego znalazł się w rękach oligarchii, na dodatek zagranicznej.

Cywilizacje dawniej upadały, ale w ramach danej kultury zazwyczaj było ich więcej i te się wzmacniały, albo i kultura wydawała nowe, choć czasami też zmierzające ku szybkiemu samozatraceniu jak np. protestancka cywilizacja turańska Prus która nastała wkrótce po upadku polskiej gałęzi cywilizacji łacińskiej jaką była Rzeczpospolita Obojga Narodów, i w znacznej części na jej gruzach.

Dawniej kiedy cywilizacja upadała społeczność ulegała dezintegracji, po czym znów się zaczynała organizować wokół swoich najświętszych wartości oraz cnót moralności i człowieczeństwa, które w międzyczasie doceniała i rozprawiała się z niedobitkami oligarchii, i zaczynała od nowa.


 

Tym razem cywilizacja nie upada – ona jest planowo, świadomie i konsekwentnie niszczona

Dziś niszczącymi nie są patologie pasożytnicze typu kwiatków na gruzach cywilizacji. Dziś widzimy zachowania typowe dla dekadencji upadających cywilizacji, ale to nie jest spontaniczne tylko wymuszane z rozkazu władzy – i to już sprawowanej ziemskiej władzy satanistów i to wyłącznie dla jej umocnienia, a bez względu na potrzeby społeczeństwa.

Jeszcze gorszym jak niszczenie cywilizacji łacińskiej jest to, że w ogóle odbywa się tu wymuszane niszczenie kultury ludzkiej, w tym i religii, a już zwłaszcza religii prawdziwej przez próbę zastąpienia jej jakąś formą pogańskiego ekumenizmu z okultystycznym wielobóstwem wszystkich religii ... i nadrzędnym kultem szatana. Na gruncie takiej „religii” nie jest możliwe powstanie jakiejkolwiek kultury. - To zdeklarowana antykultura.

Tym razem planowo jest realizowana zbrodnia wynaturzenia ludzkości, a w planie satanistów i to już wdrażanym jest i fizyczne ludobójstwo zwane depopulacją.


 

Sataniści u władzy chcą się wkupić w łaski demonów

Z jednej strony zapewne liczą, że póki ludzie są dla nich złem koniecznym to zniszczonymi duchowo łatwiej byłoby im rządzić, a z drugiej strony widać w tym i ich zamierzone wkupywanie się w łaski demonów. Co istotne, to jest ono typowe dla świata pogańskiego.

Sataniści u władzy już się zachowują jakby chrześcijaństwo nie istniało, jakby chrześcijanie nie mieli nic do powiedzenia.

To, co się dzieje wokół ideologii gender oznacza że to przede wszystkim pod te demony wymyślono tą gender-ideologię. Pod te duchy nieczyste które szczególnie sobie ulubiały sferę seksualności człowieka, bo tą drogą dokonywały z pewnością najwięcej uzależnień i zniewoleń czy opętań grzechami nieczystości, a więc i wciąż miały szczególnie bogatą ofertę dla upadających w grzeszność ludzi, i wodziki dla manipulowania nimi.

To się zapowiada na najliczniejszą z satanistycznych V i dalszych Kolumn dla zniszczenia człowieczeństwa. A i żer dla demonów zapowiada się niesamowity, bo na ich łup wydanymi mają być zwłaszcza niewinne jeszcze dzieci szkolne, a nawet przedszkolne. I to dokąd by tylko ludzie zachowywali zdolność do przeżycia rodzaju ludzkiego.

W Niemczech do niedawna przymuszano rodziców nawet do masturbowania niemowląt, i dopiero parę lat temu zrezygnowano z tego jako zbyt drastycznego.


 

Zagłada człowieczeństwa jest nam szykowana ostateczna

Tym razem jest już zrównanie tego co naturalne z wynaturzeniem, prożyciowego z samozatraceńczym, człowieczeństwa z bestialstwem. Odpowiednik złączenia materii z antymaterią. Zniszczenie wszystkiego miało by być nieuchronne.

Satanistyczna oligarchia krajów demokracji fasadowej pilnuje, żeby wszelkie patologie społeczne były promowane, a to co jeszcze zdrowe i samoobronne żeby było tępione wszelkimi środkami.

Tym razem w miejsce prawości jest gwałtem podstawiane lewactwo. A lewactwo to już faszyzm i satanizm w jednym. Zło i jego bezkarność. Diabelski tandem.


 

Czy oligarchia może przeżyć swój zbrodniczy eksperyment?

To satanizm powoduje, że tym razem jest realizowana planowa zagłada cywilizacji w obłędnym "daniu się przekonać diabłu" że oligarchia przeżyje.

Nie przeżyje. Nie ma szans. Diabeł to kłamca. Przeżyć w długim okresie mogą tylko moralni. A oni z moralnością swoją ciągłość duchową zerwali już dawno.

Cywilizacja oligarchów istnieć nie może bo to pasożyty, niemoralni krwiopijcy. Jak byli nieliczni, to jakoś mogli przeżyć, bo ludzkość była w stanie ich utrzymać. Teraz już muszą wyginąć niezależnie od tego, czy zrealizują swój zbrodniczy plan depopulacji ludzkości, czy nie. Na ich nawrócenie, pokutę i zadośćuczynienie oraz naprawę krzywd chyba tylko najwięksi optymiści jeszcze liczą.

Ale czy taka świadomość dotrze do pasożyta w trakcie żerowania, zanim jego żywiciel nie umrze?


 

Podkreślę:

- Wszystkie wcześniejsze cywilizacje były cywilizacjami życia.

Były pogańskie, a pogaństwo, choć robiło często to czego chciał szatan, to jednak pojęcia szatana nie znało, bezwzględnego zła nie znało.

Ich bóstwa były zawsze dobre i złe, i to na przemian. To dawało ludziom możliwość przetrwania złych czasów.

Cywilizacje te dopiero w schyłkowej formie stawały się samozatraceńcze za sprawą ich władz, ale dokąd zwykli ludzie stali na gruncie natury cywilizacja mogła się odradzać na bazie tych, którzy przetrwają ich upadek.

Tym razem tej szansy ma już nie być.


 

Dlatego trzeba przechodzić do działania

Zwłaszcza że co do ratowania dzieci to nigdy poddawać się nie wolno. Podstawowa sprawa to samoorganizacja rodziców. Żadnej zgody na seksualizację dzieci. Żadnych prób zastępowania rodziców w wychowaniu. Jak władze państwowe widzą że coś tu jest nie tak, to niech robią akcje informujące a nawet edukujące rodziców, żeby oni swoimi kanałami docierali do swoich dzieci jak coś robią źle. To rodzice są zawsze prawdziwymi i zwierzchnimi wychowawcami swoich dzieci.

A to, iż są próby wprowadzania gender przez szkoły i do tego obowiązkowo, to tylko zbrodnia, demoralizacja, gwałt i pedofilia, oraz gorszenie maluczkich - i takich nauczycieli trzeba zamykać wraz z całymi ich kuratoriami oświaty i ministerstwami oraz prawodawcami.


 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (11 głosów)

Komentarze

"To tu dzieją się już zbrodnie w majestacie „prawa” - np. adopcje dzieci odbieranych normalnym rodzinom pod byle pretekstem a przyznawanych parom homoseksualnym dla ich bestialskich zabaw, a już w najlepszym wypadku wychowywane aspołecznie i progenderowo, albo adopcje zagraniczne, po czym już dzieci zwykle trafiają w ręce najgorszych dewiantów i do domów publicznych (tam trafia 70% polskich dzieci z takich adopcji). To są sprawy, które wymagają intensywnej pracy prokuratorów i sądów – to już nie są sprawy życia prywatnego, a publicznego. Tu sprawy ndobrych, normalnych i niewinnych ludzi muszą być bronione priorytetowo"

Muszą, muszą... Musiałbyś stworzyć całkiem nową prokuraturę żeby mieć nadzieję że się zajmie ona ściganiem bandziorów kradnących dzieci z polskich rodzin. Póki co zajmuje się ona jedynie umarzaniem zawiadomień o przestępstwach i stawianiem fałszywych zarzutów rodzicom dzieci upatrzonych przez gangsterów.

Vote up!
6
Vote down!
0

LechG

#1552036

"Musiałbyś stworzyć całkiem nową prokuraturę żeby mieć nadzieję że się zajmie ona ściganiem bandziorów kradnących dzieci z polskich rodzin. Póki co zajmuje się ona jedynie umarzaniem zawiadomień o przestępstwach i stawianiem fałszywych zarzutów rodzicom dzieci upatrzonych przez gangsterów".

Zgadza się. Obecna prokuratura jest skorumpowana i uczestniczy w tych zbrodniach, kryje satanistów. Ale poddawać się nie wolno. Chodzi o nasze dzieci. Wiesz o tym najlepiej.

Co do gruntownej lustracji prokuratury to jak i całego systemu sprawiedliwości od dawna jest konieczna.

I moim zdaniem nie wystarczą tu same protesty społeczne. Te są dobre ale do załatwiania lokalnych, pojedynczych spraw, a nie reformy całego systemu.

Tu już musi wkroczyć Naród Polski z pozycji swojej władzy nadrzędnej nad władzami państwowymi.

Niestety sataniści niszczą naród, stygmatyzują nacjonalizm. - Ale to musimy przełamać.

Pozdrawiam. miarka

Vote up!
7
Vote down!
0
#1552039

Nawet ci, co nie lubią Brauna powinni zobaczyć ten jego film o rewolucji protestanckiej. Czy ci co "świętują " jego 500-lecie nie przykładają do tego ręki?. Wszystko można obecnie podciągnąć po wspólny mianownik depopulacji.

Zawsze są tacy ludzie, którzy czerpią swoją wiedzę wyłącznie z rządowej propagandy i rechoczą z teorii spiskowych zakładając, że skoro media głównego nurtu o czymś nie piszą, to tego nie ma.
Tymczasem już dawno ustalono, że w smugach długo utrzymujących się na niebie często znajdują się rozmaite związki chemiczne na przykład zawierające aluminium czy inne metale ciężkie.
Ale......Średnia przyjemność przekonywać debili.
Albo dyskutować z płatnymi (czy darmowymi) trollami.
Problem dotyczy głównie DEPOPULACJI. Jednak zjawisko nie jest jednolite i obejmuje najróżniejszego rodzaju opryski, w różnych celach i zawierające zupełnie różne składniki aerosoli. Od SRM (dość skutecznie sterowane za pomocą HAARP i innych technik elektromagnetycznych, z ziemi i z orbit Ziemi) - aż po lokalne ZARAŻANIE ludzi bio-bronią, z NISKICH pułapów, samolotów z terenu Ukrainy, gdzie mają blisko, bo tamże jest aż OSIEM nowych laboratoriów CIA, PRODUKUJĄCYCH, miedzy innymi "grypy" różne.

Niedługo Radziwiłł z Posobkiewiczem ogłoszą "zarazę" (mają już przećwiczone.. I nawet zakotwiczone w polskim "prawie"..). I zrobią tedy - najpierw "zarazę", a potem "szczepienia" (gównem, którego nakupili za setki milionów złotych od kolesiów z mafii farmaceutycznej)... I zacznie się za kilka lat gwałtowna fala EL-DORADO dla polskiego przemysłu onkologicznego, alergologicznego i wszelkiego innego.. A "leczyć" nas będą nawet i WETERYNARZE.. UKRAIŃSCY, z braku Lekarzy, a nawet i dzisiejszych "lekarzy",, skoro zmusić nas do "szczepienia", pod karą do 50-ciu tysięcy złotych, wolno, w świetle najnowszej ustawy doktora Konstantego Mengele, wolno nawet "pielęgniarce" :)
To jest bezczelny holokaust Polaków, zasłaniając się WŁASNYM łże-"holocaustem”.
http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-wojskowosc/item/119980-koniec-z-niebieskim-niebem-ma-byc-teraz-biale-teoria-spiskowa-chemtrails-potwierdzona

https://vimeo.com/240890131
https://www.youtube.com/watch?v=EjjzF5QFzAk

Vote up!
5
Vote down!
-1

Verita

#1552130

"Wszystko zaczęło się od Lutra !!!"

Jeśli chodzi o ideologię satanizmu i satanistów ej wyznawców to tak. To Luter wygłosił stanowiącą fundament satanizmu herezję, że Bóg, zanim został Bogiem, to najpierw był diabłem.

To bzdura - i łatwo to zbić na drodze logiki.Zło jest niedostatkiem lub nadmiarem dobra. Gdyby najpierw nie było dobra, nie mogło by być zła. Gdyby więc najpierw nie było Boga, który jest dobry, nie mogło by być szatana, który jest zły.

 

"Nawet ci, co nie lubią Brauna powinni zobaczyć ten jego film o rewolucji protestanckiej. Czy ci co "świętują " jego 500-lecie nie przykładają do tego ręki?. Wszystko można obecnie podciągnąć po wspólny mianownik depopulacji".

Zgadza się, satanizm od czasów Lutra mocno się rozpowszechnił - w USA za sprawą odchodzącego Obamy został nawet uznany za religię, a Trump, ani myśli tu o walce z tą najgorszą z patologii. UE to wprowadza w praktykę i zmusza do tego państwa, są i Konwecje międzynarodowe w randze prawa nadrzędnego nad krajowym. Również w Watykanie odbywają się satanistyczne rytuały, zaś ONZ przymierza się do uznania aborcji za prawo człowieka. Sam "papież Franciszek" jest za depopulacją, a 500 herezji Lutra uczcił nawet znaczkiem pocztowym Watykanu.

To, że są jakieś finansowe, czy polityczne korzyści z depopulacji nie może nikogo zwodzić. To się wszystko zaczęło od ideologii satanizmu i robienia przez satanistów tego, co uważają że może mu się spodobać.

A najbardziej podoba mu sie świat bez ludzi, a z ludźmi w piekle i pod jego bestialską władzą. I to jest ostatecznym celem depopulacji.

Wiele jest metod depopulacji ale ta przez niszczenie dzieci ideologią gender jest zdecydowanie najgorsza i z tym diabelstwem trzeba nam walczyć najpierw.

Pozdrawiam. miarka

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1552149

#1552154

"Marksizm zwycięża od kiedy stał się kulturowy"

Dokładniej to od czasu, kiedy ludzie przełknęli taką definicję kultury, że mógł on zostać uznany za kulturowy. To coś niesłychanego, bo w tym akcie z kulturą została faktycznie zrównana antykultura. A to więcej jak materia i antymateria, więcej jak prawda i kłamstwo, więcej jak natura i wynaturzenie, więcej jak dobro i zło, więcej jak życie i śmierć.

Za to cała destrukcyjna robota przyszła przez młodzież. To ją tu zmanipulowaki i puścili na pierwszy front a i sama młodzież uwierzyła, że to jej bunt.

I ten atak przez młodzież okazał się dla satanistów owocny, a i sumienia rodziców tej młodzieży obciążone zostały na tyle, że skoro już raz dali cichą zgodę, to i później buntować im się nie wypadało. Teraz ci "młodzi zbuntowani doszli już do szcztów swych karier, to i działają efektywnie dla następnego zaplanowanego ataku satanistów - tym razem na dzieci.

Tu już nie mogą liczyć na to że rodzice nie zareagują, bo dzieci tego chcą. Robią to siłą, gwałtem, przemocą i terrorem aparatu państwa wspieranego przez zwyrodnialstwo ponadnarodowe.

I na aparat państwa normalni ludzie w ich oczekiwaniu pomocy przed satanistami liczyć nie mogą.

Jedyna nadzieja w narodach, że przejmą swą władzę bezpośrednią w państwach, a i to w gotowości do odparcia agresji zewnętrznych, nie tylko propagandowych.

 

Co do prelekcji to nie dałem rady zmordować całej. Skala tego zwyrodnialstwa, która się tam odbywa jest porażająca. Jedna uwaga mi się nasuwa. Kobiety tu są dobre do chłodnego zreferowania spraw, ale prawdziwą walkę to tu muszą podjąć mężczyźni.

 

Vote up!
4
Vote down!
0
#1552179

Serwus miarka. Dzięki za znakomity i b. pożytecznyy wpis. Naturalnie piąteczka! Nie ma w tej chwili większego zagrożenia dla pokoju na świecie, dla naszego narodu i dla polskiej rodziny jak właśnie demoniczna ideologia gender. Gender jest gorsza i groźniejsza od nazizmu i komunizmu! Precz z gender, precz ze śmiertelnym grzechem cudzołóstwa i homoseksualizmu, precz z aborcją, precz z eutanazją, precz z legalną pornografią, precz z pigułką aborcyjną dzień po, precz z upowszcechnianiem samogwałtu w szkołach, precz z gloryfikowaniem odrażających zbrodniarzy z OUN-UPA na współczesnej Ukrainie, po prostu precz z szatanem i cywilizacją śmierci. Tak trzymać miarka! Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1552203

Pokrzyczelim sobie, spuścilim trochę pary... ale nic z tego nie wynika. Gangi porywające dzieci z polskich rodzin trochę przystopowały. Trochę się przestraszyły kiedy nadeszła "dobra zmiana" ale zachowały strukturę i bandycką infrastrukturę w stanie nienaruszonym. Nikt z gangsterów i instytucjonalnych pedofilów nie poniósł zasłużonej kary.  Czas leci siatka handlarzy żywym towarem z wolna podnosi głowę trochę z wygłodzenia a trochę z rosnącej pewności siebie. Zwłaszcza że ceny zdrowych białych dzieci na europejskim rynku szybują w górę od kiedy w 80 milionowym państwie zalegalizowano pedofilskie adopcje. Już wkrótce zacznie się rzeź niewiniątek na skalę do tej pory niespotykaną

 

http://stopfalszerom.blogspot.com/p/pedofilia-instytucjonalna.html

Vote up!
2
Vote down!
0

LechG

#1552214

"Gangi porywające dzieci z polskich rodzin trochę przystopowały. Trochę się przestraszyły kiedy nadeszła "dobra zmiana" ale zachowały strukturę i bandycką infrastrukturę w stanie nienaruszonym".

Pamiętam rozpowszechnianą prywatnymi kanałami informację wkrótce po oddaniu władzy przez PiS za pierwszym razem. Chodziło o to, że o ile po rozpoczęciu przez PiS rządów mafie w Polsce zawiesiły działalność,  to po objęciu władzy przez PO-PSL szybko ją wznowiły, a nadto połączyły się z mafię rosyjskę i jeszcze od razu podporządkowały sobie ukraińską. (i wydaje się że to dalej trwa, bo biznesy wciąż kwitną mimo "wojny").

Nic więc dziwnego, że i tu gangsterskie struktury wciąż są w gotowości działania, a zapewne i gdzie tylko czują się na siłach to i działają. Tu mają nawet łatwiej, bo z Zachodu idzie ogromne wsparcie "polityczne od tamtejszych satanistów.

 

"Zwłaszcza że ceny zdrowych białych dzieci na europejskim rynku szybują w górę od kiedy w 80 milionowym państwie zalegalizowano pedofilskie adopcje. Już wkrótce zacznie się rzeź niewiniątek na skalę do tej pory niespotykaną".

Zrobienie z tego rodzaju procederu bezkarnego biznesu to mogło być tylko z inspiracji i przy "politycznym, medialnym, sądowym i dziennikarskim wsparciu.

Wciąż zdradzieccy, w tym skorumpowani "politycy, wciąż konglomerat zbrodni, wciąż pancerna broza, sędzia Tuleja i seryjny samobójca.

Tu się musi ruszyć Naród Polski w swojej masie i zgodnie zresztą z obowiązująca Konstytucją przejąć władzę z rąk polityków (dobrze że jest, ale nawet gdyby i takiego zapisu nie było to i tak mógłby to robić, bo władza narodu w państwie jest władzą niezbywalną)..

Pozdrawiam. miarka

Vote up!
2
Vote down!
0
#1552299

"Nie ma w tej chwili większego zagrożenia dla pokoju na świecie, dla naszego narodu i dla polskiej rodziny jak właśnie demoniczna ideologia gender. Gender jest gorsza i groźniejsza od nazizmu i komunizmu! Precz z gender, precz ze śmiertelnym grzechem cudzołóstwa i homoseksualizmu, precz z aborcją, precz z eutanazją, precz z legalną pornografią, precz z pigułką aborcyjną dzień po, precz z upowszcechnianiem samogwałtu w szkołach, precz z gloryfikowaniem odrażających zbrodniarzy z OUN-UPA na współczesnej Ukrainie, po prostu precz z szatanem i cywilizacją śmierci".

100% zgoda.

Pozdrawiam. miarka

Vote up!
3
Vote down!
0
#1552298

precz ze szczepieniami nowonarodzonych pod przymusem bo to jest gwałt, sprzeczne z konstytucją i w dalszej perspektywie podchodzi pod ludobójstwo.

Vote up!
0
Vote down!
0

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1552643