Specjalne relacje MSZ z Izraelem.

Obrazek użytkownika Kowalsky
Kraj

Minister Spraw Zagranicznych wydał zarządzenie w którym ustanawia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.
Niedawno Minister Spraw Zagranicznych wydał zarządzenie w którym ustanawia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

Według wspomnianego zarządzenia do zadań Pełnomocnika należy:

1) prowadzenie działań na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich; w tym zakresie Pełnomocnik współdziała z departamentem właściwym do spraw promocji Polski za granicą oraz Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

2) utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z organizacjami i instytucjami reprezentującymi polską oraz światową społeczność żydowską;

3) utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z izraelskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi, działającymi w sferze kompetencji Pełnomocnika;

4) współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz należytego upamiętniania miejsc związanych z historią polskich Żydów oraz popularyzowania wiedzy o historii i kulturze Żydów europejskich.

[ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską (Dz. Urz. MSZ z dnia 19 listopada 2013 r.)]

Relacje Polski i Izraela są bliskie nie od dziś.

Polska i Izrael - dwudziestolecie wznowienia stosunków dyplomatycznych

http://www.psz.pl/Polska-i-Izrael-dwudziestolecie-stosunkow-dyplomatycznych

Bliskie stosunki między obydwoma państwami dotyczą wielu kwestii. Na przykład spraw wojskowych, bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej.W 2011 odbyło się nawet wspólne posiedzenie rządów Polski i Izraela.
http://www.rp.pl/artykul/616915.html
http://telawiw.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polsko_izraelskie_konsultacje_miedzyrzadowe
http://www.rp.pl/artykul/9133,616107-Szewach-Weiss--szczegolna-wiez-Polski-i-Izraela.html
W lipcu 2013 r gościła w Polsce delegacja Knesetu.
http://telawiw.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/czlonkowie_knesetu_w_polsce

Szewach Weiss pisał:

"Co ciekawe, polska społeczność w Izraelu nie wymiera. Ludzie drugiego, trzeciego pokolenia odkrywają polskie korzenie. Interesują się krajem, z którego wywodzą się ich rodziny. Mowa o elitach dzisiejszego Izraela. Dziennikarzach, ludziach sztuki, generałach, naukowcach, lekarzach czy politykach. Wszyscy oni słuchali mówiących po polsku rodziców czy dziadków i przejęli od nich wiele wyrażeń i słów, które weszły przez to do języka hebrajskiego. Choćby imiona. Te wszystkie Marzenki, Julki, Lonie, Mońcie, od których roi się w Izraelu.

Ci młodzi ludzie są dumni, że wywodzą się z Polski, kraju, w którym Żydom przez kilkaset lat żyło się najlepiej na świecie. Ciekawi ich również obecna Polska, demokratyczna i należąca do Unii Europejskiej."

Wielu Izraelczyków interesuje się Polską, ze względu na paszport pozwalający bez problemów podróżować po Unii Europejskiej.

"W ciągu ubiegłego roku Polsce przybyło ponad 2,5 tys. obywateli - w Izraelu. Izraelczycy coraz częściej starają się o polskie paszporty, ponieważ to drugie obywatelstwo otwiera im drogę do Europy.

Jak powiedział PAP kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Tel Awiwie Piotr Starzyński, w 2010 roku placówka wydała obywatelom Izraela najwięcej paszportów od roku 1989"

http://telawiw.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo/przywrocenie_obywatelstwa/przywrocenie_obywat

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/izraelczycy-staraja-sie-o-polskie-obywatelstwo/9rlsy

http://izrael.org.il/opinie/1371-polski-paszport-dla-obywateli-izraela.html

O kolejce przed polską ambasadą w Tel Avivie po polski paszport - pisał nawet amerykański dziennik „The Washington Times”

http://www.rmf24.pl/fakty/news-polski-paszport-mile-widziany-w-izraelu,nId,143424

-------------------------------------

Dz.Urz.MSZ.2013.31
ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH(1)
z dnia 4 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską
(Dz. Urz. MSZ z dnia 19 listopada 2013 r.)
Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 4 i 15) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) prowadzenie działań na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich; w tym zakresie Pełnomocnik współdziała z departamentem właściwym do spraw promocji Polski za granicą oraz Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

2) utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z organizacjami i instytucjami reprezentującymi polską oraz światową społeczność żydowską;

3) utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z izraelskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi, działającymi w sferze kompetencji Pełnomocnika;

4) współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz należytego upamiętniania miejsc związanych z historią polskich Żydów oraz popularyzowania wiedzy o historii i kulturze Żydów europejskich.

§ 3. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, w szczególności poprzez:

1) współpracę z przedstawicielami polskich instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kompetencji Pełnomocnika lub zajmujących się kontaktami ze społecznością żydowską w Polsce lub za granicą;

2) prezentowanie w kontaktach zewnętrznych rzetelnej interpretacji wydarzeń historycznych i współczesnych dotyczących relacji polsko-żydowskich;

3) wspieranie inicjatyw w sferze problematyki polsko - żydowskiej, istotnych z punktu widzenia polskich interesów.

§ 4. Pełnomocnik działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez Ministra Spraw Zagranicznych, po akceptacji przez właściwego sekretarza bądź podsekretarza stanu, któremu podlega tematyka relacji z diasporą żydowską.

§ 5. 1. Pełnomocnik z urzędu jest członkiem polskiej delegacji w organizacji International Holocaust Remembrance Alliance, zwanej dalej "IHRA"(2) oraz pełni funkcję zastępcy przewodniczącego polskiej delegacji (Deputy Head of Delegation).

2. Pełnomocnik doradza przewodniczącemu polskiej delegacji w IHRA przy powoływaniu członków delegacji spośród ekspertów zatrudnionych w polskich instytucjach naukowych, organizacjach pozarządowych oraz rządowych.

§ 6. Pełnomocnik opiniuje i koordynuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie problematyki objętej zakresem swojego działania. Pełnomocnik współpracuje w ramach swoich kompetencji z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, oraz Kancelariami Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1. Minister Spraw Zagranicznych nadzoruje Pełnomocnika przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwego do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

2. Pełnomocnik współpracuje z właściwym sekretarzem bądź podsekretarzem stanu, któremu podlega tematyka relacji z diasporą żydowską także w zakresie parafowania materiałów przygotowywanych przez Pełnomocnika.

3. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu, w której Pełnomocnik zajmuje samodzielne stanowisko ds. diaspory żydowskiej i problematyki Holokaustu.

4. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej właściwej do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu.

§ 8. Traci moc decyzja nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia funkcji przewodniczącego polskiej delegacji w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Pewnie dlatego, jak czytałam ostatnio, ponoć na stronie MSZ ukazał się stary dokument, potwierdzający przekazanie pieniędzy za mienie żydowskie na ręce rządu USA, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań dla amerykańskich Żydów.

Będzie się działo...Tamci Żydzi byli inni, a nie brakowało powodów do zwad i niechęci.
Nie wyobrażam sobie tych współczesnych butnych, aroganckich, bogatych Izraelczyków w naszym biednym kraju.
Podzielimy los Palestyńczyków? Odpukuję w niemalowane...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#396604

Polski paszport daje możliwość podróżowania po UE. Wielu już go ma, np: Ari Forman (izraelski reżyser filmowy), Avram Grant, były szef Mossadu Mair Dagan etc.

"Tysiące Żydów o polskich korzeniach puka codziennie do drzwi polskich ambasad i konsulatów na całym świecie, w tym także w Izraelu. Proszą o polskie obywatelstwo, polski paszport. Polska należąca do Unii Europejskiej stała się jeszcze bardziej pociągająca. Być może w następnym spisie ludności, jeżeli zostaną uwzględnieni również polscy obywatele mieszkający poza jej granicami, liczba Żydów przyznających się do żydostwa będzie już o wiele wyższa. "
http://www.wprost.pl/ar/54717/Zydzi-pod-flaga-bialo/?pg=2

Number of Israeli citizens hoping to gain Polish citizenship has increased since Poland joined EU. Israelis say they view Polish passport as ticket to European prosperity
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4243495,00.html

http://eurosport.onet.pl/pilka-nozna/avram-grant-stara-sie-o-polskie-obywatelstwo/cd9kr

Kancelaria CK and Partners Law Office (http://www.cklawoffice.eu) chwali się że, prowadzi kilkadziesiąt spraw obywateli Izraela ubiegających się o polski paszport.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#396608

Izraela, podróżowali /na mój koszt/ autokarami dla VIP-ów, poprzedzani policyjnymi samochodami. Do hotelu w którym noclegowali nie wolno było wejść. Nie mogłam się dowiedzieć ile dokładnie duszyczek liczy ta "wycieczka", nawiedzili pomnik na terenie getta, moja śp.Mama opowiadała, że w czasie tzw.powstania ktoś tam może i wystrzelił, ale mama o tym nie słyszała :) a całą wojnę mieszkała w Białymstoku. W każdym razie, kiedy nastał 2-gi sowiet, mama zgłosiła się po zaległą wypłatę za pracę u Źydów, ale oczywiście nigdy Jej nie dostała. Przed wojną także oszukiwali gojów ile weszło.Czarno widzę nasze, nie daj Panie Boże, wspólne zamieszkiwanie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Joanna K.

#396627